eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie usługi sprzątania w siedzibie Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz w budynkach laboratoriów GIJHARS.Ogłoszenie z dnia 2022-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi sprzątania w siedzibie Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz w budynkach laboratoriów GIJHARS.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GŁÓWNY INSPEKTORAT JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015294620

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Jerozolimskie 98

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-807

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22/255 78 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ijhars.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/ijhars

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi sprzątania w siedzibie Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz w budynkach laboratoriów GIJHARS.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e4cd35ac-6fde-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00466172

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00080849/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Sprzątanie pomieszczeń

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.gov.pl/web/ijhars/zamowienia-publiczne-2022-r2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/
ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal
poczta elektroniczna: przetargi@ijhars.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę (wraz z dokumentami i oświadczeniami składanymi wraz z ofertą) składa się za pośrednictwem formularza: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”, natomiast składanie oświadczeń (innych niż oferta oraz dokumenty lub oświadczenia składane wraz z ofertą), wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” – dostępnych na ePUAP oraz udostępnionych przez miniPortal. Korespondencja przesyłana za pomocą „Formularza do komunikacji” nie może być szyfrowana. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do komunikacji” oraz „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii (cyfrowych odwzorowań) dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal, Instrukcji użytkownika systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Wykonawca zainteresowany złożeniem oferty winien zapoznać się z aktualnymi wytycznymi technicznymi zawartymi w ww. regulaminach dostępnych na miniPortalu i ePUAP. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujące formaty przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, .txt, .xls, .xlsx.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, oświadczeń lub dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii (cyfrowych odwzorowań) dokumentów lub oświadczeń (t.j. oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowych środków dowodowych) oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na e-PUAP.
W przypadku przekazywania dokumentów lub oświadczeń oraz informacji (innych niż oferta i dokumenty oraz oświadczenia składane wraz z ofertą, w tym oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy) za pomocą poczty elektronicznej, datą ich przesłania będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości, zawierającej dokument/informację, z serwera pocztowego Zamawiającego. Wszystkie oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą muszą być sporządzone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przy czym oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy oraz inne oświadczenia składane wraz z ofertą, muszą być złożone w oryginale. Szczegółowe informacje co do sposobu sporządzania i formy dokumentów elektronicznych, w tym oferty, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów oraz pełnomocnictw, zostały zawarte w rozdziale XV SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych działając zgodnie z obowiązkiem zawartym w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że szczegółowe informacje zostały zawarte w rozdziale XXIV SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych działając zgodnie z obowiązkiem zawartym w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że szczegółowe informacje zostały zawarte w rozdziale XXIV SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BAD.241.2.11.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 557468,95 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozdział 1 – utrzymanie czystości pomieszczeń w siedzibie Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Aleje Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa

4.2.5.) Wartość części: 128400,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie całkowitej ceny brutto podanej przez Wykonawcę w ofercie (wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 2 do SWZ). Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
Ilość punktów = (cena najniższa zaproponowana w ofertach / cena zaproponowana w badanej ofercie) x 100 punktów x 60%
Kryterium „Dodatkowa osoba biorąca udział w wykonywaniu przedmiotu zamówienia” – kryterium określa sposób przyznawania punktów za zadeklarowanie dodatkowej osoby ponad wymagane minimum, określone przez Zamawiającego w pkt 3.5 SWZ, przy pomocy której Wykonawca będzie świadczył usługę sprzątania. Liczba punktów w tym kryterium zostanie przyznana następująco:
1) brak zatrudnienia dodatkowej osoby biorącej udział w wykonywaniu przedmiotu zamówienia – 0 pkt,
2) zatrudnienie 1 (jednej) dodatkowej osoby biorącej udział w wykonywaniu przedmiotu zamówienia – 20 pkt,
3) zatrudnienie 2 (dwóch) dodatkowych osób biorących udział w wykonywaniu przedmiotu zamówienia – 40 pkt.
Dodatkowa osoba biorąca udział w wykonywaniu przedmiotu zamówienia powinna być zatrudniona przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę (stosunek pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy) w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż wynikający z ilości godzin, które dany pracownik przepracuje u Zamawiającego, nie mniejszym jednak niż ½ etatu i musi być zaangażowana bezpośrednio w realizację przedmiotu zamówienia (do realizacji czynności codziennych) w całym okresie obowiązywania umowy.
Wykonawca w przedmiotowym kryterium może otrzymać maksymalnie 40 punktów. Zamawiający dokona oceny ofert w przedmiotowym kryterium na podstawie zobowiązania Wykonawcy złożonego w pkt 2 formularza oferty (załącznik nr 2 do SWZ).
Wykonawca deklaruje zatrudnienie dodatkowej osoby biorącej udział w wykonywaniu przedmiotu zamówienia poprzez wybór/zakreślenie w formularzu oferty jednej z trzech możliwości, o których mowa w ppkt 1)-3). W przypadku, gdy Wykonawca wybierze/zakreśli w formularzu oferty więcej niż jedną możliwość, Zamawiający przyjmie do oceny najmniejszą z deklaracji Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie wybierze/nie zakreśli żadnej z trzech możliwości, Zamawiający do obliczenia punktacji przyjmuje brak zatrudnienia dodatkowej osoby biorącej udział w wykonywaniu przedmiotu zamówienia.
Ocenie według powyższych kryteriów zostaną poddane jedynie oferty nieodrzucone.
W oparciu o powyższe kryteria zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SWZ oraz uzyska największą łączną liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny ofert. Punkty będą liczone do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z wzorem:
Suma punktów uzyskana przez Wykonawcę we wszystkich kryteriach oceny ofert = ilość punktów uzyskana przez Wykonawcę w kryterium „Cena” + ilość punktów uzyskana przez Wykonawcę w kryterium „Dodatkowa osoba biorąca udział w wykonywaniu przedmiotu zamówienia”.
W przypadku, gdy oferty Wykonawców przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, za ofertę korzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy z zaoferowaną niższą ceną.
W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowa osoba biorąca udział w wykonywaniu przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozdział 2 – utrzymanie czystości pomieszczeń Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Reymonta 11/13, 60-791 Poznań

4.2.5.) Wartość części: 112314,48 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie całkowitej ceny brutto podanej przez Wykonawcę w ofercie (wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 2 do SWZ). Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
Ilość punktów = (cena najniższa zaproponowana w ofertach / cena zaproponowana w badanej ofercie) x 100 punktów x 60%
Kryterium „Dodatkowa osoba biorąca udział w wykonywaniu przedmiotu zamówienia” – kryterium określa sposób przyznawania punktów za zadeklarowanie dodatkowej osoby ponad wymagane minimum, określone przez Zamawiającego w pkt 3.5 SWZ, przy pomocy której Wykonawca będzie świadczył usługę sprzątania. Liczba punktów w tym kryterium zostanie przyznana następująco:
1) brak zatrudnienia dodatkowej osoby biorącej udział w wykonywaniu przedmiotu zamówienia – 0 pkt,
2) zatrudnienie 1 (jednej) dodatkowej osoby biorącej udział w wykonywaniu przedmiotu zamówienia – 20 pkt,
3) zatrudnienie 2 (dwóch) dodatkowych osób biorących udział w wykonywaniu przedmiotu zamówienia – 40 pkt.
Dodatkowa osoba biorąca udział w wykonywaniu przedmiotu zamówienia powinna być zatrudniona przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę (stosunek pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy) w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż wynikający z ilości godzin, które dany pracownik przepracuje u Zamawiającego, nie mniejszym jednak niż ½ etatu i musi być zaangażowana bezpośrednio w realizację przedmiotu zamówienia (do realizacji czynności codziennych) w całym okresie obowiązywania umowy.
Wykonawca w przedmiotowym kryterium może otrzymać maksymalnie 40 punktów. Zamawiający dokona oceny ofert w przedmiotowym kryterium na podstawie zobowiązania Wykonawcy złożonego w pkt 2 formularza oferty (załącznik nr 2 do SWZ).
Wykonawca deklaruje zatrudnienie dodatkowej osoby biorącej udział w wykonywaniu przedmiotu zamówienia poprzez wybór/zakreślenie w formularzu oferty jednej z trzech możliwości, o których mowa w ppkt 1)-3). W przypadku, gdy Wykonawca wybierze/zakreśli w formularzu oferty więcej niż jedną możliwość, Zamawiający przyjmie do oceny najmniejszą z deklaracji Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie wybierze/nie zakreśli żadnej z trzech możliwości, Zamawiający do obliczenia punktacji przyjmuje brak zatrudnienia dodatkowej osoby biorącej udział w wykonywaniu przedmiotu zamówienia.
Ocenie według powyższych kryteriów zostaną poddane jedynie oferty nieodrzucone.
W oparciu o powyższe kryteria zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SWZ oraz uzyska największą łączną liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny ofert. Punkty będą liczone do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z wzorem:
Suma punktów uzyskana przez Wykonawcę we wszystkich kryteriach oceny ofert = ilość punktów uzyskana przez Wykonawcę w kryterium „Cena” + ilość punktów uzyskana przez Wykonawcę w kryterium „Dodatkowa osoba biorąca udział w wykonywaniu przedmiotu zamówienia”.
W przypadku, gdy oferty Wykonawców przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, za ofertę korzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy z zaoferowaną niższą ceną.
W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowa osoba biorąca udział w wykonywaniu przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozdział 3 - utrzymanie czystości pomieszczeń Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Ogrodowa 10, 15-027 Białystok

4.2.5.) Wartość części: 60975,61 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie całkowitej ceny brutto podanej przez Wykonawcę w ofercie (wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 2 do SWZ). Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
Ilość punktów = (cena najniższa zaproponowana w ofertach / cena zaproponowana w badanej ofercie) x 100 punktów x 60%
Kryterium „Dodatkowa osoba biorąca udział w wykonywaniu przedmiotu zamówienia” – kryterium określa sposób przyznawania punktów za zadeklarowanie dodatkowej osoby ponad wymagane minimum, określone przez Zamawiającego w pkt 3.5 SWZ, przy pomocy której Wykonawca będzie świadczył usługę sprzątania. Liczba punktów w tym kryterium zostanie przyznana następująco:
1) brak zatrudnienia dodatkowej osoby biorącej udział w wykonywaniu przedmiotu zamówienia – 0 pkt,
2) zatrudnienie 1 (jednej) dodatkowej osoby biorącej udział w wykonywaniu przedmiotu zamówienia – 20 pkt,
3) zatrudnienie 2 (dwóch) dodatkowych osób biorących udział w wykonywaniu przedmiotu zamówienia – 40 pkt.
Dodatkowa osoba biorąca udział w wykonywaniu przedmiotu zamówienia powinna być zatrudniona przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę (stosunek pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy) w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż wynikający z ilości godzin, które dany pracownik przepracuje u Zamawiającego, nie mniejszym jednak niż ½ etatu i musi być zaangażowana bezpośrednio w realizację przedmiotu zamówienia (do realizacji czynności codziennych) w całym okresie obowiązywania umowy.
Wykonawca w przedmiotowym kryterium może otrzymać maksymalnie 40 punktów. Zamawiający dokona oceny ofert w przedmiotowym kryterium na podstawie zobowiązania Wykonawcy złożonego w pkt 2 formularza oferty (załącznik nr 2 do SWZ).
Wykonawca deklaruje zatrudnienie dodatkowej osoby biorącej udział w wykonywaniu przedmiotu zamówienia poprzez wybór/zakreślenie w formularzu oferty jednej z trzech możliwości, o których mowa w ppkt 1)-3). W przypadku, gdy Wykonawca wybierze/zakreśli w formularzu oferty więcej niż jedną możliwość, Zamawiający przyjmie do oceny najmniejszą z deklaracji Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie wybierze/nie zakreśli żadnej z trzech możliwości, Zamawiający do obliczenia punktacji przyjmuje brak zatrudnienia dodatkowej osoby biorącej udział w wykonywaniu przedmiotu zamówienia.
Ocenie według powyższych kryteriów zostaną poddane jedynie oferty nieodrzucone.
W oparciu o powyższe kryteria zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SWZ oraz uzyska największą łączną liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny ofert. Punkty będą liczone do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z wzorem:
Suma punktów uzyskana przez Wykonawcę we wszystkich kryteriach oceny ofert = ilość punktów uzyskana przez Wykonawcę w kryterium „Cena” + ilość punktów uzyskana przez Wykonawcę w kryterium „Dodatkowa osoba biorąca udział w wykonywaniu przedmiotu zamówienia”.
W przypadku, gdy oferty Wykonawców przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, za ofertę korzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy z zaoferowaną niższą ceną.
W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowa osoba biorąca udział w wykonywaniu przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozdział 4 - utrzymanie czystości pomieszczeń Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Al. Mar. J. Piłsudskiego 8/12, 81-378 Gdynia

4.2.5.) Wartość części: 147648,78 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie całkowitej ceny brutto podanej przez Wykonawcę w ofercie (wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 2 do SWZ). Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
Ilość punktów = (cena najniższa zaproponowana w ofertach / cena zaproponowana w badanej ofercie) x 100 punktów x 60%
Kryterium „Dodatkowa osoba biorąca udział w wykonywaniu przedmiotu zamówienia” – kryterium określa sposób przyznawania punktów za zadeklarowanie dodatkowej osoby ponad wymagane minimum, określone przez Zamawiającego w pkt 3.5 SWZ, przy pomocy której Wykonawca będzie świadczył usługę sprzątania. Liczba punktów w tym kryterium zostanie przyznana następująco:
1) brak zatrudnienia dodatkowej osoby biorącej udział w wykonywaniu przedmiotu zamówienia – 0 pkt,
2) zatrudnienie 1 (jednej) dodatkowej osoby biorącej udział w wykonywaniu przedmiotu zamówienia – 20 pkt,
3) zatrudnienie 2 (dwóch) dodatkowych osób biorących udział w wykonywaniu przedmiotu zamówienia – 40 pkt.
Dodatkowa osoba biorąca udział w wykonywaniu przedmiotu zamówienia powinna być zatrudniona przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę (stosunek pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy) w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż wynikający z ilości godzin, które dany pracownik przepracuje u Zamawiającego, nie mniejszym jednak niż ½ etatu i musi być zaangażowana bezpośrednio w realizację przedmiotu zamówienia (do realizacji czynności codziennych) w całym okresie obowiązywania umowy.
Wykonawca w przedmiotowym kryterium może otrzymać maksymalnie 40 punktów. Zamawiający dokona oceny ofert w przedmiotowym kryterium na podstawie zobowiązania Wykonawcy złożonego w pkt 2 formularza oferty (załącznik nr 2 do SWZ).
Wykonawca deklaruje zatrudnienie dodatkowej osoby biorącej udział w wykonywaniu przedmiotu zamówienia poprzez wybór/zakreślenie w formularzu oferty jednej z trzech możliwości, o których mowa w ppkt 1)-3). W przypadku, gdy Wykonawca wybierze/zakreśli w formularzu oferty więcej niż jedną możliwość, Zamawiający przyjmie do oceny najmniejszą z deklaracji Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie wybierze/nie zakreśli żadnej z trzech możliwości, Zamawiający do obliczenia punktacji przyjmuje brak zatrudnienia dodatkowej osoby biorącej udział w wykonywaniu przedmiotu zamówienia.
Ocenie według powyższych kryteriów zostaną poddane jedynie oferty nieodrzucone.
W oparciu o powyższe kryteria zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SWZ oraz uzyska największą łączną liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny ofert. Punkty będą liczone do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z wzorem:
Suma punktów uzyskana przez Wykonawcę we wszystkich kryteriach oceny ofert = ilość punktów uzyskana przez Wykonawcę w kryterium „Cena” + ilość punktów uzyskana przez Wykonawcę w kryterium „Dodatkowa osoba biorąca udział w wykonywaniu przedmiotu zamówienia”.
W przypadku, gdy oferty Wykonawców przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, za ofertę korzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy z zaoferowaną niższą ceną.
W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowa osoba biorąca udział w wykonywaniu przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W zakresie zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający określa, odpowiednio dla poszczególnych części zamówienia, minimalny poziom zdolności polegający na:
Rozdział 1 – posiadaniu przez Wykonawcę doświadczenia polegającego na należytym wykonaniu, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniu, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usług, z których każda świadczona była nieprzerwanie przez co najmniej 10 miesięcy i obejmowała wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń wewnętrznych budynku, w tym pomieszczeń biurowych, socjalnych, sanitarnych, technicznych, magazynowych i ciągów komunikacyjnych, o powierzchni nie mniejszej niż 1800 m2 w ramach jednego budynku,
Rozdział 2 – posiadaniu przez Wykonawcę doświadczenia polegającego na należytym wykonaniu, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usług, z których każda świadczona była nieprzerwanie przez co najmniej 10 miesięcy i obejmowała wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń wewnętrznych budynku laboratorium chemicznego lub służby zdrowia, w tym pomieszczeń pracowni laboratoryjnych lub diagnostycznych, biurowych, socjalnych, sanitarnych, technicznych i ciągów komunikacyjnych, o powierzchni nie mniejszej niż 1100 m2 w ramach jednego budynku,
Rozdział 3 – posiadaniu przez Wykonawcę doświadczenia polegającego na należytym wykonaniu, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usług, z których każda świadczona była nieprzerwanie przez co najmniej 10 miesięcy i obejmowała wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń wewnętrznych budynku laboratorium chemicznego lub służby zdrowia, w tym pomieszczeń pracowni laboratoryjnych lub diagnostycznych, biurowych, socjalnych, sanitarnych, technicznych i ciągów komunikacyjnych, o powierzchni nie mniejszej niż 450 m2 w ramach jednego budynku,
Rozdział 4 – posiadaniu przez Wykonawcę doświadczenia polegającego na należytym wykonaniu, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usług, z których każda świadczona była nieprzerwanie przez co najmniej 10 miesięcy i obejmowała wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń wewnętrznych budynku laboratorium chemicznego lub służby zdrowia, w tym pomieszczeń pracowni laboratoryjnych lub diagnostycznych, biurowych, socjalnych, sanitarnych, technicznych i ciągów komunikacyjnych, o powierzchni nie mniejszej niż 1450 m2 w ramach jednego budynku.
Przez dwie usługi Zamawiający rozumie usługi świadczone w ramach dwóch odrębnych umów. W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jeden rozdział, na potwierdzenie spełniania warunku posiadania zdolności technicznych i zawodowych obejmujących posiadanie doświadczenia niezbędnego do realizacji zamówienia, Wykonawca może wskazać tę samą usługę dla kilku części zamówienia, pod warunkiem, że spełnia ona wymagania dla tych części.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający żąda:
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
b) oświadczenia, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r., poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ).
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 14.4.2. lit. a) SWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty, o których mowa w pkt 14.5. SWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 14.5. SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Wymagania zawarte w pkt 14.6. SWZ stosuje się. Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli będzie mógł je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021r. poz. 2070), o ile Wykonawca wskaże w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, dane umożliwiające dostęp do tych środków. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda wykazu wykonanych usług, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się, lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego pkt 12.1.4. SWZ (wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 5 do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta bezwzględnie musi zawierać wypełniony formularz oferty podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – zawierający wszelkie informacje określone we wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie wzoru formularza oferty. W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane we wzorze formularza oferty.
Wraz z ofertą musi zostać złożone:
- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ – odpowiednio przez Wykonawcę, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w rozdziale XII i XIII SWZ (dla każdego podmiotu z osobna),
- odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, chyba że Wykonawca w ofercie wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, Zamawiający uzyskuje je samodzielnie,
- dokument potwierdzający wniesienie wadium (w przypadku wadium wnoszonym w pieniądzu) lub w przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia elektroniczny oryginał dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia) w postaci elektronicznej,
oraz jeżeli dotyczy:
- oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, złożone przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – jeżeli w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia polegają oni na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane; wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ,
- zobowiązanie, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – jeżeli w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia polegają na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane; wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ,
- pełnomocnictwo lub inny dokument, potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 9.11.2.,
- pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

W przedmiotowym postępowaniu, przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
1) Rozdział 1: 1 900,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych 00/100);
2) Rozdział 2: 1 600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych 00/100);
3) Rozdział 3: 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych 00/100);
4) Rozdział 4: 2 200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych 00/100).
W przypadku składania ofert na więcej niż jeden rozdział, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie odpowiadającej sumie wadiów przewidzianych dla poszczególnych części zamówienia (rozdziałów), na które Wykonawca składa ofertę. Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest wskazać w dokumencie potwierdzającym wniesienie wadium numer rozdziału, którego wadium dotyczy.
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, gdy zawarto umowę (art. 98 ust. 1 pkt 2 ustawy) albo unieważniono postępowanie (art. 98 ust. 1 pkt 3 ustawy) oraz złożono wniosek o zwrot wadium (art. 98 ust. 2 ustawy).
Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku poniższych formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 punkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299, ze zm.).
Szczegółowe informacje na temat wadium zostały zawarte w rozdziale XVIII SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 12.1.4. SWZ mogą być spełnione łącznie, przy czym Wykonawca potwierdzający posiadanie wymaganego doświadczenia musi wykazać wykonanie co najmniej 1 usługi. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni Wykonawcy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

§ 8 Zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości miesięcznego wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia w stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub kosztów obowiązujących lub znanych (np. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej) w dniu składania ofert, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
6. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 4 i ust. 5, zostanie wyliczona:
1) dla kosztów pracy osób uczestniczących w realizacji umowy - w oparciu o wysokość zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej, w stosunku do ustalonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 roku (Dz.U. z 2022 r. poz.1952) i obowiązujących od 1 lipca 2023 r.;
2) dla materiałów, artykułów higienicznych, środków czyszczących i konserwujących oraz drobnego sprzętu (wraz z kosztami zakupu) niezbędnych do realizacji umowy – w oparciu o wskaźniki zmiany cen „Środków czyszczących i konserwujących” zawarte w Informacjach sygnalnych do Komunikatów i obwieszczeń Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zawierających „Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych”, publikowanych na stronie: https://stat.gov.pl, liczonych miesiąc do miesiąca, przy czym w przypadku likwidacji wskaźnika, o którym mowa powyżej lub zmiany podmiotu, który go ustala, zasady zmiany wynagrodzenia określone w umowie stosuje się odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z przepisami prawa zastąpi ww. wskaźnik lub podmiot.
8. Maksymalna wartość zmian wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień, o których mowa w ust. 1-7, to 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1.
9. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w ust. 8.
11. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
12. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, Strony sporządzą aneks określający wartość miesięcznego wynagrodzenia oraz całkowitą wartość umowy według aktualnych stawek podatku VAT. W takim przypadku ulegnie zmianie wynagrodzenie brutto Wykonawcy wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian.
§ 9 Covid-19 - Zmiany umowy wynikające z art 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DZ. U. z 2021 r., poz. 2095 ze zm.).
Szczegółowe informacje w zakresie przewidywanych zmian umowy i warunków ich wprowadzenia zostały zawarte w załączniku nr 4 do SWZ projektowane postanowienia umowy w § 8 i § 9.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-07 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pomocą miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-07 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamówienie będzie realizowane dla wszystkich części (rozdziałów) przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy począwszy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, jeżeli umowa zostanie zawarta do 1 stycznia 2023 roku albo, jeżeli umowa zostanie zawarta po 1 stycznia 2023 roku, od dnia jej zawarcia, do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.