eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piekoszów › "Dowóz uczniów do i z Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 23 czerwca 2023 r."Ogłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Dowóz uczniów do i z Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 23 czerwca 2023 r.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PIEKOSZÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010599

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Częstochowska 66A

1.5.2.) Miejscowość: Piekoszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-065

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@piekoszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.piekoszow.biuletyn.net

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dowóz uczniów do i z Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 23 czerwca 2023 r.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a1e5c72d-6ffe-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00468172

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00046196/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Przetarg na dowóz uczniów do szkół i placówek oświatowych Gminy Piekoszów w roku szkolnym 2022/2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl. oraz http://www.piekoszow.biuletyn.net/?bip=1&cid=1123&bsc=N

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
gmina@piekoszow.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://miniportal.uzp.gov.pl/warunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych Strona 28 z 29 osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Piekoszów, 26-065 Piekoszów ul. Częstochowska 66a;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Piekoszów jest Pan Robert Łabuda, e-mail: inspektor@cbi24.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dowóz uczniów do i z Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 23 czerwca 2023 r.”, znak postępowania: EOP.271.2.32.2022.JR.;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy – PZP;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust.1 ustawy – PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym, określonym w przepisach ustawy - PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy – PZP;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
b) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10) w przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: EOP.271.2.32.2022.JR

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2) Przedmiot zamówienia polega na świadczeniu w roku szkolnym 2022/2023 usług na rzecz Zamawiającego w zakresie dowozu do szkół (placówek oświatowych) i odwozu uczniów, które to usługi będą się odbywać według szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego zał. nr 1 do SWZ – „Dowóz uczniów do i z Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie w okresie od 1 stycznia 2023 r. 23 czerwca 2023 r.”, polegający na świadczeniu usług przewozu uczniów zamieszkałych na terenie gminy Piekoszów z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej i z powrotem wraz z zapewnieniem im opieki w czasie dowożenia we wszystkie dni nauki, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2022/2023.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie przeprowadzona wg. kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Serwis – czas podstawienia pojazdu zastępczego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w sekcji VI pkt 1 i 2 SWZ oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - zał. nr 3 do SWZ.

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada licencję na wykonywanie transportu drogowego osób.

c) sytuacji ekonomicznej i finansowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - zał. nr 3 do SWZ.

d) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Doświadczenie:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na dowozie uczniów do szkół (placówek oświatowych), trwającą minimum 6 miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto. wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie.

Potencjał techniczny:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować trzema (3) pojazdami przystosowanymi do przewozu osób, nie starszymi niż 14 lat (rok produkcji 2008 r.), o łącznej liczbie miejsc siedzących dla pasażerów minimum 180.

Potencjał kadrowy:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej jednym kierowcą posiadającym wymagane kwalifikacje do kierowania pojazdami umożliwiającymi realizację zamówienia, określone w art. 39a ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j.. DZ. U. z 2021 r., poz. 919 ze zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia według wzoru - zał. nr 4 i zał. 4a do SWZ
2) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; wzór oświadczenia stanowi zał. nr 5 do SWZ.
3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesięcy przed jej złożeniem – w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP;
4) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne skazania prawomocnego za przestępstwa, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy-PZP i skazania prawomocnie za przestępstwa, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy-PZP, członków organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólników w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta, albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; wzór oświadczenia stanowi zał. nr 10 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - zał. nr 3 do SWZ
2) licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób;
3) wykaz usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę co najmniej jednej usługi polegającej na dowozie uczniów do szkół (placówek oświatowych), trwającą minimum 6 miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto, zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 6 do SWZ, z załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane należycie, w szczególności referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
4) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 7 do SWZ;
5) wykaz pojazdów przeznaczonych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z podaniem informacjami o marce samochodu, typu, nr rejestracyjnego, roku produkcji, ilości miejsc siedzących na podstawie dowodu rejestracyjnego oraz podstawie do dysponowania tymi pojazdami, zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 8 do SWZ;
6) oświadczenie wykonawcy potwierdzające, że zaproponowani kierowcy posiadają wymagane uprawnienia, o których mowa w art. 39a ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. DZ. U. z 2021 r., poz. 919 ze zm.), zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 9 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 2 000,00 zł.

2) Wadium może być wniesione w:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 85 8499 0008 0400 0534 2000 0003, z dopiskiem: „Wadium w postępowaniu nr EOP.271.2.32.2022.JR. na „Dowóz uczniów do i z Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie w okresie od 1 stycznia 2023 r. 23 czerwca 2023 r.” wraz z określeniem numeru części zamówienia, którego dotyczy. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
4) Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz – oryginał dokumentu winien być złożony w ofercie w oddzielnej kopercie.
5) Z treści dokumentu wadialnego musi wynikać nieodwołane i bezwarunkowe zobowiązanie do zapłaty pełnej kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy - PZP.
6) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 2 lit. b-d Sekcji X SWZ, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy-PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy-PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy-PZP, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy-PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
b) wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana
7) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wniesie wadium lub wadium zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu zaistnienia podstaw, o których mowa w Sekcji VI pkt 1 i 2 SWZ.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 Sekcji VII SWZ oraz podmiotowe środki dowodowe, składa każdy z wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy – PZP, dotyczących:
a) terminu wykonania zamówienia
b) przedmiotu lub sposobu wykonania zamówienia;
c) wysokości wynagrodzenia wykonawcy;
d) podmiotów trzecich lub podwykonawców, przy pomocy których wykonawca wykonuje przedmiot umowy, po zawarciu umowy;
e) trwałych zmian pojazdów wykonawcy;
f) zmiany przebiegu trasy lub miejsc przystanków.
2) Zmiana terminu wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć i jemu zapobiec, uniemożliwiającego lub poważnie utrudniającego wykonanie umowy w ustalonym terminie (siła wyższa), w szczególności: ogólnokrajowego lub regionalnego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych przez właściwe organy, wojny, epidemii, powodzi, blokady komunikacyjnej o charakterze ponadregionalnym, kataklizmu społecznego – zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić o łączny czas występowania siły wyższej (czas jest liczony w dniach).
3) Zmiana przedmiotu lub sposobu wykonania zamówienia może nastąpić w następujących przypadkach:
a) konieczności zmiany przebiegu trasy lub miejsc przystanków, co będzie niezbędne dla prawidłowego i zgodnego z celem wykonania przedmiotu umowy, a która to konieczność ujawniła się w trakcie wykonywania umowy – zmiana będzie polegała na zwiększeniu lub zmniejszeniu długości trasy, zgodnie z bieżącym i obiektywnym zapotrzebowaniem Zamawiającego;
b) konieczności zwiększenia liczby uczniów na wszystkich lub poszczególnych trasach w stosunku do liczby uczniów wskazanych w zał. nr 1 do SWZ, w całym okresie trwania niniejszej umowy. Zmiany te nie mogą doprowadzić do zmiany nominalnej wartości niniejszej umowy o kwotę wyższą niż 15%. Jednocześnie zmianie ulega maksymalna nominalna wartość niniejszej umowy, jako iloczyn zwiększonej liczby uczniów dowożonych i odwożonych na przedmiotowej trasie, ceny jednostkowej biletu miesięcznego dla 1 ucznia oraz pozostałych miesięcy do końca trwania niniejszej umowy;
c) konieczności zmian w sposobie wykonywania zamówienia niewykraczających poza zakres przedmiotu umowy, w celu usprawnienia procesu wykonywania zamówienia;
d) konieczności zmiany sposobu spełniania wykonywania przedmiotu umowy, z uwagi na zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, wpływających na sposób wykonywania umowy.
4) Zmiana umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy nastąpi w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług – wartość netto wynagrodzenia (tj. bez podatku od towarów i usług) nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług, wynikającej ze zmienionych przepisów.
5) W przypadku, gdy przed zawarciem umowy wykonawca opierał się na zasobach podmiotów trzecich wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub wskazywał podwykonawców, którym zleci częściowe wykonanie przedmiotu umowy, dopuszcza się zmianę tych podmiotów lub podwykonawców w trakcie wykonywania niniejszej umowy pod warunkiem, że nowy podmiot/podwykonawca wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
6) W przypadku zmiany pojazdów wykonawcy, wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu inne pojazdy o nie gorszych parametrach od wynikających z SWZ.
7) W przypadku zmiany kluczowego personelu wykonawcy, wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu nową osobę o nie gorszych kwalifikacjach i uprawnieniach w stosunku do zmienianej osoby.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-08 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.