eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pilzno › Przebudowa dróg na terenie Gminy PilznoOgłoszenie z dnia 2022-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa dróg na terenie Gminy Pilzno

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pilzno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661197

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 6

1.5.2.) Miejscowość: Pilzno

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-220

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gminapilzno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pilzno.um.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dróg na terenie Gminy Pilzno

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b1ae4640-6fdc-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00465900

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00040338/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.18 Przebudowa dróg na terenie Gminy Pilzno

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.p

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się elektronicznie, przy użyciu
poniższych środków komunikacji elektronicznej:
- ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal - bezpośrednio, lub za pośrednictwem: miniPortal:
https://miniportal.uzp.gov.pl/, lub
- poczta elektroniczna (za wyjątkiem złożenia oferty oraz dokumentów razem z nią składanych, których
nie można składać za pomocą poczty elektronicznej).
W przypadku ePUAP (bezpośrednio lub za pośrednictwem miniPortalu) komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień oraz
przekazywanie informacji (za wyjątkiem złożenia oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
dedykowanego „Formularza do komunikacji” udostępnionego w ePUAP (Katalog spraw, Inne sprawy
urzędowe, Zamówienia publiczne). Dokumenty i oświadczenia elektroniczne, lub elektroniczne ich
kopie, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów i oświadczeń elektronicznych, lub
elektronicznych ich kopii, za pomocą poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej:
przetargi@gminapilzno.pl.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.
z 2020 poz. 2452).
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisane
zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej
platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za
pośrednictwem formularza do komunikacji wynosi 150 MB.
Oferta musi być sporządzona w postaci elektronicznej, w formacie danych: doc, docx, pdf lub innym
ogólnie dostępnym formacie oraz musi być podpisana (opatrzona) kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym.
Złożenie oferty odbywa się za pośrednictwem Platformy ePUAP i w związku
z powyższym Wykonawca musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP
ma dostęp do „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” (znajdującego się w:
Katalog spraw, Inne sprawy urzędowe, Zamówienia publiczne). Ofertę należy złożyć w/w formularzem.
Oferta musi być zaszyfrowana. Zaszyfrowana oferta stanowi załącznik do przedmiotowego formularza.
Formularz udostępniany jest również za pośrednictwem miniPortalu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.19.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W zakres robót wchodzi przebudowa następujących dróg:
1) Przebudowa drogi na działkach nr 289, 29 w Pilźnie w km 0+000 - 0+293,
2) Przebudowa drogi na Longosza w m. Mokrzec w km 0+000 - 0+307,
3) Przebudowa drogi na działce nr 361 w m. Machowa w km 0+000 - 0+302.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości na całość przedmiotu zamówienia - przedłużenie okresu gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy Pzp, w przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się
do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o
których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający nie może odrzucić
oferty tylko dlatego, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi nie są zgodne z
normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji
technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem że
Wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków
dowodowych, o których mowa w art. 104–107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w
równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
Wykonawca składa w/w przedmiotowe środki dowodowe wraz z ofertą.
Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe
środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w
wyznaczonym terminie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

j.w.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy (podmioty współdziałające w ramach konsorcjum, podmioty współdziałające w
ramach spółki cywilnej) mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
2) Do oferty składanej przez wykonawców ma być dołączone pełnomocnictwo dla pełnomocnika
wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i
precyzować zakres umocowania. Ewentualnie można złożyć umowę o współdziałaniu, z której
będzie wynikało przedmiotowe pełnomocnictwo.
3) W przypadku braku wskazania, korespondencja będzie prowadzona z pełnomocnikiem
wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszczalne są m. in. zmiany: zakresu zamówienia, terminu wykonania, wynagrodzenia.
Wszystkie zmiany wraz z warunkami ich wprowadzenia określone są w SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: skrzynka ePUAP: /GminaPilzno/SkrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-14 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-30

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający, biorąc pod uwagę obowiązującą procedurę przetargową, z góry zakłada, że termin wykonania zamówienia zostanie przedłużony do 15-06-2023 r. Zamawiający nie może, ze względu na zapisy w budżecie gminy, od razu przewidzieć terminu wykonania wykraczającego poza obecny rok budżetowy. Tak więc Zamawiający zakłada podpisanie umowy z terminem wykonania do 30-12-2022 r., a następnie jej aneksowanie (wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 15-06-2023 r.).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.