eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dęblin › Zagospodarowanie odpadów komunalnych i odpadów z oczyszczalni ściekówOgłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zagospodarowanie odpadów komunalnych i odpadów z oczyszczalni ścieków

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 432311323

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Towarowa 2D

1.5.2.) Miejscowość: Dęblin

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-530

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 883 01 03

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mzgk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzgk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych i odpadów z oczyszczalni ścieków

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-48c935b5-7094-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00467825

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/, https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczta elektroniczna: przetargi@mzgk.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz poczty elektronicznej. 2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do komunikacji”. 3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB. 5) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt, .xls, .xlsx lub .xml, ze szczególnym wskazaniem na .pdf. 6) Za datę przekazania ofert, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP, a w przypadku przekazywania tych dokumentów oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej – datą ich przesłania będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej dokument/informację z serwera pocztowego Zamawiającego. 7) Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 8) Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 9) Sposób zaszyfrowania i złożenia oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na miniPortalu (zamieszczonej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/). 10) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 11) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert) za pomocą poczty elektronicznej, adres e-mail: przetargi@mzgk.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej Rozporządzenie, informuję, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Towarowa 2D, 08-530 Dęblin, NIP 7162515927, REGON 432311323, tel. 81 883 01 03, email: mzgk@mzgk.pl. 2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: inspektor@cbi24.pl. 3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 4) Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art.78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy. 5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art.6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami ustawy Pzp. 6) Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art.74 ust. 4 ustawy Pzp. 7) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 8) Osoba której dane dotyczą ma prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania; w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 9) Osobie której dane dotyczą nie przysługuje: w związku z art.17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20 Rozporządzenia; na podstawie art.21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych. 10) W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art.15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania. 11) Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art.16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp. 12) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art.18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania. 13) W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w BZP, prawa, o których mowa w art.15 i art.16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora. 14) Od dnia zakończenia postępowania w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art.18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki o których mowa w art.18 ust. 2 Rozporządzenia. 15) Skorzystanie przez osobę której dane dotyczą z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art.16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 16) Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art.22 Rozporządzenia.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Patrz Ogłoszenie pkt RODO (obowiązek informacyjny)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/3/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sukcesywnym zagospodarowaniu odpadów ulegających biodegradacji (kod odpadu: 20 02 01) pochodzących od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych i zamieszkałych położonych na terenie Miasta Dęblin i z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego przy ul. Jagiellońskiej 23-27 w Dęblinie. Forma przekazania odpadów Wykonawcy – luzem, w przypadku nierozdrobnionej masy organicznej pochodzącej z pielęgnacji terenów zielonych (parki, skwery, trawniki) oraz w workach, przy użyciu samochodów specjalistycznych, w tym również bezpylnych. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy, tj. od dnia 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku. Transport odpadów należy do Zamawiającego. Oferowany sposób zagospodarowania musi być przeprowadzony w sposób zgodny z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, w szczególności z opisanymi w załącznikach nr 1 i nr 2 do ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.), procesami odzysku lub unieszkodliwiania. Odpady ulegające biodegradacji muszą zostać poddane przetwarzaniu w procesie odzysku R3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) określony został w załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Minimalna planowana ilość odpadów do zagospodarowania w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) w okresie realizacji zamówienia wynosi 10 Mg. Maksymalna planowana ilość odpadów do zagospodarowania w ramach opcji (bez zamówienia podstawowego) w okresie realizacji zamówienia wynosi 850 Mg. Decyzja o usługach objętych prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji usług do ustalonego w ramach prawa opcji poziomu na warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji między stronami. W przypadku, gdy wartość łącznego wynagrodzenia określonego w umowie zostanie w pełni wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia terminu realizacji zamówienia. Do celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny brana będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana dla maksymalnej wielkości zamówienia w danym zadaniu (zamówienie podstawowe + zamówienie z prawem opcji).

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert:
1) W kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
PC = (C min / C bad) x 60 pkt
gdzie:
PC – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium „Cena”
C min – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
C bad – cena oferty badanej
Do celów porównania ofert w zakresie kryterium „Cena” brana będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana dla maksymalnej wielkości zamówienia (z prawem opcji).
2) W kryterium „Odległość instalacji komunalnej lub miejsca prowadzenia działalności przetwarzającego odpady objęte przedmiotem zamówienia od siedziby Zamawiającego” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
PO = (O min / O bad) x 40 pkt
gdzie:
PO – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium „Odległość instalacji komunalnej lub miejsca prowadzenia działalności przetwarzającego odpady objęte przedmiotem zamówienia od siedziby Zamawiającego”
O min – najbliższa odległość instalacji komunalnej lub miejsca prowadzenia działalności przetwarzającego odpady objęte przedmiotem zamówienia od siedziby Zamawiającego spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
O bad – odległość instalacji komunalnej lub miejsca prowadzenia działalności przetwarzającego odpady objęte przedmiotem zamówienia od siedziby Zamawiającego zawarta w badanej ofercie
Do porównania i oceny ofert brana będzie podana w formularzu oferty odległość od siedziby Zamawiającego, tj. ul. Towarowa 2D, 08-530 Dęblin, do instalacji komunalnej lub miejsca prowadzenia działalności przetwarzającego odpady objęte przedmiotem zamówienia.
Ostateczna ilość punktów dla każdej z ofert zostanie obliczona wg następującego wzoru:
LP = PC + PO
gdzie:
LP – całkowita liczba punktów przyznanych ofercie
PC – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
PO – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Odległość instalacji od siedziby Zamawiającego"

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość instalacji komunalnej lub miejsca prowadzenia działalności przetwarzającego odpady objęte przedmiotem zamówienia od siedziby Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sukcesywnym zagospodarowaniu skratek (kod odpadu: 19 08 01) i zawartości piaskowników (kod odpadu: 19 08 02) pochodzących z oczyszczalni ścieków zarządzanej przez Zamawiającego. Forma przekazania odpadów Wykonawcy – luzem przy użyciu pojazdów specjalistycznych, z zapewnieniem odpowiedniego zabezpieczenia przed rozwianiem, pyleniem lub wyciekami. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy, tj. od dnia 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku. Transport odpadów należy do Zamawiającego. Oferowany sposób zagospodarowania musi być przeprowadzony w sposób zgodny z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, w szczególności z opisanymi w załącznikach nr 1 i nr 2 do ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.), procesami odzysku lub unieszkodliwiania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) określony został w załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Minimalna planowana ilość odpadów do zagospodarowania w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) w okresie realizacji zamówienia wynosi: skratki 10 Mg, zawartość piaskowników 10 Mg. Maksymalna planowana ilość odpadów do zagospodarowania w ramach opcji (bez zamówienia podstawowego) w okresie realizacji zamówienia wynosi: skratki 28 Mg, zawartość piaskowników 37 Mg. Decyzja o usługach objętych prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji usług do ustalonego w ramach prawa opcji poziomu na warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji między stronami. W przypadku, gdy wartość łącznego wynagrodzenia określonego w umowie zostanie w pełni wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia terminu realizacji zamówienia. Do celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny brana będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana dla maksymalnej wielkości zamówienia w danym zadaniu (zamówienie podstawowe + zamówienie z prawem opcji).

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert:
1) W kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
PC = (C min / C bad) x 60 pkt
gdzie:
PC – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium „Cena”
C min – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
C bad – cena oferty badanej
Do celów porównania ofert w zakresie kryterium „Cena” brana będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana dla maksymalnej wielkości zamówienia (z prawem opcji).
2) W kryterium „Odległość instalacji komunalnej lub miejsca prowadzenia działalności przetwarzającego odpady objęte przedmiotem zamówienia od siedziby Zamawiającego” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
PO = (O min / O bad) x 40 pkt
gdzie:
PO – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium „Odległość instalacji komunalnej lub miejsca prowadzenia działalności przetwarzającego odpady objęte przedmiotem zamówienia od siedziby Zamawiającego”
O min – najbliższa odległość instalacji komunalnej lub miejsca prowadzenia działalności przetwarzającego odpady objęte przedmiotem zamówienia od siedziby Zamawiającego spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
O bad – odległość instalacji komunalnej lub miejsca prowadzenia działalności przetwarzającego odpady objęte przedmiotem zamówienia od siedziby Zamawiającego zawarta w badanej ofercie
Do porównania i oceny ofert brana będzie podana w formularzu oferty odległość od siedziby Zamawiającego, tj. ul. Towarowa 2D, 08-530 Dęblin, do instalacji komunalnej lub miejsca prowadzenia działalności przetwarzającego odpady objęte przedmiotem zamówienia.
Ostateczna ilość punktów dla każdej z ofert zostanie obliczona wg następującego wzoru:
LP = PC + PO
gdzie:
LP – całkowita liczba punktów przyznanych ofercie
PC – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
PO – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Odległość instalacji od siedziby Zamawiającego"

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość instalacji komunalnej lub miejsca prowadzenia działalności przetwarzającego odpady objęte przedmiotem zamówienia od siedziby Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sukcesywnym zagospodarowaniu odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych (m.in. igły, strzykawki) – kod odpadu: 20 01 99, pochodzących od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych i zamieszkałych położonych na terenie Miasta Dęblin i z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego przy ul. Jagiellońskiej 23-27 w Dęblinie. Forma przekazania odpadów Wykonawcy – w workach, przy użyciu samochodów skrzyniowych. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy, tj. od dnia 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku. Transport zapewnia Wykonawca, załadunek po stronie Zamawiającego. Oferowany sposób zagospodarowania musi być przeprowadzony w sposób zgodny z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, w szczególności z opisanymi w załącznikach nr 1 i nr 2 do ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.), procesami odzysku lub unieszkodliwiania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) określony został w załączniku nr 1 do SIWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Minimalna planowana ilość odpadów do zagospodarowania w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) w okresie realizacji zamówienia wynosi 0,001 Mg. Maksymalna planowana ilość odpadów do zagospodarowania w ramach opcji (bez zamówienia podstawowego) w okresie realizacji zamówienia wynosi 0,02 Mg. Decyzja o usługach objętych prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji usług do ustalonego w ramach prawa opcji poziomu na warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji między stronami. W przypadku, gdy wartość łącznego wynagrodzenia określonego w umowie zostanie w pełni wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia terminu realizacji zamówienia. Do celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny brana będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana dla maksymalnej wielkości zamówienia w danym zadaniu (zamówienie podstawowe + zamówienie z prawem opcji).

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert:
W kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
PC = (C min / C bad) x 100 pkt
gdzie:
PC – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium „Cena”
C min – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
C bad – cena oferty badanej
Do celów porównania ofert w zakresie kryterium „Cena” brana będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana dla maksymalnej wielkości zamówienia (z prawem opcji).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sukcesywnym zagospodarowaniu leków innych niż wymienione w 20 01 31 (kod odpadu 20 01 32) pochodzących od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych i zamieszkałych położonych na terenie Miasta Dęblin i z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego przy ul. Jagiellońskiej 23-27 w Dęblinie. Forma przekazania odpadów Wykonawcy – w workach. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy, tj. od dnia 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku. Transport zapewnia Wykonawca, załadunek po stronie Zamawiającego. Oferowany sposób zagospodarowania musi być przeprowadzony w sposób zgodny z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, w szczególności z opisanymi w załącznikach nr 1 i nr 2 do ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.), procesami odzysku lub unieszkodliwiania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) określony został w załączniku nr 1 do SIWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Minimalna planowana ilość odpadów do zagospodarowania w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) w okresie realizacji zamówienia wynosi 0,001 Mg. Maksymalna planowana ilość odpadów do zagospodarowania w ramach opcji (bez zamówienia podstawowego) w okresie realizacji zamówienia wynosi 0,02 Mg. Decyzja o usługach objętych prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji usług do ustalonego w ramach prawa opcji poziomu na warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji między stronami. W przypadku, gdy wartość łącznego wynagrodzenia określonego w umowie zostanie w pełni wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia terminu realizacji zamówienia. Do celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny brana będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana dla maksymalnej wielkości zamówienia w danym zadaniu (zamówienie podstawowe + zamówienie z prawem opcji).

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert:
W kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
PC = (C min / C bad) x 100 pkt
gdzie:
PC – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium „Cena”
C min – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
C bad – cena oferty badanej
Do celów porównania ofert w zakresie kryterium „Cena” brana będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana dla maksymalnej wielkości zamówienia (z prawem opcji).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sukcesywnym zagospodarowaniu odzieży i tekstyliów (kod odpadu: 20 01 10, 20 01 11) pochodzących od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych i zamieszkałych położonych na terenie Miasta Dęblin i z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego przy ul. Jagiellońskiej 23-27 w Dęblinie. Forma przekazania odpadów Wykonawcy – w workach. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy, tj. od dnia 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku. Transport zapewnia Wykonawca, załadunek po stronie Zamawiającego. Oferowany sposób zagospodarowania musi być przeprowadzony w sposób zgodny z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, w szczególności z opisanymi w załącznikach nr 1 i nr 2 do ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.), procesami odzysku lub unieszkodliwiania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) określony został w załączniku nr 1 do SIWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Minimalna planowana ilość odpadów do zagospodarowania w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) w okresie realizacji zamówienia wynosi 0,01 Mg. Maksymalna planowana ilość odpadów do zagospodarowania w ramach opcji (bez zamówienia podstawowego) w okresie realizacji zamówienia wynosi 10 Mg. Decyzja o usługach objętych prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji usług do ustalonego w ramach prawa opcji poziomu na warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji między stronami. W przypadku, gdy wartość łącznego wynagrodzenia określonego w umowie zostanie w pełni wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia terminu realizacji zamówienia. Do celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny brana będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana dla maksymalnej wielkości zamówienia w danym zadaniu (zamówienie podstawowe + zamówienie z prawem opcji).

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert:
W kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
PC = (C min / C bad) x 100 pkt
gdzie:
PC – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium „Cena”
C min – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
C bad – cena oferty badanej
Do celów porównania ofert w zakresie kryterium „Cena” brana będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana dla maksymalnej wielkości zamówienia (z prawem opcji).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczące w szczególności: 1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że posiada: Część nr 1, Część nr 2, Część nr 3, Część nr 4 i Część nr 5: a) aktualny wpis do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) w zakresie objętym zamówieniem, b) aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów lub pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów objętych przedmiotem zamówienia wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.) lub pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów objętych przedmiotem zamówienia wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.). 3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej; Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 4) Zdolności technicznej lub zawodowej; Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga składania podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, które zostały określone przez Zamawiającego w pkt 9.1 ppkt 2) należy złożyć: 1) aktualny wpis do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) w zakresie objętym zamówieniem, 2) aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów lub pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów objętych przedmiotem zamówienia wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.) lub pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów objętych przedmiotem zamówienia wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do SWZ. 2) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania – odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności ww. dokumentów pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 3) Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 2 – pełnomocnictwo lub inny dokument (np. akt powołania na stanowisko prezesa zarządu, członka zarządu spółki, umowa spółki cywilnej lub uchwała jej wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do reprezentacji spółki) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. 4) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania w postępowaniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 5) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców. 6) oświadczenie z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, w przypadku składania oferty wspólnej (oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp) – załącznik nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2) W przypadku składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców, winno być dołączone do oferty. 3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z art. 117 ust 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – załącznik nr 4 do SWZ. 4) W przypadku wyłonienia w postępowaniu jako najkorzystniejszej oferty składanej wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców, Zamawiający może przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, w wyznaczonym terminie zażądać złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 6) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w okolicznościach wskazanych w art. 455 ustawy Pzp oraz w przypadkach określonych poniżej: a) urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) zgodnie ze zmienionymi przepisami, wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian zmiana obejmować będzie wyłącznie płatność za usługi, które będą wykonywane po dniu zmiany stawki podatku VAT (zmiana nie wymaga aneksowania umowy), b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa miejscowego wpływającej na zasady, sposób lub zakres zagospodarowywania odpadów komunalnych, c) istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, d) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiające wykonywanie przedmiotu umowy, e) zmiany instalacji komunalnej lub miejsca prowadzenia działalności przetwarzającego odpady objęte przedmiotem umowy, f) zmiany terminu wykonania umowy, jeżeli konieczność zmiany terminu nie wynika z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 2) Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 3) Każda ze Stron może zaproponować drugiej stronie zmianę umowy przez złożenie pisemnej propozycji zmian, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 1. 4) Każda ze Stron przedkładając drugiej Stronie propozycję zmian spełniającą wymogi określone w pkt 1 wraz z tą propozycją przedłoży: a) opis proponowanych zmian, b) uzasadnienie propozycji z wykazaniem zaistnienia przesłanek dokonania zmiany, a na żądanie drugiej Strony również dowody zaistnienia przesłanek oraz uzasadniających propozycje zmian umowy. 5) Zmiany postanowień zawartej umowy będą dokonane za zgodą stron, wyłącznie w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 6) Ponadto zgodnie z art. 493 ust. 1 ustawy Pzp Strony wprowadzają zasady zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany cen za zagospodarowanie odpadów komunalnych lub innych kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia w przypadkach określonych poniżej: a) w zakresie ceny, w związku z wprowadzeniem bądź zmianą opłat za wykonanie przedmiotu zamówienia, wprowadzeniem lub zmianą przepisów prawa wpływających na cenę usługi, b) w zakresie ceny, w przypadku wzrostu lub spadku cen usługi za zagospodarowanie odpadów komunalnych, na warunkach określonych poniżej: - początkowy termin ustalenia zmiany ceny ustala się na dzień zaistnienia przesłanki w postaci wzrostu cen usługi za sukcesywne zagospodarowanie odpadów komunalnych powyżej 10% w odniesieniu do wskaźnika CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH, pozycji „inne towary i usługi”, ustalanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”, w tabeli 42 biuletynu GUS, w odniesieniu do grudnia roku poprzedzającego (w tabeli Excel arkusz C) o 10%. - w sytuacji wzrostu cen usługi za zagospodarowanie odpadów komunalnych powyżej 10% w odniesieniu do wskaźnika CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH, pozycji „inne towary lub usługi”, ustalanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”, w tabeli 42 biuletynu GUS, w odniesieniu do grudnia roku poprzedzającego (w tabeli Excel arkusz C), Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny za wykonanie usługi zagospodarowania odpadów komunalnych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy. c.d. w SEKCJA IX POZOSTAŁE INFORMACJE

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-08 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

c.d. SEKCJA VII PROJEKTOWE POSTANOWIENIA UMOWY pkt 7.4) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzania:
- w sytuacji wzrostu cen usługi za zagospodarowanie odpadów komunalnych powyżej 10% w odniesieniu do wskaźnika CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH, pozycji „inne towary lub usługi”, ustalanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”, w tabeli 42 biuletynu GUS, w odniesieniu do grudnia roku poprzedzającego (w tabeli Excel arkusz C), Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny za wykonanie usługi zagospodarowania odpadów komunalnych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy. - w sytuacji spadku ceny za usługi zagospodarowania odpadów komunalnych związanych z realizacją zamówienia powyżej 2% w odniesieniu do wskaźnika CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH, pozycji „inne towary lub usługi”, ustalanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”, w tabeli 42 biuletynu GUS, w odniesieniu do grudnia roku poprzedzającego (w tabeli Excel arkusz C), Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy pisemną informację o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny. Wykonawca w takim wypadku zobowiązany jest do obniżenia ceny o zmianę wysokości wskaźnika CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH, pozycji „inne towary lub usługi”,” ustalanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”, w tabeli 42 biuletynu GUS, w odniesieniu do grudnia roku poprzedzającego (w tabeli Excel arkusz C). - Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w rozliczeniu częściowym za dany okres ulegnie waloryzacji o zmianę wysokości wskaźnika CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH, pozycji „inne towary lub usługi”, ustalanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”, w tabeli 42 biuletynu GUS, w odniesieniu do grudnia roku poprzedzającego (w tabeli Excel arkusz C). W przypadku, gdyby powyższy wskaźniki przestał być dostępny, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS. - Wykonawca może złożyć wniosek, o zmianę cen jednostkowych zagospodarowania odpadów komunalnych nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy (początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); możliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian ceny z zastrzeżeniem, że będą one wprowadzane nie wcześniej niż po upływie kolejnych 4 miesięcy od zmiany poprzednio dokonanej na wniosek Wykonawcy. 7) Nowe ceny za usługi sukcesywnego zagospodarowania odpadów komunalnych będą obowiązujące dla Wykonawcy i Zamawiającego od chwili wejścia w życie wyżej wymienionych zmian przepisów prawnych lub zmian istniejących przepisów prawnych lub wystąpienia okoliczności uzasadniających podstawę do ich podwyższenia lub obniżenia i wymagają zawarcia aneksu do Umowy. 8) Maksymalna wartość podwyższenia ceny, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości ceny, o których mowa w ust. 6 umowy to 5 % maksymalnego łączne wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.