eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Zakup samochodu osobowo-dostawczego typu VAN/BUS na potrzeby Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy - numer postępowania: 53/ZP/23Ogłoszenie z dnia 2023-10-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup samochodu osobowo-dostawczego typu VAN/BUS na potrzeby Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy – numer postępowania: 53/ZP/23

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wola

1.3.) Oddział zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wola

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01525964000184

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. "Solidarności" 90

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-003

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wola.zzp@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.warszawa.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zamowienia.um.warszawa.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup samochodu osobowo-dostawczego typu VAN/BUS na potrzeby Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy – numer postępowania: 53/ZP/23

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e7d8b499-593d-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00469145

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00518899/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup samochodu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00411916

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 53/ZP/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 208664,50 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu osobowo-dostawczego typu VAN/BUS na potrzeby Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w ramach realizacji zadania pn. „zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy” zwanego dalej także samochodem,

2) samochód musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1047 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy w tym posiadać homologację, wystawioną zgodnie z art. 68 ww. ustawy,

3) samochód musi być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, musi spełniać obowiązujące przepisy i normy, być wolny od wad fizycznych i prawnych, praw osób trzecich, nie może toczyć się względem niego żadne postępowanie, a także nie może być przedmiotem zabezpieczenia,

4) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres oraz sposób i warunki realizacji zamówienia oraz odbioru przedmiotu zamówienia określają:

a) projektowane postanowienia umowy, zwane dalej także wzorem umowy, stanowiące załącznik nr 2 do SWZ,

b) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.

3. Zamawiający nie dokonał podziału niniejszego zamówienia na części, ponieważ przedmiot zamówienia z przyczyn obiektywnych nie może zostać podzielony na części.

4. Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie udzielanego zamówienia kwotę brutto 256.657,34 zł.

5. Gwarancja - Wykonawca udzieli gwarancji na zakupiony samochód w nw. zakresie:
a) gwarancja mechaniczna (na silnik wszystkie podzespoły samochodu, obejmujące prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne) - minimum 2 lata;
b) gwarancja na powłokę lakierniczą - minimum 2 lata;
c) gwarancja na perforację korozyjną nadwozia - minimum 8 lat.
Ww. okresy gwarancji stanowią kryterium oceny ofert – patrz Rozdział XIV SWZ.

6. Podwykonawcy: wszelkie regulacje i wymagania dotyczące podwykonawstwa, Zamawiający zawarł we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34115200-8 - Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 256455,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 256455,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 256455,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: „BENEPOL” sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7393586287

7.3.4) Miejscowość: Olsztyn

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 256455,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.