eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Skarżysko-Kamienna › Dostawa paliw płynnych poprzez stacje paliw dla Komendy Powiatowej PSP w Skarżysku-Kamiennej



Ogłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa paliw płynnych poprzez stacje paliw dla Komendy Powiatowej PSP w Skarżysku-Kamiennej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 299943310

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 1 Maja 101

1.5.2.) Miejscowość: Skarżysko-Kamienna

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-110

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 41 2511757

1.5.8.) Numer faksu: 41 2516331

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kwatermistrz@strazskarzysko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.strazskarzysko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa paliw płynnych poprzez stacje paliw dla Komendy Powiatowej PSP w Skarżysku-Kamiennej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eb8048ac-709e-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00468682

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00452521/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa paliw płynnych poprzez stacje paliw dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/swietokrzyska_straz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/swietokrzyska_straz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/swietokrzyska_straz.
Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na
stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce
„Regulamin” oraz uznaje go za wiążący.
Zamawiający informuje, że wymagania techniczne oraz organizacyjne wysyłania i odbierania
dokumentów elektronicznych, oświadczeń itp. zostały szczegółowo opisane w regulaminie internetowej
platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o. o. dostępnym na stronie platformy
oraz instrukcji dla Wykonawców dostępnej na stronie przedmiotowego postępowania w pozycji:
wymagania i specyfikacja. Ponadto wszystkie niezbędne instrukcje potrzebne do użytkowania
przedmiotowej platformy znajdują się pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
(zakładka „Instrukcje dla Wykonawców”).
Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do ilości 10 plików lub
spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 500 MB.
W sprawach technicznych związanych z obsługą platformy należy kontaktować się z Centrum
Wsparcia Klienta, nr tel. 22 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl, które udzieli wszelkich
informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji oraz innych aspektów technicznych.
W przypadku wystąpienia awarii Platformy zakupowej dopuszczalna jest komunikacja za
pośrednictwem poczty e-mail, przy czym korespondencję do KP PSP w Skarżysku-Kam. należy kierować na
adres kwatermistrz@strazskarzysko.pl.
Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu komunikacji elektronicznej. Komunikacja ustna w postępowaniu o udzielenie zamówienia dopuszczalna jest wyłącznie w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia oraz ofert.
W pozostałych przypadkach przepisy PZP dotyczące zasady równego traktowania Wykonawców nie
pozwalają na inny kontakt – zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do kontaktu z
Wykonawcami – niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pomocą Platformy Zakupowej,
a w przypadku awarii za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku - Kamiennej (26-110 Skarżysko - Kamienna, ul. 1 Maja 101, tel. 41 25 11 757 , fax. 41 2516331, e-mail: skarzysko@straz.kielce.pl )
2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku - Kamiennej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Pani Edyta Kucel, (25-324 Kielce, ul. Sandomierska 81, tel./fax 41 365 32 05, e-mail: iod@straz.kielce.pl)
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO w związku z przepisami ustawy PZP, w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia i realizacji umowy o zamówienie oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu realizacji umowy;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
- osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP,
- podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,
- podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii, na rzecz Administratora danych;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w stosunku do danych osobowych wskazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana - przez okres trwania umowy o zamówienie, ale nie krócej niż 2 lata, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. Ponadto dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji dokumentów wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących oraz przepisów wewnętrznych Administratora Danych;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.Osobom, których dane zostaną przekazane KP PSP w Skarżysku Kamiennej nie przysługuje, prawo do usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PT.2370.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 621755 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne bezgotówkowe dostawy oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej Pb 95 dokonywane przez tankowanie pojazdów służbowych lub do kanistrów będących w dyspozycji Zamawiającego na stacji/stacjach paliw Wykonawcy
Przedmiot zamówienia – przewidywana ilość zamówienia:
a) do 7 500 litrów benzyny bezołowiowej PB 95
b) do 80 500 litrów oleju napędowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2026-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny, kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rabat

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy przedstawią aktualną koncesję na obrót paliwami płynnymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 4) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U.2022. poz. 1385 ze zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy,
nie starszych niż 3 miesiące przed złożeniem oferty, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
3) Kopię koncesji na obrót paliwami płynnymi w tym olejem napędowym i benzyną bezołowiową 95 na terenie Polski. Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełnienia oferty w tym zakresie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Kopię koncesji na obrót paliwami płynnymi w tym olejem napędowym i benzyną bezołowiową 95 na terenie Polski. Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełnienia oferty w tym zakresie.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie oraz podmioty udostępniające swoje zasoby również zobowiązani są
złożyć w/w dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany zostały zapisane w załączniku nr 8 " Projekt umowy"

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej działającej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/swietokrzyska_straz. W celu złożenia oferty należy w zarejestrować się na Platformie zakupowej jako wykonawca, a następnie postępować zgodnie ze wskazówkami, które będą zamieszczone na w/w stronie.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-13 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.