eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świdnik › Roboty budowlane polegające na wykonaniu podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem - ul. Piasecka (część I)Ogłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Roboty budowlane polegające na wykonaniu podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem - ul. Piasecka (część I)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Komunalne Pegimek Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 430121305

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Lotników Polskich 5

1.5.2.) Miejscowość: Świdnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-040

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@pegimek.swidnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pegimek.swidnik.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://pegimek.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roboty budowlane polegające na wykonaniu podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem - ul. Piasecka (część I)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8c8d1692-5c32-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00467467

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00424440/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 38/2022/ZP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 201072 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 100272 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podbudowy zasadniczej nawierzchni z grysu kamiennego stabilizowanego cementem na drodze powiatowej o nawierzchni gruntowej ulepszonej (ul. Piasecka w Świdniku) na odcinku o długości ok. 800 m. Powierzchnia podbudowy zasadniczej do wykonania ok. 4 800,00 m2. Istniejąca ulica posiada nawierzchnię tłuczniową. W ulicy występują kolizje ze studniami sanitarnymi i skrzynkami zaworowymi.

W zakres zamówienia wchodzi:
a) wykonanie robót i prac przygotowawczych;
b) wysianie cementu 20 kg/m2 (materiał wykonawcy cement CEM-IIB-V32,5 R);
c) wymieszanie recyklerem istniejącej nawierzchni tłuczniowej na głębokość 20 cm;
d) wymieszanie kruszywa z cementem w pobliżu istniejących studni i skrzynek zaworowych;
e) zagęszczenie wykonanej podbudowy;
f) wyprofilowanie podbudowy (profil daszkowy 2% spadku);
g) ponowne zagęszczenie;
h) wykonanie prac towarzyszących i pomocniczych związanych z robotami budowlanymi określonymi w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, których wykonanie będzie konieczne do osiągnięcia zamierzonego celu, zgodnie ze sztuką budowlaną.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 123334,56 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 144648,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 123334,56 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Transportowe i Zmechanizowane Zbigniew Świst

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7131032228

7.3.3) Ulica: Wojska Polskiego 41

7.3.4) Miejscowość: Świdnik

7.3.5) Kod pocztowy: 21-040

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 12333456 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.