eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sępólno Krajeńskie › Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno KrajeńskieOgłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350949

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 11

1.5.2.) Miejscowość: Sępólno Krajeńskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-400

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 52 389 42 10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@gmina-sepolno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.gmina-sepolno.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d8a74bf4-70b4-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00468592

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00036133/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa PSZOK w ramach projektu pn.: "Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.2 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem miniPortalu, dostępnego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal (adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) ePUAP Zamawiającego: /2te1wv3k9t/SkrytkaESP), poczty elektronicznej Zamawiającego: zamowienia@gmina-sepolno.pl - z zastrzeżeniem, iż oferta musi zostać złożona przy użyciu miniPortalu.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Informacje ogólne 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem miniPortalu, dostępnego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal (adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) ePUAP Zamawiającego: /2te1wv3k9t/SkrytkaESP), poczty elektronicznej Zamawiającego: zamowienia@gmina-sepolno.pl - z zastrzeżeniem, iż oferta musi zostać złożona przy użyciu miniPortalu.2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do „Formularza do komunikacji”. 3)Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP): https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania. 4)Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB. 5)Dane postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
6) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 2. Złożenie oferty 1)Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 2)Ofertę należy zaszyfrować. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.3)Opis sposobu przygotowania oferty zawarty jest w Rozdziale XXIII SWZ.
4) Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.
3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert oraz załączników składanych wraz z ofertą)
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferty i załączniki składane wraz z ofertą), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal: „Formularz do komunikacji”. Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana.
2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zamowienia@gmina-sepolno.pl.
3) We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP) lub ID postępowania (miniPortal).
4) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: zamowienia@gmina-sepolno.pl.
5) Za datę przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, podmiotowych środków dowodowych (innych niż oferty i załączniki składane wraz z ofertą) oraz informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP lub na adres poczty elektronicznej.
6) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Sępólno Krajeńskie reprezentowana przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z siedzibą przy ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, tel. /52/ 389 42 30, e-mail: sekretariat@gmina-sepolno.pl;
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iodo@gmina-sepolno.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. W związku z tym, iż przedmiotowe zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. „Europa inwestująca w obszary wiejskie” Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami PZP.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP.
12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
13. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora.
Ciąg dalszy w sekcji IX pozostałe informacje

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IRG.271.11.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie, na działkach ewidencyjnych nr 169/6 i nr 169/7, położonych w obrębie geodezyjnym 0011 Sikorz, powiat sępoleński, gmina Sępólno Krajeńskie, polegająca na budowie rampy wyładowczej, zmianie sposobu użytkowania części budynku magazynowego na pomieszczenia administracyjno-socjalne, budowie oświetlenia, utwardzeniu placu wraz z budową infrastruktury towarzyszącej a także dostawie kontenerów i pojemników oraz komputera wraz z oprogramowaniem i osprzętem.
Opracowanie na podstawie decyzji Starosty Sępoleńskiego nr AB.6740.332.2017 z dnia 18 października 2017 r. (załącznik nr 11 do SWZ).

Część 1. Budowa PSZOK.
BRANŻA KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA
• wykonanie prac rozbiórkowych
• montaż okien i drzwi
• wykonanie sufitów, posadzek, ścian
• wykonanie murów oporowych rampy
• montaż wagi oporowej
• wykonanie nawierzchni placów, rampy, chodników, krawężników i obrzeży
• wykonanie nowych nasadzeń oraz wykonanie nowych trawników
• wykonanie ogrodzenia


Parametry rampy:
 minimalna szerokość pasa roboczego rampy: 3,60m
 maksymalna wysokość rampy: 2,00m
 długość wjazdu: 25,1m
 długość rampy: 62,6m
 długość zjazdu: 27,8m

Dane techniczne budynku:
 szerokość obiektu- 9,99m
 długość obiektu- 19,29m
 kubatura brutto- 1090,66m3
 powierzchnia zabudowy- 192,7m2
 wysokość budynku- 6,2m

BRANŻA ELEKTRYCZNA
• wykonanie sieci zewnętrznych, wymiana kabla zasilającego, oświetlenie terenu, zasilanie urządzeń wokół budynku, napęd bramy, okablowanie zewnętrznych instalacji teletechnicznych
• wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej: demontaż istniejącej instalacji, wykonanie WLZ z ZK-2 do RG, okablowanie wyłącznika głównego ppoż., wykonanie tras kablowych i rozdzielnic, instalacja oświetlenia i gniazd, instalacja połączeń wyrównawczych
• wykonanie instalacji fotowoltaicznej, odgromowej i uziemiającej
• wykonanie badań i pomiarów odbiorczych
• wykonanie instalacji teletechnicznych: CCTV, teleinformatycznej i domofonowej
BRANŻA SANITARNA
• wykonanie zewnętrznej instalacji wodociągowej
• wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
• wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej
• wykonanie wewnętrznej instalacji wody
• wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
• wykonanie instalacji C.O.
• wykonanie instalacji wentylacji

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, składająca się z:
Dokumentacji projektowej (Załącznik nr 8 do SWZ)
W związku z wprowadzonymi zmianami dla konstrukcji i nawierzchni placów manewrowych jak i stanowisk pod kontenery w projekcie branży konstukcyjno-architektonicznej Zamawiający informuje, że dla zagospodarowania terenu i branży konstrukcyjno-architektonicznej obowiązujący jest Projekt wykonawczy- zamienny.
Przedmiarów robót (Załącznik nr 9 do SWZ)
STWiORB (Załącznik nr 10 do SWZ)

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45331211-8 - Instalowanie wentylacji zewnętrznej

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45255600-5 - Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45262522-6 - Roboty murarskie

45431200-9 - Kładzenie glazury

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:
1) cena (C): znaczenie - 60%;
2) gwarancja (G): znaczenie - 40%.
2. Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:
1) Kryterium cena (waga 60%) – według poniższego wzoru:
najniższa cena spośród złożonych ofert
C = ___________________________________ x 60
cena badanej oferty

C = liczba punktów oferty ocenianej w ramach kryterium „cena”.
Największa liczbę punktów (60,00 pkt) otrzyma oferta z najniższą ceną.
2) Kryterium gwarancja (waga 40%) – wg poniższego wzoru:
okres gwarancji oferty badanej
G = ______________________________________________ x 40
najdłuższy okres gwarancji spośród ocenianych ofert
G = liczba punktów oferty ocenianej w ramach kryterium „gwarancja”.
Największa liczbę punktów (40,00 pkt) otrzyma oferta z najdłuższym okresem gwarancji spośród ocenianych ofert.
Część 1 Budowa PSZOK.
Do oceny ofert w kryterium „gwarancja” Zamawiający przyjmuje maksymalnie 84 miesięczną gwarancję (minimalny okres gwarancji to 60 miesięcy).
W związku z powyższym udzielenie przyjętej przez Zamawiającego maksymalnej długości okresu gwarancji (tj. 84 miesięcznej) lub dłuższej, skutkować będzie przyznaniem maksymalnej liczby punktów w tym kryterium, tj. 40,00 pkt.
Wpisanie dłuższego okresu gwarancji niż 84 miesiące nie spowoduje zwiększenia ilości punktów w tym kryterium i będzie wynosić 40,00 pkt.
Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniejszą liczbę punktów (obliczoną zgodnie z powyższym wzorem).
Wykonawca określi gwarancję w pełnych miesiącach.
3. O wyborze oferty zdecyduje największa liczba uzyskanych punktów.
Lp = C+G,
gdzie:
Lp - liczba punktów uzyskanych przez ofertę;
C - liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „cena”;
G - liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „gwarancja”.
4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą liczbę punktów ze wszystkich kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.
5. Wykonawca w formularzu ofertowym oferuje okres gwarancji na przedmiot zamówienia. Okres gwarancji nie może być krótszy niż 60 miesięcy w przypadku części 1 i 24 miesięcy w przypadku części 2 i 3. W przypadku pozostawienia w formularzu ofertowym w miejscu oferowanej gwarancji pustego miejsca, oznacza to, że dla danej części wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji, tj. 60 miesięcy w przypadku części 1 i 24 miesiące w przypadku części 2 i 3.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie, na działkach ewidencyjnych nr 169/6 i nr 169/7, położonych w obrębie geodezyjnym 0011 Sikorz, powiat sępoleński, gmina Sępólno Krajeńskie, polegająca na budowie rampy wyładowczej, zmianie sposobu użytkowania części budynku magazynowego na pomieszczenia administracyjno-socjalne, budowie oświetlenia, utwardzeniu placu wraz z budową infrastruktury towarzyszącej a także dostawie kontenerów i pojemników oraz komputera wraz z oprogramowaniem i osprzętem.
Opracowanie na podstawie decyzji Starosty Sępoleńskiego nr AB.6740.332.2017 z dnia 18 października 2017 r. (załącznik nr 11 do SWZ).
Część 2. Dostawa kontenerów i pojemników
Lp. Przedmiot zamówienia Ilość w szt.
1 2 3
1. Kontenery typu KP-20 7
2. Kontenery typu KP-12 19
3. Kontenery typu SM-240, pojemność 0,24 m3 2
4. Skrzynia 400 o pojemności 0,40 m3. 1
5. Beczki o pojemności 200 l. 8
Kontenery typu KP-20 oraz kontenery typu KP-12 powinny być kontenerami otwartymi.
Tylną ścianę kontenerów stanowić mają drzwi dwuskrzydłowe. Kontenery powinny być wyposażone w plandekę zwijaną do dłuższego boku kontenera.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 2 i 3 stanowią załączniki nr 1 i 2 do Formularza ofertowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44613000-0 - Duże pojemniki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:
1) cena (C): znaczenie - 60%;
2) gwarancja (G): znaczenie - 40%.
2. Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:
1) Kryterium cena (waga 60%) – według poniższego wzoru:
najniższa cena spośród złożonych ofert
C = ___________________________________ x 60
cena badanej oferty

C = liczba punktów oferty ocenianej w ramach kryterium „cena”.
Największa liczbę punktów (60,00 pkt) otrzyma oferta z najniższą ceną.
2) Kryterium gwarancja (waga 40%) – wg poniższego wzoru:
okres gwarancji oferty badanej
G = ______________________________________________ x 40
najdłuższy okres gwarancji spośród ocenianych ofert
G = liczba punktów oferty ocenianej w ramach kryterium „gwarancja”.
Największa liczbę punktów (40,00 pkt) otrzyma oferta z najdłuższym okresem gwarancji spośród ocenianych ofert.
Część 2 Dostawa kontenerów i pojemników
Do oceny ofert w kryterium „gwarancja” Zamawiający przyjmuje maksymalnie 36 miesięczną gwarancję (minimalny okres gwarancji to 24 miesiące).
W związku z powyższym udzielenie przyjętej przez Zamawiającego maksymalnej długości okresu gwarancji (tj. 36 miesięcznej) lub dłuższej, skutkować będzie przyznaniem maksymalnej liczby punktów w tym kryterium, tj. 40,00 pkt.
Wpisanie dłuższego okresu gwarancji niż 36 miesięcy nie spowoduje zwiększenia ilości punktów w tym kryterium i będzie wynosić 40,00 pkt.
Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniejszą liczbę punktów (obliczoną zgodnie z powyższym wzorem).
Wykonawca określi gwarancję w pełnych miesiącach.
3. O wyborze oferty zdecyduje największa liczba uzyskanych punktów.
Lp = C+G,
gdzie:
Lp - liczba punktów uzyskanych przez ofertę;
C - liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „cena”;
G - liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „gwarancja”.
4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą liczbę punktów ze wszystkich kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.
5. Wykonawca w formularzu ofertowym oferuje okres gwarancji na przedmiot zamówienia. Okres gwarancji nie może być krótszy niż 60 miesięcy w przypadku części 1 i 24 miesięcy w przypadku części 2 i 3. W przypadku pozostawienia w formularzu ofertowym w miejscu oferowanej gwarancji pustego miejsca, oznacza to, że dla danej części wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji, tj. 60 miesięcy w przypadku części 1 i 24 miesiące w przypadku części 2 i 3.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie, na działkach ewidencyjnych nr 169/6 i nr 169/7, położonych w obrębie geodezyjnym 0011 Sikorz, powiat sępoleński, gmina Sępólno Krajeńskie, polegająca na budowie rampy wyładowczej, zmianie sposobu użytkowania części budynku magazynowego na pomieszczenia administracyjno-socjalne, budowie oświetlenia, utwardzeniu placu wraz z budową infrastruktury towarzyszącej a także dostawie kontenerów i pojemników oraz komputera wraz z oprogramowaniem i osprzętem.
Opracowanie na podstawie decyzji Starosty Sępoleńskiego nr AB.6740.332.2017 z dnia 18 października 2017 r. (załącznik nr 11 do SWZ).
Część 3 Dostawa komputera wraz z oprogramowaniem i osprzętem
Lp. Przedmiot zamówienia Ilość kpl.
1 2 3
1. Komputer stacjonarny wraz z systemem operacyjnym 1
2. Mysz bezprzewodowa 1
3. Klawiatura bezprzewodowa 1
4. Oprogramowanie – pakiet biurowy 1
5. Oprogramowanie – Program do obsługi PSZOK 1
6. Drukarka 1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 2 i 3 stanowią załączniki nr 1 i 2 do Formularza ofertowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213300-8 - Komputer biurkowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:
1) cena (C): znaczenie - 60%;
2) gwarancja (G): znaczenie - 40%.
2. Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:
1) Kryterium cena (waga 60%) – według poniższego wzoru:
najniższa cena spośród złożonych ofert
C = ___________________________________ x 60
cena badanej oferty

C = liczba punktów oferty ocenianej w ramach kryterium „cena”.
Największa liczbę punktów (60,00 pkt) otrzyma oferta z najniższą ceną.
2) Kryterium gwarancja (waga 40%) – wg poniższego wzoru:
okres gwarancji oferty badanej
G = ______________________________________________ x 40
najdłuższy okres gwarancji spośród ocenianych ofert
G = liczba punktów oferty ocenianej w ramach kryterium „gwarancja”.
Największa liczbę punktów (40,00 pkt) otrzyma oferta z najdłuższym okresem gwarancji spośród ocenianych ofert.
Część 3 Dostawa komputera wraz z oprogramowaniem i osprzętem
Do oceny ofert w kryterium „gwarancja” Zamawiający przyjmuje maksymalnie 36 miesięczną gwarancję (minimalny okres gwarancji to 24 miesiące).
W związku z powyższym udzielenie przyjętej przez Zamawiającego maksymalnej długości okresu gwarancji (tj. 36 miesięcznej) lub dłuższej, skutkować będzie przyznaniem maksymalnej liczby punktów w tym kryterium, tj. 40,00 pkt.
Wpisanie dłuższego okresu gwarancji niż 36 miesięcy nie spowoduje zwiększenia ilości punktów w tym kryterium i będzie wynosić 40,00 pkt.
Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniejszą liczbę punktów (obliczoną zgodnie z powyższym wzorem).
Wykonawca określi gwarancję w pełnych miesiącach.
3. O wyborze oferty zdecyduje największa liczba uzyskanych punktów.
Lp = C+G,
gdzie:
Lp - liczba punktów uzyskanych przez ofertę;
C - liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „cena”;
G - liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „gwarancja”.
4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą liczbę punktów ze wszystkich kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.
5. Wykonawca w formularzu ofertowym oferuje okres gwarancji na przedmiot zamówienia. Okres gwarancji nie może być krótszy niż 60 miesięcy w przypadku części 1 i 24 miesięcy w przypadku części 2 i 3. W przypadku pozostawienia w formularzu ofertowym w miejscu oferowanej gwarancji pustego miejsca, oznacza to, że dla danej części wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji, tj. 60 miesięcy w przypadku części 1 i 24 miesiące w przypadku części 2 i 3.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 60

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Rozdział IX. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1 nie podlegają wykluczeniu na podstawie Rozdziału X niniejszej SWZ,
1.2 spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Część 1. Budowa PSZOK
o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który skieruje do realizacji zamówienia:
a) osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej*
b) osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych*
c) osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych*
*Kierownik budowy/robót powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831). Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach określonych ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).
Zamawiający dopuszcza pełnienie kilku funkcji z wymienionych powyżej przez tę samą osobę, pod warunkiem posiadania przez nią wymaganych uprawnień.
Część 2. Dostawa kontenerów i pojemników
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
Część 3. Dostawa komputera wraz z oprogramowaniem i osprzętem
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.
W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ).
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w podmiotowych środkach dowodowych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ);
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczego, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: (dotyczy części 1 Budowa PSZOK)
1) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi Załącznik nr 7 do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Opis rozwiązań równoważnych - w przypadku zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do produktów określonych w opisie przedmiotu zamówienia do oferty oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania równoważności);
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia wykonawcy ci składają wspólnie ww. dokumenty.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Opisy rozwiązań równoważnych, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, sporządzone powinny być w języku polskim, obejmujące informacje w zakresie wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia, na potwierdzenie, że oferowane dostawy, usługi, roboty budowlane spełniają określone przez Zamawiającego wymagania.
Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający informuje, że pomimo przewidzenia wezwania, nie wezwie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub gdy mimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Wypełniony Formularz ofertowy (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ) w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Dla części 2 dodatkowo wypełniony załącznik nr 1 do formularza ofertowego
Dla części 3 dodatkowo wypełniony załącznik nr 2 do formularza ofertowego
2) Wraz z ofertą należy złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
a) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w pkt 1 rozdziału XI niniejszej SWZ, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ
b) Zobowiązania podmiotów udostępniających zasoby, jeśli Wykonawca korzysta z zasobów tych podmiotów na podstawie art. 118 ustawy Pzp, na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy).
c) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę lub inne dokumenty składane z ofertą, jeżeli ich umocowanie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych lub bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca dostarczył dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów (jeżeli dotyczy).
d) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy).
e) Uzasadnienie zastrzeżenia informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy).
f) Oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 3 do SWZ (załącznik dla Wykonawcy robót budowlanych - jeżeli dotyczy).
g) Dowód wniesienia wadium w postaci gwarancji lub poręczenia (jeżeli dotyczy). (Zamawiający zaleca dołączenie do oferty również dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w postaci przelewu – jeżeli dotyczy);
h) Środki dowodowe w zakresie produktów, rozwiązań równoważnych (jeśli dotyczy).
wstępne oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) stanowiące załącznik nr 12 do SWZ.
6. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
8. Wykonawca przed zawarciem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
Dla części 1 Budowa PSZOK: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
Dla części 2 Dostawa kontenerów i pojemników: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
Dla części 3 Dostawa komputera wraz z oprogramowaniem i osprzętem: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, tj.:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2020 r. poz. 299).
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku BNP PARIBAS Nr 20 2030 0045 1110 0000 0286 4640, z dopiskiem: „Wadium – Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie część nr… ”. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
4.1 Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp;
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Sępólno Krajeńskie, ul. T. Kościuszki 22, 89-400 Sępólno Krajeńskie;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
6. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z zapisami art. 98 ustawy Pzp:

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wówczas ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XI pkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego powinno wynikać, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty o których mowa w Rozdziale XI pkt 3.1 ppkt 1) i 2) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą Załącznik nr 12 do SWZ – Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności i dopuszczalna jest tylko w granicach unormowania art. 455 ustawy Pzp oraz w granicach opisanych w ust. 2 niniejszego paragrafu.
2. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia zmian wynika z następujących okoliczności:
1) właściwe organy administracji publicznej i/lub instytucje uzgadniające odmówiły bądź nie wydały wymaganych decyzji administracyjnych lub uzgodnień w ustawowym terminie, a także w przypadku zmiany uzgodnienia, bądź określenia, po wydaniu tych decyzji lub uzgodnień, dodatkowych wymogów skutkujących koniecznością dokonania zmian lub uzupełnień w projekcie;
2) w przypadku zmiany przepisów, powodującej konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia;
3) w przypadku zmiany przepisów, powodującej konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają;
4) w przypadku konieczności dokonania korekt w rozwiązaniu projektowym, a wynikających ze zmiany stanowiska Zamawiającego lub stanowiska instytucji uzgadniających (opiniujących) bądź zaistnienia konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;
5) zaistniały przyczyny niezależne od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można było uniknąć ani im zapobiec, w szczególności:
a) warunki uniemożliwiające realizację robót budowlanych z przyczyn technologicznych przez okres powyżej 2 tygodni,
b) konieczność realizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
c) protesty osób prawnych lub fizycznych,
6) zaistniały odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, urządzeń lub obiektów budowlanych;
7) zaistniały odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu, itp.) skutkujące niemożnością realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;
8) zaistniała konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz;
9) zaistniała konieczność wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, PIP, itp.;
10) w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawcę – Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dot. wykonania robót określonych w umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez Wykonawcę,
11) zaistnieje brak frontu robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy na okres powyżej 2 tygodni,
12) nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku VAT – zmiana w zakresie wartości brutto zamówienia; zmiana obowiązuje z dniem wejścia w życie aktu zmieniającego stawkę, bez konieczności zawierania przez Strony aneksu do umowy;
13) wykonanie przedmiotu umowy jest uzależnione od wykonania dodatkowych robót;
14) wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, przy czym przez niekorzystne warunki pogodowe należy rozumieć występowanie intensywnych opadów deszczu przez okres dłuższy niż 7 dni następujących jeden po drugim; Wykonawca winien odnotować ten fakt w dzienniku robót (wewnętrznym) oraz zgłosić pisemnie Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu; zgłoszenie powinno zostać potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i stwierdzone potwierdzeniem z najbliższej stacji meteorologicznej;
Ciąg dalszy w sekcji IX - pozostałe informacje

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-15 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-15 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

C.D. 3.15)Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania,o którym mowa w art.18 ust.1 Rozporządzenia,spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu,Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu,chyba że zachodzą przesłanki,o których mowa w art.18 ust. 2 Rozporządzenia.15. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.16. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.
C.D. 7.4)15) wystąpienie działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami umowy; za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć ani im zapobiec - w szczególności za siłę wyższą będzie się uważać działanie przyrody, takie jak np.: huragan, trzęsienie ziemi, powódź oraz inne zdarzenia takie jak np.: wojna, zamieszki, strajk generalny (z wyjątkiem strajków Wykonawcy), działania legislacyjne władz powodujące niemożność wykonania umowy;
16)zmiany rodzaju materiałów, z których będą wykonane roboty budowlane, w przypadku zaprzestania produkcji materiału bądź wycofania i wprowadzenia przez producenta materiału o parametrach i cechach użytkowych lepszych lub jakościowo wyższych lub technologicznie nowszych - zmiana rodzaju materiałów nie może powodować podwyższenia wynagrodzenia określonego w umowie i nie wymaga ona sporządzenia aneksu do umowy;
17)zmianę osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu umowy (określonych w §8 umowy) na skutek np. śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy lub jeżeli zmiana ta stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, np. rezygnacji;18)wstrzymanie robót przez Zamawiającego.
3.W przypadku, o którym mowa w:1)ust. 1 pkt 2, 4-7 powyżej – dopuszcza się zmianę terminu realizacji umowy poprzez jego wydłużenie proporcjonalnie do okoliczności powodujących niemożliwość wykonania umowy w terminie, zmianę materiałów, parametrów technicznych i technologii wykonania przedmiotu umowy, a także zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, w przypadku konieczności zastosowania innych rozwiązań; zmiana rodzaju materiałów wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego, uzyskanie której wymaga przedstawienia przez Wykonawcę szczegółowego uzasadnienia zmiany wraz z pisemnym potwierdzeniem producenta parametrów nowych materiałów; zmiana materiałów nie może powodować podwyższenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy; 2)ust. 1 pkt 1, 3, 8, 9, 11, 14-15, 18 powyżej–dopuszcza się zmianę terminu realizacji umowy poprzez jego wydłużenie proporcjonalnie do okoliczności powodujących niemożliwość wykonania umowy w terminie;
3)ust. 1 pkt 13 powyżej – dopuszcza się zmianę terminu realizacji umowy poprzez jego wydłużenie proporcjonalnie do okoliczności powodujących niemożliwość wykonania umowy w terminie oraz zmianę wynagrodzenia Wykonawcy.4.Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy przewidziane w ust. 1 niniejszego paragrafu, mogą nastąpić w zakresie wynikającym ze zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, przez co rozumieć należy konieczność wykonania prac nieujętych pierwotnie w przedmiocie umowy lub zaniechania prac ujętych pierwotnie w przedmiocie umowy. 2.Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w umowie.3.Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.