eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Błonie › Zadanie nr 1 : konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Błonie, Zadanie nr 2 : roboty dodatkowe i uzupełniające niezbędne do poprawnego funkcjonowania systemu oświetlenia ulicznego.Ogłoszenie z dnia 2022-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zadanie nr 1 : konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Błonie,
Zadanie nr 2 : roboty dodatkowe i uzupełniające niezbędne do poprawnego funkcjonowania systemu oświetlenia ulicznego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Błonie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013271230

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 6

1.5.2.) Miejscowość: Błonie

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-870

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@um.blonie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.blonie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zadanie nr 1 : konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Błonie,
Zadanie nr 2 : roboty dodatkowe i uzupełniające niezbędne do poprawnego funkcjonowania systemu oświetlenia ulicznego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-29a53a7f-7150-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00469930

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00009163/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Błonie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.bip.blonie.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami
odbywa się przy użyciu miniportalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal, oraz poczty elektronicznej e-mail: zamowienia.publiczne@um.blonie.pl.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi
posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami
odbywa się przy użyciu miniportalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal, oraz poczty elektronicznej e-mail: zamowienia.publiczne@um.blonie.pl.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi
posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
Pozostałe warunki techniczne zostały zawarte w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Błonie – Urząd Miejski w Błoniu z
siedzibą w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie. Dane kontaktowe: Urząd Miejski w Błoniu,
ul. Rynek 6,05-870 Błonie,tel. 22 725 30 04,fax. 22 725 30 67, email: ratusz@um.blonie.pl
- inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Błonie jest wyznaczona osoba dostępna pod
adresem iod@um.blonie.pl
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
- dokumentacja postępowania zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa
Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZP.271.25.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zakres zadania nr 1 :
a) Głównym celem zadania nr 1 (konserwacji) jest utrzymanie we właściwym stanie technicznym urządzeń oświetleniowa ulicznego tak, aby zapewniona była prawidłowa ich praca zgodnie z obowiązującymi przepisami.
b) Ilość punktów oświetleniowych: 4000 szt. ( sodowe i ledowe ).
c) Ilość szaf zasilająco sterowniczych z układami pomiaru energii elektrycznej: 150 szt. ( SON i SOK ).
d) Konserwacji podlegają następujące urządzenia oświetlenia ulicznego :
- zasilanie szaf zasilająco sterowniczych SON/SOK,
- szafy zasilająco sterownicze SON/SOK z wyposażeniem,
- obwody oświetleniowe kablowe i napowietrzne,
- oprawy, źródła światła, bezpieczniki,
- słupy( linie napowietrzne – słupy typu ŻN i E ; linie kablowe słupy- metalowe )
- wysięgniki,odgromniki, zaciski, uziemienia.
e) Wykaz podstawowych czynności konserwacji oświetlenia :
- kontrola świecenia i uzupełnianie ubytków,
- usuwanie awarii i uszkodzeń,
- dokonywanie oględzin, przeglądów, badań, pomiarów,
- obsługa urządzeń pomiarowych energii elektrycznej,
- prowadzenie wymaganych dokumentów.
f) Zamawiający dopuszcza zmiany w ilości konserwowanych punktów świetlnych :
- zwiększenie : dobudowa nowych punktów,
- zmniejszenie : likwidacja punktów.
g) Koszty wszystkich materiałów na konserwację oświetlenia jak i koniecznych wyłączeń linii pokrywa Wykonawca.
h) Znaczna część urządzeń oświetlenia ulicznego zainstalowana jest na liniach należących do PGE Dystrybucja S.A.

Zakres zadania nr 2 :
a) Głównym celem zadania nr 2 są roboty niezbędne do poprawnego funkcjonowania systemu oświetlenia ulicznego.
b) W zakres zadania nr 2 wchodzą roboty na wszystkich urządzeniach oświetlenia ulicznego wynikające z awarii spowodowanych kolizjami drogowymi, uszkodzeniami spowodowanymi warunkami atmosferycznymi ( burze, wichury, ulewy, śnieżyce ), działań właściciela linii – PGE Dystrybucja S.A, przebudowy dróg i koniecznością wymiany wyeksploatowanych urządzeń.
1. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających , a niezbędnych do poprawnego funkcjonowania systemu oświetlenia ulicznego Wykonawca zobowiązuje się do ich wykonania na zasadach określonych w Umowie.
2. Roboty te należy wykonywać zgodnie z zaleceniami Zamawiającego i obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
3. Przy ww. robotach Wykonawca dokona niezbędnych uzgodnień z zarządcami dróg i Zakładem Energetycznym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50232100-1 - Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Stawka za roboczogodzinę do kosztorysowania

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszty ogólne

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zysk

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki
udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:

a) dotyczącej osób:
Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia t.j.:
1. dyspozytor – 1 osoba,
2. kierownik robót – 1 osoba posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w
zakresie sieci i instalacji elektrycznych, aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów oraz aktualne uprawnienia "E" i „D” do 15 kV,
3. monterzy – 4 osoby posiadające:
- uprawnienia „E” do 1 kV, ( min. 2 osoby )
- uprawnienia „E” do 15 kV, ( min 2 osoby )
- uprawnienia do prac pod napięciem, ( min 2 osoby )
4. operator sprzętu – 1 osoba posiadająca uprawnienia do obsługi sprzętu ( podnośnik

b) dotyczącej narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych
Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje w celu wykonania zamówienia publicznego następującymi narzędziami,wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi (wraz informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami) co najmniej:
1. Samochodem technicznym z wyposażeniem – 1 szt. ,
2. Samochodem specjalnym z podnośnikiem i balkonem – 1 szt.

Uprawnienia posiadane przez osobę wskazaną powyżej, w wymaganym zakresie, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz aktualnym obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2019 poz. 831) lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
W każdym przypadku, gdy wymagane jest posiadanie określonych uprawnień budowlanych, przez osobę wskazaną do pełnienia jakiejkolwiek funkcji wymienionej powyżej, Zamawiający dopuszcza posiadanie przez wskazane osoby:
- uprawnień równoważnych względem wymaganych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub:
- uprawnień równoważnych względem wymaganych, uznanych przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 220) lub:
- uprawnień równoważnych względem wymaganych, nabytych w innym niż Rzeczypospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA),
- stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i której na mocy odrębnych przepisów przysługuje prawo do świadczenia usług transgranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zasób wiedzy i doświadczenia można łączyć.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Oświadczenie, z którego wynikać będzie, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy składane będzie w pkt. 7 Formularza Oferty.
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie
wskazanym przez Zamawiającego.
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, Zamawiający zażąda:


a) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125
ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.
b) oświadczenie Wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
5. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu, urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu
wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
6. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz usług, o którym mowa w pkt. 1.4. dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

6.1. Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ.
6.2. Dowód wniesienia wadium.
6.3. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, w zakresie
wskazanym przez Zamawiającego, na podstawie art. 125 ust. 1 Pzp –Załącznik nr 2 do SWZ.
W przypadku zatrudnienia Podwykonawcy/ów niebędącym/ch podmiotem udostępniającym zasoby, o którym/ch wiadomo na etapie składania oferty, Zamawiający wymaga złożenia przez Podwykonawcę/ów wyżej wskazanego oświadczenia potwierdzającego brak podstaw wykluczenia.
6.4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty i występowania w imieniu Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, jeżeli Wykonawca nie będzie występował osobiście lub poprzez przedstawiciela upoważnionego w dokumentach rejestrowych (jeżeli dotyczy).
6.5. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.(jeżeli dotyczy) .
6.6. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie jak
składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art 97 & 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym , bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 3.000,00 PLN
(słownie: trzy tysiące złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 97 ust. 7 Pzp:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.(jeżeli dotyczy) .

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Niezależnie od okoliczności wprowadza się zasady dokonywania zmian wysokości wynagrodzenia
należnego Wykonawcy, zgodnie z art. 439 ustawy Pzp:
1.1. zmiana wynagrodzenia zostanie określona w oparciu o miesięczny „Wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej” publikowany w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych określający zmianę ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem roku poprzedniego, podanego dla pierwszego miesiąca kalendarzowego przypadającego po upływie 6 m-cy od daty zawarcia Umowy;
1.2. wartość publikowanego wskaźnika przekraczająca 3,0% uprawnia Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia, przy czym początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia przypada po upływie 6 m-cy od daty zawarcia Umowy;
1.3 zmiana wysokości wynagrodzenia dotyczy tylko tej części wynagrodzenia, która przysługuje Wykonawcy za wykonanie tej części Przedmiotu umowy, której odbiór przypadł po upływie roku od daty zawarcia Umowy;
1.4. maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wynosi 20%.

1.5. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 4 zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-09 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-09 14:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach
przedmiotu zamówienia z ramienia: Wydziału Zamówień Publicznych są:
– Iwona Kopczyńska, Agnieszka Kopij (wyjaśnienia odnośnie procedury przetargowej) email: zamowienia.publiczne@um.blonie.pl, fax: (22) 725-30-67, tel. (22) 725-30-04 wew. 180.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.