eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytom › Realizacja usług pielęgniarskich na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu.Ogłoszenie z dnia 2022-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Realizacja usług pielęgniarskich na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DOROSŁYCH W BYTOMIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 277836940

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dworcowa 7

1.5.2.) Miejscowość: Bytom

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-902

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@dpsdladoroslych.bytom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dpsdladoroslych.bytom.pl/, https://dps-bytom.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostka Organizacyjna Gminy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Realizacja usług pielęgniarskich na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d855edd6-699f-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00465270

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00135062/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Realizacja usług pielęgniarskich na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://dps-bytom.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://dps-bytom.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344), tj:
1.1 poprzez Platformę przetargową pod adresem:
https://dps-bytom.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html (zwanej dalej zamiennie Platformą przetargową), w wierszu oznaczonym
tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania
lub
1.2 pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: zamowienia@dpsdladoroslych.bytom.pl
2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
2.1 w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub
2.2 w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
- wyłącznie poprzez Platformę przetargową pod adresem: https://dps-bytom.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej – wskazane są na stronie internetowej Platformy przetargowej - pod adresem: https://dps-bytom.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, oraz ustawy o Ochronie danych osobowych z 10 maja 2018r. (Dz. U z. 2019 poz. 1781 z późn.zm) informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych, ul. Dworcowa 7, 41-902 Bytom
kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych : iod@um.bytom.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, jest wymogiem ustawowym i wynika z ustawy Prawo zamówień publicznych. Niepodanie tych danych uniemożliwia przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z Pani/Pana udziałem.
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
- osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu m.in. o ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.), dalej „ustawa Pzp”
- firma PZP24.pl Sp. z o.o. oraz Logintrade S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 57D. lok. B/J, z którą administrator zawarł umowę na obsługę Platformy Przetargowej, na której prowadzone są postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- podmioty uprawnione przepisami prawa
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, przypadku gdy wykonanie obowiązków o których mowa w art. 15 ust. 1 – 3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych – skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, wystąpienie z żądaniem o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/2/TPBN/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Realizacja usług pielęgniarskich na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu wykraczających poza zakres usług pielęgniarskich świadczonych w ramach POZ dla 135 mieszkańców DPS. Podstawą prawną świadczenia tych usług jest art. 58 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U z 2021r poz. 2268 z późn.zm. – „Dom pomocy społecznej może pokryć wydatki ponoszone na niezbędne usługi pielęgnacyjne w zakresie wykraczającym poza uprawnienia wynikające z przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.”

4.2.6.) Główny kod CPV: 85141200-1 - Usługi świadczone przez pielęgniarki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79624000-4 - Usługi w zakresie pozyskiwania personelu pielęgniarskiego

85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
W okresie trwania podpisanej, obowiązującej umowy, Strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia.
1) przez zmianę kosztów rozumie się wzrost kosztów, jak i ich obniżenie, względem kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy. Poziom zmiany kosztów, o których mowa powyżej, uprawniający strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia będzie ustalany kwartalnie, począwszy od 7 miesiąca kalendarzowego od zawarcia umowy w oparciu o wskaźnik zmiany kosztów, ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wzrost lub obniżenie składników cenotwórczych nie większy niż 5% nie będzie stanowił podstawy do ubiegania się o wzrost lub obniżenie wartości umowy.
2) w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1) powyżej, Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia po zmianie kosztów, uzasadniających złożenie wniosku. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1) powyżej, na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1) powyżej.
3) w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2) powyżej, Zamawiający wyda pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy. Termin o jakim mowa w zdaniu pierwszym niniejszego paragrafu rozpoczyna bieg od momentu doręczenia wniosku Zamawiającego wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Zamawiający może przedłużyć termin do zajęcia stanowiska o kolejne 30 dni. Za brak wydania stanowiska przez Zamawiającego strony uznają tym samym niewyrażenie zgody na zmianę umowy w proponowanym zakresie.
4) powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio w przypadku obniżenia kosztów związanych z realizacją zamówienia, które uprawniają Zamawiającego do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy.
5) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1) powyżej w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia nie może przekroczyć 5% wynagrodzenia umownego brutto.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-07 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://dps-bytom.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-07 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy świadczenia usług jednakże początek świadczenia usług nie wcześniej niż od dnia 01.01.2023r ponieważ Zamawiający obecnie posiada umowę na świadczenie usług będących przedmiotem zamówienia do dnia 31.12.2022r.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835 ze zm.). Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.