eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wroc豉w › Dostawa aparatury w ramach projektu RPDS. 01.02.01-02-0101/20 - "Opracowanie innowacyjnego hybrydowego uk豉du ch這dz帷ego dla m造na kulowego z zastosowaniem pulsacyjnych (...)" - 3 zadaniaOg這szenie z dnia 2022-11-29


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Dostawa aparatury w ramach projektu RPDS. 01.02.01-02-0101/20 – „Opracowanie innowacyjnego hybrydowego uk豉du ch這dz帷ego dla m造na kulowego z zastosowaniem pulsacyjnych (...)” – 3 zadania

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: POLITECHNIKA WROCxWSKA

1.3.) Oddzia zamawiaj帷ego: Dzia Zakup闚 i Zam闚ie Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001614

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: wyb. Stanis豉wa Wyspia雟kiego 27

1.5.2.) Miejscowo嗆: Wroc豉w

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-370

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: dolno郵御kie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wroc豉w

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ewa.kowalek@pwr.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://przetargi.pwr.edu.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Dostawa aparatury w ramach projektu RPDS. 01.02.01-02-0101/20 – „Opracowanie innowacyjnego hybrydowego uk豉du ch這dz帷ego dla m造na kulowego z zastosowaniem pulsacyjnych (...)” – 3 zadania

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-a83c5d04-6fe7-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00466024

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-11-29

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00001019/80/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.166 Systemy pomiarowe Laboratoryjny model rotacyjnej rurki ciep豉 w uk豉dzie obrotowym

1.2.212 Elementy do budowy prototypowego stanowiska m造na kulowego

1.2.213 St馧 wibroizolacyjny

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

projekt RPDS. 01.02.01-02-0101/20 – „Opracowanie innowacyjnego hybrydowego uk豉du ch這dz帷ego dla m造na kulowego z zastosowaniem pulsacyjnych oraz klasycznych rurek ciep豉 w uk豉dzie rotacyjnym wraz ze zoptymalizowanym kszta速em 這patek mieszaj帷ych".

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://przetargi.pwr.edu.pl/, https://przetargi.pwr.edu.pl/zamowienia-publiczne-lista/szp-242-248-2022-2109.html, oraz https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia, w tym sk豉danie Ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokument闚 lub o鈍iadcze mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawc, z uwzgl璠nieniem wyj徠k闚 okre郵onych w uPzp, odbywa si przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej, tj.:
1.1. miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ (informacja o post瘼owaniu, szyfrowanie oferty, formularze ePuap, dokumenty
zam闚ienia, w tym SWZ i Informacje dla Wykonawc闚).
1.2. ePUAPu https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia (formularze do komunikacji, SKxDANIE OFERT)
1.3. poczty elektronicznej ewa.kowalek@pwr.edu.pl (korespondencja opr鏂z Ofert).
1.4. Platformy e-Zam闚ienia https://ezamowienia.gov.pl/pl/ (Og這szenie o zam闚ieniu, informacje o post瘼owaniu)
1.5. strony internetowej Zamawiaj帷ego https://przetargi.pwr.edu.pl/,https://przetargi.pwr.edu.pl/zamowienia-publiczne-lista/szp-242-248-2022-2109.html : (Og這szenie o zam闚ieniu, dokumenty zam闚ienia, w tym SWZ i Informacje dla Wykonawc闚).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. Przez 鈔odki komunikacji elektronicznej rozumie si 鈔odki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o 鈍iadczeniu us逝g drog elektroniczn (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego, musi posiada konto na ePUAP.
Wykonawca posiadaj帷y konto na ePUAP ma dost瘼 do formularzy: „Z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do
„Formularza do komunikacji”.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysy豉nia i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich u篡ciu,
opisane zosta造 w Instrukcji U篡tkownika systemu miniPortal-ePUAP dost瘼nym pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf.
4. Wykonawca przyst瘼uj帷 do niniejszego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z
miniPortalu, okre郵one we wskazanej powy瞠j Instrukcji U篡tkownika oraz zobowi您uje si korzystaj帷 z miniPortalu przestrzega
postanowie tej Instrukcji.
5. Za dat przekazania Oferty, o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych oraz innych informacji, o鈍iadcze lub dokument闚, przekazywanych w post瘼owaniu, przyjmuje si dat ich przekazania na ePUAP/w pozosta造ch przypadkach - mail.
6. Spos鏏 sporz康zenia dokument闚 elektronicznych, o鈍iadcze lub elektronicznych kopii dokument闚 lub o鈍iadcze musi by
zgody z wymaganiami okre郵onymi w Rozporz康zeniem dot. 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej.
7. Korespondencja elektroniczna (inna ni Oferta Wykonawcy i za陰czniki do Oferty) dotycz帷a pyta odno郾ie zapis闚 SWZ, sposobu z這瞠nia Oferty oraz realizacji zam闚ienia odbywa si za pomoc poczty elektronicznej ewa.kowalek@pwr.edu.pl, tak瞠 mo磧iwo嗆 komunikowania si elektronicznie za pomoc dedykowanego formularza dost瘼nego na ePUAP oraz udost瘼nionego przez miniPortal („Formularz do komunikacji”). Korespondencja przes豉na za pomoc tego formularza nie
mo瞠 by szyfrowana.
8. Adres strony internetowej, na kt鏎ej udost瘼niane b璠 zmiany i wyja郾ienia tre軼i SWZ oraz inne dokumenty zam闚ienia
bezpo鈔ednio zwi您ane z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia: https://przetargi.pwr.edu.pl/, https://przetargi.pwr.edu.pl/,https://przetargi.pwr.edu.pl/zamowienia-publiczne-lista/szp-242-248-2022-2109.html , https://miniportal.uzp.gov.pl .
9. Zamawiaj帷y informuje, 瞠 zgodnie z art. 284 ust. 6 uPzp tre嗆 zapyta wraz z wyja郾ieniami (bez ujawnienia 廝鏚豉 zapytania)
udost瘼ni na stronie internetowej prowadzonego post瘼owania. Tym samym wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom
stanowi integraln cz窷 specyfikacji warunk闚 zam闚ienia i dotycz wszystkich Wykonawc闚 bior帷ych udzia w ww.
post瘼owaniu. Wykonawca jest zobowi您any z這篡 ofert uwzgl璠niaj帷 wszelkie zmiany i wyja郾ienia zawarte w Informacjach dla Wykonawc闚.
10. Zamawiaj帷y nie przewiduje sposobu komunikowania si z Wykonawcami w inny spos鏏 ni przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1-3 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
Zamawiaj帷y – Politechnika Wroc豉wska - informuje, 瞠:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Wroc豉wska z siedzib we Wroc豉wiu (50-370) przy Wybrze簑
Wyspia雟kiego 27, a reprezentuj go Rektor i Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni; o celach i sposobach przetwarzania
danych osobowych podawanych w zwi您ku z realizacj procedur udzielania zam闚ie publicznych Politechniki Wroc豉wskiej
decyduje ona sama jako Administrator danych.
2. kontakt z przedstawicielami Administratora mo磧iwy jest przy pomocy formularza i danych umieszczonych na stronie
pwr.edu.pl/kontakt. Administrator wyznaczy osob pe軟i帷 zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych i mo積a si z nim
skontaktowa poprzez adres e-mail: IOD@pwr.edu.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wy這nienia wykonawcy w
przedmiotowym post瘼owaniu o zam闚ienie publiczne przeprowadzane zgodnie z uPzp oraz w pozosta造ch celach okre郵onych w
uPzp.
4. Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 uPzp, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia
post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas
trwania umowy, okres przechowywania wynika r闚nie z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach; post瘼owania o zam闚ienie publiczne finansowane ze 鈔odk闚 pochodz帷ych z funduszy Unii Europejskiej (UE)
przechowywane b璠 r闚nie przez okres wynikaj帷y z um闚 o dofinansowanie projekt闚 finansowanych ze 鈔odk闚
pochodz帷ych z UE.
5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania
w oparciu o art. 74 uPzp; ponadto dane osobowe mog zosta przekazane na zasadach wynikaj帷ych z ustawy z dnia 6 wrze郾ia
2001 r. o dost瘼ie do informacji publicznej.
6. posiada Pani/Pan:
6.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do tre軼i swoich danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych;
6.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
6.3. na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem
przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
6.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO;
7. nie przys逝guje Pani/Panu:
7.1. w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
7.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
7.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
8. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany w tym r闚nie w
formie profilowania, stosowanie do art. 22 RODO;
9. Pani/Pana dane osobowe b璠 przekazywane do pa雟twa trzeciego (poza UE) /organizacji mi璠zynarodowej na zasadach
okre郵onych w uPzp. Mo瞠 Pan/ Pani uzyska kopi danych osobowych przekazywanych do pa雟twa trzeciego na zasadach
wynikaj帷ych z uPzp.
10. obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikaj帷ym z uPzp, zwi您anym z
udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego i jest warunkiem zawarcia umowy o zam闚ienie publiczne.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZP/242-248/2022

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Tak

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Tak

4.1.9.) Liczba cz窷ci: 3

4.1.10.) Ofert mo積a sk豉da na wszystkie cz窷ci

4.1.11.) Zamawiaj帷y ogranicza liczb cz窷ci zam闚ienia, kt鏎 mo積a udzieli jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

Cz窷 1

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest dostawa aparatury w ramach projektu RPDS. 01.02.01-02-0101/20 – „Opracowanie innowacyjnego hybrydowego uk豉du ch這dz帷ego dla m造na kulowego z zastosowaniem pulsacyjnych oraz klasycznych rurek ciep豉 w uk豉dzie rotacyjnym wraz ze zoptymalizowanym kszta速em 這patek mieszaj帷ych” – 3 zadania:
Zadanie nr 1 – dostawa laboratoryjnego modelu rotacyjnego rurki ciep豉 w uk豉dzie obrotowym.
Kr鏒ki opis urz康zenia: prototyp badawczy sk豉daj帷e si z uk豉du nap璠owego, ch這dz帷ego, grzewczego oraz pomiarowego, kt鏎e umo磧iwi uzyskanie pr璠ko軼i obrotowej dr捫onej tulei transmisyjnej (obrotowej rurki ciep豉) 3000 obr/min (pr璠ko嗆 nominalna) oraz 5000 obr/min (pr璠ko嗆 maksymalna).

Aparatura powinna zosta bezpiecznie dostarczona oraz zainstalowana w budynku D2 pok. 22B Politechniki Wroc豉wskiej.
Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia znajduje si w Za陰czniku nr 3a do SWZ (OPZ).
Szczeg馧owy zakres wykonania przedmiotu zam闚ienia znajduje si we wzorze umowy, stanowi帷ym Za陰cznik nr 2 do SWZ.
Kod CPV: 38540000-2
Termin wykonania przedmiotu umowy dotyczy wszystkich zada: do 12 tygodni od podpisania umowy. Zamawiaj帷y preferuje skr鏂enie tego terminu w kryteriach oceny ofert.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 38540000-2 - Maszyny iaparatura badawcza ipomiarowa

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 84 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj帷y b璠zie si kierowa nast瘼uj帷ymi kryteriami i
wagami wyra穎nymi w procentach:

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy - skr鏂enie (Td)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jako嗆, w tym do parametry techniczne, w豉軼iwo軼i estetyczne i funkcjonalne takie jak dost瘼no嗆 dla os鏏 niepe軟osprawnych lub uwzgl璠nianie potrzeb u篡tkownik闚

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wst瘼na analiza wytrzyma這軼iowa (Aw) Wykonawca zobowi您uje si przeprowadzenia oblicze wytrzyma這軼iowych wraz z dostarczeniem raportu do 4 tygodni po podpisaniu umowy (punkt 1 i 2 w OPZ)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 2

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest dostawa aparatury w ramach projektu RPDS. 01.02.01-02-0101/20 – „Opracowanie innowacyjnego hybrydowego uk豉du ch這dz帷ego dla m造na kulowego z zastosowaniem pulsacyjnych oraz klasycznych rurek ciep豉 w uk豉dzie rotacyjnym wraz ze zoptymalizowanym kszta速em 這patek mieszaj帷ych” – 3 zadania:
Zadanie nr 2 – dostawa element闚 do budowy modelu laboratoryjnego uk豉du ch這dzenia p豉szcza m造na kulkowego.
Kr鏒ki opis urz康zenia: prototyp badawczy sk豉daj帷y si z trzech zestaw闚 pulsacyjnych rurek ciep豉 z oprzyrz康owaniem steruj帷ym oraz pomiarowym.
Aparatura powinna zosta bezpiecznie dostarczona oraz zainstalowana w budynku D2 pok. 22B Politechniki Wroc豉wskiej.
Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia znajduje si w Za陰czniku nr 3b do SWZ (OPZ).
Szczeg馧owy zakres wykonania przedmiotu zam闚ienia znajduje si we wzorze umowy, stanowi帷ym Za陰cznik nr 2 do SWZ.
Kod CPV: 38540000-2
Termin wykonania przedmiotu umowy dotyczy wszystkich zada: do 12 tygodni od podpisania umowy. Zamawiaj帷y preferuje skr鏂enie tego terminu w kryteriach oceny ofert.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 38540000-2 - Maszyny iaparatura badawcza ipomiarowa

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 84 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj帷y b璠zie si kierowa nast瘼uj帷ymi kryteriami i wagami wyra穎nymi w procentach:

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy - skr鏂enie (Td)

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 3

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest dostawa aparatury w ramach projektu RPDS. 01.02.01-02-0101/20 – „Opracowanie innowacyjnego hybrydowego uk豉du ch這dz帷ego dla m造na kulowego z zastosowaniem pulsacyjnych oraz klasycznych rurek ciep豉 w uk豉dzie rotacyjnym wraz ze zoptymalizowanym kszta速em 這patek mieszaj帷ych” – 3 zadania:
Zadanie nr 3 – dostawa sto逝 laboratoryjnego do obserwacji zjawisk przep造wowych
Kr鏒ki opis urz康zenia: St馧 laboratoryjny do monta簑 element闚 pomiarowych i obserwacyjnych z du膨 dok豉dno軼i przy zapewnieniu du瞠j sztywno軼i i wyt逝mieniu drga mechanicznych.

Aparatura powinna zosta bezpiecznie dostarczona oraz zainstalowana w budynku D2 pok. 22B Politechniki Wroc豉wskiej.
Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia znajduje si w Za陰czniku nr 3c do SWZ (OPZ).
Szczeg馧owy zakres wykonania przedmiotu zam闚ienia znajduje si we wzorze umowy, stanowi帷ym Za陰cznik nr 2 do SWZ.
Kod CPV: 38540000-2
Termin wykonania przedmiotu umowy dotyczy wszystkich zada: do 12 tygodni od podpisania umowy. Zamawiaj帷y preferuje skr鏂enie tego terminu w kryteriach oceny ofert.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 38540000-2 - Maszyny iaparatura badawcza ipomiarowa

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 84 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj帷y b璠zie si kierowa nast瘼uj帷ymi kryteriami i wagami wyra穎nymi w procentach:

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy - skr鏂enie (Td)

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Nie

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

przedmiotowe 鈔odki dowodowe: opis oferowanego przedmiotu zam闚ienia – specyfikacja techniczna – pozwalaj帷a stwierdzi zgodno嗆 z wymaganiami Zamawiaj帷ego przedstawionymi w Za陰czniku nr 3 (a-c) do SWZ wraz z ewentualnymi Informacjami dla Wykonawc闚 – Za陰cznik nr 3 (a-c)do SWZ OPZ - dotyczy zadania na kt鏎 sk豉dana jest oferta.

Za przedmiotowy 鈔odek dowodowy Zamawiaj帷y uznaje wskazane przez Wykonawc w Za陰czniku 3 (a-c) do SWZ OPZ – oferowane parametry (kolumna 3 Tabeli).
Dotyczy Zadania nr 3 Wym鏬 wskazania „Producenta/Modelu” oferowanego sprz皻u nie stanowi przedmiotowego 鈔odka dowodowego i nie podlega uzupe軟ieniu/z這瞠niu zgodnie z art. 107 ust.2 uPzp.

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe 鈔odki dowodowe podlegaj帷e uzupe軟ieniu po z這瞠niu oferty:

przedmiotowe 鈔odki dowodowe: opis oferowanego przedmiotu zam闚ienia – specyfikacja techniczna – pozwalaj帷a stwierdzi zgodno嗆 z wymaganiami Zamawiaj帷ego przedstawionymi w Za陰czniku nr 3 (a-c) do SWZ wraz z ewentualnymi Informacjami dla Wykonawc闚 – Za陰cznik nr 3 (a-c)do SWZ OPZ - dotyczy zadania na kt鏎 sk豉dana jest oferta.
Za przedmiotowy 鈔odek dowodowy Zamawiaj帷y uznaje wskazane przez Wykonawc w Za陰czniku 3 (a-c) do SWZ OPZ – oferowane parametry (kolumna 3 Tabeli).
Dotyczy Zadania nr 3 Wym鏬 wskazania „Producenta/Modelu” oferowanego sprz皻u nie stanowi przedmiotowego 鈔odka dowodowego i nie podlega uzupe軟ieniu/z這瞠niu zgodnie z art. 107 ust.2 uPzp.
Zgodnie z art. 107 ust. 2 uPzp, w przypadku, gdy Wykonawca nie z這篡 przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych lub z這穎ne przedmiotowe 鈔odki dowodowe s niekompletne, Zamawiaj帷y wzywa do ich z這瞠nia lub uzupe軟ienia w wyznaczonym terminie – dotyczy za陰cznika nr 3 do SWZ – OPZ.
Zasady tej nie stosuje si, je瞠li przedmiotowy 鈔odek dowodowy s逝篡 potwierdzeniu zgodno軼i z cechami lub kryteriami okre郵onymi w opisie kryteri闚 oceny ofert, tj. uzupe軟ieniu/z這瞠niu na podstawie art. 107 ust. 3 uPzp nie podlega wskazanie przez Wykonawc informacji ocenianych w kryteriach oceny ofert (informacje dotycz帷e terminu wykonania zam闚ienia/analizy wytrzyma這軼iowej) lub pomimo z這瞠nia przedmiotowego 鈔odka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodz przes豉nki uniewa積ienia post瘼owania.

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

Oferta musi sk豉da si z:
1. formularza ofertowego Wykonawcy – Za陰cznik Nr 1 do SWZ;
2. o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w rozdz. VII pkt 1 SWZ
3. wykazania zastrze瞠nia informacji stanowi帷ych tajemnic przedsi瑿iorstwa zgodnie rozdz. XI pkt 6 (je瞠li dotyczy);
4. dokumentu/-闚, z kt鏎ych wynika prawo do podpisania Oferty:
- celu potwierdzenia, 瞠 osoba dzia豉j帷a w imieniu wykonawcy jest umocowana do reprezentowania, Zamawiaj帷y 膨da od Wykonawcy odpisu lub informacji Krajowego Rejestru S康owego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej lub innego w豉軼iwego rejestru*;
- odpowiednie pe軟omocnictwa/ dokumenty zgodnie z rozdz. X pkt 10 SWZ (je瞠li dotyczy).
*Wykonawca nie jest zobowi您any do z這瞠nia dokument闚 o kt鏎ych mowa powy瞠j, je瞠li Zamawiaj帷y mo瞠 je uzyska za pomoc bezp豉tnych i og鏊nodost瘼nych baz danych, o ile wykonawca wskaza dane umo磧iwiaj帷e dost瘼 do tych dokument闚.
12.5. przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: opisu oferowanego przedmiotu zam闚ienia – specyfikacji technicznej – pozwalaj帷ego stwierdzi zgodno嗆 z wymaganiami Zamawiaj帷ego przedstawionymi w Za陰czniku nr 3 (a-c) do SWZ wraz z ewentualnymi Informacjami dla Wykonawc闚 – Za陰cznik nr 3 (a-c)do SWZ OPZ - dotyczy zadania na kt鏎 sk豉dana jest oferta.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj
pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia
publicznego. Pe軟omocnictwo winno by za陰czone do Oferty.
2. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, o鈍iadczenie, o kt鏎ych mowa w
Rozdziale VII pkt 1 SWZ, sk豉da ka盥y z wykonawc闚. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz
spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w zakresie, w jakim ka盥y z wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w
post瘼owaniu.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany niniejszej umowy mog by dokonywane w formie pisemnej pod rygorem niewa積o軼i. Zmiany umowy mo磧iwe s
m.in. w nast瘼uj帷ych okoliczno軼iach i w ni瞠j wskazanym zakresie:
a) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy mo瞠 nast徙i z powodu:
I. op騧nie, kt鏎e powsta造 z przyczyn le膨cych po stronie Zamawiaj帷ego, maj帷ych bezpo鈔edni
wp造w na terminowo嗆 wykonania dostawy. W takim przypadku zmiana terminu wykonania Umowy
nast瘼uje o okres trwania powy窺zych op騧nie;
II. przestoj闚 i op騧nie powsta造ch z przyczyn obiektywnych nie le膨cych po stronie Wykonawcy;
III. dzia豉nia Si造 Wy窺zej okre郵onej w 9 Umowy, maj帷ej bezpo鈔edni wp造w na terminowo嗆
wykonania dostawy. W takim przypadku przed逝瞠nie terminu wykonania Umowy nast瘼uje o czas odpowiadaj帷y okresowi
wyst徙ienia Si造 Wy窺zej z uwzgl璠nieniem postanowie 9 ust.4 zdanie ostatnie;
IV. je瞠li konieczno嗆 zmiany umowy spowodowana jest okoliczno軼iami, kt鏎ych Zamawiaj帷y, dzia豉j帷 z nale篡t
staranno軼i, nie m鏬 przewidzie, o ile zmiana nie modyfikuje og鏊nego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany
ka盥 kolejn zmian nie przekracza 50% warto軼i pierwotnej
umowy.
b) zmiana nazwy, siedziby stron umowy, os鏏 reprezentuj帷ych Wykonawc i Zamawiaj帷ego numer闚 rachunk闚
bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych;
c) zmiana Umowy mo瞠 dotyczy zmiany stawki podatku VAT, w razie dokonania takiej zmiany w obowi您uj帷ych
przepisach podatkowych;
d) zmiana Umowy mo瞠 by dokonana w przypadku zaistnienia sytuacji, o kt鏎ej mowa w 4 ust. 2 Umowy;
e) udzielenia przez Zamawiaj帷ego Wykonawcy niniejszej umowy zam闚ienia uzupe軟iaj帷ego.
2. Zmiana os鏏 wskazanych w 7 ust. 3 i 4 nie stanowi zmiany Umowy wymagaj帷ej zawarcia aneksu, wymaga jedynie
pisemnego powiadomienia drugiej Strony. Zmiana taka jest skuteczna od momentu otrzymania informacji przez drug
Stron.
3. Warunki dokonywania zmian:
a) inicjowanie zmian na wniosek Wykonawcy lub Zamawiaj帷ego,
b) uzasadnienie zmiany prawid這w realizacj przedmiotu umowy.
4. W przypadku wycofania z oferty producenta Sprz皻u o parametrach okre郵onych w ofercie Wykonawcy, b康 zast徙ienia
oferowanych element闚 nowszymi, Wykonawca zobowi您uje si do powiadomienia o tym fakcie Zamawiaj帷ego.
Powiadomienie to powinno nast徙i z wyprzedzeniem umo磧iwiaj帷ym zmian Umowy w trybie niewywo逝j帷ym op騧nienia
w planowanych przez Zamawiaj帷ego dostawach Sprz皻u i Us逝g, nie p騧niej jednak ni na 2 tygodnie przed planowan
zmian. Powy窺za zmiana nie mo瞠 w 瘸den spos鏏 wp造n望 na zmian wynagrodzenia okre郵onego w ust. 1 niniejszego
paragrafu i zmiana powy窺za wymaga sporz康zenia aneksu do
niniejszej umowy.
5. Ponadto Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmiany zawartej umowy w stosunku do tre軼i wybranej oferty w zakresie
uregulowanym w art. 454-455 uPzp, we wskazanym we Wzorze Umowy (okoliczno軼i wskazane powy瞠j) oraz przewiduje
nast瘼uj帷e aneksy:
• aneks cenowy dopuszczaj帷y obni瞠nie ceny za dany przedmiot zam闚ienia. Zamawiaj帷y na pisemny wniosek
Wykonawcy, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza obni瞠nie ceny ofertowej spowodowanej np. korzystnymi zmianami
kursu waluty.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-12-07 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Wykonawca sk豉da ofert za po鈔ednictwem „Formularza do z這瞠nia lub wycofania oferty” dost瘼nego na ePUAP i udost瘼nionego r闚nie na miniPortalu. Spos鏏 z這瞠nia oferty opisany zosta w Instrukcji u篡tkownika dost瘼nej na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-07 11:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-01-04

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

Z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia wyklucza si Wykonawc闚, w stosunku do kt鏎ych zachodzi kt鏎akolwiek z
okoliczno軼i wskazanych:
1. w art. 108 ust. 1 uPzp
2. w art. 109 ust. 1 pkt 2 (a,b,c),3 uPzp
3. w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji
na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego (Dz. U.2022 poz.835)

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.