eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zalesie › Organizacja wycieczek w ramach projektu "BEZPIECZNA PRZYSTAŃ"Ogłoszenie z dnia 2022-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Organizacja wycieczek w ramach projektu „BEZPIECZNA PRZYSTAŃ"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ZALESIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030237776

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 34

1.5.2.) Miejscowość: Zalesie

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-512

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: klubseniora@zalesie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zalesie.biuletyn.net

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Organizacja wycieczek w ramach projektu „BEZPIECZNA PRZYSTAŃ"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-efc8ba83-701f-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00466230

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt "STREFA AKTYWNEGO SENIORA" dofinansowany jest w ramach RPO Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, współfinansowanego ze środków EFS

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zalesie.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w zakresie składania dokumentów, oświadczeń, wniosków (innych niż ofert - które mogą być przekazywane jedynie w sposób wskazany w pkt 11.8) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem:
a) dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na Platformie Zakupowej Zamawiającego;
b) poczty elektronicznej na adres poczty Zamawiającego: klubseniora@zalesie.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy http://zalesie.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”. Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zawarte są w instrukcji użytkownika na Platformie Zakupowej Zamawiającego.
Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy przekazywać za pośrednictwem Platformy. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje że:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Organizacja wycieczek w ramach projektu „BEZPIECZNA PRZYSTAŃ –
rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie Gminy Zalesie poprzez utworzenie Klubu Seniora
oraz wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego” prowadzonym w trybie podstawowym;
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129),
dalej „ustawa Pzp”;
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący jego nienaruszalność, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
7) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz
jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego
danych osobowych narusza przepisy RODO;
8) Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa
w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GI-ZP.271.14.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 1 zamówienia – organizacja wyjazdu do Krakowa, Wieliczki, Oświęcimia - której zakres rzeczowy obejmuje organizację czterodniowej wycieczki dla 26 osób w tym m.in.:
− przygotowanie szczegółowego programu wyjazdu zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia i w uzgodnienie z Zamawiającym;
− realizację programu wyjazdu;
− zapewnienie biletów wstępu do atrakcji/miejsc objętych programem wyjazdu;
− zapewnienie osób sprawujących nadzór nad organizacją wyjazdu i realizacją programu merytorycznego–opiekuna merytorycznego/pilota;
− zapewnienie wyżywienia dla uczestników wyjazdu;
− zapewnienie zakwaterowania uczestnikom wyjazdu;
− pokrycie wszystkich wymaganych opłat związanych z zakwaterowaniem uczestników (m.in. opłaty klimatycznej);
− zapewnienie transportu uczestnikom wyjazdu;
− ubezpieczenie uczestników, imienne od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków;
− sporządzenie merytorycznego sprawozdania z realizacji przedmiotu zamówienia w wersji papierowej i elektronicznej. Sprawozdanie z realizacji działania, przekazane w wersji papierowej i elektronicznej powinno zawierać w szczególności informację o jego przebiegu, uczestnikach i ocenę skuteczności realizacji zakładanych celów. Dodatkowo wykonawca wraz ze sprawozdaniem dostarczy dokumentację fotograficzną na odrębnej płycie CD;
− zgodnie z wymogami art. 433 pkt 4) ustawy Pzp Zamawiający wskazuje, że minimalna /gwarantowana/ ilość uczestników wycieczki wynosi: 20 osób.

4.2.6.) Główny kod CPV: 63511000-4 - Organizacja wycieczek

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

63500000-4 - Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej

60170000-0 - Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia autobusu zastępczego w miejsce awarii

4.3.6.) Waga: 35

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Osoby niepełnosprawne zatrudniane przez Wykonawcę

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 2 zamówienia – organizacja wyjazdu do Augustowa i okolic - której zakres rzeczowy obejmuje organizację czterodniowej wycieczki dla 26 osób w tym m.in.:
− przygotowanie szczegółowego programu wyjazdu zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia i w uzgodnienie z Zamawiającym;
− realizację programu wyjazdu;
− zapewnienie biletów wstępu do atrakcji/miejsc objętych programem wyjazdu;
− zapewnienie osób sprawujących nadzór nad organizacją wyjazdu i realizacją programu merytorycznego–opiekuna merytorycznego/pilota;
− zapewnienie wyżywienia dla uczestników wyjazdu;
− zapewnienie zakwaterowania uczestnikom wyjazdu;
− pokrycie wszystkich wymaganych opłat związanych z zakwaterowaniem uczestników (m.in. opłaty klimatycznej);
− zapewnienie transportu uczestnikom wyjazdu;
− ubezpieczenie uczestników, imienne od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków;
− sporządzenie merytorycznego sprawozdania z realizacji przedmiotu zamówienia w wersji papierowej i elektronicznej. Sprawozdanie z realizacji działania, przekazane w wersji papierowej i elektronicznej powinno zawierać w szczególności informację o jego przebiegu, uczestnikach i ocenę skuteczności realizacji zakładanych celów. Dodatkowo wykonawca wraz ze sprawozdaniem dostarczy dokumentację fotograficzną na odrębnej płycie CD;
− zgodnie z wymogami art. 433 pkt 4) ustawy Pzp Zamawiający wskazuje, że minimalna /gwarantowana/ ilość uczestników wycieczki wynosi: 20 osób.

4.2.6.) Główny kod CPV: 63511000-4 - Organizacja wycieczek

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

63500000-4 - Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej

60170000-0 - Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia autobusu zastępczego w miejsce awarii

4.3.6.) Waga: 35

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Osoby niepełnosprawne zatrudniane przez Wykonawcę

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 3 zamówienia – organizacja wyjazdu nad Morze Bałtyckie (Gdańsk, Gdynia, Sopot), której zakres rzeczowy obejmuje organizację czterodniowej wycieczki dla 26 osób w tym m.in.:
− przygotowanie szczegółowego programu wyjazdu zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia i w uzgodnienie z Zamawiającym;
− realizację programu wyjazdu;
− zapewnienie biletów wstępu do atrakcji/miejsc objętych programem wyjazdu;
− zapewnienie osób sprawujących nadzór nad organizacją wyjazdu i realizacją programu merytorycznego–opiekuna merytorycznego/pilota;
− zapewnienie wyżywienia dla uczestników wyjazdu;
− zapewnienie zakwaterowania uczestnikom wyjazdu;
− pokrycie wszystkich wymaganych opłat związanych z zakwaterowaniem uczestników (m.in. opłaty klimatycznej);
− zapewnienie transportu uczestnikom wyjazdu;
− ubezpieczenie uczestników, imienne od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków;
− sporządzenie merytorycznego sprawozdania z realizacji przedmiotu zamówienia w wersji papierowej i elektronicznej. Sprawozdanie z realizacji działania, przekazane w wersji papierowej i elektronicznej powinno zawierać w szczególności informację o jego przebiegu, uczestnikach i ocenę skuteczności realizacji zakładanych celów. Dodatkowo wykonawca wraz ze sprawozdaniem dostarczy dokumentację fotograficzną na odrębnej płycie CD;
− zgodnie z wymogami art. 433 pkt 4) ustawy Pzp Zamawiający wskazuje, że minimalna /gwarantowana/ ilość uczestników wycieczki wynosi: 20 osób.

4.2.6.) Główny kod CPV: 63511000-4 - Organizacja wycieczek

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

63500000-4 - Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej

60170000-0 - Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia autobusu zastępczego w miejsce awarii

4.3.6.) Waga: 35

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Osoby niepełnosprawne zatrudniane przez Wykonawcę

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 4 zamówienia - Usługi transportowe podczas wyjazdów jednodniowych, których zakres rzeczowy obejmuje:
- Usługę transportową podczas jednodniowego wyjazdu do Muzeum J.I. Kraszewskiego w Romanowie – przewidywany dystans 100 km;
- Usługę transportową podczas jednodniowego wyjazdu do Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie – przewidywany dystans 400 km;
- Usługę transportową podczas jednodniowego wyjazdu do Kazimierza Dolnego i Nałęczowa – przewidywany dystans 320 km;
- Usługę transportową podczas jednodniowego wyjazdu do Muzeum Narodowego i Ogrodu Botanicznego UW – przewidywany dystans 400 km;
- Usługę transportową podczas 3 jednodniowych wyjazdów do Teatru w Lubinie – przewidywany dystans 300 km;
- Usługę transportową podczas 3 jednodniowych wyjazdów do Centrum Spotkania Kultur w Lubinie – przewidywany dystans 300 km;
- Usługę transportową podczas 9 jednodniowych wyjazdów do kina w Białej Podlaskiej – przewidywany dystans 40 km.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60170000-0 - Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia autobusu zastępczego w miejsce awarii

4.3.6.) Waga: 35

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Osoby niepełnosprawne zatrudniane przez Wykonawcę

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.Zamawiający nie wymaga
podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.
2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień
składania ofert nie podlega wykluczeniu.
Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz ofertowy – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ (przy czym Wykonawca może
sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty
w SWZ i załącznikach).
2) Oświadczenia o których mowa w rozdziale 8.1 SWZ;
3) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:
a) zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli zamawiający może je uzyskać
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych
dokumentów.
c) jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o
których mowa w lit a), zamawiający żąda od wykonawcy złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu
potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o
udzielenie zamów

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: oświadczenie, o którym mowa w pkt. 8.1
SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia w postępowaniu.
Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach określonych w art. 454 i 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach i zakresie:
1) Harmonogramu realizacji usługi w tym terminu zakończenia realizacji usługi, na skutek okoliczności, których nie można
było z pewnością przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
2) Terminu oraz harmonogramu wykonania zamówienia, na wniosek Zamawiającego bez obciążania Zamawiającego
dodatkowymi kosztami, w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było z pewnością przewidzieć w chwili
zawarcia umowy;
3) Zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić w przypadku zawieszenia działalności Klubu Seniora i/lub postoju w
wykonaniu świadczeń przez Wykonawcę, wynikającego bezpośrednio z okoliczności związanych z utrzymywaniem się lub
ponownym ogłoszeniem podczas realizacji umowy stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemiologicznego na terytorium
RP o ile okoliczności te mają bezpośredni wpływ na brak możliwości realizacji zamówienia w umówionym terminie.
4) Wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego
stanu prawnego, w tym zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów prawa w tym zakresie.
5) Ostatecznej ilości uczestników projektu objętych zamówieniem.
3. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia
okoliczności ust. 1. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) zmiany danych teleadresowych,
2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego);
3) zmiana przebiegu tras.
5. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy
zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności
wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.
6. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci aneksu, pod
rygorem nieważności takiej zmiany. Zamawiający przewidział katalog zmian umowy, na które mogą powoływać się strony
niniejszej umowy.
Szczegółowy zakres zamian umowy określa załącznik nr 2 i 2a do SWZ - projekt umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na Platformie Zakupowej pod adresem https://zalesie.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-07 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1) Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: kierowanie autobusami, pełnienie funkcji opiekuna
grupy. (obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy).
2) Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania
przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są § 2a Projektu Umowy (Załączniki 2 i 2a do SWZ)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.