eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kobylin › Odnowa stawu we wsi Rojew wraz z elementami małej architektury.Ogłoszenie z dnia 2023-10-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Odnowa stawu we wsi Rojew wraz z elementami małej architektury.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina_Kobylin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050540

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Kobylin

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-740

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 65 548 24 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kobylin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kobylin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/kobylin

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odnowa stawu we wsi Rojew wraz z elementami małej architektury.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9decedf5-5729-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00467387

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00031219/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Odnowa stawu we wsi Rojew wraz z elementami małej architektury

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00403873

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.12.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest odnowa stawu we wsi Rojew wraz z elementami małej architektury zgodnie z założeniami i wytycznymi zawartymi w dokumentach postępowania wraz z załącznikami.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ, na który składają się:
a) Przedmiary robót
b) Specyfikacje techniczne.
3. Wykonawca na etapie realizacji zobowiązany jest przygotować mapę wraz z siatką rzędnych zbiornika (siatka co 5 m) po spuszczeniu wody oraz ponownie wykonać siatkę pomiarową po dokonaniu odmulenia dna stawu. Prace muszą zostać wykonane prze uprawnionego geodetę i zaakceptowane przez inspektora nadzoru powołanego prze Inwestora.
4. Zamawiający zastrzega, że opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne" nawet pomimo ewentualnego braku zwrotu w treści opisu przedmiotu zamówienia.
5. Ilekroć w niniejszej treści SWZ, w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia, jest mowa
o znaku towarowym, patencie lub pochodzeniu, źródle lub szczególnym procesie charakteryzującym konkretny produkt przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz: „lub równoważne”. Za asortyment równoważny Zamawiający uzna ten, który posiada te same lub lepsze od opisanych w SWZ parametry jakościowe, a jego zastosowanie nie wpłynie w negatywny sposób na prawidłowe funkcjonowanie/użycie asortymentu zgodnie
z jego przeznaczeniem. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz nie spowodują poniesienia dodatkowych kosztów z tytułu ich użycia.
6. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 60 miesięcy gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy
w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ. Termin gwarancji stanowi jedno spoza cenowych kryteriów oceny ofert.
7.. Zamawiający informuje, że przedmiary robót stanowiące załącznik do niniejszej SWZ mają jedynie charakter pomocniczy dla przygotowania oferty i stanowią element opisu przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45244000-9 - Wodne roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45247270-3 - Budowa zbiorników

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 217343,09 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 228821,66 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 217343,09 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Patryk Borowczyk Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 301945963

7.3.3) Ulica: Powstańców Wielkopolskich 45

7.3.4) Miejscowość: Krobia

7.3.5) Kod pocztowy: 63-840

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 217343,09 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.