eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Świadczenie usług dla Aplikacji Mobilnej Smart City PoznańOgłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług dla Aplikacji Mobilnej Smart City Poznań

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: WIELKOPOLSKIE CENTRUM WSPIERANIA INWESTYCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630303454

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 28 Czerwca 1956 r. 406

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-441

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.7.) Numer telefonu: +48 616686984

1.5.8.) Numer faksu: +48 616686992,

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wcwi@gjw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wcwi.com.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/669977

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług dla Aplikacji Mobilnej Smart City Poznań

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3e4b07df-43f0-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00468940

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00377293/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/WCWI/2022/10

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 112200,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usług dla Aplikacji Mobilnej Smart City Poznań obejmujących rozbudowę obecnej aplikacji serwerowej i mobilnej Smart City Poznań, do której za pomocą REST API połączy się aplikacja mobilna (frontend). Na przedmiot zamówienia składają się w szczególności:
1) Wykonanie usługi prac programistycznych na potrzeby modułu parkowania w zakresie przygotowania API w technologii PHP Symfony;
2) Wykonanie prac programistycznych w zakresie modułu harmonogram odbioru odpadów po stronie aplikacji serwerowej i mobilnej;
3) Prace rozwojowe aplikacji (programistyczno-wdrożeniowe) w trakcie realizacji umowy w wymiarze 80 roboczogodzin (z prawem opcji obejmującym kolejne 120 roboczogodzin);
4) Przygotowanie dokumentacji w formie kolekcji Postman lub Swager nowych endpointów dla programistów aplikacji mobilnej celem połączenia przez REST API w ramach zadań określonych w pkt 1) i 2) powyżej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

72243000-0 - Usługi programowania

72260000-5 - Usługi w zakresie oprogramowania

72262000-9 - Usługi rozbudowy oprogramowania

72265000-0 - Usługi konfiguracji oprogramowania

72212000-4 - Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 112422 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 452640 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 112422 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: nFinity.pl sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8992651436

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 112422 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.