eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Usługa w postaci odbioru odpadów komunalnych i segregowanych z terenu Szkoły Policji w Katowicach w 2023 r.Ogłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa w postaci odbioru odpadów komunalnych i segregowanych z terenu Szkoły Policji w Katowicach w 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Policji w Katowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276676775

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gen. Jankego 276

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-684

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 478516441

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.pub@spkatowice.policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://katowice.szkolapolicji.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Państwowa jednostka organizacyjna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Szkolenie Policji

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa w postaci odbioru odpadów komunalnych i segregowanych z terenu Szkoły Policji w Katowicach w 2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3ba49eb6-6c93-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00467440

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00086166/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Odbiór odpadów komunalnych i segregowanych z terenu Szkoły Policji w Katowicach w 2023 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/sp_katowice/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/sp_katowice/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w języku polskim, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/sp_katowice/proceedings.
2.Zamawiający preferuje w szczególności przesyłanie danych w formacie pdf.
3.Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: zam.pub@spkatowice.policja.gov.pl.
4. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), zwanym dalej Rozporządzeniem w sprawie środków komunikacji, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;
6) platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8;
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
5. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z platformy zakupowej określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej ttps://platformazakupowa.pl/strona/1-
regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.
6. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformy zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
7. Pozostałe szczegółowe wymagania techniczne opisane są w rozdziale IV i XVI SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Pouczenie wynikające z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L
119) Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Szkoły Policji w Katowicach z siedzibą przy ul. gen. Zygmunta Waltera-Jankego 276, 40-684 Katowice.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Kierownik Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych i Kontroli, adres e-mail: iod.sp@spkatowice.policja.gov.pl, tel. 47 85 16 430.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu/ celach przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji tego zamówienia.
4. Podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest ustawa Pzp.
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych może być Urząd Zamówień Publicznych, ponadto w zakresie określonym w ustawie Pzp, dane mogą być publikowane na stronie internetowej http://katowice.szkolapolicji.gov.pl/ oraz innym podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.
6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej.
7. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów dotyczących okresów przechowywania akt w Policji.
8. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych jest wymogiem ustawowym.
11. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
12. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
13. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
14. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie
nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 12/ZP/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w postaci odbioru odpadów komunalnych i segregowanych z terenu Szkoły Policji w Katowicach w 2023 r. tj.:
1) odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych - kod odpadu 20 03 01, CPV – 90511000-2,
2) odbioru odpadów segregowanych - kod odpadu 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, CPV – 90511000-2,
zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w specyfikacji asortymentowo – ilościowo – wartościowej stanowiącej załącznik nr 1A do SWZ.
2. Przedmiotem zamówienia jest także dzierżawa przez Wykonawcę Zamawiającemu na czas trwania umowy:
1) 1 pojemnika o pojemności 1,1 m3 przeznaczonego do gromadzenia niesegregowanych odpadów komunalnych,
2) 2 pojemników o pojemności 5 m3 przeznaczonego do gromadzenia niesegregowanych odpadów komunalnych,
3) 2 pojemników o pojemności 7 m3 przeznaczonych do gromadzenia niesegregowanych odpadów komunalnych,
4) 8 pojemników o pojemności 1,1 m3 przeznaczonych do gromadzenia odpadów segregowanych - papier,
5) 5 pojemników o pojemności 1,1 m3 przeznaczonych do gromadzenia odpadów segregowanych – plastik,
6) 2 pojemników o pojemności 1,1 m3 przeznaczonych do gromadzenia odpadów segregowanych - szkło1
7) 2 pojemników o pojemności 0,24 m3 przeznaczonych do gromadzenia odpadów segregowanych - szkło.
3. Obowiązkiem Wykonawcy jest:
1) systematyczne odbieranie odpadów gromadzonych w pojemnikach zgodnie z ustaloną częstotliwością, określoną we wzorze umowy.
2) wymiana pojemników zużytych w wyniku bieżącej eksploatacji,
3) usunięcie odpadów zalegających poza pojemnikami w przypadku ich przepełnienia spowodowanego niedotrzymaniem przez Wykonawcę ustalonego terminu wywozu,
4) utrzymanie pojemników w czystości i ich dezynfekcję,
5) czyszczenie miejsca zaśmieconego po załadunku do samochodu Wykonawcy.
4. Prognozowana ilość odbioru pojemników:
1) odbioru raz w tygodniu 1 pojemnika o pojemności 1,1 m3 przeznaczonego do gromadzenia niesegregowanych odpadów komunalnych, ustawionego przy budynku strzelnicy „N”,
2) odbioru raz w tygodniu 1 pojemnika o pojemności 5 m3 przeznaczonego do gromadzenia niesegregowanych odpadów komunalnych, ustawionego przy budynku akademika „W”,
3) odbioru raz w tygodniu 1 pojemnika o pojemności 7 m3 przeznaczonego do gromadzenia niesegregowanych odpadów komunalnych, ustawionego przy budynku stołówki „U”,
4) odbioru raz w tygodniu 1 pojemnika o pojemności 7 m3 przeznaczonego do gromadzenia niesegregowanych odpadów komunalnych, ustawionego przy budynku dydaktycznym „C”,
5) odbioru trzy razy w tygodniu 1 pojemnika o pojemności 5 m3 przeznaczonego do gromadzenia niesegregowanych odpadów komunalnych, ustawionego przy budynku akademika „L”,
6) odbioru raz w tygodniu 1 zestawu 2 pojemników o pojemności 1,1 m3, przeznaczonych do gromadzenia odpadów segregowanych (1 x plastik, 1 x papier), ustawionych przy budynku dydaktycznym „C”,
7) odbioru raz w tygodniu 1 zestawu 3 pojemników o pojemności 1,1 m3, przeznaczonych do gromadzenia odpadów segregowanych (1 x plastik, 2 x papier), ustawionych przy budynku akademika „W”,
8) odbioru raz w tygodniu 1 zestawu 4 pojemników o pojemności 1,1 m3, przeznaczonych do gromadzenia odpadów segregowanych (2 x plastik,
2 x papier), ustawionych przy budynku akademika „L”,
9) odbioru raz w tygodniu 1 zestawu 4 pojemników o pojemności 1,1 m3, przeznaczonych do gromadzenia odpadów segregowanych (1 x plastik, 3 x papier), ustawionych przy budynku stołówki „U”,
10) odbioru raz w miesiącu 2 pojemników o pojemności 1,1 m3, przeznaczonych do gromadzenia odpadów segregowanych (szkło), ustawionych przy budynku akademika „L” i budynku stołówki „U”,
11) odbioru raz w miesiącu 2 pojemników o pojemności 0,24 m3, przeznaczonych do gromadzenia odpadów segregowanych (szkło), ustawionych przy budynku dydaktycznym „C” i budynku akademika „W”.
5. Szczegółowe warunki świadczenia usługi określone zostały we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ.
6. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:
Kod CPV: 90511000-2 Usługi wywozu odpadów;
Kod CPC: 94020;
Symbol PKWiU: 38.11.11.0.
7. Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga od Wykonawcy (lub podwykonawcy), aby wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności kierowania pojazdami przeznaczonymi do odbierania odpadów komunalnych oraz obsługi załadunku odpadów do pojazdów były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1510, z późn. zm.) z zastrzeżeniem, że powyższy wymóg nie dotyczy osób wykonujących czynności nadzoru i dozoru realizowanych robót budowlanych. Osoby wymienione w zdaniu pierwszym nie mogą wykonywać żadnych czynności przy realizacji przedmiotowego zamówienia, bez zatrudnienia na umowę o pracę u Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
8. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 7. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania usługi.
9. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 7 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
10. Niespełnienie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej wskazane w ust. 7 czynności traktowane będzie jako naruszenie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę.
11. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę stanowić będzie naruszenie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę.
12. Wykonawca zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO) (t.j. Dz.U. UE L 2016 r. nr. 119 s. 1). Obowiązek poinformowania Podwykonawców, podmiotów trzecich i członków konsorcjum o przetwarzaniu danych osobowych spoczywa na Wykonawcy. Oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o niniejsze zamówienie złożone zostanie w formularzu ofertowym – stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena.
Cena =100%
1) Cena ofertowa brutto zamówienia – 100 pkt (UWAGA – kryterium podlegać będzie ocenie w toku aukcji elektronicznej):
Ilość punktów = najniższa oferowana cena oferty brutto z ważnych ofert /
cena brutto badanej oferty x 100 pkt
2) Wyznaczenie wartości punktów:
a) oferta z najniższą ceną z uwzględnieniem wyników aukcji elektronicznej otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 100 pkt,
b) inne oferty cenowe zostaną przeliczone wg powyższego wzoru,
c) jeżeli oferty cenowe po przeliczeniu wg powyższego wzoru będą sobie równe otrzymają taką samą liczbę pkt.
2. Oceny ofert dokona komisja przetargowa.
3. Po dokonaniu oceny ofert, Zamawiający zamierza przeprowadzić aukcję elektroniczną zgodnie z art. 308 ustawy Pzp.
4. Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.
5. Jeśli nie zostaną złożone co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu, aukcja elektroniczna nie zostanie przeprowadzona, a oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana spośród ofert pisemnych, złożonych w toku postępowania.
6. W sytuacji, gdy dwie lub więcej ofert uzyskają jednakową maksymalną liczbę punktów w toku aukcji elektronicznej, w rankingu pierwsza w kolejności będzie oferta, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, pierwsza będzie oferta z niższą ceną. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim niniejszego ustępu, Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych w formie pisemnej.
7. Jeżeli w toku aukcji nie zostanie złożone żadne postąpienie, wówczas wiążące będą oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.
8. Do obliczenia wartości punktowej złożonej oferty, w zakresie kryterium ceny w toku aukcji elektronicznej przyjmuje się następujący sposób obliczenia ceny przy spełnieniu poniższych warunków:
1) złożone zostały co najmniej dwie oferty;
2) została ustalona waga kryterium – wartość maksymalnej liczby punktów, jaka może być przyznana w ramach kryterium ceny.
9. Za ofertę najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta, spośród złożonych, ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert, która uzyska największą ilość punktów na podstawie kryterium ceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnego warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) posiada wpis do rejestru prowadzonego przez Prezydenta Miasta Katowice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1297, z późn. zm).
b) posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru (zbierania i transportu – aktywny wpis w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami, tzw. BDO) odpadów komunalnych i segregowanych oraz prowadzenia związanej z tym ewidencji oraz sprawozdawczości zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 699, z późn. zm.). Zezwolenia muszą być ważne w całym okresie obowiązywania umowy.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnego warunku.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnego warunku.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę (DOKUMENTÓW NIE DOŁĄCZA SIĘ DO OFERTY), którego ofertę najwyżej ocenił, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni), aktualnych na dzień ich złożenia PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH w celu wskazania braku podstaw wykluczenia z postępowania:
a) odpisu lub informacji z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;
b) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;
c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcia wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
d) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 275) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę (DOKUMENTÓW NIE DOŁĄCZA SIĘ DO OFERTY), którego ofertę najwyżej ocenił, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni), aktualnych na dzień ich złożenia PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
a) wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Prezydenta Miasta Katowice, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1297, z późn. zm.);
b) zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbioru (zbierania i transportu – aktywny wpis w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami, tzw. BDO) odpadów komunalnych i segregowanych oraz prowadzenia związanej z tym ewidencji oraz sprawozdawczości zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 699, z późn. zm.). Zezwolenia muszą być ważne w całym okresie obowiązywania umowy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

ZAMAWIAJĄCY nie wymaga złożenia PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty następujące dokumenty:
1) Formularz ofertowy wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.
2) Specyfikację asortymentowo-ilościowo-wartościową wypełnioną zgodnie z załącznikiem nr 1A do SWZ .
3) Oświadczenia wymagane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ oraz aktualne na dzień składania ofert.
4) Oświadczenie Wykonawcy czy zamierza zlecić Podwykonawcy/com wykonanie zamówienia.
5) Oświadczenie Wykonawcy czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
6) Oświadczenie Wykonawcy, że cena została obliczona zgodnie z Rozdziałem XVII SWZ i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
7) Oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z SWZ i treścią wzoru umowy i przyjmuje je bez zastrzeżeń oraz zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8) Oświadczenie Wykonawcy, że zdobył konieczne informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty.
9) Oświadczenie Wykonawcy, że wykona zamówienie w terminie wskazanym w SWZ, zgodnie z wymogami i warunkami Zamawiającego określonymi w SWZ oraz we wzorze umowy.
10) Oświadczenie Wykonawcy, że w ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji
11) Oświadczenie, że Wykonawca uważa się związany ofertą na czas wskazany w SWZ.
12) Oświadczenie Wykonawcy, o statusie małego lub średniego przedsiębiorstwa
13) Oświadczenie Wykonawcy, że w ofercie zawarte są informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.
14) Oświadczenie Wykonawcy o wyrażeniu zgody na udostępnianie danych osobowych zawartych w ofercie.
15) Oświadczenie Wykonawcy, że realizując zamówienie Wykonawca będzie stosować przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U. UE L 2016 r. nr. 119 s. 1 – „RODO”.
16) Oświadczenie Wykonawcy, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
17) Informacje potrzebne do przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
18) Wykaz załączników dołączonych do oferty.
19) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
20) Uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy).
UWAGA!
Oświadczenia oraz informacje o których mowa w pkt. 4-18 składane są na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Tak

6.3.1.) Adres internetowy aukcji: https://aukcje.uzp.gov.pl

6.3.2.) Opis aukcji elektronicznej:

Zamawiający przewiduje aukcję.
Szczegóły dotyczące aukcji elektronicznej opisane są w rozdziale XIX SWZ.
W aukcji elektronicznej minimalne postąpienie w tym kryterium to 1000 zł brutto.
Licytowana cena będzie ceną brutto za realizację całego zamówienia.
Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone co najmniej dwie oferty

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych
w art. 117 ustawy Pzp.
2. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw
do wykluczenia z postępowania o których mowa w rozdziale IX.A ust. 1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców Zamawiający dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty.
5. Oferta musi być podpisana przez wszystkie podmioty tworzące konsorcjum lub ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6. Jeśli każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie będzie wykonywać część zamówienia, do którego przepisy wymagają posiadania uprawnień czy też Zamawiający opisał sposób oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia to każdy z nich musi wykazać, iż posiada uprawnienia i posiada wiedzę i doświadczenie dotyczące części zamówienia przewidzianego Wykonawcy
do wykonania.
7. W przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w ust. 6, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z którego wynika, które roboty będą realizowane przez poszczególnych wykonawców.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
2) w przypadku ustanowienia pełnomocnika przyjmuje się, że pełnomocnictwo
do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność
z oryginałem wszystkich dokumentów;
3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem;
4) jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Istotne dla Stron postanowienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.
2. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp. oraz w zakresie w jakim zostały przewidziane w postaci jednoznacznych postanowień umownych zgodnie ze wzorem umowy.
4. Zamawiający przewiduje możliwość waloryzacji wartości zamówienia zgodnie z zapisami określonymi we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ.
5. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/sp_katowice/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-08 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Umowa będzie realizowana przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem że jeżeli umowa zostanie podpisana w 2022 r., bieg terminu rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2023 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.