eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnowskie Góry › Rozbudowa układu zasilania wraz z remontem budynku stacji przy ul. Pyskowickiej w Tarnowskich GórachOgłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa układu zasilania wraz z remontem budynku stacji przy ul. Pyskowickiej w Tarnowskich Górach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Tarnogórski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255170

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Karłuszowiec 5

1.5.2.) Miejscowość: Tarnowskie Góry

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-600

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.7.) Numer telefonu: 032 3813786

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@tarnogorski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnogorski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa układu zasilania wraz z remontem budynku stacji przy ul. Pyskowickiej w Tarnowskich Górach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-18a9dfb4-7094-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00468434

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024412/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.18 Rozbudowa układu zasilania wraz z remontem budynku stacji przy ul. Pyskowickiej w Tarnowskich Górach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/tarnogorski

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem
platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/tarnogorski
2.Szczegółowe informacje w zakresie korespondencji elektronicznej zawarte są w Rozdziale XVII SWZ.
3.Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania
wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za
pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno.
2.Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania
oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
3.Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania
sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2)komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3)zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
4)włączona obsługa JavaScript,
5)zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6)Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7)Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
4.Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY
MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej
oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.
5.Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
6. Pozostałe postanowienia zgodnie z SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 jest Starosta Tarnogórski e-mail: starosta@tarnogorski.pl nr telefonu: (32) 381-37-11.
2. W Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach został powołany inspektor ochrony danych e-mail: iodo@tarnogorski.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa układu zasilania wraz z remontem budynku stacji przy ul. Pyskowickiej w Tarnowskich Górach” prowadzonym w trybie: podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących. Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych. Skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą,
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania,
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AZ.272.4.25.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa układu zasilania wraz z remontem budynku stacji przy ul. Pyskowickiej w Tarnowskich Górach”

Lokalizacja: Tarnowskie Góry, ul. Pyskowicka 47-51.

2. Zamówienie dofinansowane jest z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej „Programem”. Wstępna promesa nr Edycja3PGR/2021/544/PolskiLad.

3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: rozbudowę układu zasilania poprzez budowę stacji transformatorowej, agregatu prądotwórczego, linii kablowych SN i NN dla zasilania WSP SA wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą towarzyszącą i remontem budynku stacji transformatorowej przy ul. Pyskowickiej 47-51 w Tarnowskich Górach na działce nr 3876/2 (jednostka ewidencyjna: Tarnowskie Góry, obręb ewidencyjny: Stare Tarnowice),

4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają następujące dokumenty:
1) dokumentacja projektowa ( załącznik nr 5a- j do SWZ), na którą składają się:
a) projekt zagospodarowania terenu – załącznik nr 5a;
b) projekt architektoniczno-budowlany – załącznik nr 5b;
c) opinia geotechniczna - załącznik nr 5c;
d) projekt techniczny - architektura - załącznik nr 5d;
e) projekt techniczny - konstrukcja - załącznik nr 5e;
f) projekt techniczny - Stacja transformatorowa, agregat prądotwórczy, linie kablowe SN i NN – załącznik nr 5f;
g) projekt budowlany – remont budynku stacji transformatorowej - załącznik nr 5g;
h) projekt techniczny – remont budynku stacji transformatorowej - załącznik nr 5h;
i) projekt techniczny – remont instalacji elektrycznych budynku stacji transformatorowej -załącznik nr 5i;
j) decyzja nr 1024/22 z dnia 22.07.2022 r. pozwolenie na budowę - załącznik nr 5j;
2) przedmiary robót (załącznik nr 6a-d do SWZ), na które składają się:
a) przedmiar robót – branża budowlana – załącznik nr 6a;
b) przedmiar robót – branża elektryczna – załącznik nr 6b;
c) przedmiar robót– remont budynku stacji transformatorowej – załącznik nr 6c;
d) przedmiar robót - remont instalacji elektrycznych budynku stacji transformatorowej – załącznik nr 6d;
3) STWiOR (załącznik 7a-c do SWZ), na które składają się:
a) STWiOR Stacja transformatorowa, agregat prądotwórczy, linie kablowe SN i NN - załącznik nr 7a;
b) STWiOR Remont budynku stacji transformatorowej – załącznik 7b;
c) STWiOR Remont instalacji elektrycznych budynku stacji transformatorowej – załącznik nr 7c.
4) Projektowane postanowienia umowy (załącznik nr 4 do SWZ).

5. Wymagany okres gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy wynosi minimum 3 lata (słownie: trzy lata), licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcę bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót.

6. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy ( tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 ze zm.) w zakresie realizacji zamówienia osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy między innymi osób: kierujących budową, robotami, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych.

7. Tam, gdzie w projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 101 ust.1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy, Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem:
1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych),
2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja),
5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
6) standardów emisyjnych.

8. Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub równoważną lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub równoważną lub Polską Normą lub równoważną w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie.

9. Ilekroć w projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub równoważne lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub równoważne lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy.

10. Materiały, sprzęt i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn.zm. ), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz wymogom Specyfikacji Technicznej, wykonania i odbioru robót i SWZ.

11. Wykonawca przed wbudowaniem materiałów przedłoży ich wzory, karty techniczne do akceptacji inspektorowi nadzoru oraz Zamawiającemu potwierdzające zgodność parametrów technicznych z projektem budowlanym i wykonawczym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45314310-7 - Układanie kabli

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane wg trzech kryteriów. Ocena za każde z kryteriów będzie podawana w punktach.
Obliczanie będzie następować do 2 miejsca po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje
zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku
nie ulega zmianie. Najkorzystniejsza oferta to oferta, która otrzyma największą sumę punktów w kryteriach

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 28

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wysokość kary umownej za nieterminową realizację zamówienia

4.3.6.) Waga: 12

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolność techniczna lub zawodowa
a) Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie i/lub remoncie i/lub przebudowie stacji transformatorowej o wartości minimum 500 000,00 zł brutto.

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, należy wykazać robotę budowlaną, w której wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył

b) Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobą:
- posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, posiadającą aktualny wpis na listę członków do właściwej izby samorządowej i wymagane ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy,
- posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz posiadającą aktualny wpis na listę członków do właściwej izby samorządowej i wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,

Wszystkie wykazane wyżej osoby powinny posiadać odpowiednie uprawnienia wymagane prawem budowlanym, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) prawa budowlanego lub odpowiadające wymaganym uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (zgodnie z
zapisem art. 104 prawa budowlanego).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na
dzień ich złożenia):
1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 235), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia następującego podmiotowego środka dowodowego (aktualnego na dzień jego złożenia):
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Okres, o którym wyżej mowa liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (wystarczające będzie podanie informacji niezbędnych do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu),
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wystarczające będzie podanie informacji niezbędnych do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą należy złożyć:
1) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ. Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
2) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (załącznik nr 3 do SWZ) – w przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby.
Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym,
3) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy ubiegającego się (wykonawców ubiegających się) o udzielenie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z
pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca (osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz,
4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy).
Zobowiązanie lub inny podmiotowy środek dowodowy w opisywanym zakresie, przekazuje się w postaci elektronicznej, i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy zobowiązanie (inny podmiotowy środek dowodowy) zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z
dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenie zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub notariusz.
5) Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust 4 ustawy, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy 00/100).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
1) oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.
5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Zam. przewiduje nw.zm. umowy, w zakresie: 1) terminu wyk. umowy w przypadku: a)niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych, złych warunków atmos. uniemożliwiających prawidłowe prowadzenie, wyk. robót, a w szczególności: -z powodu technologii realizacji robót określonych umową, normami, wytycznymi producenta materiałów lub innymi przepisami, wymagającymi konkretnych warunków atmos., jeżeli konieczność wyk.
robót w tym okresie nie jest następstwem okol., za które Wyk. ponosi odpowiedzialność – fakt ten musi zostać udokumentowany wpisem Kier. budowy do dziennika budowy oraz potwierdzony przez Insp. nadzoru inwe. i zgłoszony niezwłocznie Zam., -opadów deszczu – trwających, co najmniej 2 kolejne dni w ilości co najmniej 5mm słupa wody / m² w każdym z tych dni, -niskiej tem. powietrza, wynoszącej poniżej -5st.C, trwających, co najmniej 2 kolejne dni, b)wykonania robót zamiennych, lub zam. dod., wstrzymujących lub opóźniających realiz. robót będących przedmiotem umowy o ile wykonanie tych robót lub zamówień wpływa na termin wyk. umowy, c)wystąpienia wad dok. proj. skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonania umowy. Termin umowny może zostać wydłużony o czas niezbędny na usunięcie wad w projekcie przez Wyk. dok. proj. oraz o czas niezbędny do uzyskania wszystkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń, d)działania siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności,
a które uniemożliwia Wyk. wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej strony umowy zobowiązane są do dołożenia wszelkich starań w celu ograniczenia do min. zwłoki w wykonywaniu swoich
zobowiązań umownych powstałych na skutek działania siły wyższej. Każdy przypadek wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 1 wpływających na terminowość wykonania robót powinien zostać wpisany do dziennika budowy nie później niż do końca dnia roboczego następującego po dniu wystąpienia tego rodzaju okoliczności, a następnie potwierdzony wpisem do dziennika budowy przez Insp. nadzoru inwes. Brak w/w wpisów do dziennika budowy wyłącza uprawnienie Wyk. do wnioskowania do Zam. o zmianę umowy. 2)zm. wys. wyn. należnego Wyk. w przypadku zm.: stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, wysokości min. wyna. za pracę albo min. stawki godz. ustalonych na pods. przepisów ustawy o min. wyn. za pracę, zasad podlegania ubez. społ. lub ubez. zdrowotnemu lub wys. stawki składki na ubez. społ. lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wys. wpłat do pracowniczych planów kap., o których mowa w ustawie o pracowniczych planach kap. – jeżeli zm. te będą miały wpływ na koszty wykonania zam. przez Wyk., 3)zm. osób wykonujących zam., wskazanych w ofercie (dot. osoby pełniącej obowiązki Kier. budowy, osoby pełniącej obowiązki Kier. robót bud. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych) w następujących przypadkach: a)niewywiązywania się z obowiązków lub nienależytego ich wykonywania, b)choroby lub innych zdarzeń losowych trwających, co najmniej 3 dni, c)jeżeli zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Zam. i Wyk. (np. rezygnacja). 4)zm. danych np. adresu siedziby zarówno po stronie Zam. jak i Wyk. w sytuacji, gdy w trakcie obowiązywania umowy zajdą takie zmiany, 5)zm. cen materiałów lub kosztów zw. z realiz. zamów. na poziomie wynoszącym co najmniej 15% w stosunku do cen materiałów lub kosztów obow. w terminie składania oferty i utrzymujący się przez okres co najmniej 2 m-cy, przy czym za początkowy termin ustalania zmiany ceny ustala się datę odległą o równe 4 m-ce od daty zawarcia umowy. Maks. dop. wysokość zm. wyn. należnego Wyk. w całym okresie realiz. zamów. wynosi 7% kwoty wynagrodzenia Wyk.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/tarnogorski

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-16 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Termin roz. prac ustala się na dzień zawarcia umowy. Termin zak. prac ustala się w wymiarze 7 m-cy od daty zawarcia umowy. 2.Pozostałe podst. wykluczenia art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezp. narodowego 3.cd.sekcji VII pkt 7.4.).2.W przypadku wystąpienia okol., o których mowa w ust. 1 pkt. 1 zm. terminu realizacji zam. będzie dokonana na podst. wniosku Wyk. uzasadniającego konieczność dokonania zm. Termin realizacji zostanie zmieniony o czas niezbędny do prawidłowego wykonania robót każdorazowo w oparciu o analizę okol. danego przypadku.3.W przypadku wystąpienia okol.,
o których mowa w ust. 1 pkt 3 Wyk. niezwłocznie powiadomi Zam. o konieczności zm. osoby Kier. budowy lub kier. robót bud. i przedstawi dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe nowego Kier. budowy lub kier. robót bud..4.W przypadku zm. stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wyko. zam. przez Wyk., wys. Wyn. należnego Wyk. zm. się w ten sposób, że cena netto pozostaje bez zmian, a zm. się stawka podatku od towarów i usług, stawka podatku akcyzowego oraz cena brutto.5.W przypadku zm. wys. min. wyn. za
pracę albo wys. min. stawki godz. ustalonych na podst. przepisów ustawy o min. wyn. za pracę, jeżeli zm. te będą miały wpływ na koszty wykonania zam. przez Wyk., wys. wyn. należnego Wyk. zm. się w ten sposób, iż zm. podlega cena netto i
w konsekwencji cena brutto, pod warunkiem, że Wyk. udowodni Zam., iż zatrudnia pracowników na podst. umowy o pracę. 6.W przypadku zm. zasad podlegania ubez. społ. lub ubez. zdrow. lub wys. stawki składki na ubez. społ. lub zdrowo., jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zam. przez Wyk., wys. wyn. należnego Wyk. zm. się w ten sposób, iż zm. podlega cena netto i w konsekwencji cena brutto, pod warunkiem, że Wyk. udowodni Zam., iż zatrudnia pracowników na podst. umowy o pracę. 7.W przypadku zm. zasad grom. i wys. wpłat do prac. planów kap., jeżeli zm. te będą miały wpływ na koszty wykonania zam. przez Wyk., wys. wyn. należnego Wyk. zm. się w ten sposób, iż zm. podlega cena netto i w konsekwencji cena brutto, pod warunkiem, że Wyk. udowodni Zam., iż zatrudnia pracowników na podst. umowy o pracę. 8.W przyp. zm. cen materiałów lub kosztów, o której mowa w ust. 1 pkt 5, w szczególności wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, jeżeli Wyk. to udowodni, możliwa jest zm. postanowień zawartej umowy. W celu udowodnienia zm. ceny Wyk. przedstawia w terminie 30 dni od dnia publikacji komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego porównanie kalkulacji cen jednostkowych netto wyliczonych z oferty i kalkulacji cen jednostkowych netto, których zm. wynika ze wskaźnika zmiany kosztów, w szczególności wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Przedstawienie porównania kalkulacji cen jednostkowych netto, musi w sposób niebudzący wątpliwości wykazywać wpływ ww. zm. , w szczególności wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na wysokości cen jednostkowych w stosunku do cen jednostkowych z oferty. Do przedstawionego porównania kalkulacji Wyk. jest zobowiązany przedstawić dowody potwierdzające ponoszenie poszczególnych kosztów przy cenach jednostkowych netto w ofercie oraz cenach jednostkowych netto, których zm. wynika ze zm. w/w wskaźnika. Jednocześnie Zam. będzie przysługiwać prawo żądania dalszych wyjaśnień wraz z przedstawieniem dalszych dokumentów celem stwierdzenia dopuszczalności, zm. cen jednostkowych. Wyk., którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 5) zobowiązany jest do zm. wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zm. cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.