eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Sukcesywna dostawa katalogowych źródeł światła w obiektach UWrOgłoszenie z dnia 2022-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa katalogowych źródeł światła w obiektach UWr

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001301

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Uniwersytecki 1

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-137

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: agnieszka.mocak-manikowska@uwr.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uwr.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa katalogowych źródeł światła w obiektach UWr

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0e9d47db-284b-11ed-9071-8637ea33a6f9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00466078

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00004921/24/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Sukcesywna dostawa źródeł światła

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcjach dla użytkowników dostępnych pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.
2. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w SWZ, składa się w formie elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym), w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu PRM.
3.Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c. zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
d. włączona obsługa JavaScript,
e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf
4. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
5.Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
6.Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
7.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 UPzp.
8.Wsparcia technicznego udziela jej dostawca: Centrum Wsparcia Klienta Platformy: platformazakupowa.pl; tel. 22 101 02 02; email:
cwk@platformazakupowa.pl.
10.Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
11.Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy.
12.Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na Platformie przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” oraz art. 19 uPzp, Zamawiający – Uniwersytet Wrocławski informuje, że:
•Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50137 Wrocław, reprezentowany
przez Rektora;
•o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych podawanych w związku z realizacją procedur udzielania zamówień publicznych decyduje Uniwersytet, jako Administrator danych; •Administrator wyznaczył osobę pełniącą zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych i można kontaktować się poprzez adres email: iod@uwr.edu.pl; •Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzane zgodnie z uPzp oraz w pozostałych celach określonych w uPzp;
•odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 uPzp; ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane na zasadach wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
•okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynosi odpowiednio: - zgodnie z art. 78 ust. 1 uPzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, - jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, - w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym mowa w art. 125 ust 4 lit d) w zw z art. 140 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 i wynikających z umów o
dofinansowanie projektów finansowanych ze środków pochodzących z UE, - okres przechowywania wynika również z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; •obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z uPzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i jest warunkiem zawarcia umowy o zamówienie publiczne; konsekwencją nieudostępnienia do przetwarzania danych osobowych będzie
odrzucenie złożonej oferty •w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; •Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE) /organizacji międzynarodowej na zasadach określonych w uPzp. Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego na zasadach wynikających z uPzp;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): *posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
* nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jeżeli na etapie realizacji umowy nastąpi taka konieczność Zamawiający będzie wymagał podpisania umowy powierzenia danych osobowych.
3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX uPzp, do upływu terminu na ich wniesienie;
4. W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
5. Udostępnienie ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia;
6. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, Zamawiający może żądać od osoby, występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
7. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
8. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 RODO, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.2710.38.2022.AMM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 298000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia/Arkusz kalkulacyjny Zamawiającego. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj.: obejmować cały asortyment przedmiotu
zamówienia. Musi być zgodna z wytycznymi zawartymi w rozdz. IV SWZ.
Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, (który stanowi projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 281 ust. 1 pkt 7 uPzp), stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
Przedmiot zamówienia musi spełniać obowiązujące normy prawne bezpieczeństwa, przepisów polskich i Unii Europejskiej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31510000-4 - Żarówki elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
K. 1: Cena (C)– 60%;
K.2: Termin gwarancji (G) - 30%
K.3: Termin dostawy zamówień jednostkowych (T) - 10%
Zam. dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% =
1pkt.
1.1.1.Łączna wartość punktowa oferty wyliczana będzie wg wzoru:
W = C + G +T
gdzie:
C - oznacza wartość pkt w kryterium Cena;
G - oznacza wartość pkt w kryterium Gwarancja
T - oznacza wartość pkt w kryterium Termin dostawy zamówień jednostkowych;
Max łączna ilość pkt, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt. Sposób obliczania wartości punktowej według ww. kryteriów:
1.1.2.Cena (C):
Zam. dokona oceny ofert w kryt. „cena” w następujący sposób:
Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60 pkt, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone
według wzoru:
C = (Cmin/Cn) x 60
gdzie:
Cmin– [PLN] cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;
Cn– [PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej oferty;
60-współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium.
1.1.3. Termin gwarancji (G) - max 30 punktów
Wartość punktowa G, zostanie przyznana na podstawie oferowanego przez
Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) przy założeniu, że podstawowy termin gwarancji wynosi 24 miesiące, a max 60 miesięcy zgodnie z zapisami SWZ.
Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:
60 miesięcy - 30 punktów
48 miesięcy - 20 punktów
36 miesięcy - 10 punktów
24 miesiące - 0 punktów
a)Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej podstawowy okres gwarancji oczekiwany przez Zam., czyli 24 miesiące.
b)Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie krótszy termin gwarancji niż 24 miesiące, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp.
c)Brak podania w ofercie terminu gwarancji oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferuje wymagany przez Zam podstawowy termin. W takim przypadku Zam nie przyzna punktów w tym kryterium.
d)W przypadku podania wartości pośrednich między granicznymi terminami, Zamawiający w celu oceny oferty będzie podane wartości pośrednie zaokrąglał w górę do dłuższego terminu.
Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy w kryterium Termin gwarancja wynosi 30 pkt.
1.1.4.Termin dostawy zamówienia jednostkowego (T)- max 10 punktów.
Wartość punktowa T, w kryterium Termin dostawy zamówienie jednostkowego zostanie przyznana na podstawie oferowanego przez
Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) terminu dostawy zamówienia jednostkowego, przy założeniu, że podstawowy termin dostawy jednostkowego zamówienia wynosi do 10 dni roboczych, a minimalny do 3 dni robocze liczone od daty złożenia zamówienia.
Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:
Termin dostawy zamówień jednostkowych Liczba przyznanych punktów
3 dni robocze 10 punktów
5 dni roboczych 5 punktów
10 dni roboczych 0 punktów
a)Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej podstawowy termin dostawy jednostkowego zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego, czyli 10 dni roboczych liczonych od dnia złożenia zamówienia pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem platformy sprzedażowej (jeżeli Wykonawca ją posiada).
b)Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin dostawy jednostkowego zamówienia niż 10 dni roboczych, jego oferta zostanie
odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp.
c)Brak podania w ofercie terminu dostawy jednostkowego zamówienia oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferuje wymagany przez Zamawiającego podstawowy termin. W takim przypadku Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium.
d)W przypadku podania terminu krótszego niż minimalny oczekiwany przez Zamawiającego, Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin minimalny - 10 dni roboczych. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w ofercie.
Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy w kryterium Termin dostawy jednostkowego zamówienia wynosi 10 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy zamówień jednostkowych

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 4,7,8,10 uPzp, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U.poz.835).
1.2 Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące :
1.2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
1.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
1.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.
1.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający wyznacza szczegółowy warunek w tym zakresie:
Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedną dostawę źródeł światła o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto każda.
Przez katalogowe źródła światła Zamawiający rozumie dostawę następującego asortymentu: lampy energooszczędne, lampy metalohalogenkowe, lampy sodowe, świetlówki (np. kompaktowe, LED), żarówki (np. halogenowe, LED).
1.2.4.1. Przez wartość jednej dostawy Zamawiający rozumie łączną wartość dostaw wykonanych w ramach jednej umowy.
1.2.4.2. W przypadku dostaw realizowanych w trakcie składania oferty w niniejszym postępowaniu wartość wykonywanego zamówienia nie może być niższa niż 50 000 zł brutto.
1.2.4.3. Okres wyrażony w latach, o których mowa w ppkt. 1.2.4 powyżej, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
1.2.4.4. Do przeliczenia wartości występujących w innych walutach niż PLN Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, przy czym średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.html.
1.2.4.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, warunek powinien być spełniony przez co najmniej jednego z Wykonawców. Nie dopuszcza się łączenia potencjałów Wykonawców składających ofertę wspólnie.
2. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Zmawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku podmiot udostępniający zasoby musi w odniesieniu do warunku określonego w ppkt 1.2.4 powyżej spełnić go samodzielnie.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 uPzp, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy (zgodnie z katalogiem dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdz. VII SWZ dot. podstaw wykluczenia).
6. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:
1.1.potwierdzających brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
1.1.1. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w zakresie przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 7, 8 i 10 uPzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ;
1.1.2. odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 1.1 powyżej, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. 3. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców składa podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 1.1, dotyczące każdego z nich, potwierdzających, że nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia z postępowania.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1.1.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza
likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
6. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pkt 4-5 stosuje się odpowiednio.
7. Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych od podwykonawcy, który nie jest podmiotem udostępniającym zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp.
8. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej:
1.1. Wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od
niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SWZ. Jeżeli
Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy
dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga przedmiotowe środki dowodowe:
- Zamawiający żąda złożenia następujących przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 106 ust. 1 uPzp, potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego tj. kart katalogowych wraz z kolorowymi zdjęciami dla wszystkich produktów wymienionych w Załącznik nr 3 do SWZ potwierdzających, że oferowane produkty spełniają wymagania postawione przez Zamawiającego. Przez kartę katalogową Zamawiajacy rozumie
specyfikacje techniczne, karty charakterystyki, opisy – również ze stron internetowych, sporządzone przez producenta produktu, które mają zawierać opis produktu zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
2) W przypadkach, kiedy w OPZ wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, oznacza to, że Zam. nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na
znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”.
Jeśli Zam. wskazał marki lub nazwy handlowe określa to klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób czy producenta. Zam.w Zał nr 3 do SWZ wskazał kryteria stosowane w celu oceny równoważności. Za równoważny Zam.uzna produkt spełniający wymagania jakościowe odpowiadające wymaganiom wskazanym przez Zamawiającego w OPZ. Oznacza to, że produkt równoważny musi mieć parametry nie gorsze niż wskazane przez Zam., tzn. przynajmniej na poziomie takim jak wymaga Zam. Wszelkie koszty i
czynności związane z potwierdzeniem spełniania przez ofertę równoważną parametrów jakościowych spoczywają na Wykonawcy.
Pozostałe wymagania odnośnie przedmiotowych środków dowodowych Zamawiający wskazał w pkt 5.10 Ogłoszenia

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. W przypadku oferowania produktu o innej nazwie niż wymagana przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez podanie odpowiednio w ofercie cech jednoznacznie wskazujących, że zaoferowane produkty są równoważne do wskazanych w OPZ oraz dołączenie do oferty, w szczególności przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 uPzp, udowadniając, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w OPZ.
W szczególności Zamawiający jako przedmiotowych środków dowodowych żąda odpowiednio: szczegółowej specyfikacji technicznej produktu, karty charakterystyki produktu, katalogu producenta potwierdzające, że oferowany produkt równoważny posiada parametry przynajmniej na poziomie takim jak wymaga Zamawiający.
Dokumenty te mają być opisane w sposób niebudzący wątpliwości, do jakiego produktu/elementu są dedykowane.
2. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 uPzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który oferuje rozwiązania równoważne do wskazanych norm jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez wskazanie w ofercie normy równoważnej do oferowanego produktu oraz dołączenie do oferty, w
szczególności przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 uPzp, udowadniając, że proponowane rozwiązania do norm w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu
zamówienia. W szczególności Zamawiający jako przedmiotowych środków dowodowych żąda: certyfikatów wydawanych przez jednostki wykonujące działania z zakresu oceny zgodności, w tym testy, certyfikaty i kontrolę akredytowaną zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dn. 9 lipca 2008r. lub sprawozdania z badań
przeprowadzonych przez te jednostki. Przedstawiane Certyfikaty - mają być wystawione przez niezależną jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA).
3. Zamawiający zaakceptuje certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Dokumenty te mają być opisane w sposób niebudzący wątpliwości, do jakiego produktu/elementu są dedykowane.
4. Zamawiający akceptuje odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe inne niż te, o których mowa w ppkt 2) powyżej, w szczególności karty charakterystyki produktu, dokumentację techniczną producenta, szczegółowej specyfikacji technicznej producenta w przypadku, gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, o których mowa w ppkt 2) powyżej, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem, że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego dostawy spełniają wymagania, cechy określone w opisie przedmiotu zamówienia lub wymagania związane z realizacją
zamówienia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.Oferta składa się z:
1.1.Formularza oferty sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.
1.2.Oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp (Załącznik nr 2).
1.3.Przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w rozdziale VII pkt III tj. kart katalogowych wraz z kolorowymi zdjęciami dla wszystkich produktów wymienionych w Załączniku nr 3 do SWZ potwierdzających, że oferowane produkty spełniają wymagania postawione przez Zamawiającego. Przez kartę katalogową Zamawiający rozumie specyfikacje techniczne, karty charakterystyki, opisy – również ze stron internetowych, sporządzone przez producenta produktu, które mają zawierać opis produktu zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
1.4.(jeśli dotyczy) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w rozdziale VII (Załącznik nr 5 do SWZ).
1.5.Opisu przedmiotu zamówienia/Arkusza kalkulacyjnego, sporządzonego wg Załącznika nr 3 do SWZ.
1.6.(jeśli dotyczy) W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca składa w szczególności przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale VII pkt III SWZ, udowadniające, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania norm określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
1.7.Pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę
odpowiednio zgodnie z pkt 7 lub 8 rozdziału XI SWZ.
1.8.W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku – szczegóły opisane w pkt 6
rozdziału XI SWZ – jeżeli dotyczy.
2. Wraz z ofertą nie należy składać dokumentów wymienionych w rozdz. VII pkt II. Dokumenty te składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, dopiero po otrzymaniu wezwania Zamawiającego

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 uPzp zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.
3. Pełnomocnictwo musi być opatrzone przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj.: zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy, poświadczającym
zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz, stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Na podstawie art. 454 i 455 uPzp Zamawiający przewiduje możliwość zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone w treści § 12 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-09 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy:
a) Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani;
b) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
c) (jeżeli dotyczy) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 uPzp stosuje się;
d) Obowiązki Wykonawcy wobec podwykonawców uregulowane są w wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
2. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej.
3. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 uPzp.
4. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SWZ dokonywane będą w PLN.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 305 pkt 1 w związku z art. 214 ust. 1 pkt 8 uPzp.
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania za wyjątkiem art. 261 uPzp.
7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
8. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z możliwością prowadzenia negocjacji.
9. Postępowanie prowadzone jest pisemnie w języku polskim.
10. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Za taką decyzją przemawia kwestia ekonomiczna oraz organizacyjna. W przypadku ogłaszania postępowania publicznego, na które składa się cały przedmiot zamówienia (uzyskuje się efekt skali), Wykonawcy mają możliwość obniżenia cen za oferowane produkty znacznie bardziej, aniżeli w przypadku dostarczania mniejszych ilości produktu. Zwiększa to tym samym konkurencyjność jak i możliwość wydatkowania przez Zamawiającego mniejszej kwoty na ogłaszane postępowanie. Niniejsze zamówienia nie jest zamówieniem „dużym”, Wykonawcy należący do sektora MIŚ przedsiębiorstw nie będą mieć trudności z jego całościowym wykonaniem. Zamawiający nie dopuścił składania ofert częściowych niemniej jednak niniejsze postępowanie
stanowi jedną z części - jedno z wielu postępowań.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.