eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stara Błotnica › Przebudowa dróg na terenie Gminy Stara BłotnicaOgłoszenie z dnia 2022-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa dróg na terenie Gminy Stara Błotnica

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Stara Błotnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670224019

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stara Błotnica 46

1.5.2.) Miejscowość: Stara Błotnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-806

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 483857790

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@starablotnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.starablotnica.bip.org.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dróg na terenie Gminy Stara Błotnica

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-54a6515d-6fd0-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00466068

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00029306/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Przebudowa dróg na terenie Gminy Stara Błotnica

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.starablotnica.bip.org.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami, zgodnie z wyborem Zamawiającego, odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu, ePUAPu, oraz poczty elektronicznej:
• miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,

• ePUAP: /5y8g1l1scq/skrytka

• poczty elektronicznej: gmina@starablotnica.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w „Instrukcji użytkownika” z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal
Instrukcja Użytkownika Systemu miniPortal
2 Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
3 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
4 Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP/ pocztę elektroniczną.
5 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, korespondencja elektroniczna (inna niż oferty wykonawców i załączniki do oferty), odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej: przetargi@starablotnica.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Gmina Stara Błotnica, Stara Błotnica 46,26-806 Stara Błotnica
- inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Stara Błotnica jest: Pan Paweł Winiarski
Tel. 483857790 w.15, adres e-mail: gmina@starablotnica.pl
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Stara Błotnica, prowadzonego w trybie podstawowym,

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych:
• Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym
z ustawą.
• W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: D.271.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Stara Błotnica, prowadzonego w trybie podstawowym.
Przedmiot zamówienia składa się z 10 odcinków dróg.
Odcinek nr 1 - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stary Kadłubek odc. o długości 240 m na działkach nr ew. 109/2, 332/2 obręb Kadłubek Stary
Zakres robót obejmuje:
1. Roboty przygotowawcze:
Roboty pomiarowe
Rozebranie przepustów rurowych,
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej,
2. Odwodnienie korpusu drogowego
3. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
4. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
5. Roboty wykończeniowe:
 Wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa ,
 Oczyszczenie rowów.
6. Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu:
 Oznakowanie pionowe,
 Bariery ochronne stalowe,

Odcinek nr 2 – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kadłubek Nowy – Granica Gminy na odc. o długości 537,32 m na działce nr 409 obręb Kadłubek Nowy.
Zakres robót obejmuje:
1. Roboty przygotowawcze:
 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,
2. Usunięcie drzew, pni i krzewów,
3. Podbudowa:
 Profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne,
 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych,
 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
4. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
5. Roboty wykończeniowe:
 Wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa,
 Ścinanie poboczy mechanicznie
6. Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu:
 Oznakowanie pionowe,
Odcinek nr 3 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Kadłubek odc. o długości 640 m na działce nr 324/2 obręb Kadłubek Stary
Zakres robót obejmuje:
1. Roboty przygotowawcze:
- Roboty pomiarowe
- Usunięcie drzew, pni i krzaków,
- Rozbiórka elementów dróg,
- Budowa sieci telekomunikacyjnych,
2. Roboty ziemne
3. Odwodnienie korpusu drogowego
- Przepust pod koroną drogi
4. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
5. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
6. Roboty wykończeniowe:
 Przepusty pod zjazdami,
 Wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa ,
 Oczyszczenie rowów.
7. Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu:
 Oznakowanie pionowe i poziome,
 Bariery ochronne stalowe,
8. Zjazdy do gospodarstw ,
9. Regulacja pionowa studzienek zasuw wodociągowych.

Odcinek nr 4 - Przebudowa drogi gminnej Grodzisko-Trąbki na odc. o długości 1063,25 m na działce nr 484 obręb Gózd Stary oraz nr 82 obręb Grodzisko-Trąbki.
Zakres robót obejmuje:
1. Roboty przygotowawcze:
- Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,
- Usunięcie drzew, pni i krzaków,

- Rozbiórka elementów dróg,

2. Roboty ziemne
3. Podbudowa:
 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
 Warstwa odsączająca,
 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych,
 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
4. Wykonanie nawierzchni:
 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
5. Roboty wykończeniowe:
- przepusty pod zjazdami,
 Wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa ,
 Oczyszczenie rowów przydrożnych wraz z przepustami,
6. Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu:
 Oznakowanie pionowe,
 Bariery ochronne stalowe,
 Przestawienie wiaty przystankowej wraz z wykonaniem kostki brukowej pod przystankiem
 Wykonanie zjazdów do gospodarstw.
Odcinek nr 5 - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stary Kobylnik na odc. o długości 925 m na działce nr 419 i nr 161 obręb Kobylnik.
Zakres robót obejmuje:
1. Roboty przygotowawcze:
• Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,
• Rozebranie znaków drogowych,
• Mechaniczne karczowanie drzew
• Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej
2. Wykonanie podbudowy z kruszywa,
3. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
4. Roboty wykończeniowe:
 Wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa ,
 Oczyszczenie rowów i przepustu pod drogą,
 Wykonanie kompletnego przepustu pod drogą,
5. Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu:
 Oznakowanie pionowe,
 Montaż barier ochronnych stalowych
 Zabezpieczenie kabla telekomunikacyjnego.
Odcinek nr 6 - Przebudowa drogi wewnętrznej Czyżówka – Stary Kiełbów na odc. o długości 941 m na działce nr 122 i nr 177 obręb Kiełbów Stary i nr 15 obręb Czyżówka.
Zakres robót obejmuje:
1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze:
• Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,
• Rozebranie znaków drogowych,
• Mechaniczne karczowanie drzew
• Rozebranie przepustu rurowego pod drogą
• Przełożenie kabla telekomunikacyjnego,
2. Odwodnienie korpusu drogowego,
3. Wykonanie podbudowy z kruszywa,
4. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
5. Roboty wykończeniowe:
6. Wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa ,
7. Oczyszczenie rowów i przepustów pod drogą,
8. Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych,
9. Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu:
 Oznakowanie pionowe,
Odcinek nr 7 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Siekluki na odc. o długości 1065,00 m na działce nr 496/2 obręb Siekluki wraz z budową oświetlenia drogowego.
Zakres robót obejmuje:
1. Roboty przygotowawcze:
 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,
 Rozbiórka elementów dróg i ulic,
2. Podbudowa:
 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych,
 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
Wykonanie nawierzchni:
3. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
4. Roboty wykończeniowe:
 Przepust pod zjazdami,
 Wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa ,
 Czyszczenie rowów i przepustów
5. Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu:
 Oznakowanie pionowe,
 Wykonanie zjazdów do gospodarstw.
6. Budowa linii elektroenergetycznej 0,23 kV oświetlenia drogowego na odcinku
o długości 273 m.

Odcinek nr 8 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Żdżary na odc. o długości 419 m na działce nr 394, 148/2 obręb Żdżary.
Zakres robót obejmuje:
1. Roboty przygotowawcze:
• Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,
• Rozbiórka elementów dróg i ulic,
• Karczowanie krzaków,
• Budowa sieci teletechnicznych,
2. Roboty ziemne,
3. Podbudowa:
 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych,
 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
4. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
5. Roboty wykończeniowe
 Wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa ,
 Czyszczenie rowów i przepustów,
6. Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu:
 Oznakowanie pionowe,
 Wykonanie zjazdów do gospodarstw.
 Regulacja pionowa studzienek zasuw wodociągowych,
Odcinek nr 9 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pierzchnia na odc. o długości 275 m na działce nr 459 obręb Pierzchnia.
Zakres robót obejmuje:
1. Roboty przygotowawcze:
- Odtworzenie przebiegu trasy,
- Usunięcie drzew , pni i krzewów,
- Rozbiórka elementów dróg i ulic,
- Budowa sieci telekomunikacyjnych,
2. Roboty ziemne,
3. Podbudowa:
- Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
- Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych,
- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
4. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
5.Roboty wykończeniowe:
 Przepusty pod zjazdami,
- Wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa ,
- Czyszczenie rowów i przepustów
6. Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu:
 Oznakowanie pionowe,
 Wykonanie zjazdów do gospodarstw.
Odcinek nr 10 - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nowy Kiełbów na odc. o długości 237m na działce nr 271, nr 281/13 obręb Kiełbów Nowy
Zakres robót obejmuje:
1. Roboty przygotowawcze:
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,
Usunięcie drzew, pni i krzewów,
2.Roboty ziemne
3.Podbudowa:
Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych,
4.Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
5.Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
6.Roboty wykończeniowe:
Wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa ,
7. Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu:
 Oznakowanie pionowe,
 Wykonanie zjazdów do gospodarstw.
 Regulacja studzienek kanalizacji sanitarnej jak i zaworów wodociągowych


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają dokumenty: przedmiary robót, dokumentacja projektowa, wzór umowy, które stanowią załączniki do Specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej SWZ).W ramach zamówienia w zakresie każdego zadania należy wykonać:
- robót rozbiórkowych oraz robót tymczasowych i prac towarzyszących w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);
- robót nie wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia, jeżeli są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią;
UWAGA:
Przedmiar robót będący częścią dokumentacji projektowej jest jedynie dokumentem pomocniczym w wycenie wartości robót. Wykonawca jest zobowiązany do wliczenia w cenę ofertową wszelkich kosztów potrzebnych do prawidłowego i kompletnego wykonania zadania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 19.1 W niniejszym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej podanymi kryteriami i ich wagą:

Cena- waga kryterium 60%
Okres udzielonej gwarancji – waga kryterium 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału
w postępowaniu.
7.2. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące:
7.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.
7.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.
7.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej

a) w zakresie sytuacji ekonomicznej:
Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.

b) w zakresie sytuacji finansowej:
Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.
7.2.4. zdolności technicznej i zawodowej

a) w zakresie posiadanego doświadczenia:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie:
- co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną, polegające na budowie /rozbudowie /przebudowie dróg o nawierzchni bitumicznej o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion złotych).
7.2. w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
w tym, co najmniej:
- 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej
bez ograniczeń (pełniącą rolę Kierownika budowy), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji
i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (wpisaną na listę członków Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego) oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy, w tym doświadczenie w ostatnich 5 latach w kierowaniu budową polegającą na budowie /rozbudowie /przebudowie dróg, o łącznej wartości co najmniej 1 000 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion, ).
- 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych (pełniącą rolę Kierownika robót), zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (wpisaną na listę członków Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego).
W przypadku legitymowania się uprawnieniami wydanymi na podstawie przepisów wcześniej obowiązujących, zakres uprawnień powinien odpowiadać wyżej wymienionym specjalnościom.
Wszystkie osoby biorące udział w realizacji zamówienia, muszą biegle posługiwać się językiem polskim. Jeżeli wykonawca, nie posługuje się językiem polskim, wówczas do zapewnienia tłumacza biegle posługującego się językiem polskim technicznym w zakresie technologii budowlanej we wszystkich specjalnościach występujących prze realizacji inwestycji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 9.1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ;
9.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1. tymczasowo zastępujące wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
9.3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, do złożenia podmiotowych środków dowodowych wskazanych w pkt. 9.4 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: w celu potwierdzenia spełniania warunku wskazanego w pkt. 7.2.4a) SWZ – wykaz robót budowlanych spełniających wymagania określone w pkt. 7.2.4a) SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty budowlane zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane lub nadal są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane (były wykonane należycie) były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania);
9.4.4. w celu potwierdzenia spełniania warunku wskazanego w pkt. 7.2.4b) SWZ – wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania wskazane w pkt. 7.2.4b) SWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, nazw i adresów inwestorów obiektów, okresów wykonywania prac przy obiektach, wartości robót oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania).
9.4.5. oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 9.1, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w pkt. 8.1 SWZ – wzór oświadczenia, stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

11.8. Ofertę składa się na „Formularzu ofertowym” –
wraz z formularzem ofertowym, wykonawca składa:
11.8.1 Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX SWZ – pkt. 9.1(wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ),
11.8.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest złożyć dowody, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik nr 4 oraz 4a do SWZ), o którym mowa w Rozdziale X SWZ – pkt. 10.3,
11.8.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
o którym mowa w Rozdziale IX SWZ – pkt. 9.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się
o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania.
11.8.4 Pełnomocnictwo (oryginał podpisany podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i złożenia oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych lub w przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie, pełnomocnictwo dla osoby podpisującej w ich imieniu ofertę - załącznik Wykonawcy,
11.8.5 W sytuacji, w której wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, załączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, jakie usługi/ roboty budowlane wykonywane będą przez poszczególnych wykonawców - załącznik Wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

16.1 Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:

50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

16.2 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
16.3 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz. U. z 2020 r. poz. 299 ze zm./
16.4 Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu O/Stara Błotnica
Nr 94 9115 0002 0050 0500 0215 0003, z dopiskiem: wadium na: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Stara Błotnica”
16.5 Za skuteczne wniesienie wadium w formie pieniężnej, zostanie przyjęte wadium,, które w terminie składania ofert, tj.: do dnia 15.12.2022 do godz. 12:00, znajdzie się na koncie Zamawiającego.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w Rozdziale IX SWZ – pkt. 9.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się
o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-15 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: • miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, • ePUAP: /5y8g1l1scq/skrytka

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-15 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

„Przebudowa dróg na terenie Gminy Stara Błotnica”

Projekt współfinansowany z Programu „Polski Ład”
Program Inwestycji Strategicznych

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.