eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Luboń › ZAKUP LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DO JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBONIUOgłoszenie z dnia 2022-11-29

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
ZAKUP LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO
DO JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBONIU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Luboń

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000524619

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. E. Bojanowskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Luboń

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-030

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: office@lubon.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lubon.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Ochotnicza Straż Pożarna w Luboniu

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 631029469

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Żabikowska 36

1.11.4.) Miejscowość: Luboń

1.11.5.) Kod pocztowy: 62-030

1.11.6.) Województwo: wielkopolskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: straz@osplubon.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://osplubon.pl/

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZAKUP LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO
DO JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBONIU

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-49340864-6fd4-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00465319

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortal, który dostępny jest pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal przy użyciu skrzynki e-PUAP Urzędu Miasta

Luboń / adres skrzynki ESP: /pf9m0y0q13/SkrytkaESP
oraz poczty elektronicznej (straz@osplubon.pl ).

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma wtedy dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych:

3.1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane

zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi w szczególności w Instrukcji użytkownika

systemu miniPortal dostępnej pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf oraz w

Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP dostępnych pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania .

3.2. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się w w/w instrukcjami i postępować wg zasad w nich opisanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ.

3.3. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet.

3.4. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga NET Framework 4.5.

3.5. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz MAC lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może być ograniczony.

3.6. Specyfikacja połączenia, formatu przesłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:

3.6.1. specyfikacja połączenia - formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2.;

3.6.2. format danych oraz kodowanie miniPortal - formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8;

3.6.3. oznaczenie czasu odbioru danych – miniPortal – wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej sekundy;

3.6.4. integracja z systemem ePUAP jest wykonana z wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego


Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Luboniu

str. 13

Poświadczenia Odbioru (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia;

3.7. System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:

3.7.1. Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0,

3.7.2. Mozilla Firefox od wersji 15,

3.7.3. Google Chrome od wersji 20.

4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji wynosi 150 MB.

5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

6. Zamawiający przekazuje link do dokumentów postępowania oraz ID postępowania pod treścią ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz na stronie internetowej postepowanie.

Dane postępowanie wyszukać można również na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu, klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z górnej zakładki „Postępowania” .

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) w zw. z art. 19 ust. 1 p.z.p., Ochotnicza Straż Pożarna w Luboniu informuje, że:

1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ochotnicza Straż Pożarna w Luboniu, ul Żabikowska 36m 62-030 Luboń, reprezentowana przez Prezesa OSP w Luboniu;

1.2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

1.3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach p.z.p. związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

1.4. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z p.z.p..

1.5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 oraz 4 p.z.p., przy czym udostepnieniu nie podlegają dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebrane w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1.6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. przez okres co najmniej 4 lat liczonych od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo do upływu terminu możliwości kontroli projektu współfinansowanego lub finansowanego ze środków Unii Europejskiej albo jego trwałości takie projektu bądź innych umów czy zobowiązań wynikających z realizowanych projektów.
Pozostałe dane w przedmiocie znajdują się w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OSP.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wyprodukowanego w roku 2023 wraz z wyposażeniem do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Luboniu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34144210-3 - Wozy strażackie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34114000-9 - Pojazdy specjalne

35110000-8 - Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie dostawy fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Przez „jedną dostawę” Zamawiający rozumie jedno odpłatne zamówienie /umowę / kontrakt.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

2.2.1. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 3 do SWZ;

2.2.2. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

2.2.3. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

3.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej

Polskiej zamiast informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składa informację z odpowiedniego rejestru zawierającego informacje o jego beneficjentach rzeczywistych albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, określający jego beneficjentów rzeczywistych.

3.2. Dokumenty o których mowa w pkt. 3.1. powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
3.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.1., lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 p.z.p., zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokument ten powinien być również wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

4. W przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 p.z.p., Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 2.2. dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Przedmiotowy wykaz należy złożyć w formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych – na potwierdzenie zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami określonymi w Rozdziale IV SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”.

2. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie przez oferowany przedmiot dostawy wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia tj. :

2.1. Karta Oferowanego Samochodu - zgodnie ze wzorem – Załącznik nr 1A do SWZ -stanowiąca opis parametrów techniczno-użytkowych samochodu i wyposażenia,

2.2. ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania CNBOP wydane w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia lub mienia, a także wydania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (t.j. Dz. U. z dnia 2007 r. nr 143, poz. 1002 z poźn. zm.) na oferowany samochód,

2.3. świadectwo homologacji typu oferowanego samochodu - potwierdzający parametry podwozia oferowanego samochodu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

2.1. Karta Oferowanego Samochodu - zgodnie ze wzorem – Załącznik nr 1A do SWZ -stanowiąca opis parametrów techniczno-użytkowych samochodu i wyposażenia,

2.2. ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania CNBOP wydane w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia lub mienia, a także wydania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (t.j. Dz. U. z dnia 2007 r. nr 143, poz. 1002 z poźn. zm.) na oferowany samochód,

2.3. świadectwo homologacji typu oferowanego samochodu - potwierdzający parametry podwozia oferowanego samochodu.

Wezwanie do uzupełnienia nie nastąpi jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub gdy pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

2.1. pieniądzu;

2.2. gwarancjach bankowych;

2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;

2.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na konto Zamawiającego :
PKO BP
37 1020 4027 0000 1102 0293 9106
„Nr sprawy OSP.1.2022 – wadium”

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

5.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

5.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

5.4. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnictwa powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

5.5. Wszelka korespondencja kierowana będzie wyłącznie do podmiotu występującego jako pełnomocnik.

5.6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

5.6.1. żaden z tych Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale VII.

5.6.2. warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdziale VIII winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy występujący wspólnie.

5.7. Celem wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VII oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu o których mowa w Rozdziale VIII Wykonawcy składają oświadczania i dokumenty określone w rozdziale IX, w sposób i w trybie tam określonym.

5.8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty podmiotowy środek dowodowy stanowiący oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy (zgodnie z art. 117 ust. 4.) – Załącznik Nr 8 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zgodnie z art. 455 i art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych w stosunku do treści oferty, na postawie której dokonano wyboru Wykonawcy a ponad to dopuszcza zmiany umowy w następujących przypadkach:
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona,
2) w przypadku obiektywnej niemożności zapewnienia wyposażenia przedmiotu umowy odpowiadającego wymogom zawartym w Załączniku nr 1A do SWZ z powodu zakończenia produkcji lub niedostępności

na rynku elementów wyposażenia po zawarciu umowy – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie rodzaju, typu lub modelu wyposażenia przedmiotu umowy, pod warunkiem, że nowe wyposażenie będzie odpowiadało pod względem funkcjonalności wyposażeniu pierwotnemu, a jego parametry pozostaną niezmienione lub będą lepsze od pierwotnego,
3) w przypadku konieczności zapewnienia koordynacji dostarczenia przedmiotu umowy oraz innych umów zawartych przez Zamawiającego, w tym konieczności wprowadzenia zmian w następstwie zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach, którego realizowane jest zamówienie – dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie zmiany terminu realizacji umowy, miejsca przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy,
4) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego, w tym w zakresie ustawowej zmiany stawki podatku VAT. W przypadku zmiany wysokości stawki podatku VAT, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie netto powiększone o aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT, za dostawy wykonane i zafakturowane po dniu, w którym nowa stawka podatku VAT została wprowadzona,
5) jeżeli konieczność zmiany umowy, w terminu jej realizacji, spowodowana jest wystąpieniem siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej.
6) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-07 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu adres skrzynki ESP: /pf9m0y0q13/SkrytkaESP.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-07 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiającym w postępowaniu jest Ochotnicza Straż Pożarna w Luboniu i ten podmiot będzie stroną umowy ale z powodu braku możliwości technicznych powierzono prowadzanie postępowania Miastu Luboń.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.