eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radom › Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z terenu Cmentarza Komunalnego w Radomiu.Ogłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z terenu Cmentarza Komunalnego w Radomiu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Cmentarz Komunalny Zakład Budżetowy

1.3.) Oddział zamawiającego: Cmentarz Komunalny Zakład Budżetowy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670574529

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ofiar Firleja 45

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 483451260

1.5.8.) Numer faksu: 483451260

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cmk.radom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.cmk.radom.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Pogrzeby i działalność pokrewna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z terenu Cmentarza Komunalnego w Radomiu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6ff71d06-7025-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00466751

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00022728/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z terenu Cmentarza Komunalnego w Radomiu.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl Ponadto Zamawiający zamieszcza postępowania na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.cmk.radom.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r., poz. 344 z późn. zm.) w następujący sposób przy użyciu:

1.1. miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl lub
1.2. ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal lub
1.3. poczty elektronicznej na adres sekretariat@cmk.radom.pl (nie dotyczy składania oferty).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje w przedmiocie zawierają Rozdz. XII. i Rozdz. XVI. SWZ
Adres strony internetowej:
http://www.cmk.radom.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny zrealizowany w Rozdz. XL. SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ograniczenia określone w Rozdz. XL. SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: UC-2131-1-1/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z terenu Cmentarza Komunalnego w Radomiu.
2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) zawarty jest w Załączniku do Umowy.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące usługi:
3.1 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z terenu Cmentarza Komunalnego w Radomiu, w tym:
1) inne odpady komunalne: nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne, kod: 20 03 01;
2) odpady z ogrodów i parków – w tym z cmentarzy;
a) odpady ulegające biodegradacji, kod: 20 02 01;
b) inne odpady nieulegające biodegradacji, kod 20 02 03;
3) odbieranie odpadów komunalnych segregowanych i gromadzonych selektywnie:
a) papier i tektura, kod: 15 01 01;
b) szkło, kod: 15 01 07;
4) odpady budowlane, kod: 17 01 01;
5) odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych:
a) zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12; kod: 16 02 13 (świetlówki, monitory);
b) zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13, kod: 16 02 14,
c) niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń, kod: 16 02 15*,
d) elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15, kod: 16 02 16,
6) baterie i akumulatory:
a) baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) kod: 16 06 04
3.2 Odbieranie odpadów z terenu Cmentarza Komunalnego w Radomiu:
Na terenie Cmentarza Komunalnego obowiązywać będzie system pojemnikowy i kontenerowy zbiórki odpadów.
3.3 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod odpadu 20 03 01)
1) niesegregowane odpady komunalne odbierane będą z pojemników o pojemności 1100 l oraz z kontenerów o pojemności 7 m3 (KP-7) bez wierzchniej pokrywy.
Częstotliwość odbioru odpadów: co najmniej 1 raz na tydzień lub wg potrzeb na zgłoszenie w przypadku zapełnienia pojemników i kontenerów.
3.4 Selektywnie zebrane odpady komunalne (odpady segregowane)
(kody: 15 01 01; 15 01 07).
Odbiór selektywnie zebranych odpadów na terenie Cmentarza Komunalnego w Radomiu będzie się odbywać w systemie pojemnikowym.
Częstotliwość odbioru odpadów (kod: 15 01 01): co najmniej 1 raz na dwa tygodnie.
Częstotliwość odbioru odpadów (kod: 15 01 07): co najmniej 1 raz na kwartał.
1) Wprowadza się dwa rodzaje pojemników:
a) pojemnik z pokrywą oznaczony kolorem niebieskim z przeznaczeniem na: papier, tekturę, opakowania z papieru i tektury;
b) pojemnik bez pokrywy oznaczony kolorem zielonym z przeznaczeniem na: szkło oraz opakowania ze szkła.
2) Kolorystyka i pojemność:
a) pojemnik oznaczony kolorem zielonym – o pojemności nie mniejszej jak 1100 l;
b) pojemnik oznaczony kolorem niebieskim – o pojemności nie mniejszej jak 1100 l;
3.5 Odbiór, transport i zagospodarowanie odebranych odpadów o kodzie:
a) odpady ulegające biodegradacji, kod: 20 02 01;
Odbiór odpadów ulegających biodegradacji będzie się odbywać w systemie kontenerowym.
Kolorystyka i pojemność: kontener oznaczony kolorem brązowym – o pojemności 7 m3 (KP-7) bez wierzchniej pokrywy.
Częstotliwość odbioru odpadów: co najmniej 1 × miesiąc.
b) inne odpady nieulegające biodegradacji, kod 20 02 03;
Odpady odbierane będą z pojemników o pojemności 1100 l oraz z kontenerów o pojemności 7 m3 (KP-7), bez wierzchniej pokrywy.
Częstotliwość odbioru odpadów: co najmniej 1 raz na tydzień lub wg potrzeb na zgłoszenie w przypadku zapełnienia pojemników i kontenerów.
3.6 Odbiór, transport i zagospodarowanie odebranych odpadów o kodach: 16 02 13 - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12; 16 02 14 - zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13; 16 02 15* - niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń; 16 02 16 - elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15; 16 06 04 - baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) odbywać się będzie z miejsc wyznaczonych przez Zamawiającego (odbierane będą z pojemników z pokrywami o pojemności 120 litrów). Częstotliwość odbioru – dwa razy w roku.
3.7 Odbiór, transport i zagospodarowanie odebranych odpadów budowlanych o kodzie: 17 01 01 z terenu Cmentarza Komunalnego w Radomiu zgodnie z potrzebami i wskazaniami Zamawiającego tj.:
a) dostawa na telefoniczne zgłoszenie, minimum jednego kontenera o pojemności 7 m³ (KP-7) bez wierzchniej pokrywy, na wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie Cmentarza Komunalnego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości kontenerów, w zależności od potrzeb i ilości wytwarzanych odpadów;
b) odbiór odpadów odbywać się będzie na zgłoszenie telefoniczne w ciągu 48 h;
c) dostawa zamówionego kontenera na teren cmentarza nastąpi w ciągu 48 h.
3.8 Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia od 65 szt. do 75 szt. sprawnych i estetycznych pojemników metalowych bez pokrywy o pojemności nie mniejszej jak 1100 l oraz od 25 szt. do 30 szt. kontenerów bez wierzchniej pokrywy o pojemności nie mniejszej jak 7 m³ (KP-7) na odpady, pojemników z pokrywami o pojemności 120 litrów do 6 szt., ustawianych w miejscach i ilościach wskazanym przez Zamawiającego, opisane nazwą danej frakcji oznaczone kolorami: niebieski - papier, zielony - szkło, brązowy - odpady biodegradowalne, przeznaczone do gromadzenia poszczególnych frakcji odpadów.
3.9 Odebrane odpady Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować zgodnie z obowiązującym prawem, w tym wymaganiami ochrony środowiska, w celu osiągnięcia wymaganych prawem poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
4. Zamawiający zapewni ustawienie pojemników na utwardzonej powierzchni oraz dojazd do nich.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wywozu odpadów na wezwanie Zamawiającego, dokonane z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Strony ustalają, że czas reakcji Wykonawcy na wezwanie nie może przekroczyć 24 godzin, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.
6. Każdorazowe wykonanie usługi musi być potwierdzone przez pracownika Zamawiającego protokołem odbioru stanowiącym Załącznik Nr 1 do umowy.
7. Wykonawca zapewnia załadunek odpadów, tak aby zapobiegać ich rozsypaniu. W przypadku rozsypania się odpadów podczas załadunku Wykonawca zobowiązuje się do ich uprzątnięcia.
8. W przypadku większej ilości odpadów, przekraczających objętość pojemników, Wykonawca zobowiązuje się do wywozu odpadów zgromadzonych poza pojemnikami. Ilość dodatkowych pojemników z odpadami i ilość dodatkowych metrów sześciennych odpadów zostanie potwierdzona przez pracownika Zamawiającego w protokole, o którym mowa w ust. 6.
9. W przypadku przepełnienia pojemników na skutek braku reakcji Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do odbioru nieczystości gromadzonych poza pojemnikami bez wynagrodzenia.
10. Wykonawca zobowiązany jest do okresowego, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał, mycia i dezynfekowania pojemników wykorzystywanych do wykonywania usługi.
11. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, ale nie później niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia, dokonania wymiany uszkodzonych kontenerów i pojemników.
12. Ilość odpadów, o których mowa w ust. 1 może ulec zmniejszeniu, nie więcej jednak niż o 10%, lub zwiększeniu w okresie obowiązywania umowy.
Zamawiający przyjął i wskazał w Tabeli cenowej, stanowiącej integralną część formularza oferty, orientacyjną roczną ilość odpadów każdego rodzaju w oparciu o analizę potrzeb. Rodzaje i ilości odpadów są szacunkowe i mogą ulegać zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych i rodzajowych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
13. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu cmentarza, w szczególności do niezakłócania przebiegu ceremonii pogrzebowych oraz do podporządkowania się poleceniom Kierownictwa Cmentarza, dotyczącym eksploatacji i funkcjonowania Cmentarza.
14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia nawierzchni dróg i placów, zieleni, elementów małej architektury, pomników nagrobnych lub innych urządzeń znajdujących się na cmentarzu.
15. Po świętach (Boże Narodzenie, Wielkanoc, Wszystkich Świętych) teren cmentarza musi zostać uporządkowany bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu dwóch dni kalendarzowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert na zasadach określonych w Rozdz. XXVI. SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin zapłaty

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że posiada:
a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.), obejmujący co najmniej odpady o kodach 20 03 01, 15 01 01, 15 01 07, 20 02 01, 20 02 03;
b) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (rejestr BDO) zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.);
3) Sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę tożsamą z przedmiotem niniejszego zamówienia świadczoną w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy o wartości nie mniejszej niż 600.000,00 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, Załącznik Nr 6 do SWZ.
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Odpowiednie zezwolenia, licencje lub potwierdzenie wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, tj.:
a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.), obejmujący co najmniej odpady o kodach 20 03 01, 15 01 01, 15 01 07, 20 02 01, 20 02 03;
b) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (rejestr BDO) zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 669 ze zm.);
2. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; Załącznik nr 7 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XXIV ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców na wezwanie Zamawiającego.
7. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane (jeśli dotyczy).
8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który posiada zdolności do realizacji zamówienia, tj. spełnia warunki udziału w postępowaniu, powinien zrealizować zamówienie w zakresie, do wykonania którego niezbędne są te zdolności (jeśli dotyczy).
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 i 8, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 ustawy Pzp) (jeśli dotyczy).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Uregulowanie w przedmiocie zawiera § 9 we wzorze Umowy (Załącznik Nr 1 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-08 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.