eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Wyk. inwentaryzacji, ekspertyzy, oceny stanu tech. oraz koncepcji obejmującej dobór instal. fotowoltaicznej dla bud. użyt. publicznej Miasta Katowice wraz z prawem opcji - zam. udzielane w 3 cz.Ogłoszenie z dnia 2022-11-30

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wyk. inwentaryzacji, ekspertyzy, oceny stanu tech. oraz koncepcji obejmującej dobór instal. fotowoltaicznej dla bud. użyt. publicznej Miasta Katowice wraz z prawem opcji - zam. udzielane w 3 cz.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Katowickie Inwestycje S.A. (dawniej Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.) działające w imieniu i na rzecz Miasta Katowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240612757

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Porcelanowa 21

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-246

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniainwestycje@kisa.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.katowickieinwestycje.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Katowickie Inwestycje S.A. (dawniej Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.)

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 240612757

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Porcelanowa 21

1.11.4.) Miejscowość: Katowice

1.11.5.) Kod pocztowy: 40-246

1.11.6.) Województwo: śląskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniainwestycje@kisa.katowice.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.katowickieinwestycje.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wyk. inwentaryzacji, ekspertyzy, oceny stanu tech. oraz koncepcji obejmującej dobór instal. fotowoltaicznej dla bud. użyt. publicznej Miasta Katowice wraz z prawem opcji - zam. udzielane w 3 cz.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bef24954-6ca0-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00468478

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017862/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Wykonanie inwentaryzacji, ekspertyzy, oceny stanu technicznego oraz koncepcji obejmującej dobór instalacji fotowoltaicznej dla budynków użyteczności publicznej Miasta Katowice-3 części.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kisakatowice.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem - Platformy Marketplanet znajdującej się pod adresem:
https://kisakatowice.ezamawiajacy.pl/, zwanej dalej Platformą. Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu
sposobu komunikacji, znajdują się w rozdziale III podrozdziale 1 SWZ.
Uwaga! Przed przystąpieniem do składania oferty, wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z Instrukcją korzystania z Platformy
zakupowej. Instrukcja została zamieszona także bezpośrednio na ww. Platformie -
https://kisakatowice.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu
komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet znajdującej się pod adresem:
https://kisakatowice.ezamawiajacy.pl
3) Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:
a) Zamawiający zgodnie z art. 64 ustawy określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:
i. dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
ii. dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", w takim przypadku wymagany będzie oddzielny plik z
podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oddzielny plik z podpisem.
b) Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
i. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
ii. Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
iii. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 10.0;
iv. Włączona obsługa JavaScript;
v. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
c) Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: pdf., excel., doc., zip.
d) Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj:
i. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania
UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
ii. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Instytutu Miar.
4) Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy przekazywać za pośrednictwem Platformy.
Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda
ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej.
5) Osoba wskazana do porozumiewania się z wykonawcami : Marcin Zapart.
6) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
7) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania
odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed
upływem terminu składania odpowiednio ofert.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Katowickie Inwestycje S.A. (dawniej Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.) z siedzibą w Katowicach (40-246) przy ul. Porcelanowa 21;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się wykonawca skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
· pod adresem poczty elektronicznej: iod@kisa.katowice.pl,
· pisemnie na adres siedziby Administratora;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie inwentaryzacji, ekspertyzy, oceny stanu technicznego oraz koncepcji obejmującej dobór instalacji fotowoltaicznej dla budynków użyteczności publicznej Miasta Katowice wraz z prawem opcji - zamówienie udzielane w 3 częściach – nr sprawy: KISA/ZIR/TP/31/2022, prowadzonym w trybie podstawowym;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022, poz. 1710 z późn. zm.),dalej „ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
-na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych¹;
-na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO² ;
-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
¹ Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników.
² Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KISA/ZIR/TP/31/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I - Wykonanie inwentaryzacji, ekspertyzy, oceny stanu technicznego oraz koncepcji obejmującej dobór instalacji fotowoltaicznej dla budynków Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4 oraz Rynek 1 oraz wykonanie usług objętych prawem opcji polegających na wykonaniu inwentaryzacji, ekspertyzy, oceny stanu technicznego oraz koncepcji obejmującej dobór instalacji fotowoltaicznej dla obiektów Katowickich Cmentarzy Komunalnych przy ul. Murckowskiej 9.
Zakres zamówienia podstawowego dla Części I obejmuje wykonanie:

1. Inwentaryzacji konstrukcyjno – budowlanej i instalacyjnej budynku Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4 oraz Rynek 1, w zakresie niezbędnym do wykonania planowanych prac związanych z montażem paneli fotowoltaicznych,
2. Ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji obiektów Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4 oraz Rynek 1, w zakresie niezbędnym do wykonania zadania inwestycyjnego,
3. Oceny stanu technicznego instalacji elektrycznych wewnętrznych ww. obiektów, w zakresie niezbędnym do wykonania zadania inwestycyjnego
4. Opracowania koncepcyjnego obejmującego dobór instalacji fotowoltaicznej dla ww. obiektów Urzędu Miasta Katowice wraz z rozmieszczeniem paneli fotowoltaicznych dla potrzeb obiektów wraz z połączeniem umożliwiającym wykorzystanie instalacji w obu budynkach.
5. Oszacowania kosztów realizacji zadania inwestycyjnego.

Zakres zamówienia objętego prawem opcji dla Części I obejmuje wykonanie:
1. Inwentaryzacji konstrukcyjno – budowlanej i instalacyjnej administracyjnego oraz przedpogrzebowego Katowickiego Cmentarza Komunalnego przy ul. Murckowskiej 9 w zakresie niezbędnym do wykonania planowanych prac związanych z montażem paneli fotowoltaicznych,
2. Ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji obiektów Katowickiego Cmentarza Komunalnego przy ul. Murckowskiej 9 w zakresie niezbędnym do wykonania zadania inwestycyjnego,
3. Oceny stanu technicznego instalacji elektrycznej wewnętrznej dla obiektów Katowickiego Cmentarza Komunalnego przy ul. Murckowskiej 9 w zakresie niezbędnym do wykonania zadania inwestycyjnego,
4. Opracowania koncepcyjnego obejmującego dobór instalacji fotowoltaicznej dla obiektów Katowickiego Cmentarza Komunalnego wraz z rozmieszczeniem paneli fotowoltaicznych dla potrzeb obiektu wykorzystując budynki oraz teren przyległy Katowickiego Cmentarza Komunalnego przy ul. Murckowskiej 9,
5. Oszacowania kosztów realizacji zadania inwestycyjnego.


Szczegółowy zakres prac dla cz. I, określają:
1) specyfikacja techniczna
2) plan sytuacyjny
3) projektowane postanowienia umowne
4) Program Funkcjonalno – Użytkowy - System monitoringu nośników energii i wody wraz z możliwością sterowania w obiektach użyteczności publicznej miasta Katowice – SMiS

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający w ramach Części I przedmiotowego postępowania przewiduje (maksymalnie do 5 miesięcy od daty zawarcia umowy podstawowej) zastosowanie prawa opcji.
Zakres zamówienia objętego prawem opcji dla Części I obejmuje wykonanie:
1.Inwentaryzacji konstrukcyjno – budowlanej i instalacyjnej administracyjnego oraz przedpogrzebowego Katowickiego Cmentarza Komunalnego przy ul. Murckowskiej 9 w zakresie niezbędnym do wykonania planowanych prac związanych z montażem paneli fotowoltaicznych,
2. Ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji obiektów Katowickiego Cmentarza Komunalnego przy ul. Murckowskiej 9 w zakresie niezbędnym do wykonania zadania inwestycyjnego,
3. Oceny stanu technicznego instalacji elektrycznej wewnętrznej dla obiektów Katowickiego Cmentarza Komunalnego przy ul. Murckowskiej 9 w zakresie niezbędnym do wykonania zadania inwestycyjnego,
4. Opracowania koncepcyjnego obejmującego dobór instalacji fotowoltaicznej dla obiektów Katowickiego Cmentarza Komunalnego wraz z rozmieszczeniem paneli fotowoltaicznych dla potrzeb obiektu wykorzystując budynki oraz teren przyległy Katowickiego Cmentarza Komunalnego przy ul. Murckowskiej 9,
5. Oszacowania kosztów realizacji zadania inwestycyjnego.
W przypadku, gdy Zamawiający powierzy Wykonawcy wykonanie usługi dotyczącej obiektów Katowickich Cmentarzy Komunalnych przy ul. Murckowskiej 9 wówczas Zamawiający zapłaci wynagrodzenie z tego tytułu w kwocie podanej przez Wykonawcę w ofercie (Załącznik 1a formularz cenowy).
Termin wykonania zamówień objętych prawem opcji dla każdej części - 4 miesiące od dnia zawarcia aneksu do umowy podstawowej dla danej części.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II - Wykonanie inwentaryzacji, ekspertyzy, oceny stanu technicznego oraz koncepcji obejmującej dobór instalacji fotowoltaicznej dla obiektu Miejskiego Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” przy ul. Markiefki 44a, oraz wykonanie usług objętych prawem opcji polegających na wykonaniu inwentaryzacji, ekspertyzy, oceny stanu technicznego oraz koncepcji obejmującej dobór instalacji fotowoltaicznej dla obiektów lodowiska Jantor I i Jantor II przy ul. Nałkowskiej 10.
Zakres zamówienia dla Części II.

Zakres zamówienia podstawowego dla Części II obejmuje wykonanie:
1. Inwentaryzacji konstrukcyjno – budowlanej i instalacyjnej obiektu Miejskiego Domu Kultury„Bogucice – Zawodzie” przy ul. Markiefki 44a w zakresie niezbędnym do wykonania planowanych prac związanych z montażem paneli fotowoltaicznych,
2. Ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji obiektu Miejskiego Domu Kultury „Bogucice – Zawodzie” przy ul. Markiefki 44a w zakresie niezbędnym do wykonania zadania inwestycyjnego,
3. Oceny stanu technicznego instalacji elektrycznych wewnętrznych dla obiektu Miejskiego Domu Kultury „Bogucice – Zawodzie” przy ul. Markiefki 44a w zakresie niezbędnym do wykonania zadania inwestycyjnego,
4. Opracowania koncepcyjnego obejmującego dobór instalacji fotowoltaicznej dla obiektu Miejskiego Domu Kultury „Bogucice – Zawodzie” dla obiektu kultury wraz z rozmieszczeniem paneli fotowoltaicznych dla potrzeb obiektu wykorzystując budynek oraz teren przyległy do Miejskiego Domu Kultury,
5. Oszacowania kosztów realizacji zadania inwestycyjnego.
Zakres zamówienia objętego prawem opcji dla Części II obejmuje wykonanie:
1. Inwentaryzacji konstrukcyjno – budowlanej i instalacyjnej budynków lodowiska Jantor I i Jantor II przy ul. Nałkowskiej 10 w zakresie niezbędnym do wykonania planowanych prac związanych z montażem paneli fotowoltaicznych
2. Ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji budynków lodowiska Jantor I i Jantor II przy ul. Nałkowskiej 10 w zakresie niezbędnym do wykonania zadania inwestycyjnego,
3. Oceny stanu technicznego instalacji elektrycznej wewnętrznej dla obiektów budynków lodowiska Jantor I i Jantor II przy ul. Nałkowskiej 10 w zakresie niezbędnym do wykonania zadania inwestycyjnego,
4. Opracowania koncepcyjnego obejmującego dobór instalacji fotowoltaicznej dla obiektów lodowiska wraz z rozmieszczeniem paneli fotowoltaicznych dla potrzeb obiektu wykorzystując budynki lodowiska Jantor I i Jantor II oraz tereny przyległe przy ul. Nałkowskiego 10
5. Oszacowania kosztów realizacji zadania inwestycyjnego.
Szczegółowy zakres prac dla cz. II określają:
1) specyfikacja techniczna
2) plan sytuacyjny
3) projektowane postanowienia umowne
4) Program Funkcjonalno – Użytkowy - System monitoringu nośników energii i wody wraz z możliwością sterowania w obiektach użyteczności publicznej miasta Katowice – SMiS

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający w ramach Części II przedmiotowego postępowania przewiduje (maksymalnie do 5 miesięcy od daty zawarcia umowy podstawowej) zastosowanie prawa opcji.
Zakres zamówienia objętego prawem opcji dla Części II obejmuje wykonanie:
1. Inwentaryzacji konstrukcyjno – budowlanej i instalacyjnej budynków lodowiska Jantor I i Jantor II przy ul. Nałkowskiej 10 w zakresie niezbędnym do wykonania planowanych prac związanych z montażem paneli fotowoltaicznych
2. Ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji budynków lodowiska Jantor I i Jantor II przy ul. Nałkowskiej 10 w zakresie niezbędnym do wykonania zadania inwestycyjnego,
3. Oceny stanu technicznego instalacji elektrycznej wewnętrznej dla obiektów budynków lodowiska Jantor I i Jantor II przy ul. Nałkowskiej 10 w zakresie niezbędnym do wykonania zadania inwestycyjnego,
4. Opracowania koncepcyjnego obejmującego dobór instalacji fotowoltaicznej dla obiektów lodowiska wraz z rozmieszczeniem paneli fotowoltaicznych dla potrzeb obiektu wykorzystując budynki lodowiska Jantor I i Jantor II oraz tereny przyległe przy ul. Nałkowskiego 10
5. Oszacowania kosztów realizacji zadania inwestycyjnego.
W przypadku, gdy Zamawiający powierzy Wykonawcy wykonanie usługi dotyczącej obiektów lodowiska Jantor I i Jantor II przy ul. Nałkowskiej 10 wówczas Zamawiający zapłaci wynagrodzenie z tego tytułu w kwocie podanej przez Wykonawcę w ofercie (Załącznik 1b formularz cenowy ).
Termin wykonania zamówień objętych prawem opcji dla każdej części - 4 miesiące od dnia zawarcia aneksu do umowy podstawowej dla danej części.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III - Wykonanie inwentaryzacji, ekspertyzy, oceny stanu technicznego oraz koncepcji obejmującej dobór instalacji fotowoltaicznej dla obiektu Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Pośpiecha 14 oraz wykonanie usług objętych prawem opcji polegających na wykonaniu inwentaryzacji, ekspertyzy, oceny stanu technicznego oraz koncepcji obejmującej dobór instalacji fotowoltaicznej dla obiektu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Słowian” przy
ul. 1 Maja 99 oraz obiektu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Szopienice” przy ul. 11 Listopada 16
Zakres zamówienia podstawowego dla Części III obejmuje wykonanie:

1. Inwentaryzacji konstrukcyjno – budowlanej i instalacyjnej obiektu Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Pośpiecha 14 w zakresie niezbędnym do wykonania planowanych prac związanych z montażem paneli fotowoltaicznych,
2.Ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji obiektu Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Pośpiecha 14 w zakresie niezbędnym do wykonania zadania inwestycyjnego,
3. Oceny stanu technicznego instalacji elektrycznych wewnętrznych dla obiektu Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Pośpiecha 14 w zakresie niezbędnym do wykonania zadania inwestycyjnego
4. Opracowania koncepcyjnego obejmującego dobór instalacji fotowoltaicznej dla obiektu Powiatowego Urzędu Pracy wraz z rozmieszczeniem paneli fotowoltaicznych dla potrzeb obiektu wykorzystując budynki oraz teren przyległy Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Pośpiecha 14
5. Oszacowania kosztów realizacji zadania inwestycyjnego.
Zakres zamówienia objętego prawem opcji dla Części III obejmuje wykonanie:
1. Inwentaryzacji konstrukcyjno – budowlanej i instalacyjnej:
a) budynku zaplecza szatniowo-socjalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Słowian” przy ul. 1 Maja 99,
b) budynku hali sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Szopienice” przy ul. 11 Listopada 16,
- w zakresie niezbędnym do wykonania planowanych prac związanych z montażem paneli fotowoltaicznych,
2. Ekspertyzy stanu technicznego:
a) konstrukcji budynku zaplecza szatniowo-socjalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Słowian” przy ul. 1 Maja 99,
b)konstrukcji obiektu hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Szopienice” przy
ul. 11 Listopada 16, w zakresie niezbędnym do wykonania zadania inwestycyjnego,
3. Oceny stanu technicznego instalacji elektrycznej wewnętrznej dla obiektów:
a) budynku zaplecza szatniowo-socjalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Słowian” przy ul. 1 Maja 99,
b) budynku hali sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Szopienice” przy
ul. 11 Listopada 16, w zakresie niezbędnym do wykonania zadania inwestycyjnego,
4. Opracowania koncepcyjnego obejmującego dobór instalacji fotowoltaicznej:
a) dla obiektu sportowego wraz z rozmieszczeniem paneli fotowoltaicznych dla potrzeb obiektu wykorzystując budynek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Słowian” przy ul. 1 Maja 99,
b) dla obiektu sportowego wraz z rozmieszczeniem paneli fotowoltaicznych dla potrzeb obiektu wykorzystując budynek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Szopienice” oraz teren przyległy przy ul. 11 Listopada 16,
5. Oszacowania kosztów dla poszczególnych zadań inwestycyjnych.
Szczegółowy zakres prac dla cz. III określają:
1) specyfikacja techniczna
2) plan sytuacyjny
3) projektowane postanowienia umowne
4) Program Funkcjonalno – Użytkowy - System monitoringu nośników energii i wody wraz z możliwością sterowania w obiektach użyteczności publicznej miasta Katowice – SMiS

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający w ramach Części III przedmiotowego postępowania przewiduje (maksymalnie do 5 miesięcy od daty zawarcia umowy podstawowej) zastosowanie prawa opcji.
Zakres zamówienia objętego prawem opcji dla Części III obejmuje wykonanie:
1.Inwentaryzacji konstrukcyjno – budowlanej i instalacyjnej:
a) budynku zaplecza szatniowo-socjalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Słowian” przy ul. 1 Maja 99,
b) budynku hali sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Szopienice” przy ul. 11 Listopada 16, w zakresie niezbędnym do wykonania planowanych prac związanych z montażem paneli fotowoltaicznych,
2. Ekspertyzy stanu technicznego:
a) konstrukcji budynku zaplecza szatniowo-socjalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Słowian” przy ul. 1 Maja 99,
b)konstrukcji obiektu hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Szopienice” przy ul. 11 Listopada 16, w zakresie niezbędnym do wykonania zadania inwestycyjnego,
3. Oceny stanu technicznego instalacji elektrycznej wewnętrznej dla obiektów:
a) budynku zaplecza szatniowo-socjalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Słowian” przy ul. 1 Maja 99,
b) budynku hali sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Szopienice” przy ul. 11 Listopada 16, w zakresie niezbędnym do wykonania zadania inwestycyjnego,
4. Opracowania koncepcyjnego obejmującego dobór instalacji fotowoltaicznej:
a) dla obiektu sportowego wraz z rozmieszczeniem paneli fotowoltaicznych dla potrzeb obiektu wykorzystując budynek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Słowian” przy ul. 1 Maja 99,
b) dla obiektu sportowego wraz z rozmieszczeniem paneli fotowoltaicznych dla potrzeb obiektu wykorzystując budynek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Szopienice” oraz teren przyległy przy ul. 11 Listopada 16,
5. Oszacowania kosztów dla poszczególnych zadań inwestycyjnych.
W przypadku, gdy Zamawiający powierzy Wykonawcy wykonanie usługi dotyczącej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Słowian” przy ul. 1 Maja 99 wówczas Zamawiający zapłaci wynagrodzenie z tego tytułu w kwocie podanej przez Wykonawcę w ofercie (Załącznik 1c formularz cenowy).

W przypadku, gdy Zamawiający powierzy Wykonawcy wykonanie usługi dotyczącej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Szopienice” przy ul. 11 Listopada 16 wówczas Zamawiający zapłaci wynagrodzenie z tego tytułu w kwocie podanej przez Wykonawcę w ofercie (Załącznik 1c- formularz cenowy ).

Termin wykonania zamówień objętych prawem opcji dla każdej części - 4 miesiące od dnia zawarcia aneksu do umowy podstawowej dla danej części.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
- o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, a także wykonawcy ci występujący wspólnie (np. spółka cywilna, konsorcjum), o ile spełniają warunki określone w ustawie oraz w niniejszej specyfikacji.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
- taki warunek nie wynika z odrębnych przepisów.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli:
1. wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługę w zakresie opracowania co najmniej:
a) jeśli Wykonawca składa ofertę na jedną część zamówienia powinien wykonać jedną usługę obejmującą wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku oraz koncepcję instalacji fotowoltaicznej obiektu lub projekt instalacji fotowoltaicznej obiektu
b) jeśli Wykonawca składa ofertę na dwie lub trzy części zamówienia powinien wykonać dwie usługi obejmujące wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku oraz koncepcje instalacji fotowoltaicznej obiektu lub projekt instalacji fotowoltaicznej obiektu.

Uwaga 1 - W przypadku gdy Wykonawca nabył doświadczenie przy realizacji zamówienia jako członek konsorcjum, to winien wykazać, że bezpośrednio wykonywał tę część zamówienia, która będzie odpowiadała zakresowi określonemu przez zamawiającego na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
Uwaga 2 - W przypadku, gdy zakres usług będzie stanowił część usług o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest w Wykazie wykonanych usług wyodrębnić rodzajowo usługę.
Uwaga 3 - Wykonawca, składający ofertę na jedną część powinien wykazać, że wykonał co najmniej jedną usługę obejmującą wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku oraz koncepcję instalacji fotowoltaicznej obiektu lub projekt instalacji fotowoltaicznej obiektu, na którą składa ofertę. Wykonawca, składający ofertę na dwie lub trzy części powinien wykazać, że wykonał co najmniej dwie usługi obejmujące wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku oraz koncepcje instalacji fotowoltaicznej obiektu lub projekt instalacji fotowoltaicznej obiektu.
Uwaga 4 – Zamawiający dopuszcza, wykonanie każdej z w/w usług odrębnie dla różnych obiektów lub w ramach jednego obiektu.
2. dysponuje lub będzie dysponować osobami posiadającymi niżej określone kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie oraz wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego tj:

dla części I
a).min. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń. W przypadku, gdy wskazana osoba będzie posiadała uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów to winna wykazać, że posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych.
b).min. jedną osobą, która posiada tytuł rzeczoznawcy budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
dla części II

a).min. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń. W przypadku, gdy wskazana osoba będzie posiadała uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów to winna wykazać, że posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych.
b).min. jedną osobą, która posiada tytuł rzeczoznawcy budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

dla części III

a).min. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń. W przypadku, gdy wskazana osoba będzie posiadała uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów to winna wykazać, że posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych.
b).min. jedną osobą, która posiada tytuł rzeczoznawcy budowlanego
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Uwagi do wszystkich części:

Jeśli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, zamawiający dopuszcza możliwość wykazania się tymi samymi osobami posiadającymi określone kwalifikacje zawodowe.

Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji przez jedną osobę (w przypadku posiadania przez nią kilku rodzajów wymaganych uprawnień budowlanych oraz kwalifikacji i doświadczenia).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych – dla każdej części.
Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1. Podmiotowe środki dowodowe w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania:
- oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu załączonym do oferty, że nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie podstaw określonych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Zamawiający wymaga od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w rozdziale II pkt 10.1 SWZ dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych – dla każdej części.
Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
Podmiotowe środki dowodowe, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wymagane od wykonawcy obejmują:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy- załącznik nr 5 do SWZ;
b)wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 6 do SWZ.
Dodatkowo na wykazie osób należy podać doświadczenie, które Wykonawca wskazał w druku oferty celem otrzymania punktów za dodatkowe doświadczenie osoby oceniane w kryterium oceny ofert.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia
publicznego
b) Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
· W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia składa każdy z
wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w
jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
· Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący
uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie (załącznik nr 4), z którego wynika, które roboty budowlane,
dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy
· Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy
wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie załącznik nr 4), z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie
uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym, w projektowanych postanowieniach umownych, stanowiącym
Załącznik nr 10 do SWZ.
2) Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-09 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://kisakatowice.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-09 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamówienie jest udzielane w imieniu i na rzecz Miasta Katowice (adres: ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice) przez
Katowickie Inwestycje S.A. (dawniej Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.)
2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców wobec, których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, opisane w rozdziale II podrozdziale 7 SWZ.
3. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady - Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji jakości za wykonanie usługi
wynosił 60 miesięcy od daty odbioru wykonanego przedmiotu zamówienia. Ponadto Zamawiający wymaga, aby okres
rękojmi za wady był równy okresowi gwarancji jakości.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.