eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzepiennik Strzyżewski › Usługa cateringowa - przygotowanie i dostarczanie obiadów jednodaniowych dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski w okresie od 02.01.2023 r. do 22.06.2023 r.Ogłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa cateringowa - przygotowanie i dostarczanie obiadów jednodaniowych dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski w okresie od 02.01.2023 r. do 22.06.2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 850019441

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rzepiennik Strzyżewski 400

1.5.2.) Miejscowość: Rzepiennik Strzyżewski

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-163

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 14 65 35 519

1.5.8.) Numer faksu: 14 65 30 502

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gops@rzepiennik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzepiennik.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa cateringowa - przygotowanie i dostarczanie obiadów jednodaniowych dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski w okresie od 02.01.2023 r. do 22.06.2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c646e804-709f-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00467631

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00022853/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Tak

2.12.) Rodzaj wykonawców, którzy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia:

art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.malopolska.pl/gopswrstrzyzewskim,m,296693,ogloszenia-o-przetargach.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Składanie ofert (wraz z załączonymi
do niej dokumentami, w tym m.in. oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP) – za
pośrednictwem systemów miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl) i ePUAP
(https://epuap.gov.pl/wps/portal). Komunikacja w pozostałym zakresie - za pośrednictwem poczty email
(adres: gops@rzepiennik.pl).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W
niniejszym postępowaniu wszelka komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się
przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej (drogą elektroniczną): a) systemów
miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl/) i ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/ portal), b) poczty
elektronicznej (adres e-mail: gops@rzepiennik.pl). Szczegółowe informacje na temat
trybu komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami zawarte są w pkt 8 SWZ. Zamawiający
wymaga, aby dokumenty składane w postępowaniu przez Wykonawców były opatrywane wymaganym
podpisem elektronicznym (kwalifikowanym podpisem elektronicznym, elektronicznym podpisem
zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym) - zgodnie z informacjami określonymi w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z klauzulą informacyjną zawartą w pkt 25 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z klauzulą informacyjną zawartą w pkt 25 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GOPS.271.2.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa cateringowa - przygotowanie i dostarczanie obiadów jednodaniowych dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski w okresie od 02.01.2023 r. do 22.06.2023 r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

55521200-0 - Usługi dowożenia posiłków

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-06-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający
stosować będzie następujące kryteria:
- cena 60 %,
- odległość dowozu posiłków 40 %.
Oferty otrzymają punkty wg następujących wzorów:
Kryterium cena
P1 = (C1/C2) x 100 pkt x 60 %
gdzie:
P1 – liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium cena,
C1 – najniższa cena ze wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu,
C2 – cena badanej oferty.
Kryterium odległość dowozu posiłków
P2 = (O1/O2) x 100 pkt x 40 %
gdzie:
P2 – liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium odległość dowozu posiłków,
O1 – najkrótsza odległość dowozu posiłków w km od miejsca przygotowania posiłków do Urzędu
Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400, spośród wszystkich ofert
niepodlegających odrzuceniu,
O2 – odległość dowozu posiłków od miejsca przygotowania określona w ofercie badanej.
Kryterium wprowadzono z uwagi na dbałość Zamawiającego o to, aby dostarczane posiłki były świeże i
docierały do dzieci w jak najkrótszym czasie po przygotowaniu. Zamawiający kieruje się dobrem dzieci,
dąży do zrealizowania swego zadania, jakim jest realizacja programu dożywiania dzieci w szkole
poprzez dostarczenie ciepłego obiadu. Dla celu dokonania oceny złożonych poszczególnych ofert
przyjęto jako punkt odniesienia Urząd Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim znajdujący się w centralnej
części gminy. Odległości przyjęte zostaną przy założeniu poruszania się najkrótszą możliwą trasą po
drogach o nawierzchni asfaltowej.
Łączna ilość punktów, jaką otrzyma oferta, będzie stanowić suma punktów uzyskanych w każdym z
kryteriów. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w sumie uzyska największą ilość
punktów. Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do każdego z kryteriów może uzyskać maksimum 100
pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość dowozu posiłków

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów – Wykonawca posiada decyzję o zatwierdzeniu działalności zakładu
wydaną przez właściwy terenowo Organ Inspekcji Sanitarnej w zakresie przygotowywania
posiłków od surowca w związku ze świadczeniem usług cateringowych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Decyzja
o zatwierdzeniu działalności zakładu wydaną przez właściwy
terenowo Organ Inspekcji Sanitarnej w zakresie przygotowywania posiłków od surowca w związku ze
świadczeniem usług cateringowych

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Szczegółowe informacje
dotyczące składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia zawarte są w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy w zakresie określonym w art. 455 ustawy Pzp.
Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1
ustawy Pzp w następujących sytuacjach:
zmiana osób funkcyjnych - z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy; zmiana
sposobu reprezentacji - z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy; zmiana
adresu siedziby jednej ze stron - z przyczyn zewnętrznych; zmiana wysokości wynagrodzenia –
w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT; zmiana zakresu i sposobu świadczenia
usługi w stosunku do placówek oświatowych, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy - z przyczyn
niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy. W takim przypadku wynagrodzenie
przysługujące Wykonawcy zostanie proporcjonalnie pomniejszone/zwiększone; zmiana terminu
realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy (skrócenie/zawieszenie realizacji
usługi) – z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i/lub Wykonawcy,
uniemożliwiających/wpływających na realizację świadczenia usługi. W takim przypadku
wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie proporcjonalnie pomniejszone; zmiany
zasad/ sposobu realizacji zamówienia, o których mowa w § 3 ust. 2 umowy - z przyczyn
niezależnych od Zamawiającego i/lub Wykonawcy, uniemożliwiających/ utrudniających realizację
świadczenia usługi.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia,zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortaluhttps://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-08 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.