eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Fasty › "Zakup i dostawa wióry drzewnej do kotłowni Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie ".Ogłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Zakup i dostawa wióry drzewnej do kotłowni Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie ”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000097940

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Niećkowo 63

1.5.2.) Miejscowość: Fasty

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-230

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: nieckowo@poczta.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsnieckowo.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

pzp.starostwograjewo.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zakup i dostawa wióry drzewnej do kotłowni Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie ”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a851510a-601e-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00468733

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021302/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup i dostawa wióry drzewnej do kotłowni Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00431394/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZSN.KG.26.10.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wióry drzewnej do kotłowni Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie.
Przedmiot zamówienia obejmuje
zakup i dostawę 1140 mp opału w postaci wiórów drzewnych z drewna opałowego iglastego (sosna, świerk) lub liściastego (dąb, buk, grab, brzoza, olcha) o granulacji do 30mm, wilgotności do 30% (z wykluczeniem igliwia, listowia, gałęzi, niezanieczyszczonych śniegiem, lodem, ziemią, piaskiem, kamieniami itp.)

4.5.3.) Główny kod CPV: 03417000-6 - Wióry drzewne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 343539,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 343539,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 343539,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BIO-MAX Karolina Lelo

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8481781528

7.3.4) Miejscowość: Prostki

7.3.5) Kod pocztowy: 19-335

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 34353900 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-11-29 do 2022-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.