eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › SUKCESYWNE DOSTAWY ZIEMNIAKÓW, WARZYW I OWOCÓW DLA ARESZTU ŚLEDCZEGO W POZNANIUOgłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
SUKCESYWNE DOSTAWY ZIEMNIAKÓW, WARZYW I OWOCÓW DLA ARESZTU ŚLEDCZEGO W POZNANIU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Areszt Śledczy w Poznaniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000590415

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Młyńska 1

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-729

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: as_poznan@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Wykonywanie kary tymczasowego aresztowania w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania karnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

SUKCESYWNE DOSTAWY ZIEMNIAKÓW, WARZYW I OWOCÓW DLA ARESZTU ŚLEDCZEGO W POZNANIU

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-07cd646c-70a1-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00467728

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00098852/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Dostawa ziemniaków, warzyw i owoców do Aresztu Śledczego w Poznaniu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/as_poznan

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/as_poznan

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie jest prowadzone w
języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/as_poznan. Komunikacja między zamawiającym, a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45- instrukcje. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń: a) .zip, b) .7Z Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Areszt Śledczy w Poznaniu. 2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod_as_poznan@sw.gov.pl; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP. 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Ds.9/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa ziemniaków, warzyw i owoców do Aresztu Śledczego w Poznaniu w ilości (kg): ziemniaki (155 000), buraki
czerwone (25 000), marchew (50 000), cebula (25 000), seler (22 000), pietruszka korzeń (20 000), kapusta biała (15 000),
por (4 500), kapusta czerwona (5 000), pomidor (1 000), jabłko (15 500), kalarepa (1 000), kalafior (1 000), papryka (500),
pieczarki (300), ogórek zielony (2 000), cukinia (1 500).

4.2.6.) Główny kod CPV: 03200000-3 - Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03221000-6 - Warzywa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

zgodnie z koniecznością wyżywienia osadzonych

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60 pkt
2) Termin płatności – waga kryterium 20 pkt
3) Termin realizacji reklamacji towaru – waga kryterium 20 pkt
Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
Cena (C) – waga 60 pkt
C = (cena najniższa brutto/cena oferty ocenianej brutto)x 60 pkt
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
Podstawą przyznania pkt w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto w Formularzu Ofertowym. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
Termin płatności – waga 20 pkt, Zamawiający dopuszcza 2 terminy płatności tj. 21 i 30 dni. W przypadku złożenia oferty z innym niż wskazanymi przez zamawiającego terminami płatności wykonawca w kryterium „termin płatności” otrzyma 0 pkt.
Wartość punktową kryterium TERMIN PŁATNOŚCI przedstawia poniższe zestawienie: - termin płatności 21 dni – 10 pkt; -
termin płatności 30 dni – 20 pkt
Termin realizacji reklamacji towaru – waga 20 pkt, Zamawiający dopuszcza niniejsze terminy realizacji reklamacji tj. od 1 do
24 godz. i od 25 do 48 godz. W przypadku złożenia oferty z innym niż wskazanymi przez zamawiającego terminami realizacji reklamacji towaru wykonawca w kryterium „termin realizacji reklamacji towaru” otrzyma 0 pkt. Wartość punktową kryterium TERMIN REALIZACJI REKLAMACJI TOWARU przedstawia poniższe zestawienie: termin realizacji reklamacji towaru od 1 do 24 godz – 20 pkt; termin realizacji reklamacji towaru od 25 do 48 godz– 10 pkt.
Całkowitą ilość punktów oferty wylicza się z poniższego wzoru: P = A + B + C
gdzie: P – całkowita liczba punktów przyznana ofercie (max 100 pkt),
A – liczba punktów przyznana za kryterium „Cena” (max 60 pkt), B – liczba punktów przyznana za kryterium „Termin płatności” (max 20 pkt), C – liczba punktów przyznana za kryterium „Termin realizacji reklamacji towaru” (max 20 pkt). Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Zamawiający wyliczy dla każdej z pozycji przedstawionych w formularzu ofertowym dla części I zamówienia procent (%) w oparciu o notowania (zamieszczone na stronie internetowej w dniu otwarcia ofert) Wielkopolskiej Gildii Rolno-Ogrodniczej S.A. w Poznaniu. Powyższe wyliczenie będzie stanowić integralną część umowy na I część zamówienia. W przypadku, gdy wskazany poniżej asortyment będzie notowany na giełdzie (w dniu otwarcia ofert) za sztukę lub za pęczek zamawiający przyjmuje, że : kapusta czerwona: 1 szt. = 1kg; kapusta biała: 1szt. = 1 kg; kalarepa: 10 szt. = 3 kg; kalafior: 1 szt. = 1kg; por: 10 szt. = 2,5
kg
Zamawiający wyliczy procent (%) wg poniższego wzoru:
cena brutto zaoferowana przez dostawcę
------------------------------------------------------------------ x 100 = .......%
cena minimalna brutto notowana na giełdzie (w dniu otwarcia ofert)
Wyliczony w ten sposób % posłuży Wykonawcy do wyliczenia ceny jednostkowej brutto za kg każdej z pozycji poprzez pomnożenie wyliczonego procentu przez najniższą cenę każdej z pozycji notowanej w przeddzień dostawy na Wielkopolskiej Gildii Rolno-Ogrodniczej S.A. w Poznaniu.”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji reklamacji towaru

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy, poza przypadkami określonymi w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, w następujących sytuacjach:
1) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),
2) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Zamawiającego bez zmian samego Zamawiającego (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),
3) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu prawnego,
4) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za realizację zamówienia w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów, w zakresie stawki podatku od towarów i usług.
Na podstawie art. 439 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza waloryzację cen jednostkowych netto według wskaźnika wzrostu lub obniżki cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem – ogłoszonego w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego publikowanego co kwartał przez Główny Urząd Statystyczny na stronie internetowej: https://stat.gov.pl. Przez zmianę wynagrodzenia rozumie się zarówno jego podwyższenie, jak i obniżenie, w zależności od wzrostu lub obniżenia cen lub kosztów, względem ceny lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Występując o zmianę wynagrodzenia, Strona zobowiązana jest do złożenia pisemnego wniosku. We wniosku należy wykazać, że zaistniały wszystkie wskazane w niniejszym paragrafie przesłanki do dokonania zmiany wynagrodzenia w szczególności, że doszło do zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniającej do dokonania zmiany wynagrodzenia. Każda ze Stron może żądać od Strony składającej wniosek przedłożenia dokumentów lub wyjaśnień w celu rozpatrzenia wniosku. Podstawą do złożenia wniosku, pozostanie zmiana wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych wskazana w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem - ogłoszonego w kwartale, w którym wniosek zostanie złożony i wskazująca na zmianę wskaźnika względem minionego kwartału danego roku, przy czym:
a) Wykonawca może żądać zmiany wynagrodzenia, o ile w komunikacie jw. poziom inflacji (wzrostu cen) będzie wyższy niż 3%; w takim przypadku wskazane we wniosku ceny jednostkowe netto ulegną zmianie o odnotowany wskaźnik inflacji, ze skutkiem od dnia podpisania stosownego aneksu do umowy i wyłącznie co do części przedmiotu umowy niezrealizowanej według stanu na dzień jego podpisania;
b) Zamawiający może żądać zmiany wynagrodzenia, o ile o ile w komunikacie jw. poziom deflacji (spadku cen) będzie wyższy niż 3%; w takim przypadku wskazane we wniosku ceny jednostkowe netto ulegną zmianie o odnotowany wskaźnik deflacji, ze skutkiem od dnia podpisania stosownego aneksu do umowy i wyłącznie co do części przedmiotu umowy niezrealizowanej według stanu na dzień jego podpisania;
c) ciężar udowodnienia, że zmiana ww. wskaźnika wpływa na koszt wykonania zamówienia spoczywa na stronie, która wnioskuje o zmianę wynagrodzenia;
d) maksymalna wartość zmiany wysokości umówionego wynagrodzenia z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie wynosi 10% wartości wynagrodzenia brutto (zwiększenia albo zmniejszenia wysokości wynagrodzenia względem wartości umowy).
Zmiana wysokości wynagrodzenia może być dokonana nie częściej niż raz na kwartał, przy czym początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia wyznacza się po upływie 6 miesięcy od pierwszego dnia realizacji umowy. Strony w przypadku wyrażenia zgody na dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia, w terminie 10 dni są zobowiązane do zawarcia aneksu do Umowy. Zmiana wynagrodzenia na skutek waloryzacji wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/as_poznan

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-08 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy Wykonawców z udziału w niniejszym postępowaniu w przypadkach określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835 z późn. zm.).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.