eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Srokowo › Przebudowa i rozbudowa hotelu w Ośrodku Edukacji Historyczno - Przyrodniczej "Wilczy Szaniec" Nadleśnictwa SrokowoOgłoszenie z dnia 2022-11-29

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa i rozbudowa hotelu w Ośrodku Edukacji Historyczno – Przyrodniczej „Wilczy Szaniec” Nadleśnictwa Srokowo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO SROKOWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 511001142

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Leśna 1

1.5.2.) Miejscowość: Srokowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-420

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: srokowo@olsztyn.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://srokowo.olsztyn.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i rozbudowa hotelu w Ośrodku Edukacji Historyczno – Przyrodniczej „Wilczy Szaniec” Nadleśnictwa Srokowo

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a6088356-6fdb-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00465501

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00258185/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa i rozbudowa hotelu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_srokowo

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_srokowo

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zgodnie z SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o
przysługującym Państwu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Nadleśnictwo Srokowo z siedzibą w Srokowie ul. Leśna 1, 11-420 Srokowo,
Mogą się Państwo z nim skontaktować drogą elektroniczną pod adresem e-mail srokowo@olsztyn.lasy.gov.pl, telefonicznie pod
numerem +48 897534043 lub tradycyjną pocztą pod adresem wskazanym powyżej. Administrator danych, mając na uwadze
założenia art.,5 RODO, stosuje przy przetwarzaniu danych zasady: zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia
celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania oraz integralności i poufności.
2. W sprawach związanych z Państwa danymi proszę kontaktować się z Panem Patrykiem Makowskim pod adresem email:
iod@comp-net.pl .
Cele i podstawy przetwarzania
Jako administrator będziemy przetwarzać Państwa dane odpowiednio:
1. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,
2. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
3. w celu wykazania przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych przez okres, w którym jednostki
organizacyjne PGL Lasy Państwowe zobowiązane są do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla
udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich przez organy publiczne.
4. Dane te są przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie, uzasadnionym wyżej opisanym celem przetwarzania.
5. Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych przez jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe są:
a) Art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do
wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
b) Art. 6 ust 1 lit. f RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora.
Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową, czyli przez
okres przedawnienia roszczeń.
Odbiorcy danych
Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom organizacyjnym PGL LP w ramach sprawowanego nadzoru. Do
Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), tj. firmy prawnicze, informatyczne oraz
księgowe.
Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo sprostowania (poprawienia) swoich danych;
3. prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.9.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
1) Rozbudowa istniejącego budynku hotelowo – restauracyjnego zgodnie z zatwierdzonym przez Starostwo Powiatowe w
Kętrzynie projektem budowlanym branży architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej . TOM III
egz. 1. Wykonany przez Biuro Projektowe i Nadzór Budowlany, mgr inż Marcin Bartoś, Rychnowy 1b, 77-300 Człuchów
stanowiącym załącznik nr 1 do decyzji pozwolenie na budowę nr 57/19 z dnia 14.03.2019 r. znak spr. WAI.6740.2.81.2018 r.
2) W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do wykonania: rozbudowy istniejącego budynku hotelowo –
restauracyjnego o salę wielofunkcyjną i strefę wejściową oraz przebudowę na potrzeby gastronomi i hotelu wraz z
instalacjami wewnętrznymi wodno- kanalizacyjnymi, klimatyzacją, elektryczną i teletechniczną , wykorzystanie dachu na
taras widokowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku zdolności do występowania w
obrocie gospodarczym.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku posiadania uprawnień do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie formułuje warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej.
Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub
zdolność kredytową o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich
5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie) wykonał:
co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie obiektu kubaturowego zgodnie z jego przeznaczeniem na
kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 zł.
Przez robotę budowlaną Zamawiający rozumie wykonywanie prac na podstawie jednej umowy.
b) Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje
lub będzie dysponować:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
c) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony,
jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej:
- jedną osobą, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy;
- jedną osobą, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
która pełnić będzie funkcję kierownika robót sanitarnych;
- jedną osobą, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych która pełnić
będzie funkcję kierownika robót elektrycznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zgodnie z SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1. Zamawiający przed
udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia
następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków
dowodowych, o których mowa w pkt 9.2. lit. a), Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w
wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu
dotyczącego sytuacji finansowej.
b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane (wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 6 do SWZ).
c) dowodów określających, czy wskazane przez Wykonawcę roboty budowlane na potwierdzenie spełnienia warunku
udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
d) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnień (jeżeli są wymagane), niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami (wzór wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SWZ).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: a)informacji banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.b)wykazu robót budowlanych
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane
.c)dowodów określających, czy wskazane przez Wykonawcę roboty budowlane na potwierdzenie spełnienia warunku
udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.d) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnień (jeżeli są wymagane),
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający przed
udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie,aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: a) informacji z KRK w zakresie:(a) art. 108 ust.
1 pkt 1) i 2) PZP, (b) art. 108 ust. 1 pkt 4) PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem
środka karnego - sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, b) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie
art. 108 ust. 1 pkt 5) PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej
samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego
Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem podatków lub
opłat wraz z zaświadczeniem, Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu
składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności, d)zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej
jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej KRUS
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art.
109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z
opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem
Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał
płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłat tych należności, e)odpisu lub informacji z KRS lub z CEIDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4)
PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 60 000,00 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu
składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których
mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2) i 3) oraz ust. 2 PZP.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego : BOŚ S.A. 46 1540 1072
2107 5013 8006 0002 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na Przebudowa i rozbudowa hotelu w
Ośrodku Edukacji Historyczno – Przyrodniczej „Wilczy Szaniec” Nadleśnictwa Srokowo. Wniesienie wadium w pieniądzu
będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium
wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych
przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez
Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w
okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 11.2. ppkt 2)-4) należy przekazać
Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym
osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę na całość zamówienia przez cały okres
związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie
utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o
którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP w zw. z
art. 266 PZP.
Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub
instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia,
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 PZP.
Zamawiający zwróci wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi
oświadczenia o zwolnieniu wadium. Zaleca się, aby poręczenie lub gwarancja wskazywały adres mailowy na jaki
Zamawiający winien składać oświadczenie o zwolnieniu wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 5 PZP.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga, aby na dokumencie
wadium wnoszonym w formie niepieniężnej w postaci dokumentu gwarancji/poręczenia wymienieni byli wszyscy
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z SWZ i projektem umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-20 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące niniejszego postępowania zawiera SWZ wraz z
załącznikami

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.