eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Głogów › Zakup i dostawa opału - ekogroszku oraz pelletu drzewnego do celów grzewczych do pomieszczeń kotłowni w budynkach przy ul. Krochmalnej 6- 6b, 7, 11, 11a- 11e w GłogowieOgłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup i dostawa opału – ekogroszku oraz pelletu drzewnego do celów grzewczych do pomieszczeń kotłowni w budynkach przy ul. Krochmalnej 6- 6b, 7, 11, 11a- 11e w Głogowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000160531

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poczdamska 1

1.5.2.) Miejscowość: Głogów

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-200

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: 768531102

1.5.8.) Numer faksu: 768531132

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zgm.glogow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm.glogow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://www.zgm.glogow.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa opału – ekogroszku oraz pelletu drzewnego do celów grzewczych do pomieszczeń kotłowni w budynkach przy ul. Krochmalnej 6- 6b, 7, 11, 11a- 11e w Głogowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e5d1c125-6710-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00467601

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00445759/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZT-PN/11/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 150000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa opału – ekogroszku do celów grzewczych do pomieszczenia kotłowni w budynkach przy ul. Krochmalnej 11, 11a- 11e w Głogowie

4.5.3.) Główny kod CPV: 09111400-4 - Paliwa drzewne

4.5.5.) Wartość części: 75000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa opału – pelletu drzewnego do celów grzewczych do pomieszczenia kotłowni w budynku przy ul. Krochmalnej 6- 6b, 7

4.5.3.) Główny kod CPV: 09111400-4 - Paliwa drzewne

4.5.5.) Wartość części: 75000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie, ponieważ cena jedynej złożonej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie, ponieważ cena jedynej złożonej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.