eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Orzesze › Remonty cząstkowe i małopowierzchniowe asfaltobetonem oraz roboty i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta OrzeszeOgłoszenie z dnia 2022-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remonty cząstkowe i małopowierzchniowe asfaltobetonem oraz roboty i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Orzesze

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO ORZESZE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257653

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. św. Wawrzyńca 21

1.5.2.) Miejscowość: Orzesze

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-180

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rzp@orzesze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.orzesze.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remonty cząstkowe i małopowierzchniowe asfaltobetonem oraz roboty i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Orzesze

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8f3441d7-6fdf-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00465973

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00005207/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Remonty cząstkowe i małopowierzchniowe asfaltobetonem oraz roboty u usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Orzesze

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-zp.orzesze.pl/procurements/40/procurement

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-zp.orzesze.pl/procurements/40/procurement

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę (wyłącznie poprzez Systemu e-ZP)– zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem korzystania z systemu FINN e-Zamówienia Publiczne - dostępnymi pod adresem https://e-zp.orzesze.pl. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z systemu e-ZP–wskazane są na stronie internetowej systemu e-ZP - pod adresem https://e-zp.orzesze.pl Sposoby złożenia oferty za pośrednictwem systemu e-ZP oraz potwierdzenia złożenia oferty, zostały opisane w Regulaminie korzystania z systemu FINN e-Zamówienia Publiczne.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu systemu FINN e-Zamówienia Publiczne, dostępnym pod adresem https://e-zp.orzesze.pl.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto w Systemie e-ZP. (…)
4. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych Systemu E-ZP:
4.1. Format kodowania treści w obrębie Systemu - UTF8,
4.2. Komunikacja pomiędzy przeglądarką Wykonawcy, a serwerem jest wykonywana przy użyciu bezpiecznego protokołu HTTPS,
4.3. Oznaczeniem czasu odbioru danych przez System jest data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) - czas lokalny serwera synchronizowany odpowiednim źródłem czasu.
5. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Systemu (tj. informacje dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu przekazania danych):
5.1. stały dostęp do sieci Internet i minimalna prędkość połączenia internetowego nie mniejsza niż 512 kb/s;
5.2. zaktualizowana przeglądarka internetowa Chrome w wersji 77 i późniejsze lub Mozilla Firefox w wersji 63 i późniejsze;
5.3. system operacyjny Microsoft Windows 7 i późniejsze lub Apple macOS 10.14 i późniejsze, dystrybucje systemu Linux.
6. Złożenie oferty/oferty dodatkowej w trybie podstawowym/ oferty dodatkowej poprzez System e-ZP wymaga posiadania przez Wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. (…)
7. Pliki można podpisać przed dołączeniem do systemy za pomocą zewnętrznych narzędzi do podpisu (kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub profilu zaufanego) lub po dołączeniu do Systemu e-ZP przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego. (…)
8. Oferty/ oferty dodatkowej w trybie podstawowym/ oferty dodatkowej, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, podmiotowe 16 środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy PZP (…), przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (…), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy PZP, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.(…)
9. Maksymalny rozmiar przesyłanych plików złożenia, wycofania: oferty/ oferty dodatkowej w trybie podstawowym/ oferty dodatkowej oraz wiadomości wynosi 150 MB;
10. (…)W zakresie dotyczącym kodowania i czasu odbioru danych Zamawiający informuje, że złożona przez Wykonawcę za pomocą Systemu e-ZP oferta jest widoczna w systemie, jako zaszyfrowana, a możliwość jej odszyfrowania i otworzenia przez Zamawiającego możliwa jest po upływie terminu składania ofert;
11. (…)Załączniki do formularza komunikacji muszą być zgodne z obowiązującym KRI (ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych).
Szczegółowy opis wymagań znajduje się w SWZ w rozdziale XIII.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Orzesze z siedzibą w Orzeszu, ul. Św. Wawrzyńca 21, e-mail: um@orzesze.pl.
2. W Urzędzie Miejskim Orzesze został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować telefonując pod numer: 784-690-446 w godzinach pracy UM Orzesze, bądź pisząc na adres mailowy: iod@orzesze.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), dalej „ustawa Pzp”, osoby lub podmioty, którym na podstawie odrębnych przepisów prawa przysługuje prawo kontroli, jak również osoby lub podmioty którym dane, zostaną udostępnione w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764 z późn.zm);
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011.14.67 z dnia 2011.01.20) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat, a w przypadku umów przez okres 10 lat, chyba że przepisy szczególne będą stanowić inaczej.

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych * ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WRZP.271.25.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

II. Przedmiot zamówienia obejmuje remonty cząstkowe i małopowierzchniowe asfaltobetonem oraz roboty i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Orzesze
1. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych
1.1 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych, mieszankami mineralno - asfaltowymi, z ręcznym obcinaniem krawędzi (naprawa pojedynczych uszkodzeń nawierzchni o wielkości łat bitumicznych typu lekkiego, kostkowych i klinkierowych o powierzchni do 5 m2) - 90 t
1.2 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych, mieszankami mineralno - asfaltowymi, bez obcinania krawędzi (naprawa pojedynczych uszkodzeń nawierzchni o wielkości łat bitumicznych typu lekkiego o powierzchni do 5 m2) - 50 t
1.3 Naprawy tymczasowe nawierzchni bitumicznych wykonywane na zimno – wyboje o głębokości do 5 cm – 8 t
2. Remonty cząstkowe nawierzchnie pozostałe
2.1 Remonty cząstkowe nawierzchni frezem asfaltowym (lub żużlem hutniczym), przy gł. wyboi do 7 cm z mechanicznym zagęszczeniem (naprawa pojedynczych uszkodzeń nawierzchni o wielkości łat pozostałych o powierzchni do 10 m2) - 660 m2
2.2 Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych o głębokości wyboi do 7 cm z mechanicznym zagęszczeniem tłucznia (naprawa pojedynczych uszkodzeń nawierzchni o wielkości łat o powierzchni do 2 m2) – 660 m2
3. Podbudowy
3.1 Górna warstwa podbudowy z żużla wielkopiecowego (lub kory asfaltowej), grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm - 330m2
3.2 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - 140 m2
3.3 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego po zagęszczeniu gr 15cm – 140 m2
4. Pobocza
4.1 Plantowanie poboczy, grubość ścinania do 10 cm - 60 m2
4.2 Górna warstwa podbudowy z żużla wielkopiecowego (lub kory asfaltowej), grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm p.a. obsypanie poboczy - 60 m2
4.3 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - 60m2
5. Profilowanie
5.1 Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-1V - 82m2
5.2 Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV – 83 m2
6. Roboty ziemne
6.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat.III-IV - 6 m3
7. Krawężniki, obrzeża, chodniki
7.1 Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm lub 15x22cm, na podsypce cementowo-piaskowej - 20 m
7.2 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm, na podsypce piaskowej - 20 m
7.3 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12cm lub żużlowej 14x14cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem –przez analogię rozebranie kostki brukowej betonowej lub płytek betonowych 50x50 - 20 m2
7.4 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm lub 15x22cm wraz z wykonaniem ław z betonu C8/10 (B-10) na podsypce cementowo – piaskowej - 20 m
7.5 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - 20 m
7.6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm szarej, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem –przez analogię ułożenie kostki (z wykorzystaniem 90% materiału z rozbiórki) – 20 m2
7.7 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm szarej, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem – przez analogię ułożenie kostki (z wykorzystaniem 90% materiału z rozbiórki) - 20 m2
7.8 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm szarej, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem – 20 m2
7.9 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm szarej, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem 20m2
8. Odwodnienie
8.1 Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych - 6 szt.
8.2 Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20cm bez naruszania skarp rowu - 26 m
8.3 Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20cm - 26 m
8.4 Oczyszczenie przepustów o średnicy 0,4 m z namułu gr. namułu w cm do 50% jego średnicy - 26 m
8.5 KNR4-05 2219-0300 Ręczne czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików - 10 kpl.
9 Roboty inne
9.1 Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych – 4 szt.
9.2 Dla usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych nie wymienionych w powyższych pozycjach stawka roboczogodziny z narzutami (Rg+Kp+Z) - 20 r-g

10. Obowiązki Wykonawcy:
1) Wykonawca wprowadzający organizację ruchu na podstawie zatwierdzonych projektów czasowej organizacji ruchu jest zobowiązany do zawiadomienia Organu zarządzającego ruchem, Zarząd drogi i komendanta Powiatowego Policji o terminie jej wprowadzenia na 24 godziny przed wprowadzeniem organizacji ruchu.
2) Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzyskania zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót objętych umową prac prowadzonych w odległości mniejszej niż 50 m od skrzyżowania.
3) Gęstość mieszanki mineralno bitumicznej używanej do remontów bieżących nie przekroczy 2,618 Mg/m3.
III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (zał. Nr 4 do SWZ).
IV. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów niż zastosowane w projekcie, równoważnych, o odpowiednich parametrach technicznych i jakościowych. Parametry techniczne i jakościowe dla zastosowanych w dokumentacji technicznej materiałów są wartościami minimalnymi.
V. Wykonawcy mogą składać oferty zawierające rozwiązania równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SWZ.
VI. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym.
VII. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SWZ. Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia).
VIII. Warunki gwarancji 24 miesiące gwarancji na wszystkie wykonane w ramach przedmiotu zamówienia roboty oraz zastosowane materiały i urządzenia licząc od daty końcowego protokołu odbioru robót bez uwag obejmujące:
- nawierzchnie mineralno-bitumicznych o powierzchni większej lub równej 100 m2
- nowe nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o pow. większej lub równej 20 m2
Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi był równy okresowi udzielonej przez wykonawcę gwarancji.

IX. KODY CPV
Oznaczenie nazwy i kodu Wspólnego Słownika Zamówień, co do przedmiotu zamówienia
45233123-7 – Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
X. Dokumentacja projektowa przewiduje rozwiązania, które dopuszczają korzystanie z przedmiotu zamówienia przez wszystkich użytkowników w tym przez osoby niepełnosprawne.
XI. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia jest zobowiązany do zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, tj. osób wykonujących czynności w ramach niniejszego zamówienia, gdzie wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz.1320).Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia, aby również podwykonawcy i dalsi podwykonawcy spełniali wszystkie wymogi względem osób zatrudnionych na umowę o pracę. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli robotników budowlanych wykonujących roboty budowlane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robot lub osobą nadzorującą roboty ze strony wykonawcy, m.in. czynności związane z robotami ziemnymi, czynności związane z wymianą, remontem nawierzchni wykonywane podczas realizacji zamówienia.
Wymóg nie dotyczy więc, miedzy innymi osób: kierujących budową, wykonujących usługi transportowe, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy.
Sposób weryfikacji zatrudnienia osób, kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem, sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały opisane w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik do SWZ.
XII. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 175 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

prowadzenie kolejnych postępowań w zakresie bieżącego utrzymania dróg

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o którym mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy, do 50% wartości zamówienia podstawowego, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w rozdz I. niniejszej SWZ.
Warunki, na jakich roboty zostaną udzielone:
• w przypadku wyczerpania min. 80% kwoty, o której mowa w umowie lub
• w przypadku przedłużającej się procedury udzielenia kolejnego zamówienia w procedurze otwartej,
udzielenie zamówienia zostanie poprzedzone przeprowadzeniem postępowania w trybie z wolnej ręki, po przeprowadzeniu negocjacji w Wykonawcą.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

3. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego spośród warunków, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy:
3.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym - Nie dotyczy Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie
3.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej - Nie dotyczy Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie
3.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa - Nie dotyczy Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie
3.4. Zdolność techniczna lub zawodowa:
3.4.1. Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobą zdolną do wykonania zamówienia tj. posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz zrzeszoną/ymi we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117),
lub spełniającą/ymi warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.). tj. osobą/ami której/ych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą/ymi wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”).

3.4.2. Wykonawca musi wykazać dysponowanie następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami tj.:dysponuje min. 1 szt. z każdego sprzętu określonego poniżej w pkt 1-6:
1. Walec drogowy min. 10t
2. Samochód samowyładowczy
3. Piła do cięcia asfaltu
4. Młot pneumatyczny
5. Zagęszczarka płytowa
6. Skrapiarka do mas bitumicznych

3.5. Uwaga: Zamawiający nie określa, szczególnego sposobu spełniania określonego wyżej warunku, przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
(brak skorzystania z dyspozycji zawartej w art. 117 ust. 1 ustawy).
Uwaga (jeżeli dotyczy): Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji roboty budowlano wykonawczej wspólnie z innymi wykonawcami, należy wykazać robotę budowlaną, w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych przez Zamawiającego w ust. 3 niniejszego rozdziału SWZ), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
- w celu wykazania spełniania warunku z ust. 3.4.1 - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z zał. nr 6 do SWZ
- w celu wykazania spełniania warunku z ust. 3.4.2 - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga złożenia wadium. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości
2 000 zł.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299)
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr 55 8454 1040 2002 0000 0329 0002 Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego Oddział Orzesze. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy zamawiającego.
4. Wadium w formach niepieniężnych winno zostać załączone do oferty w oryginale i podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem przez wystawiającego dokumenty, o których mowa w art.. 97 ust 7 pkt 2-4 ustawy.
5. Zwrot wadium - zgodnie z art. 98 ust. 1 i 2 ustawy.
6. Zatrzymanie wadium - zgodnie z art. 98 ust. 6 ustawy.
8. Oferty Wykonawców, którzy nie wniosą wadium lub wniosą w sposób nieprawidłowy zostaną odrzucone (art. 226 ust. 1 pkt. 14 ustawy)
9. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z ust. 3.3. rozdz. XVI SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

Uwaga: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy (ust. 3.1. rozdziału XVI SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:

5.1. Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

5.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.

6. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 lub ust. 3 ustawy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy („ (…), z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.”).

7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w następujących przypadkach:
1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku działań organów państwowych - ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku VAT, wynagrodzenie jednostkowe ryczałtowe netto określone w umowie będzie niezmienne w trakcie obowiązywania umowy niezależnie od ewentualnych występujących zmian podatku od towarów i usług. Zmiana stawki podatku od towarów i usług oraz wartość brutto umowy wprowadzona zostanie aneksem do umowy. Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
2) Zmiany osobowe:
a) zmiany osoby posiadającej uprawnienia, o której mowa w § 5 ust. 2c) umowy z zastrzeżeniem, iż nowa osoba musi posiadać kwalifikacje (uprawnienia) spełniające co najmniej takie warunki jak podano w SWZ,
b) zmiana osób koordynujących wykonanie obowiązków umownych ze strony Zmawiającego czy Wykonawcy.
Zmiany, o których mowa w lit. a, b mogą nastąpić poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymagają zawarcia aneksu do umowy.
3) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy robót lub wprowadzenie nowego podwykonawcy - jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełnia warunki udziału określone w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, które swoimi zasobami potwierdził poprzedni podwykonawca. Ponadto podmiot ten (inny podwykonawca) nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o przesłanki zawarte w art. 108 ust. 1 lub w art. 109 ust. 1 ustawy, wskazane w SWZ. W tym celu zobowiązany jest przedłożyć stosowne oświadczenie i dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ.
4) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. danych teleadresowych Wykonawcy, Zamawiającego itp.)
2.Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest ona sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych i wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w umowie.
3. Zakres istotnych zmian postanowień zawartej umowy mogących stanowić podstawę do przedłużenia terminu ustalonego zakresu robót budowlanych:
a) wystąpienie warunków atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjętych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, warunki terenowe, w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części, a także pożaru lasu - utrudniających terminowe lub prawidłowe wykonanie zamówienia,
b) wystąpienie w trakcie wykonywania zamówienia odkrycia, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie zawiadomienie konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego,
c) wystąpienie zmian w przepisach prawa,
d) działanie lub zaniechanie organów władzy publicznej lub instytucji, w tym zmiany urzędowych interpretacji przepisów dotyczących wykonywania lub finansowania robót budowlanych,

Szczegółowe zapisy dotyczące zmian umowy w załączniku nr 5 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez System E-ZP https://e-zp.orzesze.pl/procurements/40/procurement

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-14 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-12

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin realizacji zamówienia: do 175 dni kalendarzowych (do 25 tygodni) od dnia następnego po zawarciu umowy, jeżeli termin zakończenia realizacji zamówienia przypada na dzień wolny od pracy, zakończenie robót ustalone zostanie na następny najbliższy dzień roboczy z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 8
2. Roboty wykonywane będą sukcesywnie w miarę występowania potrzeb, każdorazowo na zlecenie zamawiającego, w ciągu …… dni kalendarzowych od daty przekazania ustalonego zakresu robót do realizacji w zleceniu. Zlecenia przekazywane będą elektronicznie jako skan podpisanego zlecenia, na wskazany adres e-mail Wykonawcy.
3. W przypadku awarii drogowych, zagrażających bezpieczeństwu zabezpieczane będą w ciągu 3 godz. od zgłoszenia, a usuwane do 3 dni od chwili otrzymania informacji od Zamawiającego o ich wystąpieniu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.