eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mikołajki › Dostawa ciągnika rolniczego wraz z ładowaczem i dodatkowym osprzętem roboczymOgłoszenie z dnia 2022-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa ciągnika rolniczego wraz z ładowaczem i dodatkowym
osprzętem roboczym

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Mikołajki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790671521

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kolejowa 7

1.5.2.) Miejscowość: Mikołajki

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-730

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 87/4219050

1.5.8.) Numer faksu: 87/4219099

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@mikolajki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mikolajki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa ciągnika rolniczego wraz z ładowaczem i dodatkowym
osprzętem roboczym

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a483e22b-7004-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00466185

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00033983/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Dostawa ciągnika rolniczego wraz z ładowaczem i dodatkowym osprzętem roboczym

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/umg_mikolajki

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/umg_mikolajki

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa
się
przy użyciu platformazakupowa.pl, chyba że w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji warunków
zamówienia (SWZ) lub zaproszeniu do składania ofert stwierdzono inaczej.2. Szczegółoweinstrukcje
dotyczące komunikacji znajdują się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcje3.Wymagania techniczne i organizacyjne zostały szczegółowo opisane w Regulaminie
platformazakupowa.pl stanowiącym uzupełnienie do instrukcji składania ofert dostępnej pod
adresemhttps://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje4. Limit objętości plików lub spakowanych
folderów w zakresie całej oferty lub wniosku wynosi do 10 plików lub spakowanychfolderów przy
maksymalnej wielkości 150 MB każda.5. W przypadku większych plików zalecamys korzystać z
instrukcji pakowania plików dzieląc je na mniejsze paczki po np. 150 MB każda.6. Za datę przekazania
oferty lub wniosków przyjmuje się datę ich przekazania w systemie poprzez kliknięcie przycisku Złóż
ofertę w drugim kroku i wyświetleniu komunikatu, że oferta została złożona.7. Jeżeli w Ogłoszeniu o
zamówieniu, SWZ, lub zaproszeniu do składania ofert nie zapisano inaczej to komunikacja w
postępowaniu w szczególności składanie dokumentów, oświadczeń, wniosków (innychniż wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji
odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do
zamawiającego”. 8. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomieńoraz informacji
przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku
„Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została
wysłana
do zamawiającego.9.Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej
za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotycząceodpowiedzi na pytania, zmiany
specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie
ws
ekcji wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.10.Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma
obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl
przesłanych przez zamawiającego,gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie
może trafić do folderu SPAM.11.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w
sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy
zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np.złożenie oferty w
zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego
za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został
spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.152 Oferta składana
elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty na platformie,kwalifikowany podpis
elektroniczny Wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do
systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla całego pakietu
dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty (po kliknięciu w przycisk Przejdź do
podsumowania)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Dane osobowe w Gminie Mikołajki przetwarzanesą
zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.w
sprawie ochrony osób fizycznych, dalej jako „RODO”,2. Administratorem danychosobowych
przetwarzanych jest Burmistrz Mikołajek, 11- 730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7,3. Inspektorem ochrony
danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach, 11- 730 Mikołajki, ul. Kolejowa7, jest Pan Marcin Konieczny, e-mail: marcin.konieczny@gptogatus.pl. 4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego,zawarcia i realizacji zlecenia o zamówienie oraz dochodzenia ewentualnych
roszczeń ztytułu jego realizacji, prowadzonym zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019
r. Prawozamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). 5. Odbiorcami
danych osobowych będą osoby lub podmioty, uprawnione do ich pozyskania zgodnie z przepisami prawa orazpodmiotom,którym
przekazanie danych będzie konieczne w celu wykonania umowy.6. dane
osobowebędą przechowywane przez okres wskazany w przepisach szczególnych w tym przez okres
wymaganydo dochodzenia roszczeń oraz okres wymagany przez organy kontrolne.7. Obowiązek
podaniadanych osobowych bezpośrednio dotyczących wykonawcy jest wymogiem ustawowym
określonymw przepisach prawa i jest niezbędne w celu realizacji obowiązków wynikających z zawartej
umowy.8.W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposóbzautomatyzowany,stosownie do art. 22 RODO.9. Wykonawca posiada:a. na podstawie art. 15
RODOprawo dostępu dodanych osobowych ,b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania
danychosobowych,c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Wykonawcy:a. w związku z art. 17 ust.
3lit.b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,b. prawo do przenoszenia
danych osobowych,o których mowa w art. 20 RODO,c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu,
wobec przetwarzania danych osobowych,gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c
RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa ciągnika rolniczego wraz z zamontowanym ładowaczem i dodatkowym
osprzętem roboczym do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
1.1 Zakres przedmiotu zamówienia składa się z zamówienia podstawowego (część gwarantowana) oraz z zamówienia
objętego prawem opcji (część objęta prawem opcji):
1) zamówienie podstawowe (część gwarantowana):
- ciągnik rolniczy rok produkcji 2021r lub 2022r – 1 szt.
- ładowacz czołowy – 1 szt..
- łyżka – 1 szt.
2) zamówienie objęte prawem opcji (część objęta prawem opcji):
- zamiatarka – 1 szt.
1.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SWZ – Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego
z zamontowanym ładowaczem czołowym i dodatkowym osprzętem roboczym

4.2.6.) Główny kod CPV: 16700000-2 - Ciągniki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

16000000-5 - Maszyny rolnicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Część zamówienia objęta prawem opcji: zamiatarka - 1 szt.
Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem
Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne
roszczenia, co niniejszym akceptuje poprzez podpisanie przedmiotowej umowy.
Zamawiający ma prawo do skorzystania z prawa opcji w terminie do 10 dni od daty zawarcia umowy. Po upływie tego
terminu zamawiający nie będzie mógł skorzystać z prawa opcji. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez
Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji i jego zakresie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
Zdolności technicznej lub zawodowej: Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Wykonawcy w zakresie posiadanego doświadczenia:
W celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia
obejmujące dostawę min. 1 ciągnika rolniczego o wartości 200 000,00 zł brutto każde zamówienie.
Zamawiający zastrzega, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek nie
podlega sumowaniu, tj. jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykazać się całym
wymaganym doświadczeniem powyżej (warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykazał się
całym wymaganym doświadczeniem)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informacja z
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4
ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji,
2)oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
3) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 1076 i 1086), z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz
dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających,
czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości
3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
3.1. pieniądzu;
3.2. gwarancjach bankowych;
3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach: BS Węgorzewo Nr 49 9350 0001 0000 0329 2076 0006 z dopiskiem: Dostawa ciągnika rolniczego wraz z ładowaczem i dodatkowym osprzętem roboczym
4. UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
5.1. musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp.
5.2. z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
5.3. powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
5.4. termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5.5. w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
5.6. beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Gmina Mikołajki;
5.7. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 uPzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 uPzp. zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 uPzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcja/spółki cywilne). W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty w postaci elektronicznej i zawierać w
szczególności wskazanie:
1) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
2) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem
adresu siedziby,
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie potwierdzające brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane. Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca wykazywał doświadczenie grupy
wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał danego zakresu czynności. Zamawiający
zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w zakresie faktycznie i konkretnie
zrealizowanego zakresu czynności oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika
zakres obowiązków.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego
wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie art. 454 i 455 ustawy.
2. Zmiana Umowy może nastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
1) Zmiana umowy może nastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
a) z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej, w takiej sytuacji Strony dokonają poprawy omyłki pisarskiej lub
rachunkowej z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek w oparciu o dokumentację zamówienia,
b) gdy zaistnieje siła wyższa lub inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna,
ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości
należytego wykonania umowy zgodnie z SWZ,
c) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu
umowy lub świadczenia jednej lub obu Stron,
d) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w niniejszej umowie, których nie będzie można
usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony,
e) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowie pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą, a w szczególności konieczności wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do SWZ oraz SOPZ.
Pozostały zakres zmian jest określony w paragrafie 7 projektu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/umg_mikolajki

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-07 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.