eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Raszyn › Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy RaszynOgłoszenie z dnia 2022-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Raszyn

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Raszyn

1.3.) Oddział zamawiającego: Raszyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269232

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szkolna 2a

1.5.2.) Miejscowość: Raszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-090

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.publ@raszyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://raszyn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-646ceffb-4f8c-11ed-9171-f6b7c7d59353

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Raszyn

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-646ceffb-4f8c-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00465481

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021967/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.12 Zaprojektowanie ścieżek rowerowych na terenie Gminy Raszyn

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00399501/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.44.2022.IW

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 203252,03 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, w tym koncepcji przestrzennej budowy systemu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Raszyn, zgodnie z poniższym opisem, określającym przebieg planowanych do wykonania ścieżek rowerowych. Celem opracowania będzie przedstawienie uwarunkowań możliwości, kierunków rozwoju bezpiecznej i zgodnej z przepisami prawa polskiego, dobrymi praktykami w oparciu o standardy polskie oraz międzynarodowe, infrastruktury rowerowej, która będzie służyć mieszkańcom Gminy Raszyn oraz turystom. Opracowanie ma stanowić wytyczne do uwzględnienia infrastruktury rowerowej w opracowaniach planistyczno - projektowych z zakresu urbanistyki i zagospodarowania przestrzennego oraz komunikacji w przedmiotowym obszarze przestrzennym. Koncepcja budowy ścieżek rowerowych zlokalizowanych na terenie Gminy Raszyn powinna być podstawą działań do realizacji dalszych projektów, które przyczynią się do stworzenia profesjonalnej infrastruktury rowerowej na terenie Gminy Raszyn.
Zadanie nr 1 – „Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Długiej, Olszynowej, Drogi Hrabskiej i części ul. Falenckiej (od ronda wygody do ul. Zygmunta Opackiego) o łącznej długości ok. 8 250,00 mb”
W ramach przedmiotowego zadania przewiduje się przygotowanie projektów i koncepcji projektowej w ramach którego zostaną uwzględnione następujące odcinki:
a) ul. Długa na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Droga Hrabska – odcinek ok. 1 800 mb,
b) ul. Droga Hrabska (powiatowa) od ul. Długiej do ul. Zygmunta Opackiego - ok. 2 700 mb,
c) ul. Długa na odcinku od Drogi Hrabskiej do ul. Olszynowej w miejscowości Podolszyn Nowy – odcinek ok. 1 100 mb,
d) ul. Olszynowa – odcinek ok. 1 100 mb,
e) ul. Falencka od ronda Wygody do ul. Zygmunta Opackiego– odcinek ok. 1 550 mb.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od opracowania dokumentacji projektowej dla danego odcinka, dla którego w wyniku opracowania koncepcji projektowej projektant wykaże, iż szerokość pasa drogowego nie pozwoli na umieszczenie ścieżki w pasie drogowym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.5.) Wartość części: 107868 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, w tym koncepcji przestrzennej budowy systemu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Raszyn, zgodnie z poniższym opisem, określającym przebieg planowanych do wykonania ścieżek rowerowych. Celem opracowania będzie przedstawienie uwarunkowań możliwości, kierunków rozwoju bezpiecznej i zgodnej z przepisami prawa polskiego, dobrymi praktykami w oparciu o standardy polskie oraz międzynarodowe, infrastruktury rowerowej, która będzie służyć mieszkańcom Gminy Raszyn oraz turystom. Opracowanie ma stanowić wytyczne do uwzględnienia infrastruktury rowerowej w opracowaniach planistyczno - projektowych z zakresu urbanistyki i zagospodarowania przestrzennego oraz komunikacji w przedmiotowym obszarze przestrzennym. Koncepcja budowy ścieżek rowerowych zlokalizowanych na terenie Gminy Raszyn powinna być podstawą działań do realizacji dalszych projektów, które przyczynią się do stworzenia profesjonalnej infrastruktury rowerowej na terenie Gminy Raszyn.
Zadanie nr 2 – „Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Zygmunta Opackiego, ul. Falenckiej (ul. Zygmunta Opackiego do Al. Krakowskiej), Al. Krakowska, odcinek od ul. Stadionowej do ul. Opackiego (tzw. droga przy oczyszczalni) o łącznej długości ok. 5 275,00 mb”
W ramach przedmiotowego zadania przewiduje się przygotowanie projektów i koncepcji projektowej w ramach którego zostaną uwzględnione następujące odcinki:
a) ul. Zygmunta Opackiego - ok. 1 000 mb,
b) ul. Falencka (odcinek od ul. Zygmunta Opackiego do Al. Krakowskiej - ok. 1 400 mb,
c) al. Krakowska odcinek od ul. Falenckiej w stronę Raszyna (poszerzyć istniejącą ścieżkę oraz znaleźć połączenie do kościoła i Austerii) - ok. 1 700 mb,
d) od ul. Stadionowej do ul. Opackiego (tzw. droga przy oczyszczalni) – ok. 1 175 mb (istnieją fragmenty ścieżki). Problemem może być przejście nad Raszynką.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od opracowania dokumentacji projektowej dla danego odcinka, dla którego w wyniku opracowania koncepcji projektowej projektant wykaże, iż szerokość pasa drogowego nie pozwoli na umieszczenie ścieżki w pasie drogowym.
UWAGA! W przypadku odcinka w Al. Krakowskiej należy przewidzieć poszerzenie istniejącej ścieżki oraz znaleźć połączenie do Austerii i kościoła. W przypadku odcinka od ul. Stadionowej do ul. Opackiego (tzw. droga przy oczyszczalni) należy połączyć się z istniejącą ścieżką rowerową w ul. Stadionowej i w Parku Raszyńskim).

4.5.3.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.5.) Wartość części: 68970 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, w tym koncepcji przestrzennej budowy systemu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Raszyn, zgodnie z poniższym opisem, określającym przebieg planowanych do wykonania ścieżek rowerowych. Celem opracowania będzie przedstawienie uwarunkowań możliwości, kierunków rozwoju bezpiecznej i zgodnej z przepisami prawa polskiego, dobrymi praktykami w oparciu o standardy polskie oraz międzynarodowe, infrastruktury rowerowej, która będzie służyć mieszkańcom Gminy Raszyn oraz turystom. Opracowanie ma stanowić wytyczne do uwzględnienia infrastruktury rowerowej w opracowaniach planistyczno - projektowych z zakresu urbanistyki i zagospodarowania przestrzennego oraz komunikacji w przedmiotowym obszarze przestrzennym. Koncepcja budowy ścieżek rowerowych zlokalizowanych na terenie Gminy Raszyn powinna być podstawą działań do realizacji dalszych projektów, które przyczynią się do stworzenia profesjonalnej infrastruktury rowerowej na terenie Gminy Raszyn.
Zadanie nr 3 – „Ścieżka turystyczna wzdłuż rzeki Raszynki od al. Krakowskiej wzdłuż Raszynki do ul. Długiej oraz od al. Krakowskiej do granicy z Michałowicami o łącznej długości ok. 5 600,00 mb”
a) odcinek od ul. Długiej do Al. Krakowskiej - ok. 4 300,00 mb,
b) odcinek od Al. Krakowskiej do granicy z Gminą Michałowice – ok. 1 300,00 mb.
UWAGA! Zamawiający informuje, iż część ścieżki rowerowej będzie przebiegała w otulinie Rezerwatu Stawy Raszyńskie. Projektant w miarę możliwości należy połączyć się z istniejącą ścieżką rowerową w Parku Raszyńskim oraz ścieżki w ul. Zacisze.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.5.) Wartość części: 73162 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu wpłynęły oferty. Cena ofert w zakresie każdego z zadań przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na zrealizowanie zamówienia.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu wpłynęły oferty. Cena ofert w zakresie każdego z zadań przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na zrealizowanie zamówienia.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu wpłynęły oferty. Cena ofert w zakresie każdego z zadań przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na zrealizowanie zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.