eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Zakup czo這wego w霩ka wid這wegoOg這szenie z dnia 2022-11-30


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Zakup czo這wego w霩ka wid這wego

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Pa雟twowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368302575

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: 疾lazna 59a

1.5.2.) Miejscowo嗆: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-848

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi_warszawa@wody.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://www.wody.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 1 - gospodarka wodna

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Inna dzia豉lno嗆

Gospodarka wodna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Zakup czo這wego w霩ka wid這wego

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-dac99ca9-70e9-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00468954

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-11-30

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00068742/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.80 Zakup czo這wego w霩ka wid這wego

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://przetargi.wody.gov.pl/

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrze瞠niem wyj徠k闚, o kt鏎ych mowa w niniejszej specyfikacji warunk闚 zam闚ienia – zwanej dalej „SWZ” – komunikacja w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia, w tym sk豉danie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokument闚 lub o鈍iadcze mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawcami odbywa si przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej, za po鈔ednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platform” – pod adresem:
https://warszawa.wody.gov.pl/zamowienia-publiczne/postepowania-przetargowe
Wymagania techniczne i organizacyjne wysy豉nia i odbierania korespondencji elektronicznej
3.4 przekazywanej przy ich u篡ciu, opisane zosta造 w Instrukcji dla Wykonawc闚. Instrukcja korzystania
z Platformy znajduje si pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-
wykonawc/4147,Instrukcja-dla-Wykonawcow-dla-Platformy-Zakupowej.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Celem skomunikowania si z Zamawiaj帷ym, z wy陰czeniem z這瞠nia oferty oraz dokument闚 lub o鈍iadcze sk豉danych razem z ofert, Wykonawca korzysta z zak豉dki „Zapytaj”. Zak豉dka ta s逝篡 r闚nie Zamawiaj帷emu do komunikacji z Wykonawcami.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): 1.4Informacja dotycz帷a przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuj, 瞠:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pa雟twowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzib w Warszawie przy ul. 疾laznej 59A, 00-848 Warszawa

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.5.) Warto嗆 zam闚ienia: 138240,00 PLN

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest zakup i dostawa nowego czo這wego w霩ka wid這wego dla PGW Wody Polskie, Zarz康 Zlewni we W這c豉wku - Obiekt Hydrotechniczny W這c豉wek pod adres 87-800 W這c豉wek, ul. P這cka

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 42415110-2 - W霩ki wid這we

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: 14.1Przy wyborze oferty Zamawiaj帷y b璠zie si kierowa nast瘼uj帷ymi kryteriami oceny ofert i przypisze im n/w znaczenie:
Kryterium Waga [%] Liczba punkt闚 Spos鏏 oceny wg wzoru
Cena 60% 60 Cena najta雟zej oferty
C = ----------------------------------------- x 60 pkt
Cena badanej oferty
Termin realizacji dostawy 40% 40 Termin realizacji dostawy 7 dni – 0 punkt闚
Termin realizacji dostawy 6 dni – 20 punkt闚
Termin realizacji dostawy 5 dni – 40 punkt闚

14.2Kryterium Cena (C)
Ocena punktowa w kryterium „Cena” dokonana zostanie na podstawie 陰cznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawc w Formularzu ofertowym sporz康zonym wg wzoru stanowi帷ego za陰cznik
nr 2 do SWZ i przeliczona wed逝g wzoru opisanego wtabeli powy瞠j.

Zamawiaj帷y okre郵ana maksymaln liczb punkt闚 jak mo瞠 uzyska Wykonawca za to kryterium w danej cz窷ci – 60 punkt闚
.3 Kryterium Termin realizacji dostawy (T)
Ocena punktowa w kryterium „Termin realizacji” zostanie obliczony na podstawie wzoru zamieszczonego wtabeli powy瞠j.
Wykonawca otrzyma punkty za to kryterium na podstawie danych zawartych w Formularzu oferty sporz康zonym wg wzoru stanowi帷ego Za陰cznik nr 2 do SWZ.

Brak podania w FORMULARZU OFERTY „Terminu realizacji dostawy” jest r闚noznaczne z przyznaniem przez Zamawiaj帷ego „0” punkt闚 w ramach ww. kryterium oceny ofert i uznaniem, i Wykonawca oferuje
7. dniowy Termin realizacji.

Zamawiaj帷y okre郵a maksymaln liczb punkt闚 jak mo瞠 uzyska Wykonawca za to kryterium w danej cz窷ci na poziomie – 40 punkt闚.

14.4Za ofert najkorzystniejsz zostanie uznana przez Zamawiaj帷ego oferta przedstawiaj帷a najkorzystniejszy stosunek jako軼i parametr闚 u篡tkowych do ceny i uzyska najwi瘯sz 陰czn liczb punkt闚 (L) stanowi帷 sum wszystkich punkt闚 przyznanych w ramach ka盥ego z kryteri闚 oceny ofert opisanych w niniejszej SWZ, zgodnie z poni窺zym wzorem:
L = C + T
gdzie:
L – ca趾owita liczba punkt闚 przyznanych badanej ofercie,
C – liczba punkt闚 uzyskanych w kryterium „Cena”,
G – liczba punkt闚 uzyskanych w kryterium „Termin realizacji”.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Nie

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzia逝 w post瘼owaniu:
1. o鈍iadczenie Wykonawcy o aktualno軼i informacji zawartych w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z post瘼owania wskazanych przez Zamawiaj帷ego.
Uwaga: W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia
(w szczeg鏊no軼i cz這nkowie konsorcjum, wsp鏊nicy sp馧ki cywilnej) o鈍iadczenie musi z這篡 ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia.
2.o鈍iadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsument闚 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert, ofert cz窷ciow lub wniosek o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, albo o鈍iadczenia
o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty, oferty cz窷ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia逝
w post瘼owaniu niezale積ie od innego Wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej;
Uwaga: W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia
(w szczeg鏊no軼i cz這nkowie konsorcjum, wsp鏊nicy sp馧ki cywilnej) dokumenty o kt鏎ych mowa powy瞠j musi z這篡 ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia.
3.odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporz康zonych nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji;
Uwaga: W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia
(w szczeg鏊no軼i cz這nkowie konsorcjum, wsp鏊nicy sp馧ki cywilnej) odpis lub informacja o kt鏎ych mowa powy瞠j musi z這篡 ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia.

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

Ofert nale篡 z這篡 na formularzu oferty zgodnym w tre軼i z Za陰cznikiem nr 2 do SWZ na Platformie zakupowej.
9.2.1 O鈍iadczenie Wykonawcy, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - wz鏎 o鈍iadczenia
o niepodleganiu wykluczeniu i spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu stanowi Za陰cznik
nr 3 do SWZ.
9.2.2Zamawiaj帷y nie wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia o kt鏎ym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp od podwykonawcy nie b璠帷ego podmiotem udost瘼niaj帷ym zasoby, i nie podlega wykluczeniu
z post瘼owania, jak r闚nie podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych dla podwykonawcy, kt鏎emu Wykonawca zamierza powierzy wykonanie cz窷ci przedmiotu zam闚ienia.
Zamawiaj帷y 膨da wskazania przez Wykonawc w formularzu ofertowym stanowi帷ym Za陰cznik nr 2 do SWZ cz窷ci zam闚ienia, kt鏎ych wykonanie zamierza powierzy podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawc闚, je瞠li s ju znani.
W celu potwierdzenia, 瞠 osoba dzia豉j帷a w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiaj帷y 膨da od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S康owego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej lub innego w豉軼iwego rejestru.
Wykonawca nie jest zobowi您any do z這瞠nia dokument闚, o kt鏎ych mowa w pkt. 9.2.3, je瞠li Zamawiaj帷y mo瞠 je uzyska za pomoc bezp豉tnych i og鏊nodost瘼nych baz danych, o ile Wykonawca wska瞠 dane umo磧iwiaj帷e dost瘼 do tych dokument闚.
9.2.5W przypadku wskazania przez wykonawc dost瘼no軼i podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych lub dokument闚, o kt鏎ych mowa w pkt. 9.2.3, pod okre郵onymi adresami internetowymi og鏊nodost瘼nych i bezp豉tnych baz danych, zamawiaj帷y mo瞠 膨da od wykonawcy przedstawienia t逝maczenia na j瞛yk polski pobranych samodzielnie przez zamawiaj帷ego podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych lub dokument闚.
9.2.6Je瞠li w imieniu Wykonawcy dzia豉 osoba, kt鏎ej umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokument闚, o kt鏎ych mowa w pkt. 9.2.3, Zamawiaj帷y 膨da od Wykonawcy pe軟omocnictwa lub innego dokumentu potwierdzaj帷ego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
9.2.7W przypadku oferty sk豉danej przez Wykonawc闚, kt鏎zy wsp鏊nie ubiegaj si o udzielenie zam闚ienia (w szczeg鏊no軼i cz這nk闚 konsorcjum oraz wsp鏊nik闚 sp馧ki cywilnej) (art. 58 ust. ust. 2 ustawy Pzp.) – dokument potwierdzaj帷y ustanowienie pe軟omocnika do reprezentowania w/w Wykonawc闚
w post瘼owaniu albo do reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

7.1Udzia w post瘼owaniu Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia

7.1.1Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia.
7.1.2W przypadku, o kt鏎ym mowa w pkt. 7.1.1, Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo do reprezentowania
w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego.
7.1.3Wszelka korespondencja prowadzona b璠zie wy陰cznie z pe軟omocnikiem.
7.1.4Przepisy dotycz帷e Wykonawcy stosuje si odpowiednio do Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia.
7.1.5Je瞠li zosta豉 wybrana oferta Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, Zamawiaj帷y mo瞠 膨da przed zawarciem umowy w sprawie zam闚ienia publicznego kopii umowy reguluj帷ej wsp馧prac tych Wykonawc闚.
7.1.6Zamawiaj帷y nie zastrzega obowi您ku osobistego wykonania przez Wykonawc kluczowych zada dotycz帷ych zam闚ie na dostawy prac zwi您anych z rozmieszczeniem.
7.1.7W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez Wykonawc闚, o鈍iadczenie,
o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, sk豉da ka盥y z Wykonawc闚. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu
w jakim ka盥y z Wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.
7.1.8O鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, stanowi dow鏚 potwierdzaj帷y brak podstaw wykluczenia, spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu na dzie sk豉dania ofert tymczasowo zast瘼uj帷y wymagane przez Zamawiaj帷ego podmiotowe 鈔odki dowodowe.
7.1.9Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia ponosz solidarn odpowiedzialno嗆 za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

18.1Projektowane postanowienia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, kt鏎e zostan wprowadzone do tre軼i umowy, okre郵one zosta造 w za陰czniku nr 6 do SWZ – projektowane postanowienia umowy.
18.2Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiaj帷y informuje, 瞠 przewiduje mo磧iwo嗆 zmian postanowie zawartej umowy w przypadkach okre郵onych we Wzorze umowy.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-12-08 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://warszawa.wody.gov.pl/zamowienia-publiczne/postepowania-przetargowe

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-08 10:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-01-06

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

20.1Zgodnie z art. 18 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiaj帷y informuje, 瞠 za poufne uwa瘸 si wszystkie informacje stanowi帷e tajemnic przedsi瑿iorstwa Zamawiaj帷ego. Takie informacje podlegaj ochronie zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. ozwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
20.2W przypadku, w kt鏎ym w post瘼owaniu Zamawiaj帷y b璠zie przekazywa informacje poufne, nie zostan one zamieszczone na stronie internetowej Zamawiaj帷ego. Informacje poufne zostan przekazane Wykonawcy w jeden znast瘼uj帷ych sposob闚:
20.2.1Osobi軼ie w siedzibie Zamawiaj帷ego po uprzednim wyznaczeniu przez Zamawiaj帷ego konkretnego miejsca, daty i godziny odbioru.
20.2.2Przez pos豉鎍a na adres wskazany przez Wykonawc.
20.2.3Za po鈔ednictwem Platformy.
20.3Przekazanie informacji poufnych Zamawiaj帷y mo瞠 uzale積i od dope軟ienia przez Wykonawc stosownych formalno軼i (np. podpisanie przez nale篡cie umocowanego przedstawiciela Wykonawcy zobowi您ania do zachowania poufno軼i).

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.