eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ustroń › Zakup wraz z dostawą produktów farmaceutycznych i leków na potrzeby Śląskiego Centrum Rehabilitacji i PrewencjiOgłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup wraz z dostawą produktów farmaceutycznych i leków na potrzeby Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072388927

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zdrojowa 6

1.5.2.) Miejscowość: Ustroń

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-450

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: etomiczek@scr-ustron.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.scr-ustron.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup wraz z dostawą produktów farmaceutycznych i leków na potrzeby Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7b893526-7099-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00467508

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00035739/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Zakup wraz z dostawą produktów farmaceutycznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip-slaskie.pl/scrust/zamowienia_indeks

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj.:
- mini portalu, który dostępny jest pod adresem: (https://miniportal.uzp.gov.pl/) ,
- ePUAPu dostępnego pod adresem: (https://epuap.gov.pl/wps/ portal),
- poczty elektronicznej pod adresem: (etomiczek@scr-ustron.com.pl ),
zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.
Stron prowadzonego postępowania: https://bip-slaskie.pl/scrust/zamowienia_indeks
Pozostałe zgodnie z swz.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Na gruncie niniejszego postępowania komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną - przy użyciu wskazanych w swz środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja prowadzona w innym trybie (np. za pośrednictwem operatora
pocztowego, posłańca, faksu) nie będzie respektowana i nie będzie wywoływać żadnych skutków w niniejszym postępowaniu. W związku z określonym sposobem komunikacji zaznacza się, iż przekazywane w niniejszym postępowaniu dokumenty, oświadczenia, informacje, zawiadomienia, czy wnioski winny posiadać postać elektroniczną - dokumentów elektronicznych (zgodnie z formą wskazaną w zakresie każdego z nich w SWZ) - przekazywanie ich w innej postaci (np. papierowej) nie będzie respektowane i nie będzie wywoływać żadnych skutków w niniejszym postępowaniu.
2) szczegółowe instrukcje użytkowania miniPortalu (narzędzia udostępnionego przez Urząd Zamówień Publicznych, Ministerstwo
Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Cyfryzacji) dostępne są na stronie: www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal/
3) system ePUAP (w przypadku korzystania z formularzy komunikacyjnych) bez pośrednictwa miniPortalu, choć Zamawiający zaleca korzystanie z systemu ePUAP za pośrednictwem systemu miniPortal:
- w książce adresowej należy wpisać "Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji"- elektroniczna skrzynka podawcza: / 072388927
/SkrytkaESP
4) MiniPortal jest narzędziem wykorzystującym dotychczasowe konta Zamawiających zarejestrowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) i jest zintegrowany z dedykowanymi formularzami na ePUAP, za pośrednictwem których można składać oferty i wnioski w postępowaniach oraz komunikować się Zamawiającym.
5) Logowanie Zamawiających do systemu odbywa się za pomocą już istniejących kont Zamawiających w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP). Korzystanie z ePUAP wymaga ze strony Zamawiającego posiadania konta podmiotu publicznego i skrzynki podmiotu publicznego ESP, natomiast ze strony Wykonawcy wymaga założenia konta na ePUAP.
6) W związku z istniejącymi ograniczeniami technicznymi systemu ePAUP Zamawiający rekomenduje korzystanie z tego systemu za pośrednictwem urządzeń działających na systemach operacyjnych z rodziny MICROSOFT WINDOWS. W przypadku korzystania z innych systemów operacyjnych mogą wystąpić problemy z dostępem do systemu ePAUP, za które Zamawiający nie odpowiada. Oprogramowanie używane przez Wykonawcę do sporządzenia i przesłania oferty winno być legalne.
7) Zamawiający zaleca korzystanie z systemów miniPortal i ePUAP jedynie w zakresie, w jakim jest to bezwzględnie wymagane zgodnie z niniejszą SWZ, tzn. celem złożenia w postępowaniu oferty (i dokumentów przekazywanych wraz z nimi) - zgodnie z ust. 3 określonym poniżej, natomiast w pozostałym zakresie (tzn. przekazania w postępowaniu pozostałych dokumentów, oświadczeń, zawiadomień i informacji) - zgodnie z ust. 4. Zamawiający rekomenduje korzystanie z poczty elektronicznej (adres e-mail:
etomiczek@scr-ustron.com.pl ).
8) Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
9) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu systemów miniPortal i ePUAP opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Regulaminy te (w wersji aktualnej w okresie prowadzenia niniejszego postępowania) stanowią integralną część niniejszej SWZ w zakresie, w jakim określają zasady oraz wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu.
Pozostałe zgodnie z swz.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z swz.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z swz.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ŚCR/EDO/07/2022/LA

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą produktów farmaceutycznych i leków na potrzeby Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik nr 2 do swz). Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości asortymentu wskazanego w formularzu asortymentowo-cenowym zgodnie ze swoimi potrzebami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33000000-0 - Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Analiza ofert zostanie przeprowadzona komisyjnie przez Zamawiającego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (art. 112 ust. 2 pkt. 2 ustawy):
a) Koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania; Wykonawca w celu spełnienia powyższego zobowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający, że obrót asortymentem będącymi przedmiotem oferty jest prowadzony w trybie i na zasadach przewidzianych w aktualnych i powszechnie obowiązujących przepisach prawnych - koncesji lub zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego albo ministra właściwego do spraw zdrowia na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej oraz, w przypadkach uzasadnionych przedmiotem zamówienia, dodatkowego właściwego aktualnego zezwolenia na prowadzenie obrotu hurtowego środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami grupy I-R.
2. Zdolności technicznej lub zawodowej (art. 112 ust. 2 pkt. 4 ustawy):
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie (w ramach umowy lub umów) dostawy polegające na dostawach produktów farmaceutycznych określonych w niniejszej specyfikacji. Przez niezbędną wiedzę rozumie się wykonanie co najmniej 1 dostawy polegającej na dostawach produktów farmaceutycznych, o wartości brutto nie mniejszej niż 70 000,00 złotych, która świadczona była lub jest świadczona nadal w sposób ciągły w ramach jednej umowy u jednego Zamawiającego przez okres nie krótszy niż co najmniej 1 miesiąc, wraz z dowodami, poświadczającymi, że dostawy wskazane przez Wykonawcę wymagane przez Zamawiającego, zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
b) dołączył dowody potwierdzające, że usługi wykazane w pkt. a) zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami o których mowa mogą być referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać takich dokumentów – oświadczenie wykonawcy, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw referencje lub inne dokumenty powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do swz, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: -Koncesję, zezwolenie, licencję lub dokument potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;
Wykonawca w celu spełnienia powyższego zobowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający, że obrót asortymentem będącymi przedmiotem oferty jest prowadzony w trybie i na zasadach przewidzianych w aktualnych i powszechnie obowiązujących przepisach prawnych - koncesji lub zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego albo ministra właściwego do spraw zdrowia na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej oraz w przypadkach uzasadnionych przedmiotem zamówienia, dodatkowego właściwego aktualnego zezwolenia na prowadzenie obrotu hurtowego środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami grupy I-R.
-Wykaz zrealizowanych lub realizowanych dostaw, sporządzony wg załącznika nr 5 do Specyfikacji wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, obejmujący:
co najmniej 1 zamówienie, którego przedmiotem była dostawa preparatów farmaceutycznych i leków odpowiadającą swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, o wartości brutto nie mniejszej niż 70.000,00 zł, która świadczona była lub jest świadczona nadal, w sposób ciągły w ramach jednej umowy u jednego Zamawiającego przez okres nie krótszy niż co najmniej 1 miesiąc, wraz z dowodami, poświadczającymi, że dostawy wskazane przez Wykonawcę, zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale IV i V Specyfikacji,
b) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
c) zaleca się aby pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia są zobowiązani przyjąć pisemne porozumienie wszystkich Wykonawców. W tym celu przed podpisaniem umowy o zamówienie są oni zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie (umowę konsorcjum) zawierające w swojej treści co najmniej następujące postanowienia:
- skład konsorcjum nie może zostać zmieniony bez uprzedniej zgody Zamawiającego w toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, jak również przez cały okres wykonywania umowy,
- Wykonawcy tworzący konsorcjum będą solidarnie odpowiedzialni wobec Zamawiającego zarówno co do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak i w umowie zawartej w postępowaniu,
- wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarną, niczym nie ograniczoną odpowiedzialność prawną za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
d) samodzielne podmioty gospodarcze, działając w formie spółki cywilnej, składający ofertę łączną (wspólną). W takim przypadku każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinien złożyć wszelkie dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
e) w przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców konsorcjum lub spółkę cywilną – ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu, albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z uwzględnieniem wymogu odpowiedzialności solidarnej, zgodnie z rozdz. V ust. 1 pkt. 6 swz. W takich wypadkach każdy z członków konsorcjum (wspólników spółki cywilnej) musi złożyć dokumenty wymienione w rozdziale V ust.1 pkt. 1 lit. a) oraz pkt. 2 lit. a) i b), a jeżeli dotyczy także pkt. 4. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne,
7) w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 2415 ze zmianami),
8) informacje zawarte w oświadczeniach wskazanych w ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5 i 6 będą stanowić dla Zamawiającego podstawę do stwierdzenia, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz czy nie podlega wykluczeniu z postępowania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamiany umowy zostały opisane w § 9. wzoru umowy stanowiącego załącznik do swz.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-09 10:15

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePuap i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w instrukcji użytkowania dostępnej na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-09 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ofertę składa się na „Formularzu Ofertowym” - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
a) formularz asortymentowo-cenowy (załącznik nr 2 do swz).
b) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale V ust. 1 SWZ, w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym,
c) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale V ust. 1 SWZ (jeżeli dotyczy), w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym,
d) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy),
e) Oświadczenie stanowiące załącznik nr 9 do swz (jeżeli dotyczy)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.