eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rabka-Zdrój › Dostawy warzyw, ziemniaków, owoców cytrusowychOgłoszenie z dnia 2023-10-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawy warzyw, ziemniaków, owoców cytrusowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "UZDROWISKO RABKA" SPÓŁKA AKCYJNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491971074

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Orkana 49

1.5.2.) Miejscowość: Rabka-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-700

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@uzdrowisko-rabka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uzdrowisko-rabka.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9d5643af-5607-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Spółka Akcyjna z udziałem Skarbu Państwa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy warzyw, ziemniaków, owoców cytrusowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9d5643af-5607-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00468906

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00048806/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.9 Dostawy: zadanie 1 - warzywa zadanie 2 - ziemniaki. zadanie 3 – owoce cytrusowe.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00401443

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.19.TP.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część nr1
Botwinka10 kg , Brokuły580 kg,Cebula zielona 1340 szt Czosnek 60 kg ,Fasola Jaś karłowy175 kg , Groch łuskany 175 kg ,Pestki dyni 7 kg ,Kalafior 630 kg , Kalarepa 510 kg , Kapusta włoska 360 kg , Sałata ozdobna 70 szt ,Sałata lodowa 1120 szt , Kapusta pekińska 1750 kg , Kapusta kiszona 1100 kg , Koper zielony 1600 szt ,Ogórek kiszony małosolny1320 kg ,Ogórek zielony 2450 kg , Susz warzywny 160g szt ...
Szczegóły zamówienia w zał. nr 3.1. do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 03221000-6 - Warzywa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

03221100-7 - Warzywa korzeniowe i bulwiaste

4.5.5.) Wartość części: 123381,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część nr 2
Ziemniaki 23000 kg ,Marchewka 4200 kg ,Pietruszka korzeń 650 kg ,Cebula 750 kg ,Cebula czerwona 225 kg , Buraki czerwone 3000 kg , Kapusta biała 2700 kg , Kapusta czerwona 1400 kg .
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w zał. nr 3.2. do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 03212100-1 - Ziemniaki

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

03221100-7 - Warzywa korzeniowe i bulwiaste

4.5.5.) Wartość części: 74787,50 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część nr 3
Banany1800 kg , Clementynka/mandarynka 880 kg , Cytryny 850 kg , Grapefruit 900 kg , Kiwi 4200 szt ,Pomarańcze 850 kg , Rodzynki 55 kg , Winogrono 140 kg , Winogrono ciemne 140 kg , Śliwka suszona 30 kg, Brzoskwinia / nektarynka 400 kg ,Migdały płatki 15 kg , Migdały całe 8 kg ,Wiórka kokosowe 60 kg ,Owoc granatu 60 szt .
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w zał. nr 3.3. do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 03222200-5 - Owoce cytrusowe

4.5.5.) Wartość części: 66090,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 161125,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 264820,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 161125,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.H.U. PROGRES Łukasz Syguła

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6591485014

7.3.4) Miejscowość: Falniów 37

7.3.5) Kod pocztowy: 32-200

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 161125,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-10-05 do 2024-01-31

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 57865,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 96285,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 57865,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.P.H.U. „ZZ” Sp.J. Czoch Zbigniew, Bałuszyński Zdzisław

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7342830085

7.3.4) Miejscowość: 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 58

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 57865,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-10-05 do 2024-01-31

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 51135,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 81526,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 51135,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.P.H.U. „ZZ” Sp.J. Czoch Zbigniew, Bałuszyński Zdzisław

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7342830085

7.3.3) Ulica: ul. Kilińskiego 58

7.3.4) Miejscowość: 33-300 Nowy Sącz

7.3.5) Kod pocztowy: 33-300

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 51135,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-10-05 do 2024-01-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.