eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krasnosielc › Zakup sprzętu cyfrowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Cyfrowa GminaOgłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup sprzętu cyfrowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Cyfrowa Gmina

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Krasnosielc

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550668315

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 40

1.5.2.) Miejscowość: Krasnosielc

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-212

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugkrasnosielc@post.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugkrasnosielc-bip.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup sprzętu cyfrowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Cyfrowa Gmina

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f1cd0fd9-4f96-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00468137

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00031394/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup sprzętu cyfrowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Cyfrowa Gmina

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Program Operacyjny Cyfrowa Polska na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00399885/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PR.2710.8.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 142105,70 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem: stacja robocza 15 szt., system
operacyjny - 10 szt., pakiet biurowy - 15 szt., monitor typ I - 13 szt., monitor typ II - 1 szt., zestaw mysz + klawiatura - 17
szt., urządzenia wielofunkcyjne - 15 szt., słuchawki - 10 szt., laptop - 1szt., urządzenie Firewall - 1 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30214000-2 - Stacje robocze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

30231300-0 - Monitory ekranowe

30237200-1 - Akcesoria komputerowe

30121430-6 - Cyfrowe urządzenia powielające

30213100-6 - Komputery przenośne

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

4.5.5.) Wartość części: 122105,70 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup opasek SOS wraz kartą SIM ważną 2 lata w ilości 20 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 35113480-7 - Ochronne opaski na nadgarstki

4.5.5.) Wartość części: 20000 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający, zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, powinien opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Ponadto zgodnie z art. 99 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wskazując, że Wykonawca może dostarczyć produkt równoważny, powinien jasno wskazać na kryteria stosowane w celu oceny równoważności. Podczas sporządzania opisu przedmiotu zamówienia w tym postępowaniu Zamawiający nie doprecyzował parametrów równoważności sprzętu i oprogramowania, co stanowi naruszenie ww. przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Powyższe powoduje, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, która ma rzeczywisty wpływ na wynik postępowania i uniemożliwia zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy. W obecnym stanie rzeczy Zamawiający unieważnia postępowanie w części I na podstawie art. 255 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 23313,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 23313,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 23313,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SiDLY Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7010435677

7.3.3) Ulica: Chmielna 2/31

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 00-020

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 23313,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.