eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Orzesze › Remonty cząstkowe i małopowierzchniowe asfaltobetonem oraz roboty i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta OrzeszeOgłoszenie z dnia 2023-01-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remonty cząstkowe i małopowierzchniowe asfaltobetonem oraz roboty i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Orzesze

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO ORZESZE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257653

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. św. Wawrzyńca 21

1.5.2.) Miejscowość: Orzesze

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-180

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rzp@orzesze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.orzesze.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://e-zp.orzesze.pl/procurements/40/procurement

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remonty cząstkowe i małopowierzchniowe asfaltobetonem oraz roboty i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Orzesze

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8f3441d7-6fdf-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00011494

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00005207/18/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Remonty cząstkowe i małopowierzchniowe asfaltobetonem oraz roboty u usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Orzesze

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00465973/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WRZP.271.25.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 162601,28 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

II. Przedmiot zamówienia obejmuje remonty cząstkowe i małopowierzchniowe asfaltobetonem oraz roboty i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Orzesze
1. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych
1.1 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych, mieszankami mineralno - asfaltowymi, z ręcznym obcinaniem krawędzi (naprawa pojedynczych uszkodzeń nawierzchni o wielkości łat bitumicznych typu lekkiego, kostkowych i klinkierowych o powierzchni do 5 m2) - 90 t
1.2 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych, mieszankami mineralno - asfaltowymi, bez obcinania krawędzi (naprawa pojedynczych uszkodzeń nawierzchni o wielkości łat bitumicznych typu lekkiego o powierzchni do 5 m2) - 50 t
1.3 Naprawy tymczasowe nawierzchni bitumicznych wykonywane na zimno – wyboje o głębokości do 5 cm – 8 t
2. Remonty cząstkowe nawierzchnie pozostałe
2.1 Remonty cząstkowe nawierzchni frezem asfaltowym (lub żużlem hutniczym), przy gł. wyboi do 7 cm z mechanicznym zagęszczeniem (naprawa pojedynczych uszkodzeń nawierzchni o wielkości łat pozostałych o powierzchni do 10 m2) - 660 m2
2.2 Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych o głębokości wyboi do 7 cm z mechanicznym zagęszczeniem tłucznia (naprawa pojedynczych uszkodzeń nawierzchni o wielkości łat o powierzchni do 2 m2) – 660 m2
3. Podbudowy
3.1 Górna warstwa podbudowy z żużla wielkopiecowego (lub kory asfaltowej), grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm - 330m2
3.2 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - 140 m2
3.3 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego po zagęszczeniu gr 15cm – 140 m2
4. Pobocza
4.1 Plantowanie poboczy, grubość ścinania do 10 cm - 60 m2
4.2 Górna warstwa podbudowy z żużla wielkopiecowego (lub kory asfaltowej), grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm p.a. obsypanie poboczy - 60 m2
4.3 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - 60m2
5. Profilowanie
5.1 Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-1V - 82m2
5.2 Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV – 83 m2
6. Roboty ziemne
6.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat.III-IV - 6 m3
7. Krawężniki, obrzeża, chodniki
7.1 Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm lub 15x22cm, na podsypce cementowo-piaskowej - 20 m
7.2 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm, na podsypce piaskowej - 20 m
7.3 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12cm lub żużlowej 14x14cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem –przez analogię rozebranie kostki brukowej betonowej lub płytek betonowych 50x50 - 20 m2
7.4 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm lub 15x22cm wraz z wykonaniem ław z betonu C8/10 (B-10) na podsypce cementowo – piaskowej - 20 m
7.5 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - 20 m
7.6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm szarej, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem –przez analogię ułożenie kostki (z wykorzystaniem 90% materiału z rozbiórki) – 20 m2
7.7 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm szarej, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem – przez analogię ułożenie kostki (z wykorzystaniem 90% materiału z rozbiórki) - 20 m2
7.8 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm szarej, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem – 20 m2
7.9 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm szarej, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem 20m2
8. Odwodnienie
8.1 Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych - 6 szt.
8.2 Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20cm bez naruszania skarp rowu - 26 m
8.3 Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20cm - 26 m
8.4 Oczyszczenie przepustów o średnicy 0,4 m z namułu gr. namułu w cm do 50% jego średnicy - 26 m
8.5 KNR4-05 2219-0300 Ręczne czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików - 10 kpl.
9 Roboty inne
9.1 Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych – 4 szt.
9.2 Dla usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych nie wymienionych w powyższych pozycjach stawka roboczogodziny z narzutami (Rg+Kp+Z) - 20 r-g

10. Obowiązki Wykonawcy:
1) Wykonawca wprowadzający organizację ruchu na podstawie zatwierdzonych projektów czasowej organizacji ruchu jest zobowiązany do zawiadomienia Organu zarządzającego ruchem, Zarząd drogi i komendanta Powiatowego Policji o terminie jej wprowadzenia na 24 godziny przed wprowadzeniem organizacji ruchu.
2) Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzyskania zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót objętych umową prac prowadzonych w odległości mniejszej niż 50 m od skrzyżowania.
3) Gęstość mieszanki mineralno bitumicznej używanej do remontów bieżących nie przekroczy 2,618 Mg/m3.
III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (zał. Nr 4 do SWZ).
IV. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów niż zastosowane w projekcie, równoważnych, o odpowiednich parametrach technicznych i jakościowych. Parametry techniczne i jakościowe dla zastosowanych w dokumentacji technicznej materiałów są wartościami minimalnymi.
V. Wykonawcy mogą składać oferty zawierające rozwiązania równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SWZ.
VI. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym.
VII. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SWZ. Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia).
VIII. Warunki gwarancji 24 miesiące gwarancji na wszystkie wykonane w ramach przedmiotu zamówienia roboty oraz zastosowane materiały i urządzenia licząc od daty końcowego protokołu odbioru robót bez uwag obejmujące:
- nawierzchnie mineralno-bitumicznych o powierzchni większej lub równej 100 m2
- nowe nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o pow. większej lub równej 20 m2
Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi był równy okresowi udzielonej przez wykonawcę gwarancji.

IX. KODY CPV
Oznaczenie nazwy i kodu Wspólnego Słownika Zamówień, co do przedmiotu zamówienia
45233123-7 – Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
X. Dokumentacja projektowa przewiduje rozwiązania, które dopuszczają korzystanie z przedmiotu zamówienia przez wszystkich użytkowników w tym przez osoby niepełnosprawne.
XI. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia jest zobowiązany do zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, tj. osób wykonujących czynności w ramach niniejszego zamówienia, gdzie wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz.1320).Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia, aby również podwykonawcy i dalsi podwykonawcy spełniali wszystkie wymogi względem osób zatrudnionych na umowę o pracę. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli robotników budowlanych wykonujących roboty budowlane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robot lub osobą nadzorującą roboty ze strony wykonawcy, m.in. czynności związane z robotami ziemnymi, czynności związane z wymianą, remontem nawierzchni wykonywane podczas realizacji zamówienia.
Wymóg nie dotyczy więc, miedzy innymi osób: kierujących budową, wykonujących usługi transportowe, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy.
Sposób weryfikacji zatrudnienia osób, kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem, sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały opisane w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik do SWZ.
XII. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 240901,59 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 240901,59 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 240901,59 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MARBUD Marek Dobosiewicz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 635-139-95-51

7.3.3) Ulica: Ul. J. Poniatowskiego 6,

7.3.4) Miejscowość: Orzesze

7.3.5) Kod pocztowy: 43-180

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 240901,59 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 175 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.