eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Modernizacja boiska na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56 w WarszawieOgłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja boiska na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56 w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ochota

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015259640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grójecka 17a

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-021

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: (22)4439690

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ochota.wzp@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ochota.um.warszawa.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja boiska na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56 w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4ef0669d-6f14-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00467283

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019183/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Remont boiska w szkole kolejowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019r. poz. 123 i 730), w tym za pośrednictwem platformy zakupowej Market Planet, znajdującej się pod adresem: https://zamowienia.um.warszawa.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej. Korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) może odbywać się również za pomocą poczty elektronicznej email przy użyciu adresu: ochota.wzp@um.warszawa.pl, jednak preferowaną formą prowadzenia korespondencji jest platforma zakupowa.
2. Wymagania dotyczące zasad rejestracji oraz minimalnych parametrów technicznych wymaganych od Wykonawcy przy wykorzystywaniu platformy zakupowej opisane zostały w dokumencie „Wymagania techniczne oraz zasady dotyczące korzystania z Platformy zakupowej”, stanowiącym załącznik do SWZ. Pozostałe wymagania dotyczące prowadzenia korespondencji oraz podpisu elektronicznego szczegółowo zostały opisane w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5. Dane osobowe przetwarzane są w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. Dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj. przez okres wynikający z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. okres niezbędny do realizacji celu określonego powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w dokumencie pn. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH, dołączonym do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 27/2022/AGR

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 4175214,47 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z modernizacją boiska na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56 w Warszawie. Zamówienie polega na wykonaniu robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych.
Szczegółowy opis i zakres robót wraz z wymaganiami dotyczącymi materiałów i urządzeń, technologii, jakości oraz standardu wykonania, zawarty został w Opisie przedmiotu zamówienia oraz Dokumentacji projektowej, stanowiących załączniki do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, do kwoty 1 283 878,44 zł brutto, polegających na powtórzeniu robót podobnych do realizowanych w zamówieniu podstawowym. Udzielenie zamówienia w zakresie, o którym mowa powyżej, będzie możliwe po uzyskaniu dodatkowych środków finansowych na ten cel i przeprowadzeniu procedury właściwej dla zamówienia z wolnej ręki w zgodzie z przesłanką zawartą w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy.
Zamawiający udzieli zamówienia na warunkach analogicznych do opisanych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 8 do SWZ.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął jedno kryterium – kryterium ceny. Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze ofertę, która nie zostanie odrzucona, spełni wymogi ustawy oraz będzie przedstawiała najniższą cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. sytuacji finansowej lub ekonomicznej, w tym posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 2.000.000,00 zł;
2. zdolności technicznej lub zawodowej, w tym:
a) dysponują lub będą dysponować co najmniej:
a1) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wraz z minimum 2 letnią praktyką zawodową,
a2) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z minimum 2 letnią praktyką zawodową,
a3) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wraz z minimum 2 letnią praktyką zawodową,
- wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
Dz.U z 2021r. poz. 2351 t.j.) oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy lub odpowiadające im ważne równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1646 t.j.);
b) wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 roboty budowlane polegające na budowie boiska ze sztuczną nawierzchnią, o wartości minimum 3 000.000,00 zł brutto każda. Każda z ww. robot musi obejmować branżę budowlaną, elektryczną i sanitarną.

II. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy mogą powołać się na zdolności techniczne lub zawodowe innego podmiotu, sytuacji finansowej lub ekonomicznej, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych z zastrzeżeniem, że:
1. w odniesieniu do warunku, o którym mowa w punkcie I.1. powyżej, podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że nie ponosi winy za nieudostępnienie tych zasobów;
2. w odniesieniu do warunków, o których mowa w punkcie I.2. Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotówudostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których zdolności te są wymagane.

III. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w pkt I.2. lit b) powyżej zostanie spełniony, jeśli co najmniej jeden z wykonawców spełni go samodzielnie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, złożone według wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do SWZ;
2. Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,
złożone według wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do SWZ;
3. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, Zamawiający zażąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentu, o którym mowa w punkcie 1 powyżej, dotyczącego tego podmiotu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
2. Wykaz osób, o których mowa w punkcie 7.1.2.2. lit. a) SWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – sporządzony na podstawie załącznika Nr 6 do SWZ;
3. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz dołączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik Nr 7 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca sporządza ofertę, poprzez wypełnienie załącznika Nr 1 do SWZ i dołącza do niej:
1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy, stanowiące dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe – sporządzone na podstawie załącznika Nr 2 do SWZ.
1.2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy, stanowiące dowód potwierdzający spełnienie warunków udziału w postępowaniu, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, sporządzone na podstawie załącznika Nr 3 do SWZ lub załącznika 3B w przypadku Wykonawców występujących wspólnie.
1.3. Wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik Nr 1A do SWZ.
1.4. Dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, umowa spółki cywilnej itp.).
1.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa:
1.5.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie podmiotu udostępniającego swoje zasoby, stanowiące tymczasowy dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ oraz
załącznik nr 3A do SWZ.
1.5.2. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z
podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
1.6. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcy zobowiązani są wraz z ofertą złożyć:
1.6.1. oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.1. – odrębne dla każdego z Wykonawców (załącznik nr 2 do SWZ);
1.6.2. oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.2. – odrębne dla każdego z Wykonawców w zakresie, w jakim wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu wraz z informacją, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (załącznik nr 3B do SWZ);
1.6.3. pełnomocnictwo podpisane przez Wykonawców występujących wspólnie, które powinno zawierać:
a) nazwę postępowania, którego dotyczy,
b) listę Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie,
c) wskazanie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
d) zakres pełnomocnictwa.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcy zobowiązani są wraz z ofertązłożyć:
1. oświadczenie odrębne dla każdego z Wykonawców o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2 do SWZ);
2. oświadczenie odrębne dla każdego z Wykonawców w zakresie, w jakim wykazują spełnienie warunków udziału w postępowaniu wraz z informacją, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (załącznik nr 3B do SWZ);
3. pełnomocnictwo podpisane przez Wykonawców występujących wspólnie, które powinno zawierać:
a) nazwę postępowania, którego dotyczy,
b) listę Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie,
c) wskazanie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
d) zakres pełnomocnictwa.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty:
a) wymagana wprowadzenia aneksem do umowy zmiana terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych niżej, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności:
1) konieczności zmian będących następstwem działania organów nadzorczo – kontrolnych,
2) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
3) nieprzekazania terenu budowy przez Zamawiającego w terminie określonym w § 2 ust. 1;
4) przerwy w realizacji robót powstałej z przyczyn zależnych od Zamawiającego;
5) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót;
6) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót w terminie;
7) wystąpienie w trakcie realizacji umowy niezgodności stanu istniejącego w terenie z dokumentacją, wpływającej obiektywnie na możliwość realizacji przedmiotu umowy
8) zaistnienie sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.
9) w przypadku niezawinionego przez Wykonawcę bądź Zamawiającego uzyskiwania zgód, zezwoleń, pozwoleń, decyzji, postanowień i uzgodnień przekraczającego terminy wskazane lub wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawa, a w przypadku gdy przepisy prawa nie określają terminu na załatwienie sprawy, strony dopuszczają możliwość
wydłużenia terminu realizacji umowy o tyle dni, o ile nastąpiło wydłużenie się procesu uzyskania ww. decyzji, zgód, pozwoleń, postanowień, uzgodnień, zezwoleń, pod warunkiem pisemnego powiadomienia Zamawiającego.
10) W przypadku dokonania podczas robót odkryć stanowiących odkrycia archeologiczne,
b) zmiana osób, o których mowa w § 5 ust. 1 lub 2, na zasadach opisanych w § 5 ust. 3
c) zmiana wynagrodzenia o której mowa w art. 436 pkt 4) lit. b) ustawy Pzp.
2. W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, wynagrodzenie Wykonawcy, określone w § 6 ust. 1 powyżej, ulegnie zmianie, na zasadach określonych w projektowanych postanowieniach umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.um.warszawa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-15 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-13

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 5 135 513,79 zł brutto.
2. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotowych robót budowlanych w terminie 6 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu przekazania terenu budowy. Rozpoczęcie robót nastąpi w dniu protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy nie później niż do dnia 28 lutego 2023 roku. Wykonawca stawi się na terenie budowy i przejmie teren od Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, a będzie on uzależniony od wystąpienia warunków pogodowych dogodnych do rozpoczęcia i prowadzenia robót ziemnych.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.