eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostrowiec Świętokrzyski › OCHRONA OSOBOWA I MONITORING OBIEKTÓW NALEŻĄCYCH DO MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM ORAZ OCHRONA IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ MCK W 2023 r.Ogłoszenie z dnia 2022-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
OCHRONA OSOBOWA I MONITORING OBIEKTÓW NALEŻĄCYCH DO MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM ORAZ OCHRONA IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ MCK W 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejskie Centrum Kultury

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001162220

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Siennieńska, 54

1.5.2.) Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-400

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 41 247 65 80

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mck.ostrowiec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mck.ostrowiec.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

OCHRONA OSOBOWA I MONITORING OBIEKTÓW NALEŻĄCYCH DO MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM ORAZ OCHRONA IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ MCK W 2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aa0e8649-6fd1-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00465822

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00042693/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Ochrona osobowa i monitoring obiektów należących do Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz ochrona imprez organizowanych przez MCK w 2023 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.mck-ostrowiec.4bip.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt 2 SWZ), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza – nazwa – /MCK-Ostrowiec/SkrytkaESP) oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem referencyjnym lub ID postępowania.
2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: przetargi@mck.ostrowiec.pl.
3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal oraz Regulaminie ePUAP.
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
5. Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Pliki należy opatrzyć:
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim (dalej jako MCK), z siedzibą przy ul. Siennieńskiej 54, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, nr tel. 41247 65 80, email:mckostr@mck.ostrowiec.pl.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD) - email: iod@arx.net.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej również w celu zawarcia i realizacji umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. obowiązek prowadzenia postępowania zgodnie z regulacjami Prawa zamówień publicznych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w przypadku zawarcia umowy podstawą prawną przetwarzania będzie niezbędność przetwarzania danych w celu realizacji umowy (art. 6ust. 1 lit. b RODO).
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6ust. 1lit. c RODO w celu przeprowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, a w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp oraz Prezes Urzędu Zamówień Publicznych jako Administrator danych osobowych użytkowników platformy e-Zamówienia.
6. Pani/Pana dane osobowe w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane przez okres oznaczony kategorią archiwalną wskazaną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt MCK, który wynosi 5lat. Natomiast umowy cywilno-prawne wraz z dokumentacją dotyczącą ich realizacji, przechowywane są przez okres 10 lat.
7. Przysługuje Pani/Pana prawo do: dostępu do danych osobowych, do sprostowania danych osobowych, do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
8. W przypadku uznania przetwarzania za niezgodne z prawem, przysługuje Pani/Pana również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
10. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Dz.A.261.12.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 160000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ PIERWSZA – ochrona osobowa oraz monitoring obiektów należących do Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2023 r:

1. ochrona osobowa budynku Ostrowieckiego Browaru Kultury oraz Strefy Aktywności Społecznej, ul. Siennieńska 54, każdorazowo wykonywana przez jednego umundurowanego pracownika ochrony w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia pracowników pełniących bezpośrednią ochronę fizyczną w budynku OBK na podstawie umowy o pracę:
a) od poniedziałku do piątku w godzinach 00.00-8.00 oraz 15.00-24.00,
b) w soboty, niedziele oraz święta całodobowo,
c) orientacyjna liczba godzin ochrony osobowej wynosi 6986,
d) budynek OBK objęty jest monitoringiem wizyjnym.

2. całodobowy monitoring wizyjny i elektroniczny oraz interwencje w muszli koncertowej w Parku Miejskim w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.,

3. konserwacja systemu monitoringu w Ostrowieckim Browarze Kultury przy ul. Siennieńskiej 54 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. – 1 raz na kwartał,

4. konserwacja systemu monitoringu w muszli koncertowej w Parku Miejskim w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.
– 1 raz na kwartał.

4.2.5.) Wartość części: 120000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w CZĘŚCI PIERWSZEJ (ochrona osobowa oraz monitoring obiektów należących do Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2023 r.) Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert i ich wagą:
1) Cena (C1) - waga kryterium 60 %;
2) Czas reakcji grupy interwencyjnej - waga kryterium 40 %.
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C1) - waga 60 %
cena najniższa brutto*
C1 = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 60%
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Na cenę (C1) składa się cena za ochronę osobową budynku Ostrowieckiego Browaru Kultury, ul. Siennieńska 54, konserwację systemu monitoringu w OBK przy ul. Siennieńskiej 54 (CO) oraz cena za monitoring wizyjny i elektroniczny oraz interwencje w muszli koncertowej w Parku Miejskim, konserwację systemu monitoringu w muszli koncertowej w Parku Miejskim (CM).

C1 = CO + CM
b) Podstawą przyznania punktów w kryterium CENA będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
c) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji grupy interwencyjnej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ochrona imprez organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2023 r.
Orientacyjna liczba osobogodzin wynosi w przypadku imprez:
masowych – 1484 niemasowych – 390 Sylwestra – 128 ochrony sprzętu – 50

4.2.5.) Wartość części: 40000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w CZĘŚCI DRUGIEJ (ochrona imprez plenerowych organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2023 r.) Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C2) - waga kryterium 60 %;
2) Czas (O), w którym nastąpi zwiększenie stanu osobowego ochrony danej imprezy o 20% - waga kryterium 20 %
3) Liczba (L) pracowników posiadających uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika ds. bezpieczeństwa podczas imprezy masowej zatrudnionych na umowę o pracę - waga kryterium 20 %

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C2) - waga 60 %
cena najniższa brutto*
C2 = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 60%
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium CENA będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas, w którym nastąpi zwiększenie stanu osobowego ochrony danej imprezy o 20%

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba pracowników posiadających uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika ds. bezpieczeństwa podczas imprezy masowej zatrudnionych na umowę o pracę

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. CZĘŚĆ PIERWSZA – ochrona osobowa oraz monitoring obiektów należących do Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2023 r.
1.1.ZDOLNOŚCI DO WYSTĘPOWANIA W OBROCIE GOSPODARCZYM.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2.UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB ZAWODOWEJ, O ILE WYNIKA TO Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi koncesję na świadczenie usług ochrony osób i mienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia ważną przez cały okres wykonywania zamówienia
1.3. SYTUACJI EKONOMICZNEJ LUB FINANSOWEJ.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.4. ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, tj: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym wykonał minimum jedną usługę w zakresie ochrony osobowej oraz monitoringu obiektów o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1500 m2 o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto, która była realizowana w ciągu jednego roku kalendarzowego lub następujących po sobie 12 miesięcy.

2. CZĘŚĆ DRUGA – ochrona imprez plenerowych organizowanych przez Miejskie
Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2023 r.

2.1.ZDOLNOŚCI DO WYSTĘPOWANIA W OBROCIE GOSPODARCZYM.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.2.UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB ZAWODOWEJ, O ILE WYNIKA TO Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi koncesję na świadczenie usług ochrony osób i mienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia ważną przez cały okres wykonywania zamówienia

2.3. SYTUACJI EKONOMICZNEJ LUB FINANSOWEJ.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.4. ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, tj: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał minimum trzy zamówienia polegające na ochronie fizycznej imprez masowych, w tym jednej imprezy masowej, w której wzięło udział minimum 5000 osób, o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto, które były realizowane w ciągu jednego roku kalendarzowego lub następujących po sobie 12 miesięcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w Rozdziale 6 SWZ oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale 5 SWZ, Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w SWZ).
1. Oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SWZ i braku podstaw do wykluczenia, składane wraz z ofertą (wzór stanowi Załącznik nr 3 i 3a do SWZ).

2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających
BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:
2.1. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ;
2.2. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej - wykaz usług (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ) wykonanych,
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo
do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia
te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza zmianę treści Umowy w zakresie:
1) zmian teleadresowych,
2) zmiany numerów kont bankowych,
3) ograniczenia rzeczowego zakresu przedmiotu umowy, jeżeli
w toku realizacji niniejszej umowy okaże się, że określone w niej elementy nie są konieczne z punktu widzenia realizacji niniejszej umowy, co spowoduje uznanie określonych dostaw, usług lub prac jako zbędne, a za zaniechane elementy wynagrodzenie nie będzie Wykonawcy przysługiwało,
4) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności przewidującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia,
5) terminu realizacji zamówienia.
2. Zmiany, o których mowa w ust.1pkt.5 niniejszego paragrafu mogą nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach, tj:
1) w przypadku wystąpienia „siły wyższej”; pod pojęciem siły wyższej Zamawiający rozumie okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są nieprzewidywalne oraz, którym nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie.
2) zmiany przepisów prawa istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,
3) jeżeli nastąpi brak możliwości realizacji umowy z powodów niezależnych od stron,
3. Warunkiem dokonania zmian treści umowy jest złożenie uzasadnionego pisemnego wniosku przez stronę inicjującą zmianę i sporządzenie przez strony stosownego aneksu do umowy.
4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
5. Niezależnie od przypadków przewidzianych powyżej, Strony mogą dokonać zmiany umowy na zasadach przewidzianych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności gdy zmiana umowy ma charakter nieistotny.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ePUAP(Elektroniczna Skrzynka Podawcza – nazwa – /MCK-Ostrowiec/SkrytkaESP) i udostępniony również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-09 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.