eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ryn › Zakup i dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowania w ramach projektu grantowego Cyfrowa GminaOgłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup i dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowania w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Ryn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790671290

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ratuszowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Ryn

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-520

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.7.) Numer telefonu: 874297300

1.5.8.) Numer faksu: 4293086

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: miastoryn@miastoryn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.miastoryn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miastoryn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowania w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d8781152-3d87-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00466698

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00000518/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00364022/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.39.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup i dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowania w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina”.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania informatycznego dla Urzędu Miasta i Gminy w Rynie. Dokładny opis zamówienia zawiera Załącznik nr 7 do SWZ. Zamawiający wymaga by dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nie posiadał żadnych śladów użytkowania i nie był przedmiotem praw osób trzecich. Dostarczony przedmiot zamówienia będzie wolny od wad fizycznych i prawnych, dobrej jakości i dopuszczony do obrotu. Ponadto posiadać będzie wymagane przepisami atesty i certyfikaty. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonego przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 32420000-3 - Urządzenia sieciowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

48820000-2 - Serwery

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

30213100-6 - Komputery przenośne

30214000-2 - Stacje robocze

30233000-1 - Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 138605,99 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 138605,99 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 138605,99 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Orange Polska S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 012100784

7.3.3) Ulica: Al. Jerozolimskie 160

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-326

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 13860599 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.