eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Otwock › Zakup i dostawa materiałówOgłoszenie z dnia 2022-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa materiałów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017319004

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Andriollego 64

1.5.2.) Miejscowość: Otwock

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@otwock.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ozec.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 1 - gaz i energia cieplna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

energia cieplna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa materiałów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6b036226-711c-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00468972

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://otwock.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja za pośrednictwem
Platformy Zamawiającego https://otwock.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: : 1. W przedmiotowym postępowaniu
Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji:1.1. Elektronicznie za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://otwock.ezamawiajacy.pl w
zakładce„Korespondencja”.2. Ogólne zasady korzystania z Platformy, ;2.1.zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania
Wykonawcy do Systemu na subdomenie Miasto Otwock ;
https://otwock.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl.2.2. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania”
zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl,
gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta.
Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e -mail, ustanawia hasło, następnie powtarza
hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. 2.3. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie
do 2 dni roboczych. W związku z tym
Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci
elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości
przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas
należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu. 2.4.Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość
złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem
Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki
„Korespondencja”.3.Zamawiający zgodnie określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:3.1. dokumenty w formacie
„pdf"
zaleca się podpisywać formatem PAdES,3.2. dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie
wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu
oddzielny plik z podpisem.4.Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB wtxt,
rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg,wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a,
mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd,gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.5.
Zamawiający określa informacje natemat kodowania i czasu odbioru danych tj.:5.1. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie
Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8.Możliwość otworzenia pliku
dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.6. Oznaczenie czasu odbioru
danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OZEC.271.06.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących elementów:
Część 1:
Lp. Nazwa Jm Ilość
1 bednarka ocynkowana 30x4mm2 m 228
2 oprawa LED dla podświetlenia zieleni drzew (IP67), okrągła do wpuszczenie w ziemię, moc max 10W LED szt 54
3 KABEL YAKXS 5x25mm2 m 1200
4 KABEL YKXS 3x2,5mm2 m 250
5 LINKA LGY 16mm2 m 36
6 ogranicznik przepięć typ BOPi 0,5/10KA szt. 12
7 pręty stalowe ocynkowane ŚR. 16mm m 90
8 przewody kabelkowe YDY 3x1mm2 m 820
9 RURA SRS110mm m 84
10 rury AROT SV-75 (czarna) na słup (3m) szt 4
11 rury przewodowe z PCW - DVR-50mm m 200
12 rury przewodowe z PCW -DVR-75mm m 780
13 uchwyty do kabla na słup z taśmą stalową i klamerką szt. 20
14 uchwyty do rur - z taśmą stalową i klamerką szt. 8
15 zacisk odgałęźny typ SL 16-95mm2 dwustronnnie przebijalne szt. 16
16 zacisk odgałęźny typ SL 16-95mm2 jednostronnnie przebijalne do ogranicznika przepięć szt. 16

a) wyposażenie dostarczone w ramach niniejszego postępowania ma być fabrycznie nowe, tj. nieużywane, nieuszkodzone, nieregenerowane, nieobciążone prawami osób lub podmiotów trzecich.
b) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia, na własny koszt i ryzyko oraz dokonać jego rozładunku - do siedziby Zamawiającego.
c) Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców wobec Zamawiającego jak za swoje własne.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44163160-9 - Przesyłowe przewody rurowe i akcesoria

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31224400-6 - Kable przyłączeniowe

44167000-8 - Różny osprzęt do przewodów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2:
Lp. Nazwa Jm Ilość
1 oprawa oświetleniowa kompletna LED (np. typ OP-10) LED moc 44W minimum 7500lm szt. 38
2 oprawa oświetleniowa kompletna LED (np. Typ OP-10) LED moc 74W minimum 10500lm szt. 44
3 korona - wysięgniki rurowe potrójne KS31/3/76 - potrójna 120 stopni - lakierowany kolor czarny kpl. 2
4 korona - wysięgniki rurowe KS29/2-76 - podwójna 180stopni - lakierowane kolor czarny kpl. 38
5 Wkładka bezpiecznikowa 6A do tabliczki TB-2 szt. 80
6 tabliczka bezpiecznikowa słupowa TB-2 szt. 40
7 słupy LSA(F) 7/76 - 7m Z GNIAZDEM 1-FAZ DLA DEKORACJI ŚWIĄTECZNYCH I HERBEM MIASTA OTWOCKA - lakierowane kolor czarny szt. 38
8 słupy LSA(F) 8/76 - 8m Z GNIAZDEM 1-FAZ DLA DEKORACJI ŚWIĄTECZNYCH I HERBEM MIASTA OTWOCKA - lakierowane kolor czarny szt. 2
9 FUNDAMENT DO SŁUPA BLSO-120/4 szt. 40

a) wyposażenie dostarczone w ramach niniejszego postępowania ma być fabrycznie nowe, tj. nieużywane, nieuszkodzone, nieregenerowane, nieobciążone prawami osób lub podmiotów trzecich.
b) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia, na własny koszt i ryzyko oraz dokonać jego rozładunku - do siedziby Zamawiającego.
c) Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców wobec Zamawiającego jak za swoje własne.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31530000-0 - Części lamp i sprzętu oświetleniowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34928500-3 - Oświetleniowy sprzęt uliczny

44212226-9 - Słupy energetyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 65 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniają następujące warunki w postępowaniu: a) nie podlegają wykluczeniu - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: w art. 108 ust. 1 p.z.p. oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem sytuacji wskazanych w poniższych zapisach.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w zakresie:
1) terminu wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
2) zmiany zakresu przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
3) sposobu wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
4) zmiany wynagrodzenia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.
4. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 3 są następujące sytuacje:
1) zaistnienie okoliczności siły wyższej, niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy, a której nie można było przewidzieć i która nie pozwala na kontynuację dostaw będących przedmiotem umowy, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć,
2) zmiana umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1-2 oraz ust. 2 Pzp,
3) wystąpienie innych opóźnień lub przestojów z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
4) stan epidemii lub inne zdarzenia związane z rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych np. wirusa SARS-Co V-2 wywołującego chorobę COVID-19 (koronawirus),
5) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
6) wycofania z dystrybucji przedmiotu umowy i zastąpienia go produktem o parametrach nie gorszych niż oferowany, za cenę taką jaka została ustalona w niniejszej umowie,
7) zmiany terminu dostawy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
5. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-09 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://otwock.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-09 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-07

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.