eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sieradz › Dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wł. Reymonta w Sieradzu w ramach projektu "Lepszy start przedszkolaków".Ogłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wł. Reymonta w Sieradzu w ramach projektu „Lepszy start przedszkolaków”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Reymonta

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000734989

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 14

1.5.2.) Miejscowość: Sieradz

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-200

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sp1.sieradz.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jedynkasieradz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Gmina Miasto Sieradz

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 827-223-77-37

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: plac Wojewódzki 1

1.11.4.) Miejscowość: Sieradz

1.11.5.) Kod pocztowy: 98-200

1.11.6.) Województwo: łódzkie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umsieradz.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://bip.umsieradz.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wł. Reymonta w Sieradzu w ramach projektu „Lepszy start przedszkolaków”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-757a43e9-6bd0-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00468815

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00013782/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Sieradzu w ramach projektu "Lepszy start przedszkolaków"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt „Lepszy start przedszkolaków”, zwany dalej Projektem jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gmsieradz.e-zp.finn.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne komunikacja odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Systemu e-ZP pod adresem https://gmsieradz.e-zp.finn.pl , zwanego dalej Systemem.
2.Wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów opisane są w rozdziale XXIII SWZ.
3. Osoba wskazana do komunikowania się z Wykonawcami:Justyna Socha-Florczakk tel. 43 826 61 10.
UWAGA! Przed przystąpieniem do składania oferty wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z Instrukcją korzystania z Systemu (zwaną dalej Instrukcją). Instrukcja została zamieszczona w Systemie pod adresem: https://pomoc.e-zp.finn.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Dokonując rejestracji Wykonawca akceptuje Regulamin korzystania z Systemu. Regulamin korzystania z Systemu dostępny jest pod adresem: https://gmsieradz.e-zp.finn.pl/regulations/REGU
W Systemie znajdują się także instrukcja dla Wykonawcy (Instrukcja obsługi Systemu FINN e-Zamówienia Publiczne) oraz filmy instruktażowe prezentujące podstawowe czynności dokonywane przez Wykonawców za pomocą Systemu (rejestracja, zadawanie pytań, złożenie oferty, wycofanie oferty). Instrukcja dostępna jest pod adresem: https://pomoc.e-zp.finn.pl/
Złożenie oferty/oferty dodatkowej w trybie podstawowym/oferty dodatkowej poprzez System wymaga posiadania przez Wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
Kwalifikowany podpis elektroniczny musi być wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 poz. 1797).
8. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych Systemu:
a) format kodowania treści w obrębie Systemu – UTF8,
b) komunikacja pomiędzy przeglądarką Wykonawcy, a serwerem jest wykonywana przy użyciu bezpiecznego protokołu HTTPS,
c) oznaczeniem czasu odbioru danych przez System jest data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) – czas lokalny serwera synchronizowany odpowiednim źródłem czasu.
9. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Systemu (tj. informacje dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu przekazania danych):
a) stały dostęp do sieci Internet i minimalna prędkość połączenia internetowego nie mniejsza niż 512 kb/s,
b) zaktualizowana przeglądarka internetowa Chrome w wersji 77 i późniejsze lub Mozilla Firefox w wersji 63 i późniejsze,
c) system operacyjny Microsoft Windows 7 i późniejsze lub Apple macOS 10.14 i późniejsze, dystrybucje systemu Linux,
d) korzystanie z wbudowanej w System funkcjonalności składania podpisu elektronicznego możliwe jest pod warunkiem, że system teleinformatyczny, z którego korzysta Wykonawca, wyposażony jest w jeden z poniższych komponentów:
- wirtualna maszyna Java firmy Oracle w wersji co najmniej 1.8.0_221 (Java SE JRE 8 Update 221) z obsługą technologii Java Web Start (JavaWS) lub
- wirtualna maszyna OpenJDK w wersji co najmniej 1.8.0_222 z zainstalowanym rozszerzeniem IcedTea Web Start.
Powyższe wymagania nie ograniczają możliwości korzystania przez Wykonawcę z zewnętrznego oprogramowania do składania podpisu elektronicznego,
e) kwalifikowany podpis elektroniczny (dopuszczalne formaty podpisów: PaDES - format.pdf, XaDES - pozostałe formaty),
f) podpis zaufany,
g) certyfikat osobisty,
h) dopuszczalne formaty danych: .txt, .pdf, .xls, .doc,.docx, .rtf, .odt, .rtf, .xml (zalecany .pdf),
i) maksymalny rozmiar przesyłanych plików złożenia, wycofania: oferty/oferty dodatkowej w trybie podstawowym/ oferty dodatkowej oraz wiadomości wynosi 150 MB,
j) w zakresie dotyczącym kodowania i czasu odbioru danych Zamawiający informuje, że złożona przez Wykonawcę za pomocą Systemu oferta jest widoczna w systemie, jako zaszyfrowana, a możliwość jej odszyfrowania i otworzenia przez Zamawiającego możliwa jest po upływie terminu składania ofert.
10. W zależności od formatu podpisu: podpis kwalifikowany (PAdES, XAdES), podpis osobisty (XAdES), podpis zaufany (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, otaczający), Wykonawca dołącza do Systemu uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z podpisem (typ otaczający).
Pliki można podpisać przed dołączeniem do Systemu za pomocą zewnętrznych narzędzi do podpisu lub po dołączeniu do Systemu e-ZP przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna została zawarta w załączniku nr 5 do SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna została zawarta w załączniku nr 5 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WOR-Z.271.28.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Wykonawca, w wyniku wygrania postępowania w trybie podstawowym z negocjacjami fakultatywnymi, przyjmuje do wykonania zamówienie pn. „Dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wł. Reymonta w Sieradzu w ramach projektu „Lepszy start przedszkolaków” – część nr 1 zamówienia: dostawa pomocy dydaktycznych (CPV: 39162100-6 Pomoce dydaktyczne) w zakresie szczegółowo określonym w dokumentacji postępowania i ofercie Wykonawcy.
2. Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie bazy dydaktycznej dla przedszkola, dla grupy ukraińskiej pod nazwą „Słoneczka” w Szkole Podstawowej nr 1 im. Wł. Reymonta w Sieradzu.
3. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia określa formularz cenowy stanowiący załącznik nr 4 do SWZ. Parametry techniczne i funkcjonalne przedmiotu zamówienia Zamawiający określił jako minimalne wymagania i dopuszcza, aby dostawa objęła przedmiot zamówienia o lepszych parametrach.
4. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nienoszący śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania.
5. Wszystkie dostarczane pozycje stanowiące przedmiot zamówienia muszą posiadać certyfikat CE, zgodnie z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej oraz być dopuszczone do użytku na potrzeby placówek oświatowych. Deklaracja zgodności powinna być dostarczona wraz z dostawą. Wszystkie pozycje wyposażenia powinny być zgodne z normą BHP. Tam, gdzie jest to możliwe, wymagana jest również zgodność wyposażenia z Polską Normą.
6. Dostawy mogą być realizowane wyłącznie w oryginalnych opakowaniach posiadających fabryczne oznakowania producenta. Opakowanie musi posiadać etykietę informacyjną zawierającą minimum następujące dane: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, datę produkcji oraz inne oznakowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Na opakowaniach muszą znajdować się oznakowania i opisy w języku polskim.
7. Odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie transportu ponosi Wykonawca.
8. Dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać instrukcję użytkowania opisującą funkcje oraz sposób eksploatacji dostarczonych pomocy oraz informacje bezpieczeństwa sformułowane w języku polskim (instrukcja obsługi, instrukcja konserwacji itp.) w postaci papierowej lub dostępnej w formie elektronicznej.
9. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być wykonany z tworzyw wysokiej jakości, a zawarte w nich substancje chemiczne nie mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia dzieci.
10. Dokumentacja postępowania, formularz cenowy oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 4. Zamawiający przy wyborze oferty kierował się będzie następującymi kryteriami i sposobem oceny ofert dla wszystkich części zamówienia:

- łączna cena ofertowa brutto – waga 60%
- skrócenie terminu wykonania umowy – waga 40%

W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty według następujących zasad:

Sposób obliczania oceny za łączną cenę ofertową brutto:
(cena najniższa/cena oceniana) x 10 pkt x 60%
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 6 punktów.
W przypadku niewskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym oferowanej łącznej ceny brutto, oferta zostanie odrzucona.

Sposób obliczania oceny za skrócenie terminu wykonania umowy:
- zgodnie z terminem wykonania zamówienia, tj. do 10 dni od dnia zawarcia umowy - 0 pkt
- najpóźniej do 5 dni od dnia zawarcia umowy - 10 pkt x 40%
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 4 punkty.
W przypadku braku zaoferowania terminu wykonania w formularzu ofertowym Zamawiający przyjmie, że Wykonawca wykona zamówienie w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu wykonania umowy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Wykonawca, w wyniku wygrania postępowania w trybie podstawowym z negocjacjami fakultatywnymi, przyjmuje do wykonania zamówienie pn. „Dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wł. Reymonta w Sieradzu w ramach projektu „Lepszy start przedszkolaków” – część nr 2 zamówienia: dostawa z montażem elementów wyposażenia placu zabaw (CPV: 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw) w zakresie szczegółowo określonym w dokumentacji postępowania i ofercie Wykonawcy.
2. Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie bazy dydaktycznej dla przedszkola, dla grupy ukraińskiej pod nazwą „Słoneczka” w Szkole Podstawowej nr 1 im. Wł. Reymonta w Sieradzu.
3. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia określa formularz cenowy stanowiący załącznik nr 4a do SWZ. Parametry techniczne i funkcjonalne przedmiotu zamówienia Zamawiający określił jako minimalne wymagania i dopuszcza, aby dostawa objęła przedmiot zamówienia o lepszych parametrach.
4. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nienoszący śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania.
5. Wszystkie dostarczane pozycje stanowiące przedmiot zamówienia muszą posiadać certyfikat CE, zgodnie z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej oraz być dopuszczone do użytku na potrzeby placówek oświatowych. Deklaracja zgodności powinna być dostarczona wraz z dostawą. Wszystkie pozycje wyposażenia powinny być zgodne z normą BHP. Tam, gdzie jest to możliwe, wymagana jest również zgodność wyposażenia z Polską Normą.
6. Przedmioty zamówienia dostarczone przez Wykonawcę muszą być zainstalowane oraz zamontowane w miejscach wskazanych przez Zamawiającego zgodnie z ich charakterem i właściwością. Koszt dostawy oraz montażu należy uwzględnić w cenie przedmiotu zamówienia. Odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie transportu ponosi Wykonawca.
7. Odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie transportu ponosi Wykonawca.
8.Dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać instrukcję użytkowania opisującą funkcje oraz sposób eksploatacji dostarczonych pomocy oraz informacje bezpieczeństwa sformułowane w języku polskim (instrukcja obsługi, instrukcja konserwacji itp.) w postaci papierowej lub dostępnej w formie elektronicznej.
9. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być wykonany z tworzyw wysokiej jakości, a zawarte w nich substancje chemiczne nie mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia dzieci.
10. Dokumentacja postępowania, formularz cenowy oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 4. Zamawiający przy wyborze oferty kierował się będzie następującymi kryteriami i sposobem oceny ofert dla wszystkich części zamówienia:

- łączna cena ofertowa brutto – waga 60%
- skrócenie terminu wykonania umowy – waga 40%

W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty według następujących zasad:

Sposób obliczania oceny za łączną cenę ofertową brutto:
(cena najniższa/cena oceniana) x 10 pkt x 60%
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 6 punktów.
W przypadku niewskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym oferowanej łącznej ceny brutto, oferta zostanie odrzucona.

Sposób obliczania oceny za skrócenie terminu wykonania umowy:
- zgodnie z terminem wykonania zamówienia, tj. do 10 dni od dnia zawarcia umowy - 0 pkt
- najpóźniej do 5 dni od dnia zawarcia umowy - 10 pkt x 40%
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 4 punkty.
W przypadku braku zaoferowania terminu wykonania w formularzu ofertowym Zamawiający przyjmie, że Wykonawca wykona zamówienie w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu wykonania umowy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Wykonawca, w wyniku wygrania postępowania w trybie podstawowym z negocjacjami fakultatywnymi, przyjmuje do wykonania zamówienie pn. „Dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wł. Reymonta w Sieradzu w ramach projektu „Lepszy start przedszkolaków”– część nr 3 zamówienia: dostawa sprzętu komputerowego (CPV: 30236000-2 Różny sprzęt komputerowy, 48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe, 30231320-6 Monitory dotykowe, 30231300-0 Monitory ekranowe) w zakresie szczegółowo określonym w dokumentacji postępowania i ofercie Wykonawcy.
2. Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie bazy dydaktycznej dla przedszkola, dla grupy ukraińskiej pod nazwą „Słoneczka” w Szkole Podstawowej nr 1 im. Wł. Reymonta w Sieradzu.
3. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia określa formularz cenowy stanowiący załącznik nr 4b do SWZ. Parametry techniczne i funkcjonalne przedmiotu zamówienia Zamawiający określił jako minimalne wymagania i dopuszcza, aby dostawa objęła przedmiot zamówienia o lepszych parametrach. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia licencji Zamawiającemu na oprogramowanie zgodnie z wymaganiami określonymi w powyższym załączniku i dostarczenia dokumentów licencyjnych.
4. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nienoszący śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania.
5. Wszystkie dostarczane pozycje stanowiące przedmiot zamówienia muszą posiadać certyfikat CE, zgodnie z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej oraz być dopuszczone do użytku na potrzeby placówek oświatowych. Deklaracja zgodności powinna być dostarczona wraz z dostawą. Wszystkie pozycje wyposażenia powinny być zgodne z normą BHP. Tam, gdzie jest to możliwe, wymagana jest również zgodność wyposażenia z Polską Normą.
6. Opakowanie musi posiadać etykietę informacyjną zawierającą minimum następujące dane: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, datę produkcji oraz inne oznakowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Na opakowaniach muszą znajdować się oznakowania i opisy w języku polskim.
7. Odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie transportu ponosi Wykonawca.
8. Dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać instrukcję użytkowania opisującą funkcje oraz sposób eksploatacji dostarczonych pomocy oraz informacje bezpieczeństwa sformułowane w języku polskim (instrukcja obsługi, instrukcja konserwacji itp.) w postaci papierowej lub dostępnej w formie elektronicznej.
9. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być wykonany z tworzyw wysokiej jakości, a zawarte w nich substancje chemiczne nie mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia dzieci.
10. Dokumentacja postępowania, formularz cenowy oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

30231320-6 - Monitory dotykowe

30231300-0 - Monitory ekranowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 4. Zamawiający przy wyborze oferty kierował się będzie następującymi kryteriami i sposobem oceny ofert dla wszystkich części zamówienia:

- łączna cena ofertowa brutto – waga 60%
- skrócenie terminu wykonania umowy – waga 40%

W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty według następujących zasad:

Sposób obliczania oceny za łączną cenę ofertową brutto:
(cena najniższa/cena oceniana) x 10 pkt x 60%
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 6 punktów.
W przypadku niewskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym oferowanej łącznej ceny brutto, oferta zostanie odrzucona.

Sposób obliczania oceny za skrócenie terminu wykonania umowy:
- zgodnie z terminem wykonania zamówienia, tj. do 10 dni od dnia zawarcia umowy - 0 pkt
- najpóźniej do 5 dni od dnia zawarcia umowy - 10 pkt x 40%
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 4 punkty.
W przypadku braku zaoferowania terminu wykonania w formularzu ofertowym Zamawiający przyjmie, że Wykonawca wykona zamówienie w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu wykonania umowy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu stanowiące załącznik nr 3 do SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, brak podstaw do wykluczenia z postępowania powinien wykazać każdy z Wykonawców.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty:
a) w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby udzielające pełnomocnictwa lub
b) w przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem – jako cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez mocodawcę/ów lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza, poświadczającymi zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci elektronicznej.
4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wzór umowy stanowią załączniki do niniejszej SWZ:
a) załącznik nr 2 dotyczy części nr 1 zamówienia,
b) załącznik nr 2a dotyczy części nr 2 zamówienia,
c) załącznik nr 2b dotyczy części nr 3 zamówienia.
2. Strony zastrzegają możliwość dokonania w uzasadnionych okolicznościach zmian postanowień zawartej umowy. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, o ile nic innego nie wynika z treści umowy.
3. Zmiana określenia przedmiotu zamówienia w porównaniu do postanowień SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku przeprowadzenia którego zawarto niniejszą umowę możliwa jest jedynie w przypadku gdy prowadzi do jego ograniczenia lub zastosowania rozwiązań zamiennych, tj. takich, które nie powodują rozszerzenia określenia przedmiotu zamówienia, prowadzą do jego ulepszenia, usprawnienia jego realizacji lub zastosowania materiałów równoważnych.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w przypadkach określonych w art. 455 ustawy Pzp.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, z tym zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów,
b) w przypadkach i na warunkach określonych w § 3 ust. 2 umów na każdą z 3 części zamówienia
6. Każda ze stron może wystąpić z propozycją zmian postanowień niniejszej umowy. Propozycja musi wskazywać na okoliczności uzasadniające wprowadzenie zmian.
7. Strony ustalają, że Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności na rzecz osoby trzeciej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gmsieradz.e-zp.finn.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-08 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-06

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

W ramach każdej części Zamawiający zaprosi do negocjacji maksymalnie 3 Wykonawców, którzy otrzymają najwyższą sumę punktów we wszystkich kryteriach łącznie.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na podstawie art. 7 ust. 1 u.p.w.a., z zastrzeżeniem art. 7 ust. 2 u.p.w.a., z postępowania wyklucza się:
1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.p.w.a.;
2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późniejszymi zmianami) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.p.w.a.;
3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późniejszymi zmianami) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.p.w.a.
5. Lista osób i podmiotów (lista), wobec których są stosowane środki, o których mowa powyżej, jest prowadzona przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw wewnętrznych https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.