eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stargard › Dostawa nowej ładowarki kołowej dla Instalacji Komunalnej w Łęczycy gm. Stara Dąbrowa (73-112) - leasing operacyjnyOgłoszenie z dnia 2023-10-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa nowej ładowarki kołowej dla Instalacji Komunalnej w Łęczycy gm. Stara Dąbrowa (73-112) - leasing operacyjny

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Bio Star Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320737738

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bogusława IV, 15

1.5.2.) Miejscowość: Stargard

1.5.3.) Kod pocztowy: 73-110

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 97 573-35-36

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@biostar.stargard.pl,

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.biostar.stargard.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/biostar

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa nowej ładowarki kołowej dla Instalacji Komunalnej w Łęczycy gm. Stara Dąbrowa (73-112) - leasing operacyjny

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a497d7ad-5787-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00465562

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00415055

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP 20/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowej ładowarki kołowej dla Instalacji Komunalnej w Łęczycy gm. Stara Dąbrowa (73-112) w formie leasingu operacyjnego.

1. Szczegółowe parametry:
1) Dostawa ładowarki nowej.
2) Ciężar roboczy – od 10 do 13 ton.

4.5.3.) Główny kod CPV: 66114000-2 - Usługi leasingu finansowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Unieważnienie przedmiotowego postępowania na podstawie art. 255 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.