eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pruszcz Gdański › Przewóz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami z miejsca zamieszkania w Pruszczu Gdańskim do jednostek oświatowych i z powrotem, z opieką w czasie przewozu, z podziałem na 3 części, w 2023 r.Ogłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przewóz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami z miejsca zamieszkania w Pruszczu Gdańskim do jednostek oświatowych i z powrotem, z opieką w czasie przewozu, z podziałem na 3 części, w 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Pruszcz Gdański

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191674919

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Grunwaldzka 20

1.5.2.) Miejscowość: Pruszcz Gdański

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-000

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: (+48) 58 775 99 69

1.5.8.) Numer faksu: (+48) 58 682 34 51

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pruszcz-gdanski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruszcz-gdanski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przewóz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami z miejsca zamieszkania w Pruszczu Gdańskim do jednostek oświatowych i z powrotem, z opieką w czasie przewozu, z podziałem na 3 części, w 2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-504cd905-7088-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00466949

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018468/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Przewóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania w Pruszczu Gdańskim do jednostek oświatowych i z powrotem, z opieką w czasie przewozu, z podziałem na 3 części, w 2023 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/um_pruszczgdanski

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/um_pruszczgdanski

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: https://platformazakupowa.pl, przy czym ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem „Formularza składania oferty” dostępnego na https://platformazakupowa.pl/pn/um_pruszczgdanski w miejscu publikacji ogłoszenia o zamówieniu i SWZ, natomiast dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz przekazywanie informacji odbywa się za pomocą formularza „Wyślij wiadomość”.12.2. UWAGA: pliki przesyłane Zamawiającemu powinny odpowiadać formatom określonym w rozporządzeniu RM z dnia 12.04.12 r. w sprawie krajowych ram interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych; Zamawiający zaleca używanie formatów plików .PDF, .DOC, .DOCX, .RTF, .ODT, .JPG (.JPEG); do kompresji plików Zamawiający zaleca używania formatów .ZIP lub .7Z.12.3. W sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku awarii platformy, Zamawiający i Wykonawcy mogą komunikować się za pomocą poczty elektronicznej Zamawiającego pod adresem: zamowienia@pruszcz-gdanski.pl 12.4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. 12.5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl 12.6. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,d) włączona obsługa JavaScript,e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.12.7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem. 12.8. Zamawiający w zakresie:12.8.1. pytań technicznych związanych z działaniem platformy/systemu prosi o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numer 22 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl;12.8.2. wniosków o wyjaśnienie treści SWZ lub innych zapytań do Zamawiającego wyznaczył osoby, do których kontakt umieszczono w niniejszym rozdziale. 12.9. Wymagania techniczne i organizacyjne opisane zostały w Regulaminie platformazakupowa.pl, który jest dostępny na platformie zakupowej: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin12.10. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do 1 GB przy maksymalnej ilości 20 plików lub spakowanych folderów (pliki można spakować zgodnie postanowieniami IDW).12.11. Przy dużych plikach kluczowe jest łącze internetowe i dostępna przepustowość łącza po stronie serwera platformazakupowa.pl oraz użytkownika.12.12. Składając ofertę zaleca się zaplanowanie złożenia jej z wyprzedzeniem minimum 24h, aby zdążyć w terminie przewidzianym na jej złożenie.12.13. W przypadku większych plików zaleca się skorzystać z instrukcji pakowania plików dzieląc je na mniejsze paczki.12.14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, Pełna treść w rozdz. 12 IDW (limit znaków)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Pruszcza Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Grunwaldzkiej 20, który reprezentuje Gminę Miejską Pruszcz Gdański i jest kierownikiem Urzędu Miasta Pruszcz Gdański.2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Krzysztofa Pukaczewskiego, z którym może się Pani/Pan skontaktować w siedzibie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański lub pod adresem e-mail: iod@pruszcz-gdanski.pl3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań i obowiązków prawnych nałożonych na Administratora ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp), tj. w celu udzielenia zamówienia publicznego, zawarcia i wykonania umowy na usługę pn.: „Przewóz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami z miejsca zamieszkania w Pruszczu Gdańskim do jednostek oświatowych i z powrotem, z opieką w czasie przewozu, z podziałem na 3 części, w 2023 r.” – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W zakresie, w jakim obowiązek podania przez Panią/Pana danych nie wynika z ustawy Pzp, pozostałe dane mogą być przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dotyczy to w szczególności danych ułatwiających kontakt z Panią/Panem, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu.4. Administrator nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, jednak w razie powzięcia takich planów przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje Panią/Pana o tym innym celu oraz udzieli wszelkich innych stosownych informacji, w szczególności o okresie przechowywania danych oraz przysługujących Pani/Panu prawach.5. W celu wykonania obowiązków wynikających z Umowy każda ze Stron będzie przetwarzać dane osobowe osób reprezentujących drugą Stronę przy wykonywaniu umowy (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu). Każda ze Stron jest administratorem danych osobowych osób reprezentujących drugą Stronę przekazanych w związku z realizacją Umowy. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności: Poczta Polska S.A., Open Nexus Sp. z o.o., bank obsługujący jednostkę, podmioty świadczące dla Administratora usługi: kurierskie, prawne oraz inne organy publiczne i jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza, podmioty utrzymujące infrastrukturę IT, podmioty świadczące usługi doradcze oraz prawne, a w przypadku umów współfinansowanych podmioty współfinansujące, kontrolujące i zarządzające lub inne podmioty zaangażowane w realizację programu, z którego pochodzi dofinansowanie, podmiot zewnętrzny nie uczestniczący w postępowaniu oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie ustawą Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, oraz nie krócej niż przez okres przewidziany w instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz umów o dofinansowanie. Okres przetwarzania danych nie będzie również krótszy, niż zastrzeżony dla dochodzenia i egzekwowania roszczeń wynikających z zawartej umowy. (c.d. dalej)

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): (c.d. klauzuli informacyjnej RODO)9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.11. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.12. W przypadku gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.13. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji zadania nałożonego ustawą na Administratora. Nie dotyczy to podania danych w celu zawarcia i wykonania umowy. W tym wypadku niepodanie danych uniemożliwi jej zawarcie i wykonanie. W zakresie danych dodatkowych, takich jak email, telefon – ich podanie jest z reguły dobrowolne.14. Mając na względzie powyższe, Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę następujących oświadczeń:14.1. oświadczenia o wypełnieniu obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu - według załącznika nr 1 do IDW;14.2. oświadczenia o wyrażeniu zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym pkt. 3 klauzuli informacyjnej - zamieszczonej w Rozdziale 31 IDW według załącznika nr 1 do IDW.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.42.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1: „Przewóz do jednostek oświatowych w Pruszczu Gdańskim”:
Świadczenie w okresie od 02.01.2023 r. do 22.12.2023 r. usług polegających na przewozie najkrótszą drogą dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami (w tym osób na wózkach inwalidzkich), z jednoczesnym zapewnieniem opieki przewożonym osobom, z miejsca zamieszkania w Pruszczu Gdańskim do jednostek oświatowych zlokalizowanych w Pruszczu Gdańskim i z powrotem, środkami transportu przystosowanymi do przewozu osób z niepełnosprawnościami, poszczególnymi trasami:
trasa I do:
1) Niepublicznej Szkoły Podstawowej Integracyjnej Lawendowy Król w Pruszczu Gdańskim przy ul. Powstańców Warszawy 81 D,
2) Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego (OREW) w Pruszczu Gdańskim przy ul. Grunwaldzkiej 71,
3) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruszczu Gdańskim przy ul. Obrońców Westerplatte 30;
trasa II do:
Akademii Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim przy ul. Kochanowskiego 2;
trasa III do:
Integracyjnego Punktu Przedszkolnego Tuptusie w Pruszczu Gdańskim
przy ul. Grunwaldzkiej 73/1.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60140000-1 - Nieregularny transport osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty ocenione zostaną na zasadach określonych w IDW

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Spełnianie przez pojazdy Wykonawcy normy emisji spalin

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ukończenie przez opiekunów szkoleń z zakresu pomocy przedmedycznej

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.3.2. Część nr 2: „Przewóz do jednostek oświatowych na terenie powiatu gdańskiego oraz na terenie trójmiasta”:
Świadczenie w okresie od 02.01.2023 r. do 22.12.2023 r. usług polegających na przewozie najkrótszą drogą dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami (w tym osób na wózkach inwalidzkich), z jednoczesnym zapewnieniem opieki przewożonym osobom, z miejsca zamieszkania w Pruszczu Gdańskim do jednostek oświatowych zlokalizowanych na terenie powiatu gdańskiego oraz na terenie trójmiasta i z powrotem, środkami transportu przystosowanymi do przewozu osób z niepełnosprawnościami, poszczególnymi trasami:
trasa I do:
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Gdańsku przy ul. Góreckiego 16;
trasa II do:
1) Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku przy ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 28,
2) Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia Nr 19 im. S Batorego w Gdańsku przy ul. Batorego 26;
trasa III do:
1) Szkoły Podstawowej Nr 26 w Gdańsku przy ul. Karpiej 1,
2) Szkoły Podstawowej Nr 49 Dla Dzieci Niedosłyszących w Gdyni przy
ul. Gen. J. Hallera 9;

trasa IV do:
Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu, Warcz 6;
trasa V do:
Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego "Żuławski Słonecznik" w Giemlicach, Giemlice 1.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60140000-1 - Nieregularny transport osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty ocenione zostaną na zasadach określonych w IDW

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Spełnianie przez pojazdy Wykonawcy normy emisji spalin

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ukończenie przez opiekunów szkoleń z zakresu pomocy przedmedycznej

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.3.3. Część nr 3: „Przewóz do jednostki oświatowej w Skarszewach”
Świadczenie w okresie od 02.01.2023 r. do 22.12.2023 r. usług polegających na przewozie najkrótszą drogą dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami (w tym osób na wózkach inwalidzkich), z jednoczesnym zapewnieniem opieki przewożonym osobom, z miejsca zamieszkania w Pruszczu Gdańskim do jednostki oświatowej zlokalizowanej w Skarszewach i z powrotem, środkami transportu przystosowanymi do przewozu osób z niepełnosprawnościami, na trasie do:
Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Skarszewach,
ul. Kościerska 11a.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60140000-1 - Nieregularny transport osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty ocenione zostaną na zasadach określonych w IDW

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Spełnianie przez pojazdy Wykonawcy normy emisji spalin

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ukończenie przez opiekunów szkoleń z zakresu pomocy przedmedycznej

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Rozdział 7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

7. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

7.2.1. dla części nr 1:
7.2.1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów – Wykonawca posiada odpowiednie uprawnienia
do wykonywania transportu drogowego w zakresie przewozu osób;

7.2.1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 80.000 zł, gdzie ubezpieczonym pozostaje Wykonawca; w przypadku określenia sumy ubezpieczenia w walucie innej niż złoty, Zamawiający przeliczy ją na złote po kursie średnim danej waluty NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia lub jej zmiany.
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, to sumy gwarancyjne – określone w warunkach udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj. posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wymaganą w warunku udziału w postępowaniu sumę gwarancyjną – nie podlegają sumowaniu, co oznacza,
że Wykonawca w takiej sytuacji winien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na łączną sumę gwarancyjną wynikającą z warunków udziału w postępowaniu dla części na które składa ofertę. Zamawiający wymaga utrzymania ubezpieczenia, o którym mowa w pkt 7.2.1.2. IDW przez cały okres wykonywania umowy.
W przypadku, gdy dostarczona/e polisa/y lub inny/e dokument/y ubezpieczeniowy/e obejmuje/ą okres krótszy niż okres wykonywania umowy, Wykonawca przedłuża polisę/y lub inny/e dokument/y ubezpieczeniowy/e na cały okres wykonania umowy w sposób zapewniający ciągłość ubezpieczenia, zgodnie z umową, dokumenty potwierdzające posiadanie przedmiotowego/ych ubezpieczenia/ń Wykonawca przedkłada każdorazowo Zamawiającemu w kopiach poświadczonych „za zgodność z oryginałem”.

7.2.1.3. zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby do wykonania niżej określonych czynności, posiadające określone poniżej kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:

7.2.1.3.1. czynności w zakresie kierowania pojazdami przeznaczonymi do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych:
a) kwalifikacje zawodowe - brak wymagań,
b) uprawnienia - prawo jazdy kategorii B, C1 lub C, D1 lub D, lub równoważne,
c) doświadczenie - brak wymagań,
d) wykształcenie - brak wymagań;

7.2.1.3.2. czynności w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawnymi:
a) kwalifikacje zawodowe - brak wymagań,
b) uprawnienia - brak wymagań,
c) doświadczenie - brak wymagań,
d) wykształcenie - brak wymagań;

7.2.2. dla części nr 2:
7.2.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów – Wykonawca posiada odpowiednie uprawnienia
do wykonywania transportu drogowego w zakresie przewozu osób;

7.2.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 300.000 zł, gdzie ubezpieczonym pozostaje Wykonawca; w przypadku określenia sumy ubezpieczenia w walucie innej niż złoty, Zamawiający przeliczy ją na złote po kursie średnim danej waluty NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia lub jej zmiany.
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, to sumy gwarancyjne – określone w warunkach udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj. posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wymaganą w warunku udziału w postępowaniu sumę gwarancyjną nie podlegają sumowaniu, co oznacza, że Wykonawca w takiej sytuacji winien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na łączną sumę gwarancyjną wynikającą z warunków udziału w postępowaniu dla części na które składa ofertę. Zamawiający wymaga utrzymania ubezpieczenia, o którym mowa w pkt 7.2.2.2. IDW przez cały okres wykonywania umowy.
W przypadku, gdy dostarczona/e polisa/y lub inny/e dokument/y ubezpieczeniowy/e obejmuje/ą okres krótszy niż okres wykonywania umowy, Wykonawca przedłuża polisę/y lub inny/e dokument/y ubezpieczeniowy/e na cały okres wykonania umowy w sposób zapewniający ciągłość ubezpieczenia, zgodnie z umową, dokumenty potwierdzające posiadanie przedmiotowego/ych ubezpieczenia/ń Wykonawca przedkłada każdorazowo Zamawiającemu w kopiach poświadczonych „za zgodność z oryginałem”.

7.2.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby do wykonania niżej określonych czynności, posiadające określone poniżej kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:

7.2.2.3.1. czynności w zakresie kierowania pojazdami przeznaczonymi do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych:
a) kwalifikacje zawodowe - brak wymagań,
b) uprawnienia - prawo jazdy kategorii B, C1 lub C, D1 lub D, lub równoważne,
c) doświadczenie - brak wymagań,
d) wykształcenie - brak wymagań;

7.2.2.3.2. czynności w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawnymi:
a) kwalifikacje zawodowe - brak wymagań,
b) uprawnienia - brak wymagań,
c) doświadczenie - brak wymagań,
d) wykształcenie - brak wymagań.

7.2.3. dla części nr 3:
7.2.3.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Wykonawca posiada odpowiednie uprawnienia do wykonywania transportu drogowego w zakresie przewozu osób;

7.2.3.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 50.000 zł, gdzie ubezpieczonym pozostaje Wykonawca; w przypadku określenia sumy ubezpieczenia w walucie innej niż złoty, Zamawiający przeliczy ją na złote po kursie średnim danej waluty NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia lub jej zmiany.
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, to sumy gwarancyjne – określone w warunkach udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj. posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wymaganą w warunku udziału w postępowaniu sumę gwarancyjną nie podlegają sumowaniu, co oznacza, że Wykonawca w takiej sytuacji winien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na łączną sumę gwarancyjną wynikającą z warunków udziału w postępowaniu dla części na które składa ofertę. Zamawiający wymaga utrzymania ubezpieczenia, o którym mowa w pkt 7.2.3.2. IDW przez cały okres wykonywania umowy.
W przypadku, gdy dostarczona/e polisa/y lub inny/e dokument/y ubezpieczeniowy/e obejmuje/ą okres krótszy niż okres wykonywania umowy, Wykonawca przedłuża polisę/y lub inny/e dokument/y ubezpieczeniowy/e na cały okres wykonania umowy w sposób zapewniający ciągłość ubezpieczenia, zgodnie z umową, dokumenty potwierdzające posiadanie przedmiotowego/ych ubezpieczenia/ń Wykonawca przedkłada każdorazowo Zamawiającemu w kopiach poświadczonych „za zgodność z oryginałem”.

7.2.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby do wykonania niżej określonych czynności, posiadające określone poniżej kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:

7.2.2.3.1. czynności w zakresie kierowania pojazdami przeznaczonymi do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych:
a) kwalifikacje zawodowe - brak wymagań,
b) uprawnienia - prawo jazdy kategorii B, C1 lub C, D1 lub D, lub równoważne,
c) doświadczenie - brak wymagań,
d) wykształcenie - brak wymagań;

7.2.2.3.2. czynności w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawnymi:
a) kwalifikacje zawodowe - brak wymagań,
b) uprawnienia - brak wymagań,
c) doświadczenie - brak wymagań,
d) wykształcenie - brak wymagań.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający, działając na podstawie art. 274 ust. 1 Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 273 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, to jest:
1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej według załącznika nr 4.1, 4.2. i 4.3 do IDW.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający, działając na podstawie art. 274 ust. 1 Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 273 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, to jest:
1) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – według załącznika nr 5.1. (dla części nr 1 zamówienia), nr 5.2. (dla części nr 2 zamówienia), nr 5.3. (dla części nr 3 zamówienia) do IDW,
2) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia określonej (wymaganej) przez zamawiającego w niniejszej IDW – dla części I zamówienia: na kwotę 80.000,00zł, dla części II zamówienia na kwotę 300.000,00zł, dla części III zamówienia na kwotę 50.000,00 zł,
3) ważna licencja lub inny równoważny dokument uprawniający Wykonawcę do wykonywania krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z przepisami prawa w zakresie transportu drogowego osób – dotyczy części nr I, części nr II, części nr III zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Rozdział 11 IDW
11.1.3. jeżeli Wyk. wspólnie ubiegają się o zam. oświadcz., o którym mowa w pkt. 11.1.1. i pkt 11.1.2. IDW składa każdy z Wykon. wspólnie ubiegających się o zam.; oświadcz. te potwierdzają spełn. war. udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;11.1.4. jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów (polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby), w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, wraz ze swoim oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 11.1.1. i pkt 11.1.2. IDW, składa także oświadczenie o którym mowa w pkt. 11.1.1. i pkt 11.1.2. IDW podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby;11.1.5. oświadcz., które z informacji zawartych w ofercie Wyk. stanowią taj. przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ust. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania; w przypadku zastrzeżenia informacji przez Wykonawcę zobowiązany jest on wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa; brak powyższego oświadczenia oznaczał będzie, że dokumenty składające się na ofertę nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa (Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp) – w formularzu oferty według załącznika nr 1 do IDW; Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, w przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu lub konkursie, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.11.1.6. oświadczenie – wskazanie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podanie przez Wykonawcę firm podwykonawców – w formularzu oferty według załącznika nr 1 do IDW;11.1.7. Wykon., który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 11.1.8. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 11.1.7 IDW, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczeg.:1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępn. zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.11.1.9. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 Pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynikało będzie, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczeg. wykon..

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu. Kwoty wadium Zamawiający określa odpowiednio:
1) dla części nr 1: 1.000,00 zł
2) dla części nr 2: 3.000,00 zł
3) dla części nr 3: 500,00 zł

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Rozdział 11 IDW
Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie oświadczenie, o którym ,mowa w pkt. 11.1.1. i pkt 11.1.2. IDW składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 Pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynikało będzie, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Wynagrodzenie każdorazowo obliczane będzie miesięcznie - w ostatnim dniu wykonywania umowy w miesiącu kalendarzowym - jako iloczyn zaoferowanej stawki za 1 km przewozu oraz odpowiedniej ilości wykonanych w danym miesiącu kalendarzowym kilometrów przewozu.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wyciąg z IDW Tom I SWZ
22.3. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, gdy zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
22.3.1. zwiększenia liczby osób przewożonych do danej placówki, co wymusza zmianę stosowanego środka transportu – zmiana umowy polegająca na zwiększeniu stawki za 1 km przewozu, jednak nie więcej niż o 50% w stosunku do ceny za 1 km przewozu z Oferty,
22.3.2. zmniejszenia liczby osób przewożonych do danej placówki w obrębie jednego kursu, co pozwala na zmianę stosowanego środka transportu na mniejszy – zmiana umowy polegająca na zmniejszeniu stawki za 1 km przewozu do danej placówki, jednak nie więcej niż o 50 % w stosunku do ceny za 1 km przewozu z Oferty,
22.3.3. Wykonawca wystąpi z uzasadnionym wnioskiem o zmianę w zakresie wykonywania umowy bez udziału / przy udziale podwykonawcy (ów),
22.3.4. zmniejszenia się do zera liczby osób przewożonych do danej placówki – zmiana umowy polegająca na zmianie/likwidacji trasy przewozu i zmianie harmonogramu,
22.3.5. dojścia nowej placówki, co wymusza zwiększenie liczby kilometrów zamówienia – zmiana umowy polegająca na zmianie/utworzeniu trasy przewozu, zmianie harmonogramu i ewentualnym zwiększeniu wynagrodzenia, jednak nie więcej niż o 50% w stosunku do ceny zamówienia wynikającej z umowy,
22.3.6. dojścia nowej placówki, co nie wymusza zwiększenia liczby kilometrów zamówienia – zmiana umowy polegająca na zmianie/utworzeniu trasy przewozu i zmianie harmonogramu,
22.3.7. zwiększenia liczby osób na trasie przewozu, co wymusza konieczność uruchomienia dodatkowych kursów- zmiana umowy polegająca na zmianie harmonogramu,
22.3.8. zmniejszenia liczby osób na trasie przewozu, co wymusza zmniejszenie liczby kursów - zmiana umowy polegająca na zmianie harmonogramu,
22.3.9. zmiany liczby osób na trasie przewozu, co nie wymusza uruchomienia dodatkowych kursów- zmiana umowy polegająca na zmianie harmonogramu,
22.3.10. zmian rozkładów zajęć powodujących konieczność uruchomienia dodatkowych kursów lub ograniczenia ilości kursów - zmiana umowy polegająca na zmianie harmonogramu,
22.3.11. zmian rozkładu zajęć nie powodujących konieczności uruchomienia dodatkowych kursów lub ograniczenia ilości kursów - zmiana umowy polegająca na zmianie harmonogramu;
22.4. Zasady waloryzacji wynagrodzenia:
22.4.1. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia w wypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
‒ jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę (zmiana a jest dopuszczalna, o ile dane te nie były oficjalnie znane przed zawarciem umowy).
22.4.2. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o których mowa w pkt 22.4.1.
22.4.3. W wypadku zmiany, o której mowa w pkt 22.4.1. ppkt 1) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
(cd. dalej)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-09 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/um_pruszczgdanski

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-09 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

(cd. zmian umowy)
22.4.4. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 22.4.1. ppkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia albo do wysokości zmienionej minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych, wynikających z tych zmian.
22.4.5. W przypadku zmiany, o którym mowa w pkt 22.4.1. ppkt 3) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
22.4.6. W przypadku zmiany, o którym mowa w pkt 22.4.1. ppkt 4) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
22.4.7. Za wyjątkiem sytuacji o której mowa w pkt 22.4.1. ppkt 1), wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych koszów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt 22.4.1. ppkt 2, 3, oraz 4, oraz dokumentów potwierdzających stan sprzed i po zmianie. Zmiany mogą nastąpić nie wcześniej, niż po upływie 6 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia.
22.4.8. Zamawiający wskazuje następujące zasady wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia:
1) miernikiem zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy jest wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (komunikat kwartalny),
2) każda ze Stron Umowy – tylko raz w okresie jej obowiązywania jest uprawniona do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, gdy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony w ostatnim komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego poprzedzającym wniosek o waloryzację, wzrośnie/spadnie o co najmniej 6 punktów procentowych w stosunku do wysokości tego wskaźnika w miesiącu zawarcia Umowy (matematyczna różnica między tymi wskaźnikami wyrażonymi w punktach procentowych – tj. wskaźnik z dnia zawarcia umowy i wskaźnik ogłoszony w ostatnim komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego poprzedzającym wniosek o waloryzację), a jeżeli zawarcie Umowy nastąpiło po 180 dniach od upływu terminu składania ofert, w stosunku do wysokości wskaźnika w miesiącu składania ofert,
3) waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko 1 raz w okresie obowiązywania umowy i nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy, licząc od dnia zawarcia Umowy,
4) waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za usługi wykonane przed datą złożenia wniosku,
5) Strona zainteresowana waloryzacją składa drugiej Stronie wniosek o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazującym wysokość wskaźnika oraz przedmiot i wartość usług podlegających waloryzacji (niewykonanych do dnia złożenia wniosku),
6) w przypadku wzrostu/spadku wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych o którym mowa w pkt 2, waloryzacja będzie polegała na wzroście/obniżeniu wynagrodzenia za usługi pozostałe do wykonania po dniu złożenia wniosku o waloryzację, o wartość wynikową uwzględniającą różnicę między wskaźnikiem w miesiącu zawarcia Umowy, a wskaźnikiem ogłoszonym w ostatnim komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego poprzedzającym wniosek o waloryzację,
(cd. w IDW – limit znaków)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.