eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Raszyn › Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy RaszynOgłoszenie z dnia 2022-11-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Raszyn

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Raszyn

1.2.) Oddział zamawiającego: Raszyn

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269232

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Szkolna 2a

1.4.2.) Miejscowość: Raszyn

1.4.3.) Kod pocztowy: 05-090

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.publ@raszyn.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://raszyn.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00431778

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-09

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00399501/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2022/BZP 00021967/06/P

Po zmianie:
2022/BZP 00021967/07/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Okres realizacji - miesiące (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 1, Część zamówienia nr 1)

Przed zmianą:
12

Po zmianie:
18

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Okres realizacji - miesiące (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 2, Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą:
12

Po zmianie:
18

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Okres realizacji - miesiące (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 3, Część zamówienia nr 3)

Przed zmianą:
12

Po zmianie:
18

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące:
a) w zakresie posiadanego doświadczenia:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej:
- 1 (jedną) usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegającej na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowej obejmującej projekty budowlano-wykonawcze wraz z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysem inwestorskim, przedmiarami robót oraz uzyskaniem wymaganych uzgodnień i pozwoleń, w tym zaświadczenia o braku sprzeciwu w zakresie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowy/decyzji pozwolenia na budowę/ decyzji ZRID dla budowy/ przebudowy/ lub rozbudowy ścieżek rowerowych lub dróg z elementami drogi dla rowerów, potwierdzoną dokumentami potwierdzającymi wykonanie dokumentacji z należytą starannością.
- w przypadku składania oferty na zadanie nr 1, zadanie nr 2, zadanie nr 3;
b) w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia:
Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, posiadającymi uprawnienia do świadczenia usług, w tym co najmniej:
- 2 (dwie) osoby – projektantów posiadających uprawnienia budowlane do projektowania i osobę sprawdzającą, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane /Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm./ w specjalności drogowej, w tym co najmniej 1 (jedną) osobę posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej.
– w przypadku składania oferty na zadanie nr 1, zadanie nr 2 lub zadanie nr 3.
W przypadku legitymowania się uprawnieniami wydanymi na podstawie przepisów wcześniej obowiązujących, zakres uprawnień powinien odpowiadać w/w specjalnościom.
WAŻNE
W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie, w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca może posłużyć się tym samym doświadczeniem.
W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie – ta sama osoba nie może być wykazana dla spełnienia warunku przy więcej niż dwóch zadaniach.

Po zmianie:
O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące:
a) a) w zakresie posiadanego doświadczenia:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej:
- 1 (jedną) usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegającej na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowej obejmującej projekty budowlano-wykonawcze wraz z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysem inwestorskim, przedmiarami robót oraz uzyskaniem wymaganych uzgodnień i pozwoleń, w tym zaświadczenia o braku sprzeciwu w zakresie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowy/decyzji pozwolenia na budowę/ decyzji ZRID dla budowy/ przebudowy/ lub rozbudowy ścieżek rowerowych lub dróg z elementami drogi dla rowerów lub projektem budowy/ przebudowy/ rozbudowy ciągu pieszego lub dróg z elementami ciągu pieszego potwierdzoną dokumentami potwierdzającymi wykonanie dokumentacji z należytą starannością.
- w przypadku składania oferty na zadanie nr 1, zadanie nr 2, zadanie nr 3;
b) w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia:
Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, posiadającymi uprawnienia do świadczenia usług, w tym co najmniej:
- 2 (dwie) osoby – projektantów posiadających uprawnienia budowlane do projektowania i osobę sprawdzającą, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane /Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm./ w specjalności drogowej, w tym co najmniej 1 (jedną) osobę posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej.
– w przypadku składania oferty na zadanie nr 1, zadanie nr 2 lub zadanie nr 3.
W przypadku legitymowania się uprawnieniami wydanymi na podstawie przepisów wcześniej obowiązujących, zakres uprawnień powinien odpowiadać w/w specjalnościom.
WAŻNE
W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie, w celu spełniania warunków udziału
w postępowaniu wykonawca może posłużyć się tym samym doświadczeniem.
W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie – ta sama osoba nie może być wykazana dla spełnienia warunku przy więcej niż dwóch zadaniach.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1. w celu potwierdzenia spełniania warunku wskazanego w pkt. 7.2.4a) SWZ – wykaz usług spełniających wymagania określone w pkt. 7.2.4a) SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z usługą stanowiącą przedmiot zamówienia, tj.: wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej w zakresie budowy/ przebudowy/ lub rozbudowy ścieżek rowerowych lub dróg z elementami drogi dla rowerów o wartości umów określony w warunku wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub nadal są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania);
2. w celu potwierdzenia spełniania warunku wskazanego w pkt. 7.2.4b) SWZ – wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania wskazane w pkt. 7.2.4b) SWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego, Wykonawca składa na wezwanie na dalszym etapie postępowania).
3. oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 9.1, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w pkt. 8.1 oraz 8.2 SWZ – wzór oświadczenia, stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

Po zmianie:
1. w celu potwierdzenia spełniania warunku wskazanego w pkt. 7.2.4a) SWZ – wykaz usług spełniających wymagania określone w pkt. 7.2.4a) SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z usługą stanowiącą przedmiot zamówienia, tj.: wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej w zakresie budowy/ przebudowy/ lub rozbudowy ścieżek rowerowych lub dróg z elementami drogi dla rowerów lub projektem budowy/ przebudowy/ rozbudowy ciągu pieszego lub dróg z elementami ciągu pieszego o wartości umów określony w warunku wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub nadal są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania);
2. w celu potwierdzenia spełniania warunku wskazanego w pkt. 7.2.4b) SWZ – wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania wskazane w pkt. 7.2.4b) SWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego, Wykonawca składa na wezwanie na dalszym etapie postępowania).
3. oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 9.1, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w pkt. 8.1 oraz 8.2 SWZ – wzór oświadczenia, stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.