eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › "Urządzenia i oprogramowanie komputerowe"Ogłoszenie z dnia 2022-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Urządzenia i oprogramowanie komputerowe”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. A. JURASZA W BYDGOSZCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001126074

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marii Curie Skłodowskiej 9

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-094

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 52 5854076

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ma.wisniewska@jurasza.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jurasza.umk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Urządzenia i oprogramowanie komputerowe”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ff77099a-6fd2-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00464986

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00105631/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Urządzenia i oprogramowanie komputerowe

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://jurasza.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://jurasza.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja między Zam. a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej:Platforma przetargowa do obsługi
postępowań przetargowych,dostępna pod adresem: https://jurasza.logintrade.net/. 2.Komunikacja w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji
oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w
ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020r. poz. 344).3.Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art.
125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, przedmiotowe środki
dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z
2020 r., poz. 346, 568, 695, 1517 i
2320),z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych .
4.Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt.
3, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub
jako tekst wpisany
bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych przez
Zamawiającego.5.Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym . 6.Zawiadomienia,
oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują poprzez Platformę przetargową Zamawiającego, dostępną pod
adresem:
https://jurasza.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html 7.Rejestracja na Platformie przetargowej Zamawiającego, w tym złożenie
oferty, zostały opisane w
INSTRUKCJI KORZYSTANIA Z PLATFORMY w zał. nr 4 do SWZ. Szczegółowe instrukcje obsługiPlatformy dla wykonawców
dostępne snastronie:https://jurasza.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
.8.Zgodnie z art. 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z Platformy przetargowej:1) Wymagania
techniczne, jakim musi odpowiadać sprzęt komputerowych Wykonawcy, aby móc korzystać z Platformy przetargowej:dopuszczalne
przeglądarki inte.:Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,Google Chrome 31,Mozilla
Firefox 26Opera 182) Pozostałe wymagania techniczne:a) dostęp do sieci internet;b) obsługa przez przeglądarkę protokołu
XMLHttpRequest – ajax;c) włączona obsługa JavaScript;d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500
KB/s;e)zainstalowany Acrobat Reader;f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE RuntimeEnvironment 6 Update
24 lub nowszy.9.Przeglądanie postępowań, pobieranie dokumentów, skł. wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składanie ofert nie
wymaga rejestracji ani logowania na Platformieprzetargowej.10. W niniejszym postępowaniu Zamawiający zaleca rejestrację oraz
logowanie co najmniej przy składaniu oferty, wyjaśnień, dokumentów lub oświadczeń w odpowiedzi na wezwaniaZam., kierowane w
toku badania i
oceny ofert.11.Rejestracja i logowanie są bezpłatne.Rejestrując się albo logując wykonawcy, akceptują warunki korzystania z Plat.
przetar., okr.wRegulaminie zamieszczonym na stronie:https://jurasza.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie
postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach i jej załącznikach lub w dokumentach i oświadczeniach
złożonych w postępowaniu. Przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych jest niezbędne dla celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze. W związku z tym, Wykonawca przystępując do postępowania jest obowiązany do wykonania działań
wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: „RODO” wobec każdej osoby, której dane osobowe będą
podane w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu. Na tę okoliczność Wykonawca złoży stosowne
oświadczenie, którego treść zawarta jest w Formularzu Ofertowym (Załącznik Nr 1 do SWZ).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE
L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. A. JURASZA W BYDGOSZCZY;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail:
je.nowak@jurasza.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym
w trybie podstawowym bez negocjacji.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO. 8) posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać
Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania
nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie
z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NLZ.2022.271.100

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 94000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Urządzenia i oprogramowanie komputerowe
Główny kod CPV:
30200000-1 Urządzenia komputerowe

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:


Cena brutto [C],
termin pilnego zamówienia [Tpz],
termin gwarancji [TG]

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) – waga 60%
Oferta o najniższej cenie brutto*
C = ---------------------------------------- x 100 pkt x 60%
cena brutto oferty ocenianej
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez wykonawcę w formularzu ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie wykonawca poniesie
w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
c) Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów w kryterium Cena (C),
a pozostałym ofertom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie ze wzorem zawartym w pkt. 1. 1.
2) termin pilnego zamówienia [Tpz ]– waga 20%
Liczba punktów oferty badanej
TPZ = --------------------------------------- x 100 pkt x 20%, gdzie:
max liczba punktów 20 *
* – ilość punktów z parametrów pożądanych w danym kryterium.


Ilość punktów przyznawanych w ramach kryterium czas:

Czas PILNEGO zamówienia
maksymalnie 5 dni kalendarzowe od zamówienia - 1-2dni - 20 pkt
- 3-4 dni dni – 10 pkt
5 dni i powyżej – 0 pkt
Maksymalna możliwa do zdobycia ilość punktów za parametry pożądane dla kryterium termin pilnego zamówienia to 20 pkt.
* Parametry podlegające ocenie dla kryterium jakości należy określić w formularzu ofertowym.
UWAGA: Jeżeli wykonawca zaoferuje czas:
• dłuższy niż 6 dni – oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ
• do 5 dni – Zamawiający wpisze ten czas realizacji do postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, natomiast do celów oceny oferty przyjmie punktację jak za przedział czasowy do 5 dni czyli 20 pkt;
• w przypadku, gdy Wykonawca nie poda w ofercie informacji, które podlegają ocenie ofert w kryterium czas pilnego zamówienia Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie oferuje parametru podlegającego ocenie i przyzna mu 0 punktów a do umowy wprowadzi wartość: „6 dni i powyżej od daty pilnego zamówienia.”

• termin gwarancji [TG]
termin gwarancji [TG]– waga 20%
Liczba punktów oferty badanej
TPZ = --------------------------------------- x 100 pkt x 20%, gdzie:
max liczba punktów 20 *
* – ilość punktów z parametrów pożądanych w danym kryterium.
Termin Gwarancji - 24 miesiące - 20 pkt.
- 12 miesięcy - 0 pkt.
UWAGA: Jeżeli wykonawca zaoferuje czas:
• 24 miesiące – Zamawiający wpisze ten czas realizacji do postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego przyjmując do celów oceny oferty 24 miesiące
• 12 miesięcy- Zamawiający wpisze minimalne wymaganie ( 12 miesięcy) realizacji do postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, natomiast do celów oceny oferty przyzna Wykonawcy 0 pkt.
• w przypadku, gdy wykonawca nie wpisze w formularzu ofertowym deklarowanego czasu gwarancji, Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy jako niezgodną z SWZ.3. Ostateczną ocenę oferty (O) stanowi suma punktów uzyskanych w kryteriach określonych powyżej obliczona wg wzoru:
O = C + Tzp + TG
4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji [TG]

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: 2) termin pilnego zamówienia [Tpz ]

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę tożsamą do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 40.000zł brutto oraz załączy dowody określające czy ta dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. wykaz
dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów
określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane;
5.8.) Wykaz

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki
dowodowe wymagane od wykonawcy obejmuje:
1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego – załącznik nr 2a do SWZ.
5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których
mowa w pkt. 4 powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza
likwidator lub sąd, nie zwarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej
tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o
którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4
powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4) Pzp, zastępuje
się je odpowiednio w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub,
jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone
przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Wymagania dotyczące wystawienia dokumentów lub oświadczeń są
analogiczne jak w pkt. 4 powyżej.
7. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków;
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art.
125 ust. 1 Pzp.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, zgodnie z ust. 3, w następujących przypadkach i w następujący sposób:
a. po wykazaniu przez Wykonawcę zajścia szczególnych okoliczności dotyczących towaru (np. wstrzymanie lub zakończenie produkcji, niedostępności rynkowej), umowa może zostać zmieniona według decyzji Zamawiającego, poprzez zamianę towaru, którego dotyczą szczególne okoliczności, jego odpowiednikami, o parametrach nie gorszych niż ten towar, w cenach rynkowych, nie wyższych jednak niż ustalone w wyniku postępowania przetargowego po zakończeniu którego została zawarta niniejsza umowa;
b. w przypadku, gdy:
- nie zostały przez Zamawiającego złożone zamówienia dotyczące przedmiotu umowy do pełnej wartości umowy w okresie, na który została zawarta umowa;
- ceny przewidziane w umowie nie odbiegają na niekorzyść Zamawiającego od cen możliwych do uzyskania w ramach kolejnego zamówienia publicznego,
Zamawiający przewiduje zmianę okresu obowiązywania umowy (§ 10 ust. 1), w ten sposób, że okres obowiązywania umowy zostanie przedłużony, z tym zastrzeżeniem, iż nie więcej niż o 1/4 pierwotnie określonego okresu obowiązywania umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-09 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w INSTRUKCJI KORZYSTANIA Z PLATFORMY PRZETARGOWEJ określonej w załączniku nr 3 do SWZ. Szczegółowe instrukcje obsługi Platformy dla Wykonawców dostępne są na stronie: https://jurasza.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-09 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.