eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dźwierzuty › "Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Dźwierzuty oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej - ETAP I i II. Dokończenie Etapu I i wykonanie stanu surowego zamkniętego dla Etapu II.Ogłoszenie z dnia 2022-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Dźwierzuty oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej - ETAP I i II. Dokończenie Etapu I i wykonanie stanu surowego zamkniętego dla Etapu II.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dźwierzuty

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743315

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Niepodległości 6

1.4.2.) Miejscowość: Dźwierzuty

1.4.3.) Kod pocztowy: 12-120

1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ug-dzwierzuty.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminadzwierzuty.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00470100

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-12-01

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00461944/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
- w zakresie doświadczenia wykonawcy: zamawiający uzna, że wykonawca posiada niezbędne doświadczenie do realizacji zamówienia (umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości), jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie, polegające na budowie lub przebudowie obiektu budowlanego (budynku wraz z instalacjami) o wartości nie mniejszej niż 2.500.000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych), zawierające w swym zakresie prace w specjalności sanitarnej i elektrycznej.
UWAGA!
1. Przez jedno zamówienie należy rozumieć jedną umowę.
2. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa powyżej, dotyczy zamówień, w których wykonaniu wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
3. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia i/lub korzystających z zasobów innych podmiotów, wymagany warunek musi być spełniony przez jednego wykonawcę lub podmiot.
4. Za budowę lub przebudowę zamawiający uzna przebudowę lub budowę w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane Dz.U. 2021 poz. 2351 (dalej Prawo budowlane).
5. Za obiekt budowlany oraz budynek zamawiający uzna obiekt budowlany oraz budynek w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.
- w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:
zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca skieruje do realizacji zamówienia co najmniej jedną osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;
UWAGA 1!
Przez uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi należy rozumieć uprawnienia, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831). Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i uprawniają do kierowania robotami będącymi przedmiotem niniejszego postępowania oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2021 r. poz. 1646).

Po zmianie:
- w zakresie doświadczenia wykonawcy: zamawiający uzna, że wykonawca posiada niezbędne doświadczenie do realizacji zamówienia (umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości), jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie, polegające na budowie lub przebudowie obiektu budowlanego (budynku wraz z instalacjami) o wartości nie mniejszej niż 2.200.000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych), zawierające w swym zakresie prace w specjalności sanitarnej i elektrycznej.
UWAGA!
1. Przez jedno zamówienie należy rozumieć jedną umowę.
2. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa powyżej, dotyczy zamówień, w których wykonaniu wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
3. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia i/lub korzystających z zasobów innych podmiotów, wymagany warunek musi być spełniony przez jednego wykonawcę lub podmiot.
4. Za budowę lub przebudowę zamawiający uzna przebudowę lub budowę w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane Dz.U. 2021 poz. 2351 (dalej Prawo budowlane).
5. Za obiekt budowlany oraz budynek zamawiający uzna obiekt budowlany oraz budynek w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.
- w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:
zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca skieruje do realizacji zamówienia co najmniej jedną osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;
UWAGA 1!
Przez uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi należy rozumieć uprawnienia, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831). Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i uprawniają do kierowania robotami będącymi przedmiotem niniejszego postępowania oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2021 r. poz. 1646).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.