eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lipowiec Kościelny › Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów szkół podstawowych w Gminie Lipowiec Kościelny w roku kalendarzowym 2023Ogłoszenie z dnia 2022-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów szkół podstawowych w Gminie Lipowiec Kościelny w roku kalendarzowym 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lipowiec Kościelny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130378232

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lipowiec Kościelny 213

1.5.2.) Miejscowość: Lipowiec Kościelny

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-545

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@lipowieckoscielny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipowieckoscielny.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów szkół podstawowych w Gminie Lipowiec Kościelny w roku kalendarzowym 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-79ba08d7-6fcc-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00465688

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00057191/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów Szkół Podstawowych w Gminie Lipowiec Kościelny.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.lipowieckoscielny.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://lipowieckoscielny.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
3. Oferta powinna być:a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.5.W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.6. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.7. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
WIĘCEJ DANYCH ROZDZIAŁ XIII SWZ STR. 18-20

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1), dalej „Rozporządzenie” informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Lipowiec Kościelny reprezentowany przez Wójta Gminy Lipowiec Kościelny.
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: ckwiatek@lipowieckoscielny.pl.
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.

WIĘCEJ INFORMACJI ROZDZIAŁ XXIV SWZ STR 30-32

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OŚW.271.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów szkół podstawowych w Gminie Lipowiec Kościelny w roku kalendarzowym 2023.
1.1. Przewozy dzieci odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy – Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz.U. z 2022 r., poz.988 z poźn. zm.), ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2201) i innych przepisach związanych z przewozem osób.
1.2. Przewóz uczniów obejmuje następujące trasy:
TRASA LICZBA UCZNIÓW
1. SP W LIPOWCU KOŚCIELNYM, 06-545 Lipowiec Kościelny 212 Wola Kęczewska – Kęczewo - Lipowiec Kościelny 32
2. SP W ZAWADACH, Zawady 60, 06-545 Lipowiec Kościelny Rumoka - Niegocin - Dobra Wola - Grądek Zawady 73
3. SP W TURZY MAŁEJ, Turza Mała 15, 06-545 Lipowiec Kościelny Łomia-Borowe- Lewiczyn- Krępa- Turza Mała 23

1.3. Szczegółowy plan przewozów będzie dostosowany do planów lekcji w poszczególnych szkołach, uzgodniony z Dyrektorami szkół i zatwierdzony przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany rozkładu jazdy. Wszelkie zmiany w tym zakresie ustalane będą bezpośrednio pomiędzy Wykonawcą a Dyrektorami szkół, przynajmniej na dwa tygodnie przed planowaną zmianą.
1.4. Wskazane trasy nie uwzględniają dojazdu przewoźnika z bazy do przystanków początkowych tras dowozu oraz odjazdu z przystanków końcowych trasy, które zapewnia we własnym zakresie.
1.5. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany na podstawie comiesięcznego zapotrzebowania na imienne bilety miesięczne, złożonego przez Dyrektorów szkół oraz rozkłady jazdy ustalonego z kierownikami jednostek oświatowych po zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
1.6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany liczby dowożonych uczniów. W przypadku zwiększenia liczby dowożonych uczniów Wykonawca musi zapewnić ich dowóz na warunkach podanych w ofercie, z możliwością modyfikacji trasy przejazdu.
1.7. Przewozy odbywają się w dni nauki szkolnej według uzgodnionego z dyrektorami szkół przebiegu tras przewozów oraz godzin przejazdu i odjazdu autobusów. W przypadku odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez Dyrektorów szkół i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
1.8. Opiekę nad dziećmi w czasie przewozów organizuje i zapewnia Zamawiający. Zamawiający wymaga bezpłatnego przewozu opiekuna.
1.9. Ustalając trasę usługi Wykonawca uwzględni każdorazowy odbiór i odwóz opiekuna grupy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.8. Miejsce odbioru i odwozu opiekuna będzie uzgadniane bezpośrednio pomiędzy Wykonawcą a Dyrektorami szkół.
1.10. Dowóz uczniów do szkół:
a) rozpoczęcie dowozu odbywać się będzie nie wcześniej niż od godz. 7:00,
b) dowiezienie uczniów do szkół musi nastąpić najpóźniej o godz. 7:50,
c) odwiezienie uczniów po zakończeniu zajęć odbywać się będzie od ok. godz. 11:40 do 16:15,
d) dowóz odbywać się będzie w dni nauki szkolnej,
e) w przypadku odpracowywania przez uczniów zajęć szkolnych w innym dniu (wolnym od zajęć), Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym z Dyrektorami szkół, po jego zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
1.9. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić uczniom bezpieczny przewóz, tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny, a tym samym spełniać wszystkie kryteria i wymogi związane z przewozem pasażerskim , o którym mowa w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2201).
1.10. Autobusy muszą posiadać wystarczającą liczbę miejsc siedzących dla wszystkich
uczniów podróżujących autobusem na określonej trasie określonej trasie.
W przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych z Covid-19 i wynikających z nich ograniczeń ilości przewożonych osób, Wykonawca musi zapewnić, przy zachowaniu ceny ofertowej brutto, na danej trasie odpowiednią ilość autobusów spełniając obowiązujące wymagania.
1.11. Wykonawca ubezpiecza autobusy i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem w zakresie OC posiadacza pojazdu mechanicznego oraz NNW przewożonych osób.
1.12. W przypadku awarii autobusu Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zastępczego środka transportu, w taki sposób, aby nie powodował opóźnień czasowych kursu. Wobec powyższego, Wykonawca jest zobowiązany do dysponowania rezerwowym pojazdem.
1.13. W przypadku braku przewozu lub opóźnień w przewozie, w stosunku do rozkładu jazdy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania przewozu zastępczego innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Wyjątkiem są przyczyny obiektywne, niezależne od Wykonawcy (utrudnienia w ruchu drogowym, niesprzyjające warunki atmosferyczne itp.).
1.14. Wszystkie elementy kosztów mają być zawarte w cenie biletu miesięcznego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

1) Cena (C) – waga kryterium 60% (60pkt);
2) Czas podstawienia pojazdu zastępczego (Cz) – waga kryterium 40% (40pkt).

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) – waga 60%

cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 60%
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

2) Czas podstawienia pojazdu zastępczego (Cz) – waga 40%

  najkrótszy czas
Cz = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 40%
czas oferty ocenianej

UWAGA! Zaoferowany czas podstawienia pojazdu zastępczego nie może być krótszy niż 30 minut i nie dłuższy niż 60 minut.

W przypadku podania przez wykonawcę czasu dłuższego niż 60 minut Zamawiający uzna ofertę jako niezgodną z SWZ. W przypadku niewpisania przez Wykonawcę czasu w formularzu ofertowym, Zamawiający przyjmie do oceny maksymalny czas podstawienia pojazdu zastępczego tj. 60 minut.

W przypadku podania przez wykonawcę czasu krótszego niż 30 minut, do oceny ofert zostanie przyjęta punktacja maksymalnej wysokości 40 pkt.    

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że posiada właściwe co do działalności i zakresu terytorialnego, uprawnienia do wykonywania krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2201)..
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że;
a) dysponuje następującym wyposażeniem w celu wykonania zamówienia publicznego:
- min 3 autobusami, wyprodukowanymi nie wcześniej niż w 2018 r. o odpowiedniej liczbie miejsc siedzących (min 50 miejsc) i stojących zgodnie z §22 ust.1 pkt.5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2022 roku, poz. 122 ze zm.);
b) posiada doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej jednej usługi (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych uwzględniane są również nadal wykonywane), o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł polegającej na dowozie uczniów do szkół wraz z opieką;
c) dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za kierowanie autobusami:
- minimum 3 kierowców posiadających ważne uprawnienia do kierowania autobusami i świadectwo kwalifikacji zawodowej (kod 95 przy kat. D) do przewozu osób z co najmniej 3 letnim doświadczeniem;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
2. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 3 pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
6. W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31  grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
7. Zgodnie z art. 274 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp, składanym wraz z ofertą, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku gdy Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy – wg wzoru - zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ;
2) dokument potwierdzający posiadane uprawnienia do wykonywania transportu drogowego osób;
3) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
4) wykaz pojazdów w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ ;
5) wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie autobusami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (posiadanych uprawnień do przewozu osób) oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Załącznik nr 1 do SWZ – formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 do SWZ – wzór umowy
3. Załącznik nr 3 do SWZ – wzór oświadczenia o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej
4. Załącznik nr 4 do SWZ – wzór oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji warunków zamówienia, wstępnie potwierdzającego, że wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu
5. Załącznik nr 5 do SWZ - wzór oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji warunków zamówienia, wstępnie potwierdzającego, że podmiot udostępniający zasoby nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu
6. Załącznik nr 6 do SWZ – wykaz usług
7. Załącznik nr 7 do SWZ – wykaz wyposażenia
8. Załącznik nr 8 do SWZ – wykaz osób
9. Załącznik nr 9 do SWZ - wzór oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji warunków zamówienia, wstępnie potwierdzającego, że wykonawcy wspólnie ubiegający się nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy zał. Nr 9.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rozliczenie płatności w sytuacjach nadzwyczajnych:
- Wysokość wynagrodzenia określona w umowie w przypadku zmiany ceny kosztów związanych z realizacją zamówienia, może ulec zmianie, jednakże nie szybciej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić 1 raz w trakcie trwania umowy na podstawie wniosku złożonego przez Stronę umowy, z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.
- Do zmiany wysokości wynagrodzenia uprawnia zmiana cen towarów i usług konsumpcyjnych na dzień złożenia wniosku o waloryzację wynagrodzenia, w stosunku do cen towarów i usług obowiązujących na dzień podpisania umowy, na podstawie miesięcznego wskaźnika publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Poziom zmiany cen towarów i usług uprawniających do waloryzacji wynagrodzenia ustala się na poziomie nie mniejszym niż 15 %.
- Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wynosi 20 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1
Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.

-Zmiana postanowień zawartych w umowie może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, przy zachowaniu przepisów art. 455 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.).
-Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania o zaistniałych przesłankach stanowiących potrzebę zmiany umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://lipowieckoscielny.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-07 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.