eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › "Organizacja Jednodniowej Konferencji Stacjonarnej pn. SmartUp!"Ogłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Organizacja Jednodniowej Konferencji Stacjonarnej pn. SmartUp!”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811683876

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Korsarzy 34

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-540

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@wzp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzp.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Organizacja Jednodniowej Konferencji Stacjonarnej pn. SmartUp!”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-59e49ccc-5055-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00468162

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00000226/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.33 Pomorze Zachodnie - gdzie biznes łączy się z nauką Forum Innowacji - konferencja

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

ZAMÓWIENIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 W RAMACH PROJEKTU: POMORZE ZACHODNIE – GDZIE BIZNES ŁĄCZY SIĘ Z NAUKĄ

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.wzp.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 2. Środkami komunikacji elektronicznej, o których mowa w ust. 1, są w niniejszym postępowaniu:
1) poczta elektroniczna: zamowienia.publiczne@wzp.pl ;
2) Platforma do obsługi postępowań przetargowych (dalej „Platforma”), dostępna pod adresem: https://zamowienia.wzp.pl ,
- z zastrzeżeniem, iż oferta może zostać przekazana wyłącznie za pomocą Platformy.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie
środków komunikacji elektronicznej, Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:
1) stały dostęp do sieci Internet i minimalna prędkość połączenia internetowego nie mniejsza niż 512kb/s;
2) zaktualizowana przeglądarka internetowa (zalecane przeglądarki: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera);
3) oprogramowanie Java ver. 1.8 (w przypadku systemu operacyjnego MacOs, także oprogramowanie Java JDK Oracle);
4) aplikacja Szafir;
5) rozszerzenie Szafir WebModule dla danej przeglądarki internetowej;
6) kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis (profil) zaufany lub podpis osobisty (e-dowód) (dopuszczalne formaty podpisów:
PAdES lub XAdES);
7) dopuszczalne formaty danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, .xls, .xlsx, .zip, .zipx, .rar, 7z (zalecany .pdf);
8) maksymalna wielkość pojedynczego pliku: 100MB;
9) w zakresie dotyczącym szyfrowania oraz czasu przekazania i odbioru danych Zamawiający informuje, że złożona przez
Wykonawcę za pomocą Platformy oferta jest widoczna w systemie jako zaszyfrowana, a możliwość jej odszyfrowania i otworzenia
przez Zamawiającego możliwa jest po upływie terminu składania ofert; oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi
przypięta do dokumentu elektronicznego data oraz dokładny czas.
Uwaga: Szczegółowe informacje oraz instrukcja pokazująca niezbędne czynności konfiguracyjne do poprawnego działania
Platformy, w szczególności w odniesieniu do pkt 3-5, zostały zamieszczone w instrukcji obsługi Platformy, o której mowa w Rozdz.
XIII ust. 5.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z zapisami SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z zapisami SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WOiRZL.II.272.61.2022.VW

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja jednodniowej Konferencji stacjonarnej pn. SmartUp! . Jej głównym celem jest pobudzanie szeroko rozumianej przedsiębiorczości poprzez prezentację innowacyjnych i kreatywnych rozwiązań na przykładzie firm oraz innowatorów z kraju i regionu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79952000-2 - Usługi w zakresie organizacji imprez

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80590000-6 - Usługi seminaryjne

79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane

79822500-7 - Usługi projektów graficznych

72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

72413000-8 - Usługi w zakresie projektowania stron WWW

72212220-7 - Usługi opracowywania oprogramowania dla internetu i intranetu

64228100-1 - Usługi transmisji sygnału telewizyjnego

72400000-4 - Usługi internetowe

98300000-6 - Różne usługi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3,5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Koordynatora Konferencji

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Narzędzia komunikacji marketingowej

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 (słownie: dwie) usługi polegające na organizacji wydarzeń o charakterze biznesowym, w których uczestniczyło co najmniej 50 osób w każdym z wydarzeń.

Uwaga:
• Przez organizację wydarzenia Zamawiający rozumie zrealizowanie przez Wykonawcę poszczególnych elementów składających się na dane wydarzenie o charakterze biznesowym: kwestii technicznych lub merytorycznych lub promocyjnych.
• Przez wydarzenie o charakterze biznesowym rozumie się spotkanie biznesowe służące podtrzymywaniu relacji z partnerami biznesowymi, poszerzaniu wiedzy wśród specjalistów, nawiązywaniu kontaktów z potencjalnymi klientami, budowaniu wizerunku firm, stworzeniu możliwości współpracy.
oraz

b) dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą, która zostanie skierowana
do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego, umożliwiającą realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, tj.
Koordynatorem Konferencji – odpowiedzialnym za obsługę całości zamówienia, który posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji koordynatora, tj. w okresie ostatnich 5 (słownie: pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert był odpowiedzialny za koordynację realizacji co najmniej 2 (słownie: dwóch) wydarzeń o charakterze biznesowym, w którym uczestniczyło co najmniej 50 osób w każdym z wydarzeń.
Uwaga:
• Zamawiający wymaga by osoba wskazana przez Wykonawcę z imienia i nazwiska brała udział w realizacji zamówienia. Osoba wskazane na potwierdzenie spełniania warunku jest równocześnie osobą, której doświadczenie będzie oceniane w ramach kryterium oceny ofert.

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 2 ppkt 4 lit. a – uzna ww. warunek za spełniony jeżeli będzie go spełniał samodzielnie co najmniej jeden z Wykonawców lub łącznie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
4. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 2 ppkt 4 lit. b – uzna ww. warunek za spełniony jeżeli będzie go spełniał samodzielnie co najmniej jeden z Wykonawców.
5. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

b) oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2021 r., poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ;

c) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w ust. 1, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania; Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ;

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 3 ppkt 1 lit. a, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4, zastępuje się je w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednie oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Pkt 4 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. Ponadto Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2070 ze zm.), o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: -wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; Wzór Wykazu usług stanowi Załącznik nr 5 do SWZ;
-wykaz osób (Koordynator Konferencji), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami; Wzór Wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SWZ (dokument wymagany na podstawie art. 274 ust. 2 ustawy PZP);

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć Wykaz Narzędzi komunikacji marketingowej uwzględniający elementy określone w Rozdziale XIX pkt 2 ppkt 3, który będzie podlegał ocenie według kryteriów oceny ofert.
2. Wykaz Narzędzi komunikacji marketingowej musi być złożony w postaci elektronicznej wraz z ofertą.
3. W nawiązaniu do art. 107 ust. 2 i 3 ustawy PZP, Zamawiający nie przewiduje możliwości wezwania Wykonawcy do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowego środka dowodowego, o którym mowa w pkt 1.
4. W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub niniejszą SWZ do przedmiotowych środków dowodowych składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie ma:
1) rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020r., poz. 2415), zwanym dalej „rozporządzeniem w sprawie podmiotowych środków dowodowych” oraz;
2) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 r., poz. 2452), zwanym dalej „rozporządzeniem w sprawie środków komunikacji elektronicznej”).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale X pkt 1 SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z Wykonawców;
2) wykaz osób (Koordynator Konferencji), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami; Wzór Wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SWZ (dokument wymagany na podstawie art. 274 ust. 2 ustawy PZP);
3) Doświadczenie Koordynatora Konferencji – zgodnie z Załącznikiem nr 12 do SWZ (składany na potrzeby kryterium oceny ofert określonym w Rozdziale XIX pkt 2 ppkt 2 SWZ);
4) Wykaz pn. „Narzędzia komunikacji marketingowej” - zgodnie z Załącznikiem nr 13 do SWZ (składany na potrzeby kryterium oceny ofert określonym w Rozdziale XIX pkt 2 ppkt 3 SWZ);
5) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzającym brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, o których mowa w Rozdziale X pkt 5 ppkt 1 i 2 SWZ (jeżeli dotyczy);
6) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, o którym mowa w Rozdziale XII pkt 5 SWZ , załącznik nr 11 do SWZ (jeżeli dotyczy);
7) odpis lub informacja, o której mowa w pkt 4 SWZ;
8) stosowne pełnomocnictwo lub inny dokument , o którym mowa w pkt 5 (jeżeli dotyczy);
9) Dowód wniesienia wadium.
10) Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VIII pkt 3 SWZ – Załącznik nr 10 do SWZ (także podmiotu udostępniającego zasoby jeżeli dotyczy);
W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz
z ofertą odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
Jeżeli w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 4, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 1 800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy w Banku PKO BP S.A. nr rachunku 03 1020 4795 0000 9302 0130 2231 z dopiskiem „Wadium – nr postępowania”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące zatrzymanie wadium przez Wykonawcę określone w art. 98 ust. 6 ustawy PZP, bez potwierdzania tych okoliczności;
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania gwarancji lub poręczenia nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści gwarancji lub poręczenia powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem gwarancji lub poręczenia jest: Województwo Zachodniopomorskie, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga aby gwarancja lub poręczenie obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu gwarancji lub poręczenia) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
8) musi zostać złożone w oryginale w postaci elektronicznej.
6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP.
7. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 2 ustawy PZP, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w Dziale IX ustawy PZP.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa ustawa PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie
o których mowa w Rozdziale X pkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. W odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zastosowanie mają zasady określonej w Rozdziale VII pkt 3 i 4 SWZ.
4. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy zgodnie z Załącznikiem nr 11 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami wzoru umowy - załącznik nr 9 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma do obsługi postępowań przetargowych (dalej „Platforma”), dostępna pod adresem: https://zamowienia.wzp.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-16 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-14

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.