eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Obsługa gminnego magazynu przeciwpowodziowego w Krakowie w roku 2023Ogłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Obsługa gminnego magazynu przeciwpowodziowego w Krakowie w roku 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Klimat-Energia-Gospodarka Wodna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 384368691

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: os. Szkolne 27

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-977

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 123233001

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@kegw.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kegw.krakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Obsługa gminnego magazynu przeciwpowodziowego w Krakowie w roku 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-12da960e-6f08-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00468085

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020359/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.18 Obsługa gminnego magazynu przeciwpowodziowego w Krakowie w roku 2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-12da960e-6f08-11ed-abdb-a69c1593877c

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-12da960e-6f08-11ed-abdb-a69c1593877c

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.1. Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia (https://ezamowienia.gov.pl/pl/) oraz w uzasadnionych przypadkach poczty elektronicznej: zamowienia@kegw.krakow.pl
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem ws. komunikacji elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
1.2. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
1.3. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
1.4. Składanie ofert następuje za pośrednictwem modułu składania ofert i wniosków (MOW) Platformy e-Zamówienia . Szczegółowe informacje w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 4/XI/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu w należytym stanie pomieszczeń magazynu przeciwpowodziowego zlokalizowanego przy ul. Babińskiego 29 w Krakowie wraz z obsługą systemu rozbieralnych ścianek DPS2000 i bram przeciwpowodziowych oraz dokonywanie przeglądów i utrzymanie w pełnej sprawności sprzętu znajdującego się na wyposażeniu tego magazynu.
Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przy pomocy następujących dokumentów:
• zakresu i warunków wykonywania prac (załącznik nr 2 do SWZ),
• Projektowanych Postanowień Umowy – PPU (załącznik nr 3 do SWZ)
Wymagany okres gwarancji: Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji jakości na wykonane czynności stanowiące Przedmiot Umowy, w tym użyte materiały, licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru
2. Zamawiający informuje, że w nn. postępowaniu należy zapewnić spełnienie warunków z art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50610000-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu bezpieczeństwa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowy sprzęt podczas pogotowia przeciwpowodziowego

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowy sprzęt podczas alarmu powodziowego

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj.:
1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
1.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Wykonawca musi wykazać spełnienie warunku udziału w postępowaniu tj.: wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 300.000,00 PLN (trzysta tysięcy złotych).
1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
wykonawca musi wykazać spełnienie warunku udziału w postępowaniu posiadania zdolności technicznej lub zawodowej w następującym zakresie:
a) posiadają wiedzę i doświadczenie tj.:
- w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) należycie wykonał co najmniej jedno zamówienie na kwotę o wartości minimum 100.000,00 PLN brutto (słownie: sto tysięcy złotych) o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia, tj. usługę polegającą na obsłudze i konserwacji: motopomp,
agregatów prądotwórczych, systemu przeciwpowodziowego opartego na ściankach szczelnych.
Zamawiający dopuszcza spełnienie w/w warunku udziału w ramach różnych zadań (umów).
b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj:
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
- minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych 1 kW (SEP),
- minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia sternika motorowodnego,
- minimum 1 osobą posiadającą świadectwa/zaświadczenia odbycia szkolenia w zakresie obsługi motopomp,

c) potencjał techniczny
dysponuje zlokalizowanymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków lub na bazie zlokalizowanej w odległości do 40 km od granic administracyjnych Gminy Miejskiej Kraków (z wyjątkami wskazanymi poniżej), narzędziami i urządzeniami technicznymi dostępnymi Wykonawcy w celu wykonania zamówienia tj.:

• 1 szt. koparko – ładowarką o ładowności łyżki 0,8 m3
• 2 szt. samochody o ładowności powyżej 8 ton, - wraz z obsługą
• 2 szt. samochody z HDS – wraz z obsługą – udźwig hds nie mniej niż 5 ton
• 1 szt. samochodami dostawczymi o ładowności 3,5 tony w tym z hakiem holowniczym – wraz z obsługą
• 2 szt. kosiarkami spalinowymi o mocy minimum 3,5 KW
• 1 szt. wózek widłowy (na czas trwania umowy będzie stale zlokalizowany na magazynie przy ulicy Babińskiego 29) udźwig nie mniej niż 1,6 ton

Uwaga! Przed zawarciem umowy Wykonawca na wezwanie Zamawiającego jest zobowiązany udostępnić do wglądu sprawny sprzęt j.w., którym dysponuje.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ (PPU)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-08 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.