eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ziębice › Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego E dla Domu Pomocy Społecznej w ZiębicachOgłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego E dla Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000316619

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościelna 10-12

1.5.2.) Miejscowość: Ziębice

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-220

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dompomsp@poczta.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsziebice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

całodobowe świadczenie usług w zakresie potrzeb bytowych dla osób przewlekle somatycznie chorych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego E dla Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5bea788d-7079-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00466342

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024108/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego E dla Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5bea788d-7079-11ed-aea3-5a7c432eaced

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Szczegółowe informacje, dotyczące środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiające będzie komunikował się z wykonawcami, znajdują się w rozdz. XIII SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia link https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu. Szczegółowe informacje, dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych korespondencji elektronicznej, znajdują się w rozdz. XIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące RODO zostały zawarte w rozdz. II SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dotyczące RODO zostały zawarte w rozdz. II SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DAGI.2300.3.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem dostawy jest dostawa gazu ziemnego wysokometanowego E tj. sprzedaż gazu wraz z usługą dystrybucji. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę gazu dla Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach, ul. Kościelna 12, 57-220 Ziębice. Łączna szacunkowa ilość gazu ziemnego, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy do punktów poboru wynosi: 762 073 Kwh. W toku realizacji zamówienia zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej szacunkowej ilości zakupionego paliwa gazowego i/lub wartości dystrybucji zakupionego paliwa gazowego w zakresie do ± 20% względem ilości (wartości) zamówienia. Zaistnienie okoliczności, o której mowa powyżej, spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego wykonawcy z tytułu niniejszej umowy. Zmiana ilości paliwa gazowego następuje automatycznie i nie wymaga oświadczenia strony. W przypadku nieskorzystania przez zamawiającego z prawa do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości zakupionego paliwa gazowego i/lub wartości dystrybucji zakupionego paliwa gazowego w zakresie do ± 20% względem ilości szacunkowej, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Punkty poboru gazu ziemnego zostały określone w załączniku nr 1 do SWZ. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania zawarta zostanie umowa na kompleksową dostawę gazu z jednostką organizacyjną Powiatu Ząbkowickiego- Domem Pomocy Społecznej w Ziębicach. Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej. Umowa zostanie zawarta na czas określony od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Obecne umowy kompleksowe zawarte są na czas określony do dnia 31.12.2022 r. Zamawiający nie ma zawartych umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy paliwa gazowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z niniejszą procedurą, w tym złożenia do Operatora Systemu Dystrybucyjnego, w imieniu własnym i Zamawiającego, pisemnego zgłoszenia o zawarciu nowej umowy dla odbiorcy przyłączonego do sieci dystrybucyjnej. Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualną umowę z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej z wyjątkiem samego operatora działającym na terenie Zamawiającego, umożliwiającą sprzedaż paliwa gazowego za pośrednictwem sieci dystrybucji do punktów poboru. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Własność paliwa gazowego przechodzi na Zamawiającego po dokonaniu pomiaru na wyjściu gazomierza. Wykonawca odpowiedzialny będzie za rzetelne i terminowe wykonanie zamówienia. Faktury VAT za wykonaną dostawę gazu ziemnego będą wystawione dla jednostki organizacyjnej Powiatu Ząbkowickiego- Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach. Minimalny termin płatności za dostawę przedmiotu zamówienia wynosi 30 dni. Zamawiający sam będzie kontrolował wartość umowy. W przypadku przekroczenia wartości umowy Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie paliwa gazowego. Oświadczenia w sprawie przeznaczenia zakupionego gazu, dla potrzeb podatku akcyzowego, zostaną przekazane Wykonawcy przy podpisywaniu umowy. Dostarczanie gazu ziemnego odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności na warunkach określonych przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385) i akty wykonawcze do tej ustawy. Standard jakościowy przedmiotu zamówienia określają przepisy ustawy Prawo energetyczne oraz akty wykonawcze w szczególności rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz.U. z 2018 poz. 1158 z późn. zm. ), rozporządzanie rady Ministrów z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 549) oraz Polskie Normy. Jakość gazu ziemnego dostarczanego przez Wykonawcę w miejscu dostarczania musi odpowiadać stosownym uregulowaniom obowiązującym na polskim rynku gazu ziemnego, takim jak Prawo energetyczne oraz IRiESD (gaz ziemny wysokometanowy z grupy E(GZ-50) wg normy PN-C-04750 dostarczony za pomocą sieci gazowej). W kontekście oceny powszechnej dostępności dostawy gazu należy wskazać, że dostawy tego typu są ustawowo reglamentowane tj. możliwości dystrybucji i obrotu gazem odnosi się jedynie do podmiotów posiadających odpowiednią koncesję, co nie wyklucza jego powszechnej dostępności na danym rynku. Koncesjonowanie nie ma na celu ograniczenia dostępności produktów lecz zapewnienie, że podmioty posiadające właściwą koncesje spełniają odpowiednie standardy i wymogi. Zakres standardów i wymogów dla Wykonawcy opisano w ppkt. 14. Koszty cyklu życia produktu tj. wszelkie możliwe fazy na etapie istnienia produktu, takie jak badanie, rozwój, projektowanie przemysłowe, produkcja, naprawa, modernizacja, zmiana, utrzymacie, logistyka, szkolenie, testowanie, wycofanie i usuwanie, wliczone są w cenę paliwa gazowego, określonej w pkt. 14 jakości, dostarczonego z tej samej sieci dystrybucyjnej, bez względu kto jest jego wytwórcą. W związku z obowiązującą od dnia 26 stycznia 2022 r. ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 202), Zamawiający oczekuje zastosowania ceny jednostkowej za dostarczone paliwo gazowe zgodnie z uregulowaniami zawartymi w cytowanej powyżej ustawie dla Punktów Poboru Gazu, objętych postępowaniem. Zamawiający złoży stosowne oświadczenia, dołączone do SWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu:
a) w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,
b) braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz 835).
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 pkt 1 - 4 ustawy Pzp.; dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Określenie warunku:
Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne ważną w okresie wykonywania zamówienia lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców ww. warunek udziału w postepowaniu powinien spełniać co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który zrealizuje dostawy, do których realizacji wyżej wskazana koncesja jest wymagana (zgodnie z art. 117 ust.2 Pzp).
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. Ocenę spełnienia warunku Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia dotyczącego spełnienia warunków udziału w postępowaniu stanowiącego załącznik Nr 4 do SIWZ.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. Ocenę spełnienia warunku Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia dotyczącego spełnienia warunków udziału w postępowaniu stanowiącego załącznik Nr 4 do SIWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Aktualna koncesja w zakresie obrotu paliwami gazowymi wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (teks jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ.
2.Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
WYKAZ INNYCH WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW:
Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”. Wykonawca składa ofertę na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ - załącznik nr 4 do SWZ;
2) formularz cenowy - załącznik nr 3 do SWZ;
3) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy). Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy – załącznik nr 7 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
4. Zgodnie z treścią art. 454 i art. 455 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie:
1) zmiany ceny jednostkowej netto za paliwo gazowe wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania gazu podatkiem akcyzowym, o kwotę wynikającą ze zmiany tej stawki;
2) zmiany ceny jednostkowej brutto za paliwo gazowe, stawki abonamentowej brutto oraz stawek dystrybucyjnych brutto wynikającej z ustawowej zmiany stawki podatku VAT;
3) zmiany stawek opłat dystrybucyjnych gazu ziemnego określonych i zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Taryfach operatora.
4) zmiany grupy taryfowej, zgodnie z zasadami określonymi w taryfach zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
5) zmiany ceny jednostkowej paliwa gazowego oraz opłaty abonamentowej w przypadku utraty przez Zamawiającego uprawnienia do rozliczania wg cen taryfowych oraz w przypadku nabycia uprawnień do rozliczania wg cen taryfowych;
6) zmiany ceny jednostkowej netto za paliwo gazowe oraz opłaty abonamentowej, w przypadku zatwierdzenia nowej taryfy przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
7) zmiany przepisów prawa energetycznego lub innych obowiązujących w sprzedaży, obrocie i dystrybucji paliwa gazowego, mających zastosowanie do umowy.
8) zmiany parametrów usługi dystrybucji;
9) zaistnienie okoliczności (technicznych, gospodarczych, prawnych itp.), których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
10) dodania nowego punktu poboru;
11) zmiany terminu rozpoczęcia realizacji umowy w przypadku, gdy późniejsze rozpoczęcie świadczenia usług wynikać będzie z terminów określonych w procedurach zmiany sprzedawcy paliwa gazowego;
12) terminu realizacji umowy – wskutek wystąpienia okoliczności, niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji zamówienia.
13) w innych sytuacjach, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. obniżenie kosztów realizacji zamówienia) lub takich które mogą mieć wpływ na niezakończenie przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od stron;
14) zmiany ilości punktów odbioru gazu np. w wyniku likwidacji punktu, zbycia nieruchomości, zmiany stanu prawnego punktu, zmiany w zakresie odbiorcy /płatnika/ oraz zaistnienia przeszkód prawnych i formalnych uniemożliwiających przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy i rozwiązanie dotychczas obowiązujących umów;
15) zmiany ilości paliwa gazowego, w przypadku gdy przed terminem zakończenia okresu trwania umowy zostanie wyczerpana jego ilość (kWh), wskazana w dokumentach postępowania;
16) innych uzasadnionych zmian z przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania umowy bez zmian cen jednostkowych;
17) zmiana Wykonawcy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp;
18) zmiana spowodowana siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy;
19) zmiany danych adresowych i teleadresowych dotyczących stron umowy.
5. Strona występująca o zmianę umowy wnioskuje pisemnie podając opis zmiany, uzasadnienie, czas wykonywania, wpływ zmiany na realizacje przedmiotu umowy i propozycje aneksu do umowy.
6. Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić za zgodą stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę składa się przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego na Platformie e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-08 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.