eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Wykonanie usługi stałej ochrony fizycznej terenu, zewnętrznej i wewnętrznej budynków Uniwersytetu w BiałymstokuOgłoszenie z dnia 2022-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie usługi stałej ochrony fizycznej terenu, zewnętrznej i wewnętrznej budynków Uniwersytetu w Białymstoku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet w Białymstoku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050562207

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Świerkowa 20B

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-328

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@uwb.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uwb.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie usługi stałej ochrony fizycznej terenu, zewnętrznej i wewnętrznej budynków Uniwersytetu w Białymstoku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a9500d0d-6fb6-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00465882

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00016882/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Ochrona terenu i budynków Kampusu Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://uwb.ezamawiajacy.pl/pn/uwb/demand/93532/notice/public/details

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://uwb.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym składanie oświadczeń, wniosków,
zawiadomień, odwołań oraz informacji między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą
elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet, znajdującej się pod adresem
internetowym https://uwb.ezamawiajacy.pl oraz poczty elektronicznej przetargi@uwb.edu.pl. 2. e)
Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz
informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej w
zakładce " Korespondencja". Za datę przekazania zawiadomień, informacji przyjmuje się ich datę
wczytania do Systemu. 3. 4. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne
umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV
2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej
wersji, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
d) włączona obsługa JavaScript;
e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf. 5. Zamawiający
określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj.: plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf
,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi,
mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl,
xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
7. Wymagania techniczne oraz organizacyjne, dotyczące komunikacji Zamawiającego z
Wykonawcami, zasady funkcjonowania platformy zakupowej Marketplanet, a także sposób składania
ofert oraz zamieszczania przez Wykonawców wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień,
odwołań oraz informacji określa również Instrukcja dla Wykonawców, dostępna na Platformie
Zakupowej Marketplanet w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Dzp.2511.20.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ochrona terenu i budynków Uniwersytetu w Białymstoku.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) p.z.p., tj. zamówień polegających na udzieleniu, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług.
2. Wartość zamówień, o których mowa w pkt 1, wyniesie maksymalnie 20% wartości zamówienia podstawowego.
3. Przedmiotem wyżej wskazanego zamówienia, o którym mowa w pkt 1 powyżej, mogą być inne obiekty Zamawiającego w zakresie czynności dozoru, pobierania i wydawania kluczy, zamykania i otwierania drzwi wejściowych, szczegółowo opisane w opisie przedmiotu zamówienia.
4. Zamówienie, o którym mowa w pkt 3, zostanie udzielone po przeprowadzeniu negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą w zakresie ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy, zakresu zamówienia, terminu jego wykonania oraz pozostałych warunków wykonania zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
1) Kryteria wyboru oferty są następujące:
ZADANIE 1
 cena ofertowa brutto - 94% (C)
Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę ofertową otrzyma 94 pkt, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów według wzoru:
Cmin
C = ———— x 94 pkt,
Cx gdzie: C = liczba punktów za kryterium „cena”;
Cmin = najniższa cena wynikająca z ofert
niepodlegających odrzuceniu;
Cx = cena oferty badanej.

- doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – 6% (D)
Do oceny oferty wg powyższego kryterium ustala się punktację liczoną według tabeli w następujący sposób:
Staż pracy 1 pracownika Punkty
Do 1 roku 0 pkt.
Powyżej 1 roku do 2 lat 1 pkt.
Powyżej 2 lat do 4 lat 2 pkt.
Powyżej 4 lat 3 pkt.


Uwaga:
 Poprzez „doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” Zamawiający rozumie długość stażu pracy dwóch pracowników w świadczeniu usług ochrony osób i mienia na Wydziale Biologii.
 Zamawiający przyzna punkty za staż pracy dla każdego wyznaczonego pracownika oddzielnie.
 Wykonawca może wykazać maksymalnie 2 osoby.
 W sytuacji nie załączenia do oferty wykazu osób – załącznik nr 10 do SWZ, Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 pkt. w ramach kryterium „doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 94

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 6

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ochrona terenu i budynków Uniwersytetu w Białymstoku.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) p.z.p., tj. zamówień polegających na udzieleniu, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług.
2. Wartość zamówień, o których mowa w pkt 1, wyniesie maksymalnie 20% wartości zamówienia podstawowego.
3. Przedmiotem wyżej wskazanego zamówienia, o którym mowa w pkt 1 powyżej, mogą być innych obiektów Zamawiającego w zakresie monitoringu, konserwacji i zapewnienia wsparcia Grupy Interwencyjnej szczegółowo opisane w opisie przedmiotu zamówienia.
4. Zamówienie, o którym mowa w pkt 3, zostanie udzielone po przeprowadzeniu negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą w zakresie ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy, zakresu zamówienia, terminu jego wykonania oraz pozostałych warunków wykonania zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert:  cena - 94% (C)
Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę ofertową brutto za stan gotowości otrzyma 84 pkt, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów według wzoru:
Cmin
C1 = ———— x 84 pkt,
Cx gdzie: C1 = liczba punktów za kryterium „cena”;
Cmin = najniższa cena wynikająca z ofert
niepodlegających odrzuceniu;
Cx = cena oferty badanej.

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę jednostkową brutto za jedną interwencję (1 dojazd) ) po przekroczeniu limitu interwencji w ramach oferowanego ryczałtu otrzyma 10 pkt, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów według wzoru:
Cmin
C2 = ———— x 10 pkt,
Cx gdzie: C2 = liczba punktów za kryterium „cena”;
Cmin = najniższa cena wynikająca z ofert
niepodlegających odrzuceniu;
Cx = cena oferty badanej.

 Czas dojazdu Grupy Interwencyjnej – 6% (G):
a) Wykonawca, który zaoferuje 15 minut jako czas dojazdu Grupy Interwencyjnej otrzyma 0 pkt;
b) Wykonawca, który zaoferuje 10 minut jako czas dojazdu Grupy Interwencyjnej otrzyma 3 pkt;
c) Wykonawca, który zaoferuje 5 minut jako czas dojazdu Grupy Interwencyjnej otrzyma 6 pkt;
2. W sytuacji gdy Wykonawca nie określi w Formularzu ofertowym czasu dojazdu Grupy Interwencyjnej, Zamawiający przyjmie do oceny 15 minut jako czas dojazdu Grupy Interwencyjnej.
3. W sytuacji gdy Wykonawca określi w Formularzu ofertowym czas dojazdu Grupy Interwencyjnej krótszy niż 5 minut, Zamawiający do oceny przyjmie 5 minut jako czas dojazdu Grupy Interwencyjnej, a jako wiążący przyjmie czas dojazdu Grupy Interwencyjnej zaoferowany przez Wykonawcę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 94

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dojazdu Grupy Interwencyjnej

4.3.6.) Waga: 6

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ochrona terenu i budynków Uniwersytetu w Białymstoku.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) p.z.p., tj. zamówień polegających na udzieleniu, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług.
2. Wartość zamówień, o których mowa w pkt 1, wyniesie maksymalnie 20% wartości zamówienia podstawowego.
3. Przedmiotem wyżej wskazanego zamówienia, o którym mowa w pkt 1 powyżej, mogą być innych obiektów Zamawiającego w zakresie czynności dozoru, pobierania i wydawania kluczy, zamykania i otwierania drzwi wejściowych, szczegółowo opisane w opisie przedmiotu zamówienia.
4. Zamówienie, o którym mowa w pkt 3, zostanie udzielone po przeprowadzeniu negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą w zakresie ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy, zakresu zamówienia, terminu jego wykonania oraz pozostałych warunków wykonania zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert:  cena ofertowa brutto - 94% (C)
Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę ofertową brutto otrzyma 94 pkt, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów według wzoru:
Cmin
C = ———— x 94 pkt,
Cx gdzie: C = liczba punktów za kryterium „cena”;
Cmin = najniższa cena wynikająca z ofert
niepodlegających odrzuceniu;
Cx = cena oferty badanej.

- doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – 6% (D)
Do oceny oferty wg powyższego kryterium ustala się punktację liczoną według tabeli w następujący sposób:
Staż pracy 1 pracownika Punkty
Do 1 roku 0 pkt.
Powyżej 1 roku do 2 lat 2 pkt.
Powyżej 2 lat do 4 lat 4 pkt.
Powyżej 4 lat 6 pkt.
Uwaga:
 Poprzez „doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” Zamawiający rozumie długość stażu pracy jednego pracownika w świadczeniu usług ochrony osób i mienia budynku przy ulicy Liniarskiego 3.
 Wykonawca może wykazać maksymalnie 1 osobę.
 W sytuacji nie załączenia do oferty wykazu osób – załącznik nr 10 do SWZ, Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 pkt. w ramach kryterium „doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 94

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 6

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, uzyskaną zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2021 poz. 1995);
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zadanie 1: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje przynajmniej jedną usługę polegającą na ochronie osób i mienia w budynku/budynkach, o powierzchni co najmniej 15 000 m2.
Zadanie 2 i 3: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
UWAGA: w przypadku świadczenia niezrealizowanego, część usługi która została już zrealizowana powinna obejmować okres co najmniej 3 miesięcy, i wykaże spełnienie tego warunku poprzez podanie wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączy dowody czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
W przypadku wykazania wartości usług w walutach innych niż PLN Zamawiający przeliczy wartość brutto tych usług według średniego kursu NBP z dnia wykonania usługi.
b) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
Zadanie 1: dysponuje lub będzie dysponował 2 osobami posiadającymi zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, świadczącymi usługę ochrony w budynku Wydziału Biologii;
Zadanie 2 i 3: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
Ocena spełniania warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale XI SWZ oraz w podmiotowych środkach dowodowych, o których mowa w rozdziale XIII SWZ. Z treści załączonych podmiotowych środków dowodowych i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać, iż Wykonawca spełnia wskazane przez Zamawiającego warunki.
W przypadku wątpliwości co do treści oświadczenia, o którym mowa w rozdziale XI SWZ lub złożonych podmiotowych środków dowodowych, Zamawiający może wezwać Wykonawców w określonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa pkt 1 zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, uzyskaną zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2021 poz. 1995);
5. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dotyczy zadania 1, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania:
a. wykazu usług (załącznik nr 5 do SWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
b. wykazu osób (załącznik nr 6 do SWZ) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych w niniejszym postępowaniu.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

6. Przed zawarciem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:
- dokument potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności objętej przedmiotem zamówienia (ochrona osób i mienia), zgodnie z postanowieniami wzorów umów stanowiących odpowiednio załączniki nr 7.1, 7.2 i 7.3 do SWZ;
- zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników – dotyczy zadania 1;
- wykaz osób, które będą realizować usługę ochrony - dotyczy zadania 1 i 3;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

§ 14 Zmiana wynagrodzenia
1. W przypadku zmiany ceny materiałów lub innych kosztów związanych z realizacją Umowy, każdej ze Stron przysługuje prawo do złożenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
2. Wniosek o dokonanie zmiany wynagrodzenia (podwyższenie lub obniżenie) może zostać złożony nie wcześniej niż 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.
3. Wniosek o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia dotyczyć może jedynie wartości wynagrodzenia pozostałej do wykonania na przyszłość po dacie złożenia wniosku.
4. Zmiana wysokości wynagrodzenia zostanie dokonana w przypadku, gdy z kwartalnych komunikatów Prezesa GUS w sprawie zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych, wynikać będzie, że wzrost/obniżenie cen towarów i usług konsumpcyjnych, wynikający z kolejnych kwartalnych komunikatów wyniesie łącznie (suma) co najmniej 14% (suma procentowych wskaźników zmiany cen wynikająca z kolejnych kwartalnych komunikatów).
5. Początkowym terminem ustalenia przesłanki zmiany cen, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, jest:
1) w przypadku pierwszego wniosku o zmianę wysokości wynagrodzenia na podstawie ust. 5 niniejszego paragrafu – komunikat Prezesa GUS dotyczący kwartału następnego po kwartale, w którym Wykonawca złożył ofertę,
2) w przypadku drugiego i kolejnych wniosków o zmianę wysokości wynagrodzenia na podstawie ust. 5 niniejszego paragrafu – komunikat Prezesa GUS dotyczący kwartału, w którym Wykonawca złożył ostatni wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia.
6. W oparciu o postanowienia ust. 5 i ust. 6 niniejszego paragrafu, wynagrodzenie zostanie zwaloryzowane, na podstawie wniosku złożonego przez Stronę, w oparciu o wzór:
ZW = W x G
gdzie:
ZW – wartość netto zmiany Wynagrodzenia,
W – wartość netto usługi pozostałej do wykonania od dnia złożenia wniosku,
G – wysokość procentowa zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych, wynikająca z kwartalnych komunikatów Prezesa GUS, ustalona w oparciu o postanowienia ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu.
7. Wartość zmiany Wynagrodzenia zostanie powiększona o podatek od towarów i usług.
8. Wartość zmiany Wynagrodzenia obowiązywać będzie począwszy od dnia podpisania aneksu do Umowy ze skutkiem od dnia złożenia wniosku.
9. Maksymalna wartość zmiany Wynagrodzenia netto, jaką dopuszcza się w efekcie zastosowania postanowień niniejszego paragrafu nie może przekroczyć 20% wartości Wynagrodzenia netto.
10. W przypadku, gdy Wynagrodzenie zostało zmienione w trybie postanowień niniejszego paragrafu, Wykonawca jest zobowiązany dokonać zmiany wynagrodzenia należnego podwykonawcom robót/usług/dostaw, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub innych kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, o ile łącznie spełnione zostały następujące warunki:
1) przedmiotem umowy podwykonawczej są roboty budowlane usługi lub dostawy,
2) okres umowy podwykonawczej przekracza 6 miesięcy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-13 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma znajdująca pod adresem https://uwb.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-13 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-11

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.