eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zambrów › "ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA PRODUKTÓW NA POTRZEBY KUCHNI PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO GMINY ZAMBRÓW"Ogłoszenie z dnia 2022-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA PRODUKTÓW NA POTRZEBY KUCHNI PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO GMINY ZAMBRÓW”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedszkole Samorządowe Gminy Zambrów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 380599005

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Fabryczna 8A

1.5.2.) Miejscowość: Zambrów

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-300

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 737271031

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: psg.zambrow@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.psg-zambrow.przedszkolowo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA PRODUKTÓW NA POTRZEBY KUCHNI PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO GMINY ZAMBRÓW”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b7aa0649-6ff4-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00466159

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00466076/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 „ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA PRODUKTÓW NA POTRZEBY KUCHNI PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO GMINY ZAMBRÓW”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platforma zakupowa.pl/pn/zambrow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platforma zakupowa.pl/pn/zambrow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych: formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola Samorządowego Gminy Zambrów, ul. Fabryczna 8a, 18-300 Zambrów, email: psg.zambrow@wp.pl
2. Kontakt z IOD możliwy jest pod adresem mail:inspektorochronydanych@kowalczyk.pro;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o art. 6 ust. 1. lit c i b RODO w celu przeprowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji wynikającego z ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
4. Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 lat (protokół z postępowania wraz z załącznikami). Natomiast umowy cywilno-prawne zawarte w trakcie postępowania wraz z dokumentacją dotyczącą ich realizacji przechowywane są przez okres 10 lat (zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt). Okres przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy. Po upływie okresu przechowywania dokumentacja niearchiwalna podlega, po uzyskaniu zgody dyrektora właściwego archiwum państwowego, brakowaniu.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania a także ograniczenia przetwarzania. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw Urzędu. W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie pod adres e-mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro;
6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne na podstawie art. 18 ust. 1 – Prawo zamówień publicznych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Przedszkolem Samorządowym Gminy Zambrów – jako podmioty współpracujące.
7. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
10. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PSGZ.271.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

a) Część I – Mięso i produkty mięsne
Kod CPV – 15100000-9 – Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne


Przedmiot zamówienia w zakresie części I dotyczy zakupu i dostawy mięsa i produktów mięsnych. Dostawa odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczany następnego dnia od daty złożenia zamówienia.
- mięso, wędliny powinny być niemrożone, świeże z ważną datą ważności do spożycia, dostarczane w czystych, zamkniętych pojemnikach
- mięso surowe nie może być przewożone z wędlinami
- dostarczanie towaru własnym transportem spełniającym wymagania sanitarne i higieniczne
- w przypadku dostarczenia wadliwego towaru reklamacja zostanie zgłoszona telefonicznie, wykonawca zobowiąże się wymienić towar na wolny od wad
-zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zamówienia przynajmniej na dzień przed jego realizacją (dotyczy to surowców do natychmiastowego spożycia)


Szczegółowy wykaz ilościowy i asortymentowy dla części I:
Lp. Nazwa Towaru j.m. Szacowana ilość dostawy od1.01.2023r. do 30.06.2023r.
1 Kiełbasa krakowska kg 20
2 Kaziuk kg 20
3 Kiełbasa szynkowa kg 20
4 Kiełbasa z cielęciną kg 15
5 Kiełbaski smakusie lub równoważne kg 50
6 Łopatka b/k kg 150
7 Parówki berlinki lub równoważne kg 20
8 Parówki z szynki kg 50
9 Polędwica sopocka kg 20
10 Schab biały kg 20
11 Schab wieprzowy b/k kg 150
12 Szynka biebrzówka kg 20
13 Szynka gotowana kg 20
14 Szynka krucha kg 20
15 Szynka sołtysówka kg 20
16 Szynka surowa wieprzowa kg 80
17 Szynka surowa kulka kg 150
18 Szynka z beczki kg 20
19 Kiełbasa żywiecka kg 20
20 Polędwica miodowa kg 20
21 Schab jak z prodiża kg 20
3. Artykuły spożywcze jeżeli jest to wymagane muszą być dostarczane w opakowaniach jednostkowych opisanych w formularzu ofertowym lub w opakowaniu o gramaturze bardzo zbliżonej, nie mniejszej niż opisana przez Zamawiającego.
4. Dostawa artykułów spożywczych obejmuje dostarczenie ich przez Wykonawcę własnym transportem do budynku Przedszkola Samorządowego Gminy Zambrów oraz wniesienie towaru do pomieszczenia magazynowego w budynku placówki. Koszty i ryzyko transportu ponosi Wykonawca.
5. W przypadku towarów posiadających nazwy towarowe ma zastosowanie zapis „lub równoważny", gdy przedmiotu zamówienia nie można opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Zamawiający może w opisie przedmiotu zamówienia zastosować znaki towarowe wraz z zapisem „lub równoważny") Produkty równoważne, to produkty o parametrach porównywalnych lub lepszych, niepogorszonych.
6. Oprócz składu liczą się walory smakowe produktów, dlatego nie jest możliwa dostawa produktu równoważnego bez uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego.
7. Produkty spożywcze objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego między innymi:
a) Posiadać odpowiednie specyfikacje jakościowe lub atesty,
b) Posiadać odpowiednie oznakowanie, czyli datę minimalnej trwałości i termin przydatności do spożycia,
c) Posiadać odpowiedni system przewożenia towarów - zachowanie rozdzielności transportu,
d) Posiadać odpowiednią temperaturę podczas transportu i warunki sanitarne pojazdu,
8. Muszą odpowiadać normom jakościowym a w przypadku warzyw i owoców świeżych muszą być klasy I, którą określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady Europy (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw.
9. Transport oferowanych artykułów spożywczych musi odpowiadać wymaganiom sanitarnym dotyczącym środków transportu żywności określonych przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2022r., poz.2132)
10. Wykonawca dostarczy produkty spełniające wymagania, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (D.U. 2016, poz. 1154).
11. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stsunku do każdego produktu odpowiedni certyfikat zgodności z Polską Normą lub normami europejskimi.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia dostarczonych towarów, jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości, co do jakości, terminu przydatności do spożycia danego produktu, bądź będzie on przewożony w nieodpowiednich warunkach. W takim przypadku Zamawiający może zastosować kary umowne o których mowa w §5 Umowy, z rozwiązaniem umowy włącznie.
13. Wykonawca jest obowiązany do uznania reklamacji wad ukrytych dostarczonych produktów i bezzwłocznej wymiany produktów wadliwych oraz uznania zwrotu produktów przeterminowanych lub nieświeżych. Wymiana na towar pełnowartościowy dokonana zostanie przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym jak podany przez Zamawiającego w zgłoszeniu tego faktu, jednak nie później jak w ciągu 24 godzin.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: 2) Czas realizacji zamówienia uzupełniającego złożonego w dniu dostawy (T)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

b) Część II – produkty mleczarskie (nabiał)
Kod CPV – 15500000 – 3 – produkty mleczarskie
Przedmiot zamówienia w zakresie części II dotyczy zakupu i dostawy nabiału. Dostawa odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczany następnego dnia od daty złożenia zamówienia.
Szczegółowy wykaz ilościowy i asortymentowy dla części II :
Lp. Nazwa Towaru j.m. Szacowana ilość dostawy od1.01.2023r. do 30.06.2023r.
1 Jogurt Duet lub równoważny szt 250
2 Jogurt grecki 400ml szt 80
3 Jogurt Jogobella 150g lub równoważny szt 250
4 Jogurt milko 330ml lub równoważny szt 250
5 Jogurt Bio naturalny 150g szt 375
6 Jogurt naturalny 350g szt 170
7 Jogurt Piątuś 125g lub równoważny szt 1250
8 Jogurt polski naturalny szt 250
9 Serek Mascarpone 250g szt 20
10 Masło b/laktozy 200g szt 15
11 Mlemix Zambrowski, masło min. 68% tłuszczu 200g lub równoważny szt 700
12 Maślanka naturalna 1l szt 150
13 Mleko b/laktozy 1l szt 30
14 Mleko kozie 0,5l szt 60
15 Mleko owsiane 1l szt 30
16 Mleko Białe 3,2% 1l szt 3500
17 Mleko waniliowe Łaciate 200ml szt 1250
18 Ser żółty salami kg 70
19 Serek Almette 150g lub równoważny szt 50
20 Serek Bakuś 90g lub równoważny szt 750
21 Serek homogenizowany Rolmlecz lub równoważny szt 500
22 Serek Piątnica lub równoważny szt 500
23 Serek Łaciaty naturalny 150g lub równoważny szt 150
24 Serek Pyszny lub równoważny szt 500
25 Śmietana UHT 30% 0,5l szt 350
26 Śmietana kwaśna 18% 0,5l szt 100
27 Twaróg półtłusty zambrowski 250g lub równoważny szt 80
28 Twaróg wiaderko 1kg szt 80
29 Maślanka owocowa l 100
30 Serek Bakuś do kieszonki 80g lub równoważny szt 500
31 Jogurt Bio owocowy szt 500
32 Mozzarella kuleczki 125g szt 50
33 Ser twarogowy plastry 150g szt 100
34 Deser sojowy Alpro 125g lub równoważny szt 100
35 Napój Sante lub równoważny l 50
36 Serek Twój Smak naturalny lub równoważny szt 80
37 Kefir naturalny 500ml szt 250
38 Kefir owocowy 500ml szt 500

3. Artykuły spożywcze jeżeli jest to wymagane muszą być dostarczane w opakowaniach jednostkowych opisanych w formularzu ofertowym lub w opakowaniu o gramaturze bardzo zbliżonej, nie mniejszej niż opisana przez Zamawiającego.
4. Dostawa artykułów spożywczych obejmuje dostarczenie ich przez Wykonawcę własnym transportem do budynku Przedszkola Samorządowego Gminy Zambrów oraz wniesienie towaru do pomieszczenia magazynowego w budynku placówki. Koszty i ryzyko transportu ponosi Wykonawca.
5. W przypadku towarów posiadających nazwy towarowe ma zastosowanie zapis „lub równoważny", gdy przedmiotu zamówienia nie można opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Zamawiający może w opisie przedmiotu zamówienia zastosować znaki towarowe wraz z zapisem „lub równoważny") Produkty równoważne, to produkty o parametrach porównywalnych lub lepszych, niepogorszonych.
6. Oprócz składu liczą się walory smakowe produktów, dlatego nie jest możliwa dostawa produktu równoważnego bez uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego.
7. Produkty spożywcze objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego między innymi:
a) Posiadać odpowiednie specyfikacje jakościowe lub atesty,
b) Posiadać odpowiednie oznakowanie, czyli datę minimalnej trwałości i termin przydatności do spożycia,
c) Posiadać odpowiedni system przewożenia towarów - zachowanie rozdzielności transportu,
d) Posiadać odpowiednią temperaturę podczas transportu i warunki sanitarne pojazdu,
8. Muszą odpowiadać normom jakościowym a w przypadku warzyw i owoców świeżych muszą być klasy I, którą określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady Europy (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw.
9. Transport oferowanych artykułów spożywczych musi odpowiadać wymaganiom sanitarnym dotyczącym środków transportu żywności określonych przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2022r., poz.2132)
10. Wykonawca dostarczy produkty spełniające wymagania, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (D.U. 2016, poz. 1154).
11. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stsunku do każdego produktu odpowiedni certyfikat zgodności z Polską Normą lub normami europejskimi.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia dostarczonych towarów, jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości, co do jakości, terminu przydatności do spożycia danego produktu, bądź będzie on przewożony w nieodpowiednich warunkach. W takim przypadku Zamawiający może zastosować kary umowne o których mowa w §5 Umowy, z rozwiązaniem umowy włącznie.
13. Wykonawca jest obowiązany do uznania reklamacji wad ukrytych dostarczonych produktów i bezzwłocznej wymiany produktów wadliwych oraz uznania zwrotu produktów przeterminowanych lub nieświeżych. Wymiana na towar pełnowartościowy dokonana zostanie przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym jak podany przez Zamawiającego w zgłoszeniu tego faktu, jednak nie później jak w ciągu 24 godzin.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: 2) Czas realizacji zamówienia uzupełniającego złożonego w dniu dostawy (T)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

c) Część III – Drób
Kod CPV – 15112000- 6 - Drób
Przedmiot zamówienia w zakresie części III dotyczy zakupu i dostawy drobiu. Dostawa odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczany następnego dnia od daty złożenia zamówienia.


Szczegółowy wykaz ilościowy i asortymentowy dla części III:
Lp. Nazwa Towaru j.m. Szacowana ilość dostawy od1.01.2023r. do 30.06.2023r.
1 Filet z indyka świeży kg 200
2 Filet z indyka maślany kg 20
3 Filet z kurczaka gotowany kg 20
4 Filet z kurczaka świeży kg 200
5 Kiełbasa sucha z indyka kg 20
6 Kurczak gotowany kg 20
7 Pasztet z całego kurczaka kg 20
8 Pierś opiekana z indyka kg 20
9 Podudzie z kurcząt kg 100
10 Polędwica z piersi indyka kg 20
11 Porcje rosołowe kg 200
12 Skrzydło z indyka kg 70
13 Skrzydło z kurczaka kg 70
14 Szynka z indykiem kg 20
15 Szynka z piersią indyka kg 20
16 Udziec z indyka kg 150
17 Korpus z kurczaka kg 150
18 Kurczak kg 50
19 Szynka drobiowa kg 20

3. Artykuły spożywcze jeżeli jest to wymagane muszą być dostarczane w opakowaniach jednostkowych opisanych w formularzu ofertowym lub w opakowaniu o gramaturze bardzo zbliżonej, nie mniejszej niż opisana przez Zamawiającego.
4. Dostawa artykułów spożywczych obejmuje dostarczenie ich przez Wykonawcę własnym transportem do budynku Przedszkola Samorządowego Gminy Zambrów oraz wniesienie towaru do pomieszczenia magazynowego w budynku placówki. Koszty i ryzyko transportu ponosi Wykonawca.
5. W przypadku towarów posiadających nazwy towarowe ma zastosowanie zapis „lub równoważny", gdy przedmiotu zamówienia nie można opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Zamawiający może w opisie przedmiotu zamówienia zastosować znaki towarowe wraz z zapisem „lub równoważny") Produkty równoważne, to produkty o parametrach porównywalnych lub lepszych, niepogorszonych.
6. Oprócz składu liczą się walory smakowe produktów, dlatego nie jest możliwa dostawa produktu równoważnego bez uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego.
7. Produkty spożywcze objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego między innymi:
a) Posiadać odpowiednie specyfikacje jakościowe lub atesty,
b) Posiadać odpowiednie oznakowanie, czyli datę minimalnej trwałości i termin przydatności do spożycia,
c) Posiadać odpowiedni system przewożenia towarów - zachowanie rozdzielności transportu,
d) Posiadać odpowiednią temperaturę podczas transportu i warunki sanitarne pojazdu,
8. Muszą odpowiadać normom jakościowym a w przypadku warzyw i owoców świeżych muszą być klasy I, którą określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady Europy (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw.
9. Transport oferowanych artykułów spożywczych musi odpowiadać wymaganiom sanitarnym dotyczącym środków transportu żywności określonych przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2022r., poz.2132)
10. Wykonawca dostarczy produkty spełniające wymagania, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (D.U. 2016, poz. 1154).
11. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stsunku do każdego produktu odpowiedni certyfikat zgodności z Polską Normą lub normami europejskimi.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia dostarczonych towarów, jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości, co do jakości, terminu przydatności do spożycia danego produktu, bądź będzie on przewożony w nieodpowiednich warunkach. W takim przypadku Zamawiający może zastosować kary umowne o których mowa w §5 Umowy, z rozwiązaniem umowy włącznie.
13. Wykonawca jest obowiązany do uznania reklamacji wad ukrytych dostarczonych produktów i bezzwłocznej wymiany produktów wadliwych oraz uznania zwrotu produktów przeterminowanych lub nieświeżych. Wymiana na towar pełnowartościowy dokonana zostanie przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym jak podany przez Zamawiającego w zgłoszeniu tego faktu, jednak nie później jak w ciągu 24 godzin.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15112000-6 - Drób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: 2) Czas realizacji zamówienia uzupełniającego złożonego w dniu dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

d) Część IV – Przyprawy i suche produkty spożywcze
Kod CPV – 15870000-7 – przyprawy i przyprawy korzenne
Przedmiot zamówienia w zakresie części IV dotyczy zakupu i dostawy przypraw i suchych produktów spożywczych żywienia zbiorowego. Dostawa odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczany następnego dnia od daty złożenia zamówienia.
Szczegółowy wykaz ilościowy i asortymentowy dla części IV:
Lp. Nazwa Towaru j.m. Szacowana ilość dostawy od1.01.2023r. do 30.06.2023r.
1 Ananas puszka szt 40
2 Aromat do ciasta szt 20
3 Bakalie mix 100g szt 375
4 Baton Muuu lub równoważny szt 250
5 Bazylia 10g szt 30
6 Biszkopty 500g szt 100
7 Biszkopty 120g szt 250
8 Biszkopty 250g szt 250
9 Biszkopty mini szt 250
10 Brzoskwinia połówki 820g szt 100
11 Budyń 40g szt 150
12 Bułka tarta kg 60
13 Bułka tarta 400g szt 100
14 Buraczek wiórki szt 100
15 Burak gotowany szt 30
16 Chipsy owocowe szt 250
17 Chleb tostowy wieloziarnisty szt 80
18 Chleb tostowy szt 40
19 Chrupki kukurydziane szt 200
20 Chrupki pałki tygryski lub równoważny szt 200
21 Ciastka Belvita 50g lub równoważny szt 500
22 Cieciorka 400g szt 70
23 Cukier 1kg szt 150
24 Cukier puder 400g szt 40
25 Cukier waniliowy 16g szt 150
26 Curry 20g szt 30
27 Czosnek granulowany 20g szt 150
28 Drożdże szt 20
29 Drożdże instant 8g szt 60
30 Dżem niskosłodzony szt 170
31 Fasola puszka 400g szt 120
32 Galaretka owocowa szt 200
33 Groch połówki 500g szt 30
34 Groszek konserwowy szt 100
35 Groszek ptysiowy 125g szt 30
36 Herbata lipowa Bio Fix lub równoważny szt 30
37 Herbata Lipton 100 lub równoważny szt 20
38 Herbata miętowa szt 30
39 Herbata rumiankowa szt 30
40 Herbata Saga 20t smak lub równoważny szt 100
41 Herbatniki Bebe lub równoważny szt 1000
42 Herbatniki Petit lub równoważny szt 2000
43 Imbir 15g szt 30
44 Kakao 150 Decomorreno lub równoważny szt 35
45 Kasza bulgur 400g szt 75
46 Kasza gryczana Melvit 900g lub równoważny szt 30
47 Kasza jaglana 400g szt 30
48 Kasza jęczmienna kg 40
49 Kasza kukurydziana 350g szt 20
50 Kasza manna 1kg Melvit lub równoważny szt 30
51 Kasza pęczak 900g szt 30
52 Kawa Inka 150g szt 20
53 Keczup Pudliszki 480g lub równoważny szt 60
54 Kisiel 40g szt 150
55 Koncentrat pomidorowy 0,9l szt 50
56 Kukurydza konserwowa 425g szt 80
57 Kurkuma 150g szt 15
58 Kasza kuskus kg 20
59 Len mielony szt 15
60 Liść laurowy 6g szt 40
61 Lubczyk szt 60
62 Majeranek 8g szt 50
63 Majonez 900g szt 60
64 Makaron bezglutenowy szt 10
65 Makaron pełnoziarnisty szt 60
66 Makaron kolanka Lubella lub równoważny szt 40
67 Makaron muszelki Lubella lub równoważny szt 25
68 Makaron nitki Lubella lub równoważny szt 40
69 Makaron ryżowy szt 25
70 Makaron spaghetti Lubella lub równoważny szt 60
71 Makaron świderki Lubella lub równoważny szt 60
72 Makaron zacierka 250g szt 40
73 Masło orzechowe 100% szt 20
74 Mąka kukurydziana 1kg szt 30
75 Mąka ryżowa 1kg szt 20
76 Mąka tortowa Ciechanowiecka 1kg lub równoważny szt 250
77 Mąka ziemniaczana 1kg szt 20
78 Migdały płatki 75g szt 30
79 Miód pszczeli naturalny 1250ml szt 50
80 Misie Lubisie lub równoważny szt 375
81 Mus owocowy Owolovo 200g lub równoważny szt 1250
82 Mus owocowy Tymbark 120g lub równoważny szt 1000
83 Musztarda saperska szt 10
84 Ocet jabłkowy 500ml szt 15
85 Ogórek kiszony kg 80
86 Ogórek małosolny kg 40
87 Olej Kujawski 1l lub równoważny szt 120
88 Oliwa z oliwek l 20
89 Oregano 10g szt 30
90 Orzeszki ziemne DJ 100g lub równoważny szt 1000
91 Otręby owsiane szt 20
92 Paluszki Lajkonik 60g lub równoważny szt 1250
93 Papryka słodka mielona 20g szt 50
94 Pieprz cytrynowy szt 20
95 Pieprz czarny mielony 15g szt 70
96 Pieprz ziołowy 30g szt 70
97 Płatki cini minis 250g lub równoważny szt 20
98 Płatki czekoladowe Nestle 500g lub równoważny szt 50
99 Płatki jaglane 400g szt 15
100 Płatki kukurydziane Corn Flakes 500g lub równoważny szt 100
101 Płatki orkiszowe 200g szt 30
102 Płatki owsiane 500g szt 30
103 Płatki ryżowe 500g szt 20
104 Pomidor puszka krojony szt 80
105 Powidła śliwkowe szt 30
106 Proszek do pieczenia 30g szt 30
107 Przecier pomidorowy Passata 720ml lub równoważny szt 100
108 Rodzynki 100g szt 1500
109 Ryż 1kg szt 60
110 Sezam 150g szt 20
111 Sezamki Amki lub równoważny szt 1500
112 Słonecznik łuskany 100g szt 1500
113 Smoothie owocowe 250ml szt 1000
114 Soczek kartonik 200ml szt 1500
115 Soczewica czerwona 400g szt 30
116 Soda 70g szt 20
117 Sok Wincenta tłoczony 3l lub równoważny szt 150
118 Sok Kubuś GO 300ml lub równoważny szt 1000
119 Sok Kubuś Immuno 200ml lub równoważny szt 1000
120 Sól niskosodowa 350g szt 60
121 Sól stołowa jodowana 1kg szt 60
122 Suszone pomidory szt 30
123 Szczaw Rolnik 830g lub równoważny szt 30
124 Tuńczyk w sosie własnym 185g szt 60
125 Tymianek 10g szt 30
126 Wafel Knoppers lub równoważny szt 750
127 Wafle Andruty lub równoważny szt 750
128 Wafle ryżowe szt 20
129 Woda Cisowianka 0,7l lub równoważny szt 250
130 Woda Primavera 6l lub równoważny szt 200
131 Woda Żywiec 5l lub równoważny szt 100
132 Ziele angielskie 15g szt 30
133 Żurawina 100g szt 20
134 Żurek szt 20
135 Kapusta kiszona kg 150

3. Artykuły spożywcze jeżeli jest to wymagane muszą być dostarczane w opakowaniach jednostkowych opisanych w formularzu ofertowym lub w opakowaniu o gramaturze bardzo zbliżonej, nie mniejszej niż opisana przez Zamawiającego.
4. Dostawa artykułów spożywczych obejmuje dostarczenie ich przez Wykonawcę własnym transportem do budynku Przedszkola Samorządowego Gminy Zambrów oraz wniesienie towaru do pomieszczenia magazynowego w budynku placówki. Koszty i ryzyko transportu ponosi Wykonawca.
5. W przypadku towarów posiadających nazwy towarowe ma zastosowanie zapis „lub równoważny", gdy przedmiotu zamówienia nie można opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Zamawiający może w opisie przedmiotu zamówienia zastosować znaki towarowe wraz z zapisem „lub równoważny") Produkty równoważne, to produkty o parametrach porównywalnych lub lepszych, niepogorszonych.
6. Oprócz składu liczą się walory smakowe produktów, dlatego nie jest możliwa dostawa produktu równoważnego bez uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego.
7. Produkty spożywcze objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego między innymi:
a) Posiadać odpowiednie specyfikacje jakościowe lub atesty,
b) Posiadać odpowiednie oznakowanie, czyli datę minimalnej trwałości i termin przydatności do spożycia,
c) Posiadać odpowiedni system przewożenia towarów - zachowanie rozdzielności transportu,
d) Posiadać odpowiednią temperaturę podczas transportu i warunki sanitarne pojazdu,
8. Muszą odpowiadać normom jakościowym a w przypadku warzyw i owoców świeżych muszą być klasy I, którą określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady Europy (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw.
9. Transport oferowanych artykułów spożywczych musi odpowiadać wymaganiom sanitarnym dotyczącym środków transportu żywności określonych przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2022r., poz.2132)
10. Wykonawca dostarczy produkty spełniające wymagania, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (D.U. 2016, poz. 1154).
11. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stsunku do każdego produktu odpowiedni certyfikat zgodności z Polską Normą lub normami europejskimi.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia dostarczonych towarów, jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości, co do jakości, terminu przydatności do spożycia danego produktu, bądź będzie on przewożony w nieodpowiednich warunkach. W takim przypadku Zamawiający może zastosować kary umowne o których mowa w §5 Umowy, z rozwiązaniem umowy włącznie.
13. Wykonawca jest obowiązany do uznania reklamacji wad ukrytych dostarczonych produktów i bezzwłocznej wymiany produktów wadliwych oraz uznania zwrotu produktów przeterminowanych lub nieświeżych. Wymiana na towar pełnowartościowy dokonana zostanie przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym jak podany przez Zamawiającego w zgłoszeniu tego faktu, jednak nie później jak w ciągu 24 godzin.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15870000-7 - Przyprawy i przyprawy korzenne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji zamówienia uzupełniającego złożonego w dniu dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

e) Część V - Pieczywo i wyroby piekarnicze
Kod CPV – 15811000-6 - pieczywo
Przedmiot zamówienia w zakresie części V dotyczy zakupu i dostawy świeżego pieczywa i wyrobów piekarniczych. Dostawa odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczany następnego dnia od daty złożenia zamówienia.Szczegółowy wykaz ilościowy i asortymentowy dla części V:
Lp. Nazwa Towaru j.m. Szacowana ilość dostawy od1.01.2023r. do 30.06.2023r.
1 Bułeczka 30g szt 6500
2 Grahamka 60g szt 2500
3 Bułka kornelka 50g szt 1500
4 Bułka wrocławska 50g szt 1300
5 Bułka z kruszonką 70g szt 500
6 Chałka 200g szt 100
7 Chleb z niską zawartością glutenu 400g szt 20
8 Chleb borodyński szt 30
9 Chleb marchwiowo-dyniowy szt 30
10 Chleb razowy 400g szt 30
11 Chleb razowy z ziarnem szt 40
12 Chleb wiejski 700g szt 30
13 Chleb wójta szt 30
14 Chleb wiejski z ziarnami szt 30
15 Chleb z dynią szt 30
16 Chleb z żurawiną szt 30
17 Chleb zwykły krojony 500g szt 150
18 Pączki szt 1000
19 Rogal maślany szt 750
20 Drożdżówka z rodzynkami 600g szt 100
21 Bułka zwykła kajzerka 50g szt 3750
22 Chleb żytni razowy 400g szt 30
23 Chleb smaczny szt 30

3. Artykuły spożywcze jeżeli jest to wymagane muszą być dostarczane w opakowaniach jednostkowych opisanych w formularzu ofertowym lub w opakowaniu o gramaturze bardzo zbliżonej, nie mniejszej niż opisana przez Zamawiającego.
4. Dostawa artykułów spożywczych obejmuje dostarczenie ich przez Wykonawcę własnym transportem do budynku Przedszkola Samorządowego Gminy Zambrów oraz wniesienie towaru do pomieszczenia magazynowego w budynku placówki. Koszty i ryzyko transportu ponosi Wykonawca.
5. W przypadku towarów posiadających nazwy towarowe ma zastosowanie zapis „lub równoważny", gdy przedmiotu zamówienia nie można opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Zamawiający może w opisie przedmiotu zamówienia zastosować znaki towarowe wraz z zapisem „lub równoważny") Produkty równoważne, to produkty o parametrach porównywalnych lub lepszych, niepogorszonych.
6. Oprócz składu liczą się walory smakowe produktów, dlatego nie jest możliwa dostawa produktu równoważnego bez uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego.
7. Produkty spożywcze objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego między innymi:
a) Posiadać odpowiednie specyfikacje jakościowe lub atesty,
b) Posiadać odpowiednie oznakowanie, czyli datę minimalnej trwałości i termin przydatności do spożycia,
c) Posiadać odpowiedni system przewożenia towarów - zachowanie rozdzielności transportu,
d) Posiadać odpowiednią temperaturę podczas transportu i warunki sanitarne pojazdu,
8. Muszą odpowiadać normom jakościowym a w przypadku warzyw i owoców świeżych muszą być klasy I, którą określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady Europy (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw.
9. Transport oferowanych artykułów spożywczych musi odpowiadać wymaganiom sanitarnym dotyczącym środków transportu żywności określonych przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2022r., poz.2132)
10. Wykonawca dostarczy produkty spełniające wymagania, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (D.U. 2016, poz. 1154).
11. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stsunku do każdego produktu odpowiedni certyfikat zgodności z Polską Normą lub normami europejskimi.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia dostarczonych towarów, jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości, co do jakości, terminu przydatności do spożycia danego produktu, bądź będzie on przewożony w nieodpowiednich warunkach. W takim przypadku Zamawiający może zastosować kary umowne o których mowa w §5 Umowy, z rozwiązaniem umowy włącznie.
13. Wykonawca jest obowiązany do uznania reklamacji wad ukrytych dostarczonych produktów i bezzwłocznej wymiany produktów wadliwych oraz uznania zwrotu produktów przeterminowanych lub nieświeżych. Wymiana na towar pełnowartościowy dokonana zostanie przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym jak podany przez Zamawiającego w zgłoszeniu tego faktu, jednak nie później jak w ciągu 24 godzin.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15811000-6 - Pieczywo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji zamówienia uzupełniającego złożonego w dniu dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

f) Część VI – świeże owoce, warzywa i jaja
Kod CPV – 03221200-8 – warzywa owocowe
15300000 – 1 – owoce, warzywa i podobne produkty
03142500 – 3 - jaja
Przedmiot zamówienia w zakresie części VI dotyczy zakupu i dostawy świeżych owoców i warzyw oraz jaj. Dostawa odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczany następnego dnia od daty złożenia zamówienia.
Cechy wspólne dla asortymentu - wygląd charakterystyczny, naturalny dla każdego rodzaju produktu, bez naleciałości pleśniowych, świeże, pierwsza klasa jakości, produkty kierowane na rynek bezpośrednio po zbiorze, jak i po odpowiednim czasie przechowywania w warunkach zapewniających minimalne zmiany w wyglądzie i podstawowych parametrach opisujących ich własności, odpowiednio zapakowane, transport do Zamawiającego musi zapewniać pełnowartościowość produktów.
Zamawiający odmówi przyjęcia warzyw i owoców porażonych mokrą bądź suchą zgnilizną, zapleśniałych, zgnitych, zaparzonych, zwiędniętych, zafermentowanych, porażonych chorobami, z obcym zapachem, uszkodzonych mechanicznie (w tym uszkodzenia powstałe w czasie transport od Wykonawcy do Zamawiającego zmarznięcia, zaparzenia, zwiędnięcia itp., będące wynikiem transportowania produktów w nieodpowiednich warunkach), uszkodzonych przez szkodniki, z obecnością szkodników lub ich pozostałości, łykowatych, miękkich, ze sparciałymi korzeniami

Szczegółowy wykaz ilościowy i asortymentowy dla części VI:
Lp. Nazwa Towaru j.m. Szacowana ilość dostawy od1.01.2023r. do 30.06.2023r.
1 Ananas szt 20
2 Arbuz kg 160
3 Awokado szt 80
4 Banany kg 500
5 Bataty kg 80
6 Borówka kg 80
7 Botwinka szt 90
8 Brokuł szt 50
9 Brzoskwinia kg 100
10 Burak czerwony kg 100
11 Cebula kg 120
12 Cebula cukrowa kg 30
13 Cykoria szt 30
14 Cytryna kg 30
15 Czereśnie kg 40
16 Czosnek szt 30
17 Dynia kg 80
18 Gruszka kg 400
19 Jabłka kg 500
20 Jajka świeże duże (63g-73g) szt 3000
21 Kalafior szt 80
22 Kalarepa szt 200
23 Kapusta biała kg 40
24 Kapusta czerwona kg 30
25 Kapusta młoda szt 40
26 Kapusta pekińska kg 60
27 Kiwi kg 350
28 Koper pęczek 200
29 Mandarynka kg 350
30 Marchew kg 350
31 Melon kg 80
32 Morela kg 60
33 Nektarynka kg 80
34 Ogórek długi kg 150
35 Ogórek gruntowy kg 50
36 Papryka kg 120
37 Pieczarki kg 30
38 Pietruszka kg 250
39 Natka pęczek 140
40 Pomarańcza kg 350
41 Pomidor kg 200
42 Pomidor koktajlowy kg 50
43 Por szt 180
44 Roszponka szt 30
45 Rukola szt 30
46 Rzepa biała kg 40
47 Rzodkiewka szt 1500
48 Sałata szt 100
49 Sałata lodowa szt 100
50 Seler kg 250
51 Szczypior pęczek 1500
52 Śliwka kg 150
53 Truskawki kg 200
54 Winogrono kg 400
55 Ziemniaki kg 1600
56 Ziemniak młody kg 500

3. Artykuły spożywcze jeżeli jest to wymagane muszą być dostarczane w opakowaniach jednostkowych opisanych w formularzu ofertowym lub w opakowaniu o gramaturze bardzo zbliżonej, nie mniejszej niż opisana przez Zamawiającego.
4. Dostawa artykułów spożywczych obejmuje dostarczenie ich przez Wykonawcę własnym transportem do budynku Przedszkola Samorządowego Gminy Zambrów oraz wniesienie towaru do pomieszczenia magazynowego w budynku placówki. Koszty i ryzyko transportu ponosi Wykonawca.
5. W przypadku towarów posiadających nazwy towarowe ma zastosowanie zapis „lub równoważny", gdy przedmiotu zamówienia nie można opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Zamawiający może w opisie przedmiotu zamówienia zastosować znaki towarowe wraz z zapisem „lub równoważny") Produkty równoważne, to produkty o parametrach porównywalnych lub lepszych, niepogorszonych.
6. Oprócz składu liczą się walory smakowe produktów, dlatego nie jest możliwa dostawa produktu równoważnego bez uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego.
7. Produkty spożywcze objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego między innymi:
a) Posiadać odpowiednie specyfikacje jakościowe lub atesty,
b) Posiadać odpowiednie oznakowanie, czyli datę minimalnej trwałości i termin przydatności do spożycia,
c) Posiadać odpowiedni system przewożenia towarów - zachowanie rozdzielności transportu,
d) Posiadać odpowiednią temperaturę podczas transportu i warunki sanitarne pojazdu,
8. Muszą odpowiadać normom jakościowym a w przypadku warzyw i owoców świeżych muszą być klasy I, którą określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady Europy (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw.
9. Transport oferowanych artykułów spożywczych musi odpowiadać wymaganiom sanitarnym dotyczącym środków transportu żywności określonych przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2022r., poz.2132)
10. Wykonawca dostarczy produkty spełniające wymagania, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (D.U. 2016, poz. 1154).
11. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stsunku do każdego produktu odpowiedni certyfikat zgodności z Polską Normą lub normami europejskimi.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia dostarczonych towarów, jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości, co do jakości, terminu przydatności do spożycia danego produktu, bądź będzie on przewożony w nieodpowiednich warunkach. W takim przypadku Zamawiający może zastosować kary umowne o których mowa w §5 Umowy, z rozwiązaniem umowy włącznie.
13. Wykonawca jest obowiązany do uznania reklamacji wad ukrytych dostarczonych produktów i bezzwłocznej wymiany produktów wadliwych oraz uznania zwrotu produktów przeterminowanych lub nieświeżych. Wymiana na towar pełnowartościowy dokonana zostanie przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym jak podany przez Zamawiającego w zgłoszeniu tego faktu, jednak nie później jak w ciągu 24 godzin.

4.2.6.) Główny kod CPV: 03221200-8 - Warzywa owocowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji zamówienia uzupełniającego złożonego w dniu dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

g) Część VII – mrożone ryby, warzywa, owoce
Kod CPV – 15220000-6- ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb
15331170- 9 – warzywa mrożone
15896000- 5 – produkty głęboko mrożone
Przedmiot zamówienia w zakresie części VII dotyczy zakupu i dostawy mrożonych ryb, warzyw i owoców. Dostawa odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczany następnego dnia od daty złożenia zamówienia.
- mrożonki mają być dostarczone do placówki nie rozmrożone
- dostarczanie towaru własnym transportem spełniającym wymagania sanitarne i higieniczne
- w przypadku dostarczenia wadliwego towaru reklamacja zostanie zgłoszona telefonicznie, wykonawca zobowiąże się wymienić towar na wolny od wad

Szczegółowy wykaz ilościowy i asortymentowy dla części VII:
Lp. Nazwa Towaru j.m. Szacowana ilość dostawy od1.01.2023r. do 30.06.2023r.
1 Brokuły mrożone 2,5kg kg 30
2 Czarna porzeczka kg 20
3 Fasola szparagowa zielona cięta 2,5kg kg 30
4 Frytki 2,5kg kg 75
5 Jagody 2,5kg kg 40
6 Mango 2,5kg kg 20
7 Marchewka kostka 2,5kg kg 40
8 Marchewka mini kg 40
9 Mieszanka kompotowa 2,5kg kg 200
10 Paluszki rybne z fileta np. Frosta lub równoważny kg 50
11 Filet miruna gruby bez skóry kg 300
12 Szpinak rozdrobniony kg 30
13 Truskawki 2,5kg kg 130
14 Wiśnie kg 20
15 Mieszanka warzywna 7 składników 2,5kg kg 30
16 Kalafior różyczki 2,5kg kg 50
17 Groszek mrożony 2,5kg kg 25
18 Marchew z groszkiem 2,5kg kg 50
19 Brukselka 2,5kg kg 20
20 Filet dorsz bez skóry kg 50
21 Dynia 2,5kg kg 30

3. Artykuły spożywcze jeżeli jest to wymagane muszą być dostarczane w opakowaniach jednostkowych opisanych w formularzu ofertowym lub w opakowaniu o gramaturze bardzo zbliżonej, nie mniejszej niż opisana przez Zamawiającego.
4. Dostawa artykułów spożywczych obejmuje dostarczenie ich przez Wykonawcę własnym transportem do budynku Przedszkola Samorządowego Gminy Zambrów oraz wniesienie towaru do pomieszczenia magazynowego w budynku placówki. Koszty i ryzyko transportu ponosi Wykonawca.
5. W przypadku towarów posiadających nazwy towarowe ma zastosowanie zapis „lub równoważny", gdy przedmiotu zamówienia nie można opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Zamawiający może w opisie przedmiotu zamówienia zastosować znaki towarowe wraz z zapisem „lub równoważny") Produkty równoważne, to produkty o parametrach porównywalnych lub lepszych, niepogorszonych.
6. Oprócz składu liczą się walory smakowe produktów, dlatego nie jest możliwa dostawa produktu równoważnego bez uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego.
7. Produkty spożywcze objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego między innymi:
a) Posiadać odpowiednie specyfikacje jakościowe lub atesty,
b) Posiadać odpowiednie oznakowanie, czyli datę minimalnej trwałości i termin przydatności do spożycia,
c) Posiadać odpowiedni system przewożenia towarów - zachowanie rozdzielności transportu,
d) Posiadać odpowiednią temperaturę podczas transportu i warunki sanitarne pojazdu,
8. Muszą odpowiadać normom jakościowym a w przypadku warzyw i owoców świeżych muszą być klasy I, którą określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady Europy (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw.
9. Transport oferowanych artykułów spożywczych musi odpowiadać wymaganiom sanitarnym dotyczącym środków transportu żywności określonych przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2022r., poz.2132)
10. Wykonawca dostarczy produkty spełniające wymagania, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (D.U. 2016, poz. 1154).
11. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stsunku do każdego produktu odpowiedni certyfikat zgodności z Polską Normą lub normami europejskimi.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia dostarczonych towarów, jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości, co do jakości, terminu przydatności do spożycia danego produktu, bądź będzie on przewożony w nieodpowiednich warunkach. W takim przypadku Zamawiający może zastosować kary umowne o których mowa w §5 Umowy, z rozwiązaniem umowy włącznie.
13. Wykonawca jest obowiązany do uznania reklamacji wad ukrytych dostarczonych produktów i bezzwłocznej wymiany produktów wadliwych oraz uznania zwrotu produktów przeterminowanych lub nieświeżych. Wymiana na towar pełnowartościowy dokonana zostanie przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym jak podany przez Zamawiającego w zgłoszeniu tego faktu, jednak nie później jak w ciągu 24 godzin.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15220000-6 - Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15331170-9 - Warzywa mrożone

15896000-5 - Produkty głęboko mrożone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji zamówienia uzupełniającego złożonego w dniu dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SWZ;
2) Oświadczenie Wykonawcy składane na wezwanie dotyczące aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art.125 ust.1 pzp – załącznik nr 4 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
1) formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ;
2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ;
3) pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty wraz z załącznikami nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych;
4) pełnomocnictwo ustanawiające Pełnomocnika - gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest Pełnomocnik, tj. np. podpisanie oferty, potwierdzenie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, składanie oświadczeń woli i wiedzy itp.;
5) zakres rzeczowy oraz wartość dostaw objętych przedmiotem zamówienia publicznego, które zostaną powierzone do realizacji podwykonawcom (wzór załącznik Nr 5) -jeżeli dotyczy;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt. 2 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platforma zakupowa.pl/pn/zambrow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-07 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

5. Wybrany Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do:
1. złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania ich pełnomocnictwa, jeżeli taka konieczność zaistnieje,
2. dostarczenia zaświadczenia, wystawionego przez bank zawierającego nr konta, na które należało będzie opłacać faktury za wykonane prace lub oświadczenia Wykonawcy w ww. zakresie,
3. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia (tzn. wykonawcy określonemu w art. 59 ustawy Pzp) – przed podpisaniem umowy złożenia umowy regulującej współpracę wykonawców, zawierającą, co najmniej:
a. zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
b. czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady,
c. określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
d. wskazanie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania wykonawców składających ofertę wspólną.
4. Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego, zawierającą postanowienia określone w załączniku nr 6 do SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.